BİLDİRİM SÜRESİNİ ÇALIŞARAK GEÇİREN İŞÇİNİN MAHKEMECE GEÇERSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN FESİH SONRASINDA İŞE BAŞLATILMAMASI HALİNDE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ

Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 65 - 89 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

BİLDİRİM SÜRESİNİ ÇALIŞARAK GEÇİREN İŞÇİNİN MAHKEMECE GEÇERSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN FESİH SONRASINDA İŞE BAŞLATILMAMASI HALİNDE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ

Öz:
Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmedi- ği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile iş mahkemesinde dava açabilir. İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi işe baş- latmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek taz- minat miktarını da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. Makalede bildirim sürelerinin işçiye tanındığı halde işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde bildirim süre- leri karşılığı ücreti ödeme yükümlüsü olup olmadığı sorusuna cevap aranmaktadır. Türk İş Hukuku doktrininde yer alan farklı görüşler ile yargı makamlarının kararları hukuki problemin incelenmesi esnasında değerlendirilmişlerdir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

The Employee’s Termination Payment in Case of Invalid Termination Judgement Previously Worked in the Term of Notice

Öz:
Before terminating a continual employment contract made for an indefinite period, a notice to the other party must be served by the terminating party. The party who does not abide by the rule to serve notice shall pay compensation covering the wages which correspond to the term of notice. The employee who alleges that no reason was given for the termination of his employment contract or who considers that the reasons shown were not valid to justify the termination shall be entitled to lodge an appeal against that termination with the labour court. If the court concludes that the termination is unjustified because no valid reason has been given or the alleged reason is invalid, the employer must re-engage the employee in work. If, upon the application of the employee, the employer does not re- engage him in work, compensation to be not less than the employee’s four months’ wages and not more than his eight months’ wages shall be paid to him by the employer. In its verdict ruling the termination invalid, the court shall also designate the amount of compensation to be paid to the employee in case he is not re-engaged in work. The employee shall be paid up to four months’ total of his wages and other entitlements for the time he is not re-engaged in work until the finalization of the court’s verdict. If the term of notice has been given, does the employer must pay the wages corresponding to term of notice if the employee did not re-engaged in work ? The article is about trying to find the answer of this question. Different opinions in the Turkish Labour Law doctrine and judicial bodies rulings are already examined while evaluating the main legal issue of the article.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKTAY, Nizamettin/ ARICI, Kadir/ SENYEN KAPLAN, Emine, İş Hukuku, Yenilen- miş 5. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara, Ekim 2012.
 • AKYİĞİT, Ercan, Açıklamalı ve İçtihatlı İş Kanunu Şerhi 1. Cilt, 3. Baskı, Seçkin Yayı- nevi, Ankara, 2008.
 • BİLGİLİ, Abbas, ‘İşe İade Davası Lehine Sonuçlanan İşçinin İşe Başlatılmaması Du- rumunda İhbar Tazminatı’, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Özel Sayı, 2013.
 • BOSTANCI, Uygar, ‘Geçersiz Fesih Öncesi Kullandırılan İhbar Önelinin Hukuki Duru- mu’, Sicil İş Hukuku Dergisi, Eylül 2012, Sayı: 27.
 • CENTEL, Tankut, İş Hukuku Cilt I Bireysel İş İlişkileri (İş Hukuku), Beta Yayınevi, İstanbul, 1994.
 • CENTEL, Tankut, İş Güvencesi (İş Güvencesi), Legal Yayınevi, İstanbul, Mart 2013.
 • ÇELİK, Nuri, İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 26. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 2013.
 • ÇENBERCİ, Mustafa, İş Kanunu Şerhi, Güzel İstanbul Matbaası, Ankara, 1968.
 • ÇİL, Şahin, İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları 2011-2012 Yılları, 5. Baskı, Yetkin Yayın- ları, Ankara, 2012.
 • EKONOMİ, Münir, İş Hukuku Cilt I Ferdi İş Hukuku (İş Hukuku), Teknik Üniversite Matbaası, İstanbul, 1976.
 • EKONOMİ, Münir: ‘Feshin Geçersizliği Kararı Sonucu İşe Başlatılmayan İşçiye İhbar Tazminatı Ödemesi’ (Karar İncelemesi), Legal Yargıtay Karar İncelemesi Dergisi, Sayı: 2008/ 10.
 • ESENER, Turhan, İş Hukuku, Sevinç Matbaası, Ankara, 1973.
 • EYRENCİ, Öner/ TAŞKENT, Savaş/ ULUCAN, Devrim, Bireysel İş Hukuku, Yenilen- miş 5. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, Mart 2014.
