Yıl: 2015 Cilt: 0 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 109 - 146 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA SUÇU (TCK 123)

Öz:
TCKnun 123. Maddesinde düzenlenen kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu, Anayasamızın 17 ve 56/1. Maddelerinin de gereği olarak kişilerin huzurlu bir ortamda, rahatsız edilmeden, belirli bir sükûnet, psikolojik rahatlık ve dinginlik içinde, rahatsız edilmeden yaşamını ve faaliyetlerini sürdürme, bu şekilde manevi varlığını korumak ve geliştirme hak ve özgürlüğünü ceza yaptırımı ile korumayı amaçlayan, bu açıdan da gündelik yaşamla oldukça ilintili bir suç tipidir. Bir başka bakış açısıyla bu suç ile kişi özgürlüğünün manevi yönü koruma altına alınmaktadır. Suçta, ısrar unsuru ve sırf huzur ve sükûnu bozma şeklindeki özel kast suçun kapsamını belirlemede büyük önem taşımaktadır. Maddede suçu oluşturacak seçimlik hareketler arasında, telefon edilmesi, gürültü yapılmasının yanı sıra aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması şeklindeki düzenleme kanaatimizce suçta kanunilik ve belirlilik ilkelerine aykırıdır. Suçun yapısal özelliği gereği birçok hukuki sorun ortaya çıkabilmektedir. Ancak Yargıtayın kararları ile suçun uygulama alanı belirli bir istikrara kavuşmuştur
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

DETERIORATION OF PEACE AND ORDER (TURKISH CRIMINAL CODE ARTICLE 123)

Öz:
Regulated under Article 123 of the Turkish Criminal Code, deterioration of peace and order is a type of offense that aims at securing one s right to live in a peaceful environment, without being disturbed, in mental quiescence, serenity and peace, which would assure a person s right and freedom to protect and improve his/her moral (spiritual) existence as the offense involves criminal sanction, per se. Therefore, this offense is closely linked with daily life. From another perspective, moral side of a person s freedom is preserved with the regulation of this offense. Persistence andsheer deterioration of peace and order elements, which marks intention, are of great importance in defining the scope of the offense. Listed under the behaviors to constitute this offense under the article, any other unlawful behavior to deteriorate peace and orderalong with persistent phone calls and making noise- is against the principles of legality and clarity in our opinion. The structural feature of the offense may lead into various legal problems. However, its field of practice has gained stability following relevant Supreme Court decisions.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ARTUK Emin- GÖKCEN Ahmet- YENİDÜNYA Caner, TCK Şerhi, Özel Hükümler, Cilt 3 (Madde 76-131), Turhan Kitabevi, Ankara 2009.
 • ARTUK Emin-GÖKCEN Ahmet-YENİDÜNYA Caner, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 7.bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2006.
 • DÖNMEZER Sulhi-ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kısım Cilt:I,Beta Yayınları, 11.baskı, İstanbul 1994.
 • GÖREN Sami, En Son Değişikliklerle Açıklamalı-İçtihatlı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, Yetkin Basımevi, Ankara 2012.
 • GÜNDEL Ahmet, Yeni Türk Ceza Kanunu Açıklaması, 2.cilt (Madde 53-125), Sözkesen Matbaacılık, Ankara 2009.
 • MALKOÇ İsmail, Açıklamalı-İçtihatlı 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu, Malkoç Kitabevi, 1.cilt (Madde 1-178), 3.baskı, Ankara 2008.
 • MERAN Necati, Hürriyetten Yoksun Bırakma, Tehdit, Şantaj, konut Dokunulmazlığını Bozma, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014.
 • MERAN Necati, Yeni Türk Ceza Kanununda Kişilere Karşı Suçlar (Madde 81-124), Seçkin Yayıncılık, 2,bası, Ankara, 2008.
 • MERAN Necati, Açıklamalı-İçtihatlı Kabahatler Kanunu ve kabahat İçeren Kanunlar, Adalet yayınevi, 3.bası, Ankara 2008.
 • ŞEN Ersan, Türk Ceza Kanunu Yorumu, İstanbul 2006.
 • ŞEN Ersan; Özel Hayata Karşı suçlar, İstanbul Barosu Dergisi, cilt 79, 2005/3, s.711-721.
 • YAŞAR Osman-GÖKCAN Hasan Tahsin-ARTUÇ Mustafa, Yorumlu –Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, , cilt III (Madde 86-146), Adalet Yayınevi, Ankara 2010.
 • YENERER ÇAKMUT Özlem, Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozma VE Gürültüye Neden Olma Suçları, Beta Yayınları, yayın no: 377, 1.bası, İstanbul, 2014.
 • YOKUŞ SEVÜK Handan, Gürültüye Neden Olma Suçu (TCK m.183), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof.Dr. Nur Centel’e Armağan, Yıl:2013, Cilt:19, Sayı:2, Özel Sayı, s.363-379.
 • YURTCAN Erdener, Yargıtay Kararları Işığında Hürriyete karşı Suçlar, 4.baskı, İstanbul Barosu Yayınları no:238, İstanbul, 2014.
 • ZAFER Hamide-PAMUK Gülfem-ÇAKIR Kerim, Gerekçeli, Açıklamalı, İçtihatlı Kabahatler Kanunu, Beta Yayınları no:3115, 1.bası, İstanbul 2014.
APA KOCASAKAL Ü (2015). KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA SUÇU (TCK 123). , 109 - 146.
Chicago KOCASAKAL Ümit KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA SUÇU (TCK 123). (2015): 109 - 146.
MLA KOCASAKAL Ümit KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA SUÇU (TCK 123). , 2015, ss.109 - 146.
AMA KOCASAKAL Ü KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA SUÇU (TCK 123). . 2015; 109 - 146.
Vancouver KOCASAKAL Ü KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA SUÇU (TCK 123). . 2015; 109 - 146.
IEEE KOCASAKAL Ü "KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA SUÇU (TCK 123)." , ss.109 - 146, 2015.
ISNAD KOCASAKAL, Ümit. "KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA SUÇU (TCK 123)". (2015), 109-146.
APA KOCASAKAL Ü (2015). KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA SUÇU (TCK 123). Ankara Barosu Dergisi, 0(2), 109 - 146.
Chicago KOCASAKAL Ümit KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA SUÇU (TCK 123). Ankara Barosu Dergisi 0, no.2 (2015): 109 - 146.
MLA KOCASAKAL Ümit KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA SUÇU (TCK 123). Ankara Barosu Dergisi, vol.0, no.2, 2015, ss.109 - 146.
AMA KOCASAKAL Ü KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA SUÇU (TCK 123). Ankara Barosu Dergisi. 2015; 0(2): 109 - 146.
Vancouver KOCASAKAL Ü KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA SUÇU (TCK 123). Ankara Barosu Dergisi. 2015; 0(2): 109 - 146.
IEEE KOCASAKAL Ü "KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA SUÇU (TCK 123)." Ankara Barosu Dergisi, 0, ss.109 - 146, 2015.
ISNAD KOCASAKAL, Ümit. "KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA SUÇU (TCK 123)". Ankara Barosu Dergisi 2 (2015), 109-146.