Yıl: 2012 Cilt: 8 Sayı: 14 Sayfa Aralığı: 79 - 95 Metin Dili: Türkçe

Ofis İç Mekan Tasarımlarında Gelişen Teknolojiler Işığında Esneklik

Öz:
Öz Ofisler; farkl boyutlardaki hiyerarflik yap lar sonucunda çeflitli sosyal iliflkilerin oluflmas na ortam sa¤layan ve bünyesinde yer alan çal flanlar n yapt klar ifller do¤rul- tusunda flekillenen mekanlard r. Mekanlar n planlanmas n n, donat elemanlar n n tasar mlar n n ve yap lan iflin gerektirdi¤i yöntemlere ba¤l olarak kullan lacak çal flma sistemlerinin mekansal de¤iflimlere cevap verebilecek esneklikte olmas na çal fl lmaktad r. Bu amaçla geliflen teknolo- jiler fl ¤ nda tasarlanan esnek ofis iç mekanlar nda yeni kavramlar, yeni yaklafl mlar ve farkl uygulanma flekilleri kullan lmaktad r. Teknolojinin getirdi¤i de¤iflebilirlik, uygulanabilirlik ve mobil olma özellikleri ile esnek tasar mlar destek- lenmektedir. Esneklik kavram sadece çal flma mekan için de¤il ayn zamanda iliflkiler ve harcanan zaman için de alter- natif ve hayat kolaylaflt r c sonuçlar do¤urmaktad r. Bu çal flmada yurtiçi ve yurtd fl ndan olmak üzere pek çok ofis mekan üzerinde incelemeler yap lm fl ve odak noktasstanbul olarak belirlenmifltir. Seçilen ofis örnekleri üzerinde geliflen teknolojilerin tasar mlardaki yans malar ve esneklik anlay fl n n nas l etkili hale geldi¤i incelenmifltir.
Anahtar Kelime:

