Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 32 Sayfa Aralığı: 33 - 54 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÇOCUĞUN ALGILADIĞI EVLİLİK ÇATIŞMASI ve DAVRANIŞ SORUNLARI

Öz:
Çocukların anne babaları arasında yaşanan çatışmalara verdikleri anlamın ya da başka bir deyişle evlilik çatışmaları ile ilgili algı ve yorumlarının; evlilik çatışması ile çocukların davranış sorunları arasındaki ilişkiyi oluşturan temel mekanizma olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı çocuğun algıladığı evlilik çatışmasının, çocuklarda davranış sorunları gelişimine katkısının incelenmesidir. Nicel yöntemlerin kullanıldığı bu araştırmanın örneklemini gönüllü 266 çocuk ve bu çocukların anneleri oluşturmaktadır. Araştırma verileri çocuğa ve annesine uygulanan iki farklı ölçek ile toplanmıştır. Analiz sonuçları çocukların evlilik çatışmalarını çok sık ve yoğun algılaması, ailenin bütünlüğüne ilişkin tehdit olarak yorumlaması ve bu çatışmalardan kendini sorumlu tutmasının karşı gelme sorunları başta olmak üzere birçok davranış sorunu için risk faktörü oluşturduğuna dikkat çekmektedir. Evlilik çatışmalarının, çocuğun duygusal ve davranışsal sorunlarına olası etkilerinin açıklandığı anne baba eğitim programlarının düzenlenmesi bilinçli anne babalığın yaygınlaşmasına katkıda bulunarak çocuğun davranış sorunlarını önleme ve müdahalede destekleyici ve koruyucu işlev taşıyacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Temel Sağlık Hizmetleri Sosyoloji Psikoloji Aile Çalışmaları

CHILD S MARITAL CONFLICT PERCEPTIONS AND BEHAVIOURAL PROBLEMS

Öz:
It is emphasized that children s marital conflict perceptions are basic mechanism constituting relation between parental conflict and children s behaviour problems. Aim of this study is to examine contribution of children s marital conflict perceptions to development of children s behaviour problems. Sample of the study is formed by 266 volunteer children and mothers of those children. Data of the study was collected from two questionnaire performed by the children and their mothers. Analysis findings indicate that children perceiving marital conflicts as extreme and intense, interpreting those as a threat for entirety of family and self-blaming about those conflicts constitute risk factors for children s behaviour problems dominated by oppositional defiant problems. By arranging parent training programs with explanations about potential impacts of marital conflict to children s emotional and behavioural problems it can carry supportive and protective function on prevention and intervention of children s behavioural problems by contributing to prevalence of conscious parenting.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Temel Sağlık Hizmetleri Sosyoloji Psikoloji Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Abalı, O., Onur, M., Gürkan, K., Çelik, Ö. ve Tüzün, ÜD. (2006), “İlköğretim Çağı Çocuklarındaki Davranım Bozukluğu Semptomlarının Sosyodemografik Verilere Göre Değerlendirilmesi” , Düşünen Adam Dergisi 19 (1) : 14-19. Ablow, J. C., Measelle, J. R., Cowan, P. A., ve Cowan, C. P. (2009), “Linking marital conflict and children’s adjustment: The role of young children’s perceptions” ,  Journal of Family Psychology, 23(4), 485. Ak, A. (2004), 6- 14 Yaşındaki Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Öğretmen ve Ebeveyn Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Amerikan Psikiyatri Birliği (2000) DSM- IV- TR Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı (Gözden geçirilmiş 2. bsk). (E.Köroğlu çev.). Ankara: Hekimler Birliği Yayınlar. Apple, M. L., Davies, P. T. ve Cummings, E. M. (2008) “Impact of Hostility and Withdrawal in Interparental Conflict on Parental Emotional Unavailability and Children’s Adjustment Difficulties” , Child Development, 77(6) 1623- 1641. Büyükaşık Çolak, C. (2010), Associations of Psychological Problems with Parental Acceptance- Rejection, Social Support and Locus of Control: A Study Conducted with