Öğretmen Profesyonelizminin Yordayıcıları Olarak Okul Müdürüne Güven ve Öz Yeterlik

Yıl: 2015 Cilt: 40 Sayı: 181 Sayfa Aralığı: 255 - 270 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen Profesyonelizminin Yordayıcıları Olarak Okul Müdürüne Güven ve Öz Yeterlik

Öz:
Bu araştırmada ilköğretim kurumu (ilkokul ya da ortaokul) öğretmenlerinin öğretmen profesyonelizmi, okul müdürüne güven ve öz yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmaya 279 ilköğretim kurumu öğretmeni katılmıştır. Araştırma verileri betimsel istatistikler, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve çoklu doğrusal regresyon analizi teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmen öz yeterliğinin ve öğretmenlerin okul müdürüne güven düzeylerinin öğretmen profesyonelizmiyle pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler verdiğini göstermektedir. Bununla birlikte araştırma sonuçları, öğretmenlerin okul müdürüne güven düzeylerinin ve öz yeterlik algılarının profesyonelizm algılarını yordayan önemli değişkenler olduğunu doğrular niteliktedir. Çalışmada öğretmen profesyonelizminin geliştirilmesine ve sonraki araştırmalara yönelik olarak önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Arlı, D. (2011). Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının örgüt kültürü algıları ve örgütsel güven düzeyleri açısından incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Eğe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York, NY: W. H. Freeman.
 • Barnett, R. (1999). Learning to work and working to learn. D. Baud ve J. Garrick (Ed.), Understanding learning at work içinde (s. 29-44). London: Routledge.
 • Börü, D. (24-26 Mayıs, 2001). Örgütlerde güven ortamının yaratılmasında ilk adım: Güvenilir insan kim? IX. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde sunulan bildiri. Silivri-İstanbul. http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/deniz1.pdf adresinden erişildi.
 • Brewster, C. ve Railsback, J. (2003). Building trusting relationships for school improvement: implications for principals and teachers. Northwest Regional Educational laboratory. ERIC veri tabanından erişildi. (ED 481987).
 • Bryk, A. S. ve Schneider, B. (2002). Trust in schools: A core resource for improvement. New York: Russell Sage Foundation.
 • Bryk, A. S. ve Schneider, B. (2003). Trust in schools: A core resource for school reform. Educational Leadership, 60(6), 40-45.
 • Buluç, B. (2008). Ortaöğretim okullarında örgütsel sağlık ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 571-602.
 • Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Steca, P. ve Malone, P. S. (2006). Teacher self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students’ academic achievement: A study at the school level. Journal of school Psychology, 44, 473-490.
 • Cerit, Y. (2013). Okulun bürokratik yapısı ile sınıf öğretmenlerinin profesyonel davranışları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(4), 497-521.
 • Çalık, T., Koşar, S., Kılınç, A. Ç. ve Er, E. (2013). İlköğretim okulu öğretmenlerinin değişime direnme davranışları ile öz yeterlikleri arasındaki ilişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4),1-16.
 • Çapa, Y., Çakıroğlu, J. ve Sarıkaya, H. (2005). Öğretmenlik özyeterlik ölçeği Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 30(137), 74-81.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, B. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (2. bs.). Ankara: Pegem Akademi. Çokluk-Bökeoğlu, Ö. ve Yılmaz, K. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel güven hakkında öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, (54), 211-233.
 • Darling-Hammond, L. (1990). Teacher professionalism: Why and how? A. Lieberman (Ed.), Schools as collaborative cultures: Creating the future now içinde (s. 25-50). New York, NY: The Falmer. Day, C. (1999). Developing teachers: The challenges of lifelong learning. London: Falmer. Dean, S. D. (2011). Collegial leadership, teacher professionalısm, faculty trust: Predicting teacher academic optimism in elementary schools (Yayınlanmamış doktora tezi). ProQuest Dissertations and Thesis veri tabanından erişildi (UMI No. 3461037).
 • Demirkasımoğlu, N. (2010). Defining “Teacher Professionalism” from different perspectives. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 2047-2051.
 • Djigic, G., Stojiljkovic, S. ve Doskovic, M. (2014). Basic personality dimensions and teachers’ self- efficacy. Procedia Social and Behavioral Sciences, 112, 593-602.
