Yıl: 2015 Cilt: 0 Sayı: 40 Sayfa Aralığı: 153 - 174 Metin Dili: Türkçe

Reklamlarda Karikatür Kullanımı: Piyale Örneği

Öz:
Bir mizah sanatı olan karikatürün, eğlendirmenin yanı sıra düşündürmek, öğretmekve ikna etmek gibi özellikleri karikatürü reklamcılar için cazip hale getirmiştir. Anlatmakistediğini sade bir dille çarpıcı bir biçimde anlatan karikatür, sıralanan tüm bu özellikleriyletüketicide davranış değiştirmekte önemli bir araç olabilmektedir. Karikatürlü reklamlarınhedefleri arasında olan ürün satmanın dışında bilinirlik arttırmak da vardır. Karikatürlüreklamlar da tüm reklamlar gibi bunu kimi zaman bir sloganla kimi zamanda zihinlerdemarkaya özgü bir konum yaratıp, markaya bir karakter ve kimlik kazandırarak yapmaktadır.Türkiyede 1960lı yıllarda karikatür, başta banka ve makarna reklamlarında olmak üzeresektördeki birçok markanın reklamlarında etkin olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada örnek olarak karikatürün, bir pazarlama yöntemi olan reklamlailişkisi, Türkiyeyi makarna ile tanıştıran marka olarak bilinen Piyale Makarnalarının1960lı yıllardaki on karikatürlü reklamı esas alınarak incelenmiştir. Piyale markasının1960lı yıllarda karikatürlü reklam kullanan markaların başında gelmesi ve markanınsadece karikatürlü reklamlardan oluşan kampanyalar düzenlemiş olması, bu markanınörneklem olarak seçilmesinde etkili olmuştur. Karikatürün resme dayalı mesajlarla örülü olması nedeniyle yöntem olarak post- yapısalcı göstergebilimsel analiz kullanılmıştır. Dolayısıyla karikatürün metin evreniolduğu kadar sembolik evreni de tarihsel dönem aralığının göstergeleri anlamlandırmadakiönemi dikkate alınarak incelenmiştir. Bu doğrultuda karikatürlü reklamların yayınlandığıyıllarda karikatürlere konu olması dolayısıyla Türkiyede kadın, aile, sağlık, güven gibitemalar dönemsellik gözetilerek gösterge bilimsel olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Use of Cartoons in Advertising: The Case of Piyale