Adolescents, Yüksek Lisans Tezi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Clark, T. R. ve Phares, V. (2004) “Feelings in the Family: Interparental Conflict, Anger, and Expressiveness in Families with Older Adolescents” , The Family Journal: Counselling and Therapy for Couples and Families, 12(2): 129- 138. Conners, C. K. (1969), “A teacher rating scale for use in drug studies with children” , American Journal of Psychiatry, 126:884-888. Conners, C. K. (1973), “Rating scales for use in drug studies for children” . Psychopharmacology Bulletin, Özel Sayı: 24-28. Conners C.K., Sitarenios G., Parker J.D, Epstein J.N.(1998), “The Revised Conners’ Parent Rating Scale (CPRS-R): Factor structure, reliability, and criterion validity” , Journal of Abnormal Child Psychology, 26:257-268. Davies, P. T. ve Lindsay, L. L. (2004), “Interparental Conflict and Adolescent Adjustment: Why Does Gender Moderate Early Adolescent Vulnerability?” Journal of Family Psychology, 18(1): 160- 170. Doğan, S., Kelleci, M., Sabancıoğulları, S., ve Aydın, D. (2008), “Bir İlköğretim Okulunda Öğrenim Gören Çocuklarda Ruhsal Uyum Sorunları” , TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7(1): 47- 52. Dokur, M (2003), Çocuğun Davranış Problemleri ile Ebeveyn Çatışması Algılayışı Arasındaki İlişki, Uzm. Psk. Dan. Yael PROFETA II. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi. Ercan, E. S. (2008), “Davranım Bozukluğu” , Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı, (Editörler: Çuhadaroğlu F. , Coşkun A. , İşeri, E. , Miral, S. , Motavallı, N. , Pehlivantürk, B. , Türkbay, T. , Uslu, R. ve Ünal F.) Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları:3. Hekimler Yayın Birliği, Ankara. Feldman, R., Masalha, S., ve Derdikman-Eiron, R. (2010), “Conflict resolution in the parent–child, marital, and peer contexts and children’s aggression in the peer group: A process-oriented cultural perspective” , Developmental Psychology, 46(2), 310. Grych, J. H. , ve Fincham, F. D. (1990), “Marital Conflict and Children’s Adjustment: A Cognitive- Contextual Framework” , Psychological Bulletin, 108, 267–290. Grych, J. H. ve Fincham, F. D. (1993), “Children’s Appraisals of Marital Conflict: Initial Investigations of the Cognitive-Contextual Framework” , Child Development 64: 215– 230. Gyrch, J. H. (1998) “Children’s Appraisals of Interparental Conflict: Sitiuational and Contextual Influences” , Journal of Family Psychology 12: 1- 17. Grych, J. H. , Fincham, F. D. , Jouriles, E. N. ve McDonald, R. (2000), “Interparental Conflict and Child Adjustment: Testing the Mediational Role of Appraisals in the Cognitive-Contextual Framework” , Child Development, 71(6): 1648-1661. Grych, J.H., Seid, ve Fincam, F. D. (1992), “Assessing Marital Conflict from The Child Perspective: The Children’s Perception of Interparental Conflict Scale” , Child Development 63: 558-572. Kaner, S., Büyüköztürk, Ş., İşeri, E. (2011), “Conners Anababa Dereceleme Ölçeği Yenilenmiş Kısa: Türkiye Uyarlama Çalışması” , Nöro-Psikiyatri Arşivi Dergisi, 50:100-109. Kılıç, B. ve Şener, Ş. (2005), “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Karşıt Olma- Karşı Gelme Bozukluğu/Davranış Bozukluğu Eş Hastalanımında Aile İşlevleri ve Psikososyal Değişkenlerin Karşılaştırılması” , Türk Psikiyatri Dergisi; 16(1): 21–28. Kinsfogel, K. M. ve Grych, J. H. (2004), “Interparental Conflict and Adolescent Dating Relationships: Integrating Cognitive, Emotional, and Peer Influences” , Journal of Family Psychology 18 (3): 505- 515. Koss, K. J. , George, M. R. , Bergman, K. N., Cummings, E. M. , Davies, P. T. ve Cicchetti, D. (2011), “Understanding Children’s Emotional Process and Behavioral Strategies In the Context of Marital Conflict” , Journal of Experimental Child Psychology 109: 336-352. Larossa, S.L., Escudero, V. ve Cummings, E.M. (2009), “Preschool Children and Marital Conflict: A constructive view” , European Journal of Developmental Psychology, 6(2): 170-189. Lindahl, K. M., ve