 • GÜNAY, Cevdet İlhan, İş Kanunu Şerhi Cilt 1, Genişletilmiş 3. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009.
 • KAZANCI İÇTİHAT BANKASI: www.kazanci.com.tr
 • KÖSEOĞLU, Ali Cengiz, ‘İş Sözleşmesinin Geçersiz Nedenle Feshinin İhbar ve Kıdem Tazminatına Etkisi’, Sicil İş Hukuku Dergisi, Aralık 2010, Sayı: 20.
 • MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi/ ASTARLI, Muhittin/ ULAŞ, Baysal, İş Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 6. Bası, Turhan Kitapevi, Ankara, 2014.
 • NARMANLIOĞLU, Ünal, İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri I, Genişletilmiş ve Gözden Ge- çirilmiş 5. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, Aralık 2014.
 • ÖZTÜRK, M. Onat, ‘Karar İncelemesi’, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2009/ 4, Sayı: 23.
 • SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Yenilenmiş 9. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, Eylül 2013.
 • ŞAHLANAN, Fevzi, ‘İhbar Öneli Verilerek Yapılan Feshin Geçersizliği Sonrası İşe Başlatılmayan İşçiye İhbar Tazminatı Ödenmeyeceği’, Tekstil İşveren Dergisi, Sayı: 388, Ağustos-Eylül 2012, Hukuk Eki.
 • ŞEN, Murat, ‘Geçersiz Feshin İşçinin İşe Başlatılmaması Halinde Bildirim Süresinde Kullandırılması’, Sicil İş Hukuku Dergisi, Mart 2010, Sayı: 17.
APA Nazlı S (2014). BİLDİRİM SÜRESİNİ ÇALIŞARAK GEÇİREN İŞÇİNİN MAHKEMECE GEÇERSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN FESİH SONRASINDA İŞE BAŞLATILMAMASI HALİNDE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ. , 65 - 89.
Chicago Nazlı Seçkin BİLDİRİM SÜRESİNİ ÇALIŞARAK GEÇİREN İŞÇİNİN MAHKEMECE GEÇERSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN FESİH SONRASINDA İŞE BAŞLATILMAMASI HALİNDE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ. (2014): 65 - 89.
MLA Nazlı Seçkin BİLDİRİM SÜRESİNİ ÇALIŞARAK GEÇİREN İŞÇİNİN MAHKEMECE GEÇERSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN FESİH SONRASINDA İŞE BAŞLATILMAMASI HALİNDE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ. , 2014, ss.65 - 89.
AMA Nazlı S BİLDİRİM SÜRESİNİ ÇALIŞARAK GEÇİREN İŞÇİNİN MAHKEMECE GEÇERSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN FESİH SONRASINDA İŞE BAŞLATILMAMASI HALİNDE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ. . 2014; 65 - 89.
Vancouver Nazlı S BİLDİRİM SÜRESİNİ ÇALIŞARAK GEÇİREN İŞÇİNİN MAHKEMECE GEÇERSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN FESİH SONRASINDA İŞE BAŞLATILMAMASI HALİNDE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ. . 2014; 65 - 89.
IEEE Nazlı S "BİLDİRİM SÜRESİNİ ÇALIŞARAK GEÇİREN İŞÇİNİN MAHKEMECE GEÇERSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN FESİH SONRASINDA İŞE BAŞLATILMAMASI HALİNDE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ." , ss.65 - 89, 2014.
ISNAD Nazlı, Seçkin. "BİLDİRİM SÜRESİNİ ÇALIŞARAK GEÇİREN İŞÇİNİN MAHKEMECE GEÇERSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN FESİH SONRASINDA İŞE BAŞLATILMAMASI HALİNDE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ". (2014), 65-89.
APA Nazlı S (2014). BİLDİRİM SÜRESİNİ ÇALIŞARAK GEÇİREN İŞÇİNİN MAHKEMECE GEÇERSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN FESİH SONRASINDA İŞE BAŞLATILMAMASI HALİNDE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 0(2), 65 - 89.
Chicago Nazlı Seçkin BİLDİRİM SÜRESİNİ ÇALIŞARAK GEÇİREN İŞÇİNİN MAHKEMECE GEÇERSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN FESİH SONRASINDA İŞE BAŞLATILMAMASI HALİNDE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ 0, no.2 (2014): 65 - 89.
MLA Nazlı Seçkin BİLDİRİM SÜRESİNİ ÇALIŞARAK GEÇİREN İŞÇİNİN MAHKEMECE GEÇERSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN FESİH SONRASINDA İŞE BAŞLATILMAMASI HALİNDE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.0, no.2, 2014, ss.65 - 89.
AMA Nazlı S BİLDİRİM SÜRESİNİ ÇALIŞARAK GEÇİREN İŞÇİNİN MAHKEMECE GEÇERSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN FESİH SONRASINDA İŞE BAŞLATILMAMASI HALİNDE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2014; 0(2): 65 - 89.
Vancouver Nazlı S BİLDİRİM SÜRESİNİ ÇALIŞARAK GEÇİREN İŞÇİNİN MAHKEMECE GEÇERSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN FESİH SONRASINDA İŞE BAŞLATILMAMASI HALİNDE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2014; 0(2): 65 - 89.
IEEE Nazlı S "BİLDİRİM SÜRESİNİ ÇALIŞARAK GEÇİREN İŞÇİNİN MAHKEMECE GEÇERSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN FESİH SONRASINDA İŞE BAŞLATILMAMASI HALİNDE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ." MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 0, ss.65 - 89, 2014.
ISNAD Nazlı, Seçkin. "BİLDİRİM SÜRESİNİ ÇALIŞARAK GEÇİREN İŞÇİNİN MAHKEMECE GEÇERSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN FESİH SONRASINDA İŞE BAŞLATILMAMASI HALİNDE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ". MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ 2 (2014), 65-89.