 • Doney, P. M. ve Cannon J. P. (1997). An examination of the nature of trust in buyer-seller relationships, Journal of Marketing, 61(2), 35-51.
 • Dowling, F. (2006). Physical education teacher educators' professional identities, continuing professional development and the issue of gender equality. Physical Education and Sport Pedagogy, 11(3), 247-263.
 • DuFour, R., Eaker, R. ve DuFour, R. (2005). Recurring themes of professional learning communities and the assumptions they challenge. R. DuFour, R. Eaker ve R. DuFour (Ed.), On common ground: The power of professional learning communities içinde (s. 7-29). Bloomington, IN: Solution Tree. Evans, L. (2011). The ‘shape’ of teacher professionalism in England: Professional standards, performance management, professional development and the changes proposed in the 2010 White Paper. British Educational Research Journal, 37(5), 851-870.
 • Fukuyama, F. (1998). Güven: sosyal etmenler ve refahın yaratılması. A. Buğdaycı (çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası. Furlong, J. (2001). Reforming teacher education, re-forming teachers: Accountability, professionalism and competence. R. Philip ve J. Furlong (Ed.), Education reform and the state: Twenty-five years of politics, policy and practice içinde (s. 118-135). London: Routledge/Falmer. Gibson, S. ve Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569-582.
 • Goddard, R. D., Hoy, W. K. ve Woolfolk-Hoy, A. (2000). Collective teacher efficacy: Its meaning, measure, and impact on student achievement. American Educational Research Journal, 37(2), 479- 507.
 • Griffin, K. L. (2009). The relationship between self-efficacy of teachers and their perception of the school principal’s leadership style. ProQuest Dissertations and Thesis veri tabanından erişildi (UMI No. 3374149). Guskey, T. R. (1987). Context variables that affect measures of teacher efficacy. Journal of Educational Research, 81(1), 41-47.
 • Guskey, T. R. (1988). Teacher efficacy, self-concept, and attitudes toward the implementation of instructional innovation. Teaching and Teacher Education, 4(1), 63-69.
 • Guskey, T. R. ve Passaro, P. (11-16 Nisan, 1993). Teacher efficacy: A study of construct dimension. AERA’da sunulan bildiri, Atlanta.
 • Guskey, T. R. ve Passaro, P. (1994). Teacher efficacy: A study of construct dimensions. American Educational Research Journal, 31(3), 627-643.
 • Hargreaves, A. (1994). Changing teachers, changing times: Teachers’ work and culture in the postmodern age. New York: Teachers College. Hargreaves, A. (2000). Four ages of professionalism and professional learning. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 6(2), 151-182.
 • Hildebrandt, S. A. ve Eom, M. (2011). Teacher professionalization: Motivational factors and the influence of age. Teaching and Teacher Education, 27, 416-423.
 • Hodkinson, P. (1997). Neo-fordism and teacher professionalism. Teacher Development: An International Journal of Teachers' Professional Development, 1(1), 69-82.
 • Hord, S. M. (1997). Professional learning communities: What are they and why are they important? Issues About Change, 6(1), 1-8.
 • Hosmer, L. T. (1995). Trust: The connecting link between organizational theory and philosophical ethics. The Academy of Management Review, 20(2), 379-403.
 • Hoy, W. K. ve Tschannen-Moran, M. (2003). The conceptualization and measurement of faculty trust in schools: The omnibus t-scale. W. K. Hoy ve C. G. Miskel (Ed.), Studies in leading and organizing school içinde (s. 181-208). USA: Information Age Publishing.
 • Hoy, W. K. ve Sweetland, S. R. (2001). Designing better schools: The meaning and nature of enabling school structure. Educational Administration Quarterly, 37, 296-321.
 • Hoy, W. K., Tarter, C. J. ve Witkoskie, L. (1992). Faculty trust in colleagues: Linking the principal with school effectiveness. Journal of Research and Development in Education, 26(1), 38-45.
 • Jerald, C. D. (2007). Believing and achieving. The center for comprehensive school reform and improvement. http://www.centerforcsri.org/files/CenterIssueBriefJan07.pdf adresinden erişildi.