Malik, N. M. (2011), “Marital conflict typology and children’s appraisals: the moderating role of family cohesion” , Journal of Family Psychology, 25(2), 194. McCoy, K., Davies, R. T. ve Cummings, E. M. (2009), “Constructive and Destructive Marital Conflict, Emotional Security and Children’s Prosocial Behavior” , The Journal of Child Physiology and Psychiatry 50(3): 270-279. Nikolas, M., Klump, K. L., ve Burt, S. A. (2013), “Etiological Contributions to the Covariation Between Children’s Perceptions of Inter-Parental Conflict and Child Behavioral Problems” ,  Journal of Abnormal Child Psychology, 41(2), 239-251. Oh, K. J. , Lee, S ve Park, S. H. (2011), “The Effects of Marital Conflict on Korean Children’s Appraisal of Conflict and Psychological Adjustment” , Journal of Child-Family Study 20: 444–451. Özbaran, B. ve Aydın, C. (2007), “Davranım Bozukluğu” Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Yayın yönetmenleri: Aysev, A ve Taner, Y. I) sf. 433-440 İstanbul. Özbey, S. (2010), “Okul Öncesi Çocuklarda Uyum ve Davranış Problemleriyle Başa ÇıkmadaAilenin Rolü” , Aile ve Toplum Dergisi 6(21): 9-18. Öztürk, O ve Uluşahin, A (2008), Ruh Sağlığı ve Bozuklukları-II (11.bsk) Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri. Peksaygılı, M. (2005), Annelerin ve Çocukların Eşler Arasındaki Çatışmayı Algılamaları ile Çocukların Uyum Davranışları Arasındaki İlişkiler, Yüksek Lisans Tezi: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Pendry, P., Carr, A.M., Papp, L.M. ve Antles, J. (2013), “Child Presence during Psychologically Aggressive Interparental Conflict: Implications for Internalizing and Externalizing Behavior” , Family Relations, 62:755-767. Sakız, E. (2011), Evlilik Çatışması ve Çocuk Uyum Problemleri Arasındaki İlişkide Duygusal Güvenliğin ve Anne Kabul-Red Algısının Aracı Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sarıtaş, M. (2006), İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinde Gözlenen Zorba Davranışların Aile Sorunlarına Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü. Savi, F. (2008), 12-15 Yaş Arası İlköğretim Öğrencilerinin Davranış Sorunları İle Aile İşlevleri ve Ana Baba Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Shabat, J., Lyons, J. ve Martinovich, Z. (2008), “Exploring the Relationship Between Conduct Disorder and Residential Treatment Outcomes” , Child and Family Studies, 17: 353–371. Shelton, K. H. ve Harold, G. T. (2007), “Marital Conflict and Children’s Adjustment: The Mediating and Moderating Role of Children’s Coping Strategies” , Social Development, 16(3): 497-512. Şimşek, S. (2010), Ergenlerde Davranış Problemlerinin Anne-Babadan ve Öğretmenlerden Algılanan Duygusal İstismar Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tabak, N. (2007), İlköğretim Birinci Kademede Davranış Sorunları Olan Çocukların Anne-Baba Tutumları. Yüksek Lisans Tezi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tahiroğlu, A.Y., Bahalı, K., Avcı, A. , Seydaoğlu, G. ve Uzel, M. (2009), “Ailedeki Disiplin Yöntemleri, Demografik Özellikler ve Çocuklardaki Davranış SorunlarıArasındakiİlişki” , Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 16(2): 67- 82. Ulu, P. İ. ve Fışıloğlu, H. (2004), “Çocukların Evlilik Çatışmasını Algılaması Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” , Türk Psikoloji Yazıları 14(7): 61-75. Visser, M., Singer, E. , Van Geert, P. L. C. ve Kunnen, E. S. (2009), “What makes children behave aggressively? The inner logic of Dutch children in special education” , European Journal of Special Needs Education 1(24): 1– 20. Yalom, I. (2008), Ergen Terapisi (1.bsk) (Y.Ö.Şallı, çev) İstanbul: Prestij yayınları. Yılmaz, G. (2009), Cinsel İstismara Uğramış ve Uğramamış 6-12 Yaş Grubundaki Çocukların Aile Resmi Çizimleri, Davranış Sorunları ve Ailelerin İşlevsel Özelliklerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
APA GÜVEN E, ERDEN H (2014). ÇOCUĞUN ALGILADIĞI EVLİLİK ÇATIŞMASI ve DAVRANIŞ SORUNLARI. , 33 - 54.