Öz:
Offices are spaces that provide the environ- ment for different sizes of hierarchial struc- tures and these spaces are formed according to the type of work done by the workers. Flexible offices, which are designed according to requirements of user, economy, system organization and technology factors are dynamic environ- ments which constantly change, renew and host interaction, under influence of technol- ogy. Designers have been working on mak- ing the spaces flexible enough to meet the changes the job needs from spacial plan- ning to operating systems and furniture systems. A stable solution may cause adap- tation problems against changing condi- tions. New approaches and concepts are being produced with this purpose under influence of technology.e concept of flexi- bility provides facilitative results not only for working space, but also for relations and the time spent. Priorities are sharing, sociability, speed, information flow, effi- ciency, home comfort for today s office designs. In this study, offices in stanbul were examined, focusing on how emerging technologies affect the notion of flexibility in design.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Altınok, H. Z. 2007. Belirsizlikten Doğan Esneklik Kavramının Konut İç Mekan Ve Donatı Elemanları Tasarımına Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, M.S.G.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bensghir, T. K. 1996. Bilgi Teknolojileri Ve Örgütsel Değişim, TODAİE Yayınları, Ankara.
 • Çimen, T. 2008. Teknolojik Geliflmelerin Sonucunda Değişen Üretim ilişkilerinin Ofis Yapılarına Etkisi ve Ofis Ekipmanlari, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Duffy, F. 1997. The New Office, Conran Octopus Limited, London.
 • Göral, R. 2002. Büro Yönetimi Ve İletişim Teknikleri, Ankara: Mikro Yayınları.
 • G. Şayan, 2005. Bürolardaki Mekân-Mobilya Organizasyonundaki Ergonomi Faktörü ve Verimliliğe Etkisi: Bir Banka Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hascher R., Jeska S. ve, Klauck B. 2002. A Design Manual Office Buildings. Berlin: Birkhauser
 • Myerson J.ve Ross P. 2003. The 21.st Century Office, New York: Rizzoli.
 • Soyak, Ş. G. 2009. Yeni Çalışma Yöntemlerinin Ofis Binaları İç Mekan Tasarımına Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yavuz, B. 2003. Teknolojik Gelişmelerin Büro Mekanlarında Yarattığı Değişimler ve Ev Ofisleri, Yüksek Lisans Tezi, Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yücel, İ. H. 1997. Bilim-Teknoloji Politikaları ve 21.Yüzyılın Toplumu, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Araştırma Daire Başkanlığı ISBN 975-19-1806-5,
 • Resim 1-2-3. Yavuz, B. 2003. Teknolojik Geliflmelerin Büro Mekanlarında Yarattığı Değişiimler ve Ev Ofisleri, Yüksek Lisans Tezi, Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, s.161
 • Resim 4-5-6.http://www.hermanmiller.com/Products/Resolve-System
 • Resim 7-8. http://www.neotekofis.com/tr/subcategory/id/19
 • Resim 9-10. http://www.arkitera.com.tr/h55697-the-cool-hunterin-sectigi-en-yaratici-ofisler.html
 • Resim 11-12. http://www.arkitera.com.tr/h55697-the-cool-hunterin-sectigi-en-yaratici-ofisler.html
 • Resim 13-14. Hascher R., Jeska S. ve, Klauck B. 2002. ADesign Manual Office Buildings. Berlin: Birkhauser.
 • Resim 15-16. Soyak, fi. G. 2009. Yeni Çalışma Yöntemlerinin Ofis Binalar› İç Mekan Tasarımına Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, s.59.
 • Resim 17-18. Myerson J.ve Ross P. 2003. The 21.st CenturyOffice, New York: Rizzol
APA KAYAN ALTINOK H, TUNCEL D (2012). Ofis İç Mekan Tasarımlarında Gelişen Teknolojiler Işığında Esneklik. , 79 - 95.
Chicago KAYAN ALTINOK Hamide Zeynep,TUNCEL Didem Ofis İç Mekan Tasarımlarında Gelişen Teknolojiler Işığında Esneklik. (2012): 79 - 95.
MLA KAYAN ALTINOK Hamide Zeynep,TUNCEL Didem Ofis İç Mekan Tasarımlarında Gelişen Teknolojiler Işığında Esneklik. , 2012, ss.79 - 95.
AMA KAYAN ALTINOK H,TUNCEL D Ofis İç Mekan Tasarımlarında Gelişen Teknolojiler Işığında Esneklik. . 2012; 79 - 95.
Vancouver KAYAN ALTINOK H,TUNCEL D Ofis İç Mekan Tasarımlarında Gelişen Teknolojiler Işığında Esneklik. . 2012; 79 - 95.
IEEE KAYAN ALTINOK H,TUNCEL D "Ofis İç Mekan Tasarımlarında Gelişen Teknolojiler Işığında Esneklik." , ss.79 - 95, 2012.
ISNAD KAYAN ALTINOK, Hamide Zeynep - TUNCEL, Didem. "Ofis İç Mekan Tasarımlarında Gelişen Teknolojiler Işığında Esneklik". (2012), 79-95.
APA KAYAN ALTINOK H, TUNCEL D (2012). Ofis İç Mekan Tasarımlarında Gelişen Teknolojiler Işığında Esneklik. Tasarım+Kuram, 8(14), 79 - 95.
Chicago KAYAN ALTINOK Hamide Zeynep,TUNCEL Didem Ofis İç Mekan Tasarımlarında Gelişen Teknolojiler Işığında Esneklik. Tasarım+Kuram 8, no.14 (2012): 79 - 95.
MLA KAYAN ALTINOK Hamide Zeynep,TUNCEL Didem Ofis İç Mekan Tasarımlarında Gelişen Teknolojiler Işığında Esneklik. Tasarım+Kuram, vol.8, no.14, 2012, ss.79 - 95.
AMA KAYAN ALTINOK H,TUNCEL D Ofis İç Mekan Tasarımlarında Gelişen Teknolojiler Işığında Esneklik. Tasarım+Kuram. 2012; 8(14): 79 - 95.
Vancouver KAYAN ALTINOK H,TUNCEL D Ofis İç Mekan Tasarımlarında Gelişen Teknolojiler Işığında Esneklik. Tasarım+Kuram. 2012; 8(14): 79 - 95.
IEEE KAYAN ALTINOK H,TUNCEL D "Ofis İç Mekan Tasarımlarında Gelişen Teknolojiler Işığında Esneklik." Tasarım+Kuram, 8, ss.79 - 95, 2012.
ISNAD KAYAN ALTINOK, Hamide Zeynep - TUNCEL, Didem. "Ofis İç Mekan Tasarımlarında Gelişen Teknolojiler Işığında Esneklik". Tasarım+Kuram 8/14 (2012), 79-95.