 • Khmelkov, V. T. (2000). Developing professionalism: Effects of school workplace organization on novice teachers’ sense of responsibility and efficacy (Yayınlanmamış doktora tezi). ProQuest Dissertations and Thesis veri tabanından erişildi (UMI No. 9967316).
 • Kılınç, A. Ç. (2014). Öğretmen profesyonelizminin bir yordayıcısı olarak okul kültürü. Eğitim ve Bilim, 39(174), 105-118.
 • Koşar, D. ve Yalçınkaya, M. (2013). Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının yordayıcıları olarak örgüt kültürü ve örgütsel güven. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(4), 603-627.
 • Kurt, T. (2009). Okul müdürlerinin dönüşümcü ve eylemci liderlik stilleri ile öğretmenlerin kolektif yeterliği ve öz yeterliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Lai, M. ve Lo, L. N. K. (2007). Teacher professionalism in educational reform: The experiences of Hong Kong and Shanghai. Compare: A Journal of Comparative Education, 37(1), 53-68.
 • Lewicki, R. J., McAllister, D. J. ve Bies, R. J. (1998). Trust and distrust: New relationships and realities. Academy of Management Review, 20(3), 709-734.
 • McKnight, D. H., Cummings, L. L. ve Chervany, N. L. (1998). Initial trust formation in new organizational relationships. Academy of Management, 23(3), 473-490.
 • Meristo, M. ve Eisenschmidt, E. (2014). Novice teachers’ perceptions of school climate and self- efficacy. International Journal of Educational Research, 67, 1-10.
 • Mishra, A. K. (1996). Organizational responses to crisis: The centrality of trust. R. M. Kramer ve T. Tyler (Ed.), Trust in organizations: Frontiers of theory and research içinde (s. 114-140). London: Sage.
 • Neve, D. D., Devos, G. ve Tuytens, M. (2015). The importance of job resources and self-efficacy for beginning teachers' professional learning in differentiated instruction. Teaching and Teacher Education, 47, 30-41.
 • Özer, N., Demirtaş, H., Üstüner, M. ve Cömert, M. (2006). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel güven algıları. Ege Eğitim Dergisi, 7(1), 103–124. Polat, S. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki (Yayımlanmış doktora tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Raudenbush, S. W., Rowan, B. ve Cheong, Y. F. (1992). Contextual effects on the self-perceived efficacy of high school teachers. Sociology of Education, 65(2), 150-167.
 • Rosen, R. H. (1998). İnsan yönetimi G. Bulut (çev.). İstanbul: MESS. Ross, J. A. (1992). Teacher efficacy and the effects of coaching on student achievement. Canadian Journal of Education, 17(1), 51-65.
 • Ross, J. A. ve Gray, P. (2006). Transformational leadership and teacher commitment to organizational values: The mediating effects of collective teacher efficacy. School Effectiveness and School Improvement, 17(2), 179-199.
 • Sachs, J. (1997). Reclaiming the agenda of teacher professionalism: An Australian experience. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 23(3), 263-276.
 • Sashkin, M. ve Sashkin, M. G. (1990). Leadership and culture building in schools: Quantitative and qualitative understandings. American Educational Research Association, Boston. Scribner, J. P., Hager, D. R. ve Warne, T. R. (2002). The paradox of professional community: Tales from two high schools. Educational Administration Quarterly, 38, 45-76.
 • Sergiovanni, T. J. (2000). Leadership for the schoolhouse: How is it different? Why is it important? San Francisco, CA: Jossey-Bass. Shain, F. ve Gleeson, D. (1999). Under new management: Changing conceptions of teacher professionalism and policy in the further education sector. Journal of Education Policy, 14(4), 445- 462.
 • Timperley, H. (2008). Teacher professional learning and development. http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/Educational_Practices/EdPractice s_18.pdf adresinden erişildi. Tschannen-Moran, M. ve Hoy, W. K. (1998). Trust in schools: A conceptual and empirical analysis. Journal of Educational Administration, 36, 334-352.
 • Tschannen-Moran, M. (2001). Collaboration and the need for trust. Journal of Educational Administration, 39(4), 308-331.