Chicago GÜVEN Esra,ERDEN Hatice Gülsen ÇOCUĞUN ALGILADIĞI EVLİLİK ÇATIŞMASI ve DAVRANIŞ SORUNLARI. (2014): 33 - 54.
MLA GÜVEN Esra,ERDEN Hatice Gülsen ÇOCUĞUN ALGILADIĞI EVLİLİK ÇATIŞMASI ve DAVRANIŞ SORUNLARI. , 2014, ss.33 - 54.
AMA GÜVEN E,ERDEN H ÇOCUĞUN ALGILADIĞI EVLİLİK ÇATIŞMASI ve DAVRANIŞ SORUNLARI. . 2014; 33 - 54.
Vancouver GÜVEN E,ERDEN H ÇOCUĞUN ALGILADIĞI EVLİLİK ÇATIŞMASI ve DAVRANIŞ SORUNLARI. . 2014; 33 - 54.
IEEE GÜVEN E,ERDEN H "ÇOCUĞUN ALGILADIĞI EVLİLİK ÇATIŞMASI ve DAVRANIŞ SORUNLARI." , ss.33 - 54, 2014.
ISNAD GÜVEN, Esra - ERDEN, Hatice Gülsen. "ÇOCUĞUN ALGILADIĞI EVLİLİK ÇATIŞMASI ve DAVRANIŞ SORUNLARI". (2014), 33-54.
APA GÜVEN E, ERDEN H (2014). ÇOCUĞUN ALGILADIĞI EVLİLİK ÇATIŞMASI ve DAVRANIŞ SORUNLARI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 0(32), 33 - 54.
Chicago GÜVEN Esra,ERDEN Hatice Gülsen ÇOCUĞUN ALGILADIĞI EVLİLİK ÇATIŞMASI ve DAVRANIŞ SORUNLARI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 0, no.32 (2014): 33 - 54.
MLA GÜVEN Esra,ERDEN Hatice Gülsen ÇOCUĞUN ALGILADIĞI EVLİLİK ÇATIŞMASI ve DAVRANIŞ SORUNLARI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.0, no.32, 2014, ss.33 - 54.
AMA GÜVEN E,ERDEN H ÇOCUĞUN ALGILADIĞI EVLİLİK ÇATIŞMASI ve DAVRANIŞ SORUNLARI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2014; 0(32): 33 - 54.
Vancouver GÜVEN E,ERDEN H ÇOCUĞUN ALGILADIĞI EVLİLİK ÇATIŞMASI ve DAVRANIŞ SORUNLARI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2014; 0(32): 33 - 54.
IEEE GÜVEN E,ERDEN H "ÇOCUĞUN ALGILADIĞI EVLİLİK ÇATIŞMASI ve DAVRANIŞ SORUNLARI." Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 0, ss.33 - 54, 2014.
ISNAD GÜVEN, Esra - ERDEN, Hatice Gülsen. "ÇOCUĞUN ALGILADIĞI EVLİLİK ÇATIŞMASI ve DAVRANIŞ SORUNLARI". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 32 (2014), 33-54.