Öz:
As a satirical art form with a mission to make the audience think, to teach somethingand to persuade, cartoons have become attractive visuals for advertisers. Cartoons expressan idea in a simple yet effective manner which is the reason for being the choice of brandsfor their of advertisements that aim to create a behavioral change in the consumer andsell their products as well as increasing brand awareness. Advertisements using cartoonsachieve this as all other advertisements do, sometimes through a slogan and other timesthrough creating a position, a character and an identity for the brand. Cartoons have beenused in advertisements for major brands in the 1960 s in Turkey, primarily for the bankingindustry and spaghetti.In this study the advertisements for Piyale Spaghetti, known as the brand thatintroduced spaghetti to Turkey that use cartoons as visuals in the 1960 s were investigated.The relationship of cartoons as a form of communication and advertisements as a form ofmarketing was evaluated using semiotic analysis. As cartoons are woven with messages based on drawings and visuals, post- structuralist semiotic analysis was chosen as the methodology. As it is necessary for thismethodology, cartoons symbolic universe as well as the textual universe was investigatedfor the importance historical period has over meaning making of signs. In this direction, inthe years advertisements including cartoons, themes such as women, family, health, trusthave been semiotically evaluated with periodicity in mind.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Aaker, J. L., (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research 34 (3), 347-356. Acun, F., (2007). Görsel verilerde kadın imajı (1923-1960). SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (16), 91-112. Aksoy, A., (2007). Yeni reklamcılık. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. Alemdar, K., Erdoğan, İ., (2005). Öteki kuram: Kitle iletişim kuram ve araştırmalarının tarihsel ve eleştirel bir değerlendirmesi. Ankara: Pozitif Matbaacılık. Atabek, G. Ş., (2007). İletişim çalışmalarında göstergebilimsel yöntem. Atabek ve Atabek (Der.), Medya metinlerini çözümlemek: İçerik, göstergebilim ve söylem çözümleme yöntemleri (ss. 65-85). Ankara: Siyasal Kitabevi. Barthes, R., (1979). Göstergebilimin ilkeleri. (B. Vardar ve M. Rıfat, Çev.) Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Cereci, S., (2004). Reklam sanatı. İstanbul: Metropol Yayınları. Dağtaş, B., (2003). Reklamı okumak. Ankara: Ütopya Yayınları. Du Plessis, E., (2005). The advertised mind. Philadelphia: Kogan. Fidan, B., (2007). Reklam ve karikatür. İstanbul: Beslenme Saati. Harrison, R., (1981). The cartoon: Communication to the quick. London: Sage Publications. Hulusi, İ., “Sanal Sergi” (24 Nisan 2010). http://www.ihaphulusi.gen.tr/sanalsergi. html. Erişim Tarihi: 24 Nisan 2010. İzmir’in piyale makarna fabrikası alışveriş merkezi oluyor, http://www.radikal. com.tr/haber.php?haberno=212409. Erişim tarihi: 08 Şubat 2007. Jhally, S., (1990). The codes of advertising: Fetishism and the p olitical economy of meaning in the consumer society. New York: Routledge. Karikatür ve İletişim. Ankara: Karikatür Vakfı Yayınları, 1996. Nagel, J., (2000). Erkeklik ve milliyetçilik: Ulusun inşasında toplumsal cinsiyet ve cinsellik, vatan millet kadınlar. İstanbul: İletişim Yayınları. Öngören, F., (1998). Cumhuriyet’in 75. yılında Türk mizahı ve hicvi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Özer, A., (1985). Karikatürün reklamlarda kullanımı.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Özer, A., (1988). Karikatür sanatı ve reklamcılık. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Teknolojisi ve Yaygın Eğitim Vakfı Eğitim Araştırma ve Bilimsel Yayınlar Dizisi. Özer, A., (1996). Karikatürle iletişim. Uluslararası Ankara Karikatür Festivali Semp ozyum Bildirisi 10-14 Mayıs 1996. Ankara. Piyale, (2012). http://www.brandsofizmir.com/piyale. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2014. Rıfat, M., (2009). Göstergebilimin ABC’si. Ankara: Say Yayınları. Serin, Y., (2000). Türk afiş sanatının abidesi: İhap Hulusi Görey (28 Kasım 1898- 27 Mart 1986). Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi (6): 119-129. Sabuncuoğlu, B., (2010). Popüler kültür ve hayat mecmuası. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. Saydut, A., (Röportajı yapan) & Doğu, O., (2007). Orhan Doğu ile söyleşi [Röportaj trankskripsiyonu]. http://karikaturculerdernegi.com/2011/01/orhan-dogu-ile-soylesi. Erişim tarihi: 11 Haziran 2015. Saydut, A., (ty). Karikatür ve karikatür sözcüğünün kökenleri üzerine..., http:// www.akdagsaydut.com.tr/muze_sol.php?subaction=showfull&id=1179913394&archive =&start_from=&ucat=43&. Erişim tarihi: 11 Haziran 2015. Topuz, H., (1986). İletişimde karikatür ve toplum. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Türkiye’de Sigortacılık, (ty), http://www.tsb.org.tr/turkiyede-sigortacilik. aspx?pageID=439. Erişim Tarihi: 11 Haziran 2015. Williamson, J. (2000). Reklamların dili: Reklamlarda anlam ve ideoloji. (A. Fethi, Çev.) Ankara: Ütopya Yayınevi. Yılmaz, A., (2007). Reklamlarda toplumsal cinsiyet kavramı: 1960-1990 yılları arasında Milliyet Gazetesi reklamlarına yönelik bir içerik analizi. Selçuk İletişim (4), 143-155.
APA BİNAY KURULTAY A, PEKSEVEN SABUNCUOĞLU B (2015). Reklamlarda Karikatür Kullanımı: Piyale Örneği. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 0(40), 153 - 174.
Chicago BİNAY KURULTAY AYŞE,PEKSEVEN SABUNCUOĞLU Burcu Reklamlarda Karikatür Kullanımı: Piyale Örneği. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 0, no.40 (2015): 153 - 174.
MLA BİNAY KURULTAY AYŞE,PEKSEVEN SABUNCUOĞLU Burcu Reklamlarda Karikatür Kullanımı: Piyale Örneği. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, vol.0, no.40, 2015, ss.153 - 174.
AMA BİNAY KURULTAY A,PEKSEVEN SABUNCUOĞLU B Reklamlarda Karikatür Kullanımı: Piyale Örneği. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 2015; 0(40): 153 - 174.
Vancouver BİNAY KURULTAY A,PEKSEVEN SABUNCUOĞLU B Reklamlarda Karikatür Kullanımı: Piyale Örneği. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 2015; 0(40): 153 - 174.
IEEE BİNAY KURULTAY A,PEKSEVEN SABUNCUOĞLU B "Reklamlarda Karikatür Kullanımı: Piyale Örneği." İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 0, ss.153 - 174, 2015.
ISNAD BİNAY KURULTAY, AYŞE - PEKSEVEN SABUNCUOĞLU, Burcu. "Reklamlarda Karikatür Kullanımı: Piyale Örneği". İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 40 (2015), 153-174.