 • Tschannen-Moran, M. (2004). Trust matters: Leadership for successful schools. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Tschannen-Moran, M. (2009). Fostering teacher professionalism in schools: The role of leadership orientation and trust. Educational Administration Quarterly, 45(2), 217-247.
 • Tschannen-Moran, M. ve Woolfolk-Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing and elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783–805.
 • Tschannen-Moran, M. ve Woolfolk-Hoy, A. (2007). The differential antecedents of self-efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education, 23(6), 944-956.
 • Tschannen-Moran, M., Parish, J. ve DiPaola, M. F. (2006). School climate and state standards: How interpersonal relationships influence student achievement. Journal of School Leadership, 16, 386-415.
 • Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A. ve Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68(2), 202-248.
 • Yılmaz, E. (2005). Okullarda örgütsel güven ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 567-580.
 • Yılmaz, E. (2006). Okullardaki örgütsel güven düzeyinin okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yılmaz, E. ve Sünbül, A. M. (2009). Öğretmenlerin yaşam doyumları ve okullardaki örgütsel güven düzeyi. Journal of Qafqaz University, 26, 172-179.
 • Yücel, C., Yalçın, M. ve Ay, B. (2009). Öğretmenlerin öz-yeterlikleri ve örgütsel vatandaşlık davranışı. Kırgızistan Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21), 221-235.
APA KOŞAR S (2015). Öğretmen Profesyonelizminin Yordayıcıları Olarak Okul Müdürüne Güven ve Öz Yeterlik. , 255 - 270.
Chicago KOŞAR Serkan Öğretmen Profesyonelizminin Yordayıcıları Olarak Okul Müdürüne Güven ve Öz Yeterlik. (2015): 255 - 270.
MLA KOŞAR Serkan Öğretmen Profesyonelizminin Yordayıcıları Olarak Okul Müdürüne Güven ve Öz Yeterlik. , 2015, ss.255 - 270.
AMA KOŞAR S Öğretmen Profesyonelizminin Yordayıcıları Olarak Okul Müdürüne Güven ve Öz Yeterlik. . 2015; 255 - 270.
Vancouver KOŞAR S Öğretmen Profesyonelizminin Yordayıcıları Olarak Okul Müdürüne Güven ve Öz Yeterlik. . 2015; 255 - 270.
IEEE KOŞAR S "Öğretmen Profesyonelizminin Yordayıcıları Olarak Okul Müdürüne Güven ve Öz Yeterlik." , ss.255 - 270, 2015.
ISNAD KOŞAR, Serkan. "Öğretmen Profesyonelizminin Yordayıcıları Olarak Okul Müdürüne Güven ve Öz Yeterlik". (2015), 255-270.
APA KOŞAR S (2015). Öğretmen Profesyonelizminin Yordayıcıları Olarak Okul Müdürüne Güven ve Öz Yeterlik. Eğitim ve Bilim, 40(181), 255 - 270.
Chicago KOŞAR Serkan Öğretmen Profesyonelizminin Yordayıcıları Olarak Okul Müdürüne Güven ve Öz Yeterlik. Eğitim ve Bilim 40, no.181 (2015): 255 - 270.
MLA KOŞAR Serkan Öğretmen Profesyonelizminin Yordayıcıları Olarak Okul Müdürüne Güven ve Öz Yeterlik. Eğitim ve Bilim, vol.40, no.181, 2015, ss.255 - 270.
AMA KOŞAR S Öğretmen Profesyonelizminin Yordayıcıları Olarak Okul Müdürüne Güven ve Öz Yeterlik. Eğitim ve Bilim. 2015; 40(181): 255 - 270.
Vancouver KOŞAR S Öğretmen Profesyonelizminin Yordayıcıları Olarak Okul Müdürüne Güven ve Öz Yeterlik. Eğitim ve Bilim. 2015; 40(181): 255 - 270.
IEEE KOŞAR S "Öğretmen Profesyonelizminin Yordayıcıları Olarak Okul Müdürüne Güven ve Öz Yeterlik." Eğitim ve Bilim, 40, ss.255 - 270, 2015.
ISNAD KOŞAR, Serkan. "Öğretmen Profesyonelizminin Yordayıcıları Olarak Okul Müdürüne Güven ve Öz Yeterlik". Eğitim ve Bilim 40/181 (2015), 255-270.