Yıl: 2014 Cilt: 63 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 397 - 417 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ADSIZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ

Öz:
İdare, 1982 Anayasasında düzenlenmiş olan Kanun HükmündeKararname, tüzük ve yönetmelikler dışında genelge, sirküler, talimat, tebliğ,yönerge, gibi isimler altında düzenleyici işlemler yapmaktadır. Doktrindeyaygın olarak bu işlemlere, Anayasada isimleri geçmediği için, adsızdüzenleyici işlemler denilmektedir. Bu tip işlemlerle ilgili olarak karşımızaçıkan sorunlardan biri bunların normlar hiyerarşisinde yerinin tespitedilmesidir. Doktrinde bazı yazarlar bunların, Anayasada düzenlenmemişolmasından dolayı, Anayasada düzenlenmiş olan düzenleyici işlemlerinaltında yer aldığını söylemekte iken; diğer başka yazarlar bunlarınyönetmeliklerle aynı düzeyde bulundukları kanısındadırlar. Ancak,kanımızca adsız düzenleyici işlemlerin işlevleri bakımındanyönetmeliklerden farklı olduğu açıktır ve hukuk devleti ilkesi gereğincenormlar hiyerarşisinde yönetmeliklerin adsız düzenleyici işlemlerin üstündeyer aldığının kabul edilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

The place of unnamed reglementary actes in hierarchie of normes

Öz:
Administration establishes normative acts under the title of circular,directive, notification, and instruction in addition to the ordinance, decreeand regulations which are indicated by the 1982 Constitution. These types ofacts are called in doctrine as unnamed regulatory acts because of the factthat they are not mentioned in the constitution. One of the problems we arefaceing concerning these type of acts is to clarify their place in the hierarchyof norms. Some authors suggested that they come after the acts indicated bythe constitution, only because they are not enumerated in the text of theConstitution, while others are convinced that they share the same level withregulations. Nevertheless, it is a fact that unnamed regulatory acts aredifferent from the regulations, as far as their functions are concerned, and theprinciple of the rule of law requires admitting that regulations are placed atthe top of the unnamed regulatory acts.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Akıncı, Müslüm (2012), Normatif Düzen Kalitesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3, S.1, s.187-212. Akyılmaz, Bahtiyar; Sezginer, Murat; Kaya, Cemil (2009), Türk İdare Hukuku, Ankara: Seçkin Yayınevi. Atay, Ethem (2006), İdare Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi. Ayverdi, İlhan (2011), Misalli Büyük Türkçe sözlük, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı. Balta, Tahsin Bekir (1970), İdare Hukuku I Genel Konular, Ankara: AÜSBF Yayınları. Chapus, René (2001), Droit Administratif Général (15. Baskı), C.1, Paris: Montchrestien. Duran, Lütfi (1975), Kanun Hükmünde Kararname, AİD, C.8, S.2, s.3-19. Duran, Lütfi (1982), İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul: Fakülteler Matbaası. Gözler, Kemal (2000), KHK’lerin hukuki rejimi, Bursa: Ekin kitabevi. Gözler, Kemal (2009), İdare Hukuku, C.1, Bursa: Ekin Kitabevi. Gözler, Kemal (2011), Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa: Ekin kitabevi. Gözübüyük, Şeref; Tan, Turgut (2010), İdare Hukuku, C.1, Genel Esaslar, Ankara: Turhan kitabevi. Günday, Metin (2011), İdare Hukuku (10. Baskı), Ankara: İmaj Yayınevi. Güneş, Turan (1965), Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, Ankara: Sevinç Matbaası. Kaboğlu, İbrahim (1998), Türkiye’de hukuk devletinin gelişimi, in, Hayrettin ÖKÇESİZ (der.), Hukuk Devleti, İstanbul: AFA Yayınları, s.89-116. Karahanoğulları, Onur (1998), Kanun Hükmünde Kararnamenin Niteliği (Bir öneri: Birlikte yasama), AİD, C.31, S.2, s.41-63. Karahanoğulları, Onur (2011), İdarenin hukukla kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler, Ankara: Turhan Kitabevi Küçük, Adnan (2008), Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hukuk Devleti, in, Hukuk Devleti- Hukuki bir İlke Siyasi Bir İdeal, Ankara: Adres Yayınları, s.351-454. Özbudun, Ergun (2010), Türk Anayasa Hukuku, Ankara:Yetkin yayınları. Öztürk, Burak (2009), Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı, Ankara: Yetkin Yayınları. Sarıca, Ragıp (1943), Türkiye’de icra uzvunun tanzim salahiyeti, İstanbul: Türk Hukuk Kurumu Yayınları. Sevgili, Didem (2013), Düzenleyici idari işlemler in Akıncı, Müslüm; Avcı, Mustafa (Edit.), İdare Hukuku I , Lisans Yayıncılık, İstanbul. Sezer, Abdullah; Kırıt, Emrah; Bayar, Oya (2003); Hukuk Devleti, İstanbul: Toplumsal Katılım ve Gelişim Vakfı Yayını Şanlı Atay, Yeliz (2011), Türk idare hukukunda adsız düzenleyici işlemler, Ankara: TODAİE. Tan, Turgut (2011) İdare Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi. Tanör, Bülent; Yüzbaşıoğlu, Necmi (2006), 1982 Anayasasına göre Türk Anayasa Hukuku, İstanbul: Beta basım. Teziç, Erdoğan (1997), Anayasa Hukuku, İstanbul: Beta basım. Yılmaz, Ejder (1996), Hukuk Sözlüğü, Ankara: Yetkin Yayınları. Yüzbaşıoğlu, Necmi (1996), 1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi kararlarına göre Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararnameler rejimi, İstanbul: Beta basım. Zabunoğlu, Yahya Kazım (2012), İdare Hukuku, Cilt I, Ankara: Yetkin Yayınları.
APA SEVGİLİ GENÇAY F (2014). ADSIZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ. , 397 - 417.
Chicago SEVGİLİ GENÇAY FATMA DİDEM ADSIZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ. (2014): 397 - 417.
MLA SEVGİLİ GENÇAY FATMA DİDEM ADSIZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ. , 2014, ss.397 - 417.
AMA SEVGİLİ GENÇAY F ADSIZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ. . 2014; 397 - 417.
Vancouver SEVGİLİ GENÇAY F ADSIZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ. . 2014; 397 - 417.
IEEE SEVGİLİ GENÇAY F "ADSIZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ." , ss.397 - 417, 2014.
ISNAD SEVGİLİ GENÇAY, FATMA DİDEM. "ADSIZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ". (2014), 397-417.
APA SEVGİLİ GENÇAY F (2014). ADSIZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 63(2), 397 - 417.
Chicago SEVGİLİ GENÇAY FATMA DİDEM ADSIZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 63, no.2 (2014): 397 - 417.
MLA SEVGİLİ GENÇAY FATMA DİDEM ADSIZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.63, no.2, 2014, ss.397 - 417.
AMA SEVGİLİ GENÇAY F ADSIZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 63(2): 397 - 417.
Vancouver SEVGİLİ GENÇAY F ADSIZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 63(2): 397 - 417.
IEEE SEVGİLİ GENÇAY F "ADSIZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ." Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 63, ss.397 - 417, 2014.
ISNAD SEVGİLİ GENÇAY, FATMA DİDEM. "ADSIZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 63/2 (2014), 397-417.