Yıl: 2014 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 107 - 125 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Öz:
Gelişmelere bağlı olarak, özellikle dizüstü ve tablet bilgisayarlar gibi taşınabilirbilgisayarlara olan ilgi, Türkiye için sayısal olarak nüfusuna yakın olduğudüşünülebilir. Bu çalışmada, dizüstü bilgisayarlar için seçim sıralaması yapma vedizüstü bilgisayar seçiminde dikkate alınan kriter önem dereceleri DEA ve çokkriterli karar verme teknikleriyle incelenmiştir. AHP ve AHP-DEA bileşimikriter önem dereceleri belirlenmesinde önerilirken; dizüstü bilgisayar seçimsıralamaları için DEA, TOPSIS ve VIKOR yöntemleri temelinde 7 senaryoüzerinden sıralamalar yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, ağırlıklandırma AHPile olup sıralama TOPSIS ve ağırlıklandırma AHP-DEA bileşimi ile olupsıralama VIKOR olan senaryoların dizüstü bilgisayar seçim sıralamalarındakullanışlı olduğuna karar verilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Endüstri Mühendisliği

LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR

Öz:
Depending on the developments, there is a tendency especially portablecomputer such as laptop, tablet computers that may be considered numericallyclose to the population for Turkey. In this study, making the choice ordering andthe priorities of the criteria for laptops have been investigated via DEA and multicriteria decision making techniques. AHP and composition of AHP-DEA hasbeen suggested for determining priorities of criteria; selection ordering of laptopis conducted via 7 scenarios that based on DEA, TOPSIS and VIKOR methods.According to the analysis, sorting via TOPSIS with the AHP in weighting andsorting via VIKOR with AHP-DEA composition in weighting, has decided forlaptop selection ranking.
Anahtar Kelime:

Konular: Endüstri Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adler, N., L.Friedman ve Z.Sinuany-Stern (2002). “Review of Ranking Methods in the Data Envelopment Analysis Context”, European Journal of Operational Research, 140, 249–265.
 • Ayaş, N. ve M. Pekkaya (2008). “Türk Sigorta Sektörünün Avrupa Birliği Ülkelerine Göre Çok Kriterli Puanlama Modeli ile Karşılaştırılması”, Türkiye-Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri, Ed.: S. Bekmez, Ankara:Nobel Yay., 443-460.
 • Bortick, A.F. ve J.H. Scheiner (1998). “Selection of Small Business Computer Systems: Structuring a Multi-Criteria Approach”, Journal of Inf ormation Systems, Fall 1988, 10-29.
 • Chang, C.-L. (2010). “A Modified VIKOR Method for Multiple Criteria Analysis”, Environ Monit Assess, 168, 339–344.
 • Dodd, F. J., H.A. Donegan, ve T.B.M. McMaster (1993). “A Statistical Approach to Consistency in AHP”, Mathl. Comput. Modelling, 18(6), 19-22.
 • Düzakın, E. ve S. Demirtaş (2005). “En Uygun Performansa Sahip Kişisel Bilgisayarların Oluşturulmasında Veri Zarflama Analizinin Kullanımı”, Ç.Ü. Sos.Bil. Enstitüsü Dergisi, 14(2), 265-280.
 • Erpolat, S. ve N. Cinemre (2011), “Notebook Seçiminde Hibrit bir Yaklaşım: Analitik Hiyerarşi Yöntemine Dayalı Veri Zarflama Analizi”, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 40(2), 207-225.
 • Ertuğrul, İ. ve N. Karakaşoğlu (2010). “Electre ve Bulanık AHP Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Bilgisayar Seçimi”, Dokuz Eylül Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,25(2), 23-41.
 • Hamzaçebi, C. ve M. Pekkaya (2011). “Determining of Stock Investments with Grey Relational Analysis,” Expert Systems with Applications, 38(8), August 2011, 9186–9195.
 • Jahanshahloo, G.R., F.H. Lotfi ve M. Izadikhah (2006). “An Algorithmic Method to Extend TOPSIS for Decision-Making Problems with Interval Data”, Applied Mathematics and Computation, 175(2), 1375-1384.
 • Olson, D.L. (2004); “Comparison of Weights in TOPSIS Models”, Mathematical and Computer Modelling, 40, 721-727.
 • Opricovic, S. ve G.-H. Tzeng (2004); “Compromise Solution by MCDM Methods: A Comparative Analysis of VIKOR and TOPSIS”, European Journal of Operational Research, 156, 445-455.
 • Pekkaya, M. ve N. Çolak (2013). “Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin AHP ile Belirlenmesi,” The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), February 2013, 797‐818.
 • Pekkaya, M. ve S. Başaran (2011). “Konaklama İşletmeleri Hizmet Kalitesi Boyutları Önem Derecelerinin AHP ile Belirlenmesi ve İşletmelerin Hizmet Kalitesine Göre TOPSIS ile Sıralanması,” Mali Uf uklar, 5(15), 111–136.
 • Ramanathan, R. (2006), “Data Envelopment Analysis for Weight Derivation and Aggregation in the Analytic Hierarchy Process”, Computers & Operations Research, 33, 1289–1307.
 • Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process, New York: McGraw-Hill.
 • Saaty, T.L. ve L.G. Vargas (2006). Decision Making with Analytic Network Process. New York: Springer.
 • Ulucan, A. (2002). “İSO500 Şirketlerinin Etkinliklerinin Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı: Farklı Girdi Çıktı Bileşenleri ve Ölçeğe Göre Getiri Yaklaşımları İle Değerlendirmeler”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 57(2), 185-202.
 • Yararlı, K. (2010). Karar Verme Yöntemleri, Ankara:Detay Yayıncılık.
 • Zviran, M. (1993). “A Comprehensive Methodology for Computer- Family Selection”, Journal of Systems and Sof tware, 22(1), 17-26.
 • Gold, http://www.gold.com.tr/, 10.05.2013 tarihi itibariyle Hızlıal, http://www.hizlial.com.tr/, 10.05.2013 tarihi itibariyle.
APA Pekkaya M, AKTOGAN M (2014). DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. , 107 - 125.
Chicago Pekkaya Mehmet,AKTOGAN Mesut DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. (2014): 107 - 125.
MLA Pekkaya Mehmet,AKTOGAN Mesut DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. , 2014, ss.107 - 125.
AMA Pekkaya M,AKTOGAN M DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. . 2014; 107 - 125.
Vancouver Pekkaya M,AKTOGAN M DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. . 2014; 107 - 125.
IEEE Pekkaya M,AKTOGAN M "DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ." , ss.107 - 125, 2014.
ISNAD Pekkaya, Mehmet - AKTOGAN, Mesut. "DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ". (2014), 107-125.
APA Pekkaya M, AKTOGAN M (2014). DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 107 - 125.
Chicago Pekkaya Mehmet,AKTOGAN Mesut DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 10, no.1 (2014): 107 - 125.
MLA Pekkaya Mehmet,AKTOGAN Mesut DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.1, 2014, ss.107 - 125.
AMA Pekkaya M,AKTOGAN M DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2014; 10(1): 107 - 125.
Vancouver Pekkaya M,AKTOGAN M DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2014; 10(1): 107 - 125.
IEEE Pekkaya M,AKTOGAN M "DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ." Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10, ss.107 - 125, 2014.
ISNAD Pekkaya, Mehmet - AKTOGAN, Mesut. "DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ". Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 10/1 (2014), 107-125.