Yıl: 2014 Cilt: 41 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 375 - 379 Metin Dili: Türkçe

Dyke-Davidoff-Masson sendromu (serebral hemiatrofi): Radyolojik bulgular

Öz:
Amaç: Dyke-Davidoff-Masson Sendromu (DDMS) olan olguların kesitsel kranial görüntüleme bulgularının sunulması amaçlanmıştır. Yöntemler: Bilgisayarlı tomografi (BT) ve/veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile unilateral serebral hemisferik atrofisi saptanmış olan 16 olgunun bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların 8i kadın ve 8i erkek olup, yaşları 5 ile 53 (ortalama: 24) arasında de- ğişiyordu. Olguların 6sı çocuk ve 10u erişkindi. Olguların 5inde BT ve 13ünde MRG tetkiki yapılmıştı. Olguların görüntüleri retrospektif olarak incelenerek serebral parankimal bulgular ve kompansatuar kranial bulgular not edildi. Bulgular: Tüm olgularda unilateral serebral hemisfer atrofisi, ipsilateral kortikal sulkuslarda ve lateral ventrikülde genişleme mevcuttu. Hemisferik atrofi ile birlikte 6 olguda (%37,5) korpus kallozumun ipsilateral atrofisi, 13 olguda (%81) ipsilateral talamik atrofi, 8 olguda (%50) ipsilateral parahipokampal atrofi, 7 olguda (%44) ipsilateral serebral pedinkülde atrofi ve 3 olguda (%19) ipsilateral pons atrofisi saptandı. Olguların 13 tanesinde (%81) gliotik sinyal değişiklikleri gözlendi. Kompansatuar bulgulardan unilateral kalvariyal kalınlaşma 4 olguda (%25) fokal, 12 olguda (%75) diffüz olarak izlendi. Frontal sinüs ipsilateral yarımında genişleme 15 olguda (%94) ve ipsilateral temporal kemik havalanmasında artış ise 5 olguda (%31) mevcuttu. Sonuçlar: DDMS, serebral hemiatrofi ve kalvarial hipertrofi bulguları ile kendini gösteren bir sendromdur. Kesitsel radyolojik görüntüleme bulguları olgular arasında çeşitlilik gösterebilir.
Anahtar Kelime:

Dyke-Davidoff-Masson syndrome (cerebral hemiatrophy): Radiological findings

Öz:
Objective: The aim of this study was to present crosssectional cranial imaging findings of cases with DykeDavidoff-Masson syndrome (DDMS). Methods: The findings of 16 cases in whom unilateral cerebral hemispheric atrophy was detected at computed tomography and/or magnetic resonance imaging were retrospectively evaluated. The cases consisted of 8 females and 8 males, the ages ranged between 5 and 53 (mean:24). Six of the cases were children and 10 were males. Five of the patients had CT and 13 had MRI scan. The images were retrospectively evaluated and cerebral parenchymal findings and compensatory cranial findings were noted. Results: All cases had unilateral cerebral hemispheric atrophy, ipsilateral cortical sulcal and lateral ventricular dilatation. Together with hemispheric atrophy ipsilateral atrophy of corpus callosum in 6 cases (37.5%), ipsilateral thalamic atrophy in 13 cases (81%), ipsilateral parahippocampal atrophy in 8 cases (50%), ipsilateral cerebral pedincular atrophy in 7 cases (44%) and ipsilateral pontine atrophy in 3 cases (19%) were detected. Gliotic signal changes were observed in 13 cases (81%). Of compensatory findings, unilateral calvarial thickening was focal in 4 cases (25%), and diffuse in 12 cases (75%). There was expansion in ipsilateral half of frontal sinus in 15 cases (94%) and expansion in temporal bone aeration in 5 cases (31%). Conclusion: DDMS is a syndrome presenting with findings of cerebral hemiatrophy and calvarial hypertrophy. Cross-sectional radiological imaging findings may be variable among cases.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Hori M, Mizuno M, Katagiri N, et al. Dyke-Davidoff-Masson Syndrome Demonstrated by Current MR images. A Case Report. Neuroradiol J 2009;22:546-549.
  • 2. Dyke CG, Davidoff LM, Masson CB. Cerebral hemiatrophy with homolateral hypertrophy of the skull and sinuses. Surg Gynecol Obstet 1933;57:588-600.
  • 3. Sener RN, Jinkins JR. MR of craniocerebral hemiatrophy. Clin Imaging 1992;16:93-97.
  • 4. Tasdemir HA, Incesu L, Yazicioglu AK, et al. Dyke-Davidoff-Masson syndrome. Clin Imaging 2002;26:13-17.
  • 5. Pinto WB, de Souza PV, Pedroso JL, Barsottini OG. DykeDavidoff-Masson syndrome: a combination of clinical and radiological signs not to be missed. Arq Neuropsiquiatr 2013;71:911.
  • 6. Singh P, Saggar K, Ahluwalia A. Dyke-Davidoff-Masson syndrome: Classical imaging findings. J Pediatr Neurosci 2010;5:124-125.
  • 7. Atalar MH, Icagasioglu D, Tas F. Cerebral hemiatrophy (Dyke-Davidoff-Masson syndrome) in childhood: clinicoradiological analysis of 19 cases. Pediatr Int 2007;49:70- 75.
  • 8. Unal O, Tombul T, Cirak B, et al. Left hemisphere and male sex dominance of cerebral hemiatrophy (Dyke-DavidoffMasson Syndrome). Clin Imaging. 2004;28:163-165.
  • 9. Aguiar PH, Liu CW, Leitão H, et al. MR and CT imaging in the Dyke-Davidoff-Masson syndrome. Report of three cases and contribution to pathogenesis and differential diagnosis. Arq Neuropsiquiatr 1998;56:803-807.
  • 10. Kantarci M, Ceviz N, Onbas O, et al. Time-of-Flight MR Angiography of Dyke-Davidoff-Masson Syndrome: Clinical and Radiological Correlations. Rivista di Neuroradiologia 2004;17:17-24.
APA BÜKTE Y, SEMİZ OYSU A, EKİCİ F, HATTAPOĞLU S, SAKCI Z, FİDAN E (2014). Dyke-Davidoff-Masson sendromu (serebral hemiatrofi): Radyolojik bulgular. Dicle Tıp Dergisi, 41(2), 375 - 379.
Chicago BÜKTE Yaşar,SEMİZ OYSU ASLIHAN,EKİCİ Faysal,HATTAPOĞLU SALİH,SAKCI Zakir,FİDAN Elif Dyke-Davidoff-Masson sendromu (serebral hemiatrofi): Radyolojik bulgular. Dicle Tıp Dergisi 41, no.2 (2014): 375 - 379.
MLA BÜKTE Yaşar,SEMİZ OYSU ASLIHAN,EKİCİ Faysal,HATTAPOĞLU SALİH,SAKCI Zakir,FİDAN Elif Dyke-Davidoff-Masson sendromu (serebral hemiatrofi): Radyolojik bulgular. Dicle Tıp Dergisi, vol.41, no.2, 2014, ss.375 - 379.
AMA BÜKTE Y,SEMİZ OYSU A,EKİCİ F,HATTAPOĞLU S,SAKCI Z,FİDAN E Dyke-Davidoff-Masson sendromu (serebral hemiatrofi): Radyolojik bulgular. Dicle Tıp Dergisi. 2014; 41(2): 375 - 379.
Vancouver BÜKTE Y,SEMİZ OYSU A,EKİCİ F,HATTAPOĞLU S,SAKCI Z,FİDAN E Dyke-Davidoff-Masson sendromu (serebral hemiatrofi): Radyolojik bulgular. Dicle Tıp Dergisi. 2014; 41(2): 375 - 379.
IEEE BÜKTE Y,SEMİZ OYSU A,EKİCİ F,HATTAPOĞLU S,SAKCI Z,FİDAN E "Dyke-Davidoff-Masson sendromu (serebral hemiatrofi): Radyolojik bulgular." Dicle Tıp Dergisi, 41, ss.375 - 379, 2014.
ISNAD BÜKTE, Yaşar vd. "Dyke-Davidoff-Masson sendromu (serebral hemiatrofi): Radyolojik bulgular". Dicle Tıp Dergisi 41/2 (2014), 375-379.