Yıl: 2014 Cilt: 63 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 813 - 831 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

SAKLI PAYLI MİRASÇILARA YAPILAN KAZANDIRMALAR veARTIK TEREKENİN PAYLAŞILMASI SORUNU

Öz:
Artık tereke, mirasbırakanın net terekesinden ölüme bağlı tasarruflarıntamamı yerine getirildikten sonra kalan miktarı ifade eder. Eğer ölüme bağlıkazandırma üçüncü kişilere yapılmışsa mirasçılar artık terekeyi yasal miraspaylarına göre paylaşırlar. Ölüme bağlı kazandırma saklı paylı mirasçılardanbirine yapılmışsa, -yasada doğrudan bir düzenlemenin de bulunmamasınedeniyle-artık terekenin paylaşılması sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu haldeöğretide bazı yazarlar artık terekenin bütün mirasçılar arasında yasal miraspaylarına göre paylaştırılmasını önerirken, bazı yazarlar ise, -bir kısımmirasçıların kendilerine yapılan kazandırmadan saklı paylarını elde ettiğidüşüncesinden hareket ederek-artık terekeden öncelikle kendilerinekazandırmada bulunulmamış saklı paylı mirasçıların saklı paylarınınkarşılanmasını önermektedirler. TMK m. 649/I'de yer alan mirasçılarıneşitliği esası ile örtüşen birinci çözüm tarzı daha isabetli görünmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Testamentary Dispositions in f avour of the Statutory Heirs and Problem of Division of the Residual Asset

Öz:
Residual asset implies the remaining amount of the net asset after theexecution of all the testamentary dispositions. If the testamentary dispositionhas been made in favour of third persons, the division of the residual assetshall be made in accordance with the statutory entitlements among the heirs.If the testamentary disposition has been made in favour of one of thestatutory heirs, then the division of the assets would appear to be a problemdue to the lack of a direct provision in the statute. In this case, while some ofthe scholars suggest that the residual asset shall be divided in accordancewith the statutory entitlements among the community of heirs, other scholarsargue that primarily the statutory heirs, to the benefit of whom no dispositionis made, shall receive their statutory entitlements, considering that the otherheirs have already acquired their statutory entitlements. The formerproposition seems more accurate, which is in line with the principle ofequality of the heirs as provided under Article 649/I of the Turkish CivilCode.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Antalya, Gökhan (2009), Miras Hukuku, İstanbul: Vedat Kitapçılık. Ayan, Mehmet (2009), Miras Hukuku, (5. bs.), Konya: Mimoza. Ayiter, Nuşin/Kılıçoğlu, Ahmet (1993), Miras Hukuku, (3. bs.) Ankara: Savaş Yayınları. Dural, Mustafa/Öz, Turgut (2009), Türk Özel Hukuku - Miras Hukuku, C. IV, (4. bs.), İstanbul: Filiz Kitabevi. Engeloch, Walter (1920), Die Herabsetzungsklage des schweizerischen Zivilgesetzbuches (Art. 522-533), Bern: Buchdruckerei Robichon - Schnorf. Eren, Fikret (1973), Türk Medeni Hukukunda Tenkis Davası, Ankara: Sevinç Matbaası. Escher, Arnold (1959), Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Erbrecht, 1. Abt., Die Erben, Art. 457-536 ZGB, (3. Aufl.), Zürich: Schulthess. Hatemi, Hüseyin (2004), Miras Hukuku, (4. bs.), İstanbul: Vedat Kitapçılık. Hrubesch-Millauer, Stephanie (2007), Praxiskommentar Erbrecht, Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag. İmre, Zahit/Erman, Hasan (2006), Miras Hukuku, (6. bs.), İstanbul: Der Yayınları. İnan, Ali Naim/Ertaş, Şeref/Albaş, Hakan (2012), Miras Hukuku, (8. bs.), İzmir: İleri Kitabevi. Kocayusufpaşaoğlu, Necip (1978), Miras Hukuku, (2. bs.), İstanbul: Filiz Kitabevi. Kılıçoğlu, Ahmet (2013), Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, (14. bs.), Ankara: Turhan Kitabevi. Kılıçoğlu, Ahmet (2006), Miras Hukuku, (2. bs.), Ankara: Turhan Kitabevi. Köprülü, Bülent (1985), Miras Hukuku Dersleri, (2. bs.), İstanbul: Fakülteler Matbaası. Oğuzman, Kemal (1978), Miras Hukuku Dersleri, (2. bs.), İstanbul: Fakülteler Matbaası. Öztan, Bilge (2008), Miras Hukuku, (3. bs.), Ankara: Turhan Kitabevi. Petek, Hasan (2001), "Miras Hukukunda Artık Tereke ve Paylaşımı", İzmir Barosu Dergisi, Y. 66, S. 4, 100-111. Piotet, Paul (1978), Schweizerisches Privatrecht, Bd. IV, Erbrecht, 1. Halbbd., Basel - Stuttgart: Helbing Lichtenhahn Verlag. Rösli, Arnold (1936), Herabsetzungsklage und Ausgleichung im schweizerischen Zivilgesetzbuch (Art. 522-533 und 626-633), Andelfingen: Buchdr. P. Akeret. Serozan, Rona/Engin, Baki İlkay (2012), Miras Hukuku, (3. bs.), Ankara: Seçkin Kitabevi. Tuor, Peter (1964), Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Erbrecht, 1. Abt., Die Erben, Art. 457-536 ZGB, (2. Aufl.), Bern: Stämpfli. Tuor, Peter/Schnyder, Bernhard/Schmid, Jörg/Rumo-Jungo, Alexandra (2009), Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, (13. Aufl.), Zürich Basel Genf: Schulthess. Vital, Hugo Leopold (1915), Der Verf ügungsf reiheit des Erblassers nach dem schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bern: Stämpfli.
APA KARAKAŞ F (2014). SAKLI PAYLI MİRASÇILARA YAPILAN KAZANDIRMALAR veARTIK TEREKENİN PAYLAŞILMASI SORUNU. , 813 - 831.
Chicago KARAKAŞ FATMA TÜLAY SAKLI PAYLI MİRASÇILARA YAPILAN KAZANDIRMALAR veARTIK TEREKENİN PAYLAŞILMASI SORUNU. (2014): 813 - 831.
MLA KARAKAŞ FATMA TÜLAY SAKLI PAYLI MİRASÇILARA YAPILAN KAZANDIRMALAR veARTIK TEREKENİN PAYLAŞILMASI SORUNU. , 2014, ss.813 - 831.
AMA KARAKAŞ F SAKLI PAYLI MİRASÇILARA YAPILAN KAZANDIRMALAR veARTIK TEREKENİN PAYLAŞILMASI SORUNU. . 2014; 813 - 831.
Vancouver KARAKAŞ F SAKLI PAYLI MİRASÇILARA YAPILAN KAZANDIRMALAR veARTIK TEREKENİN PAYLAŞILMASI SORUNU. . 2014; 813 - 831.
IEEE KARAKAŞ F "SAKLI PAYLI MİRASÇILARA YAPILAN KAZANDIRMALAR veARTIK TEREKENİN PAYLAŞILMASI SORUNU." , ss.813 - 831, 2014.
ISNAD KARAKAŞ, FATMA TÜLAY. "SAKLI PAYLI MİRASÇILARA YAPILAN KAZANDIRMALAR veARTIK TEREKENİN PAYLAŞILMASI SORUNU". (2014), 813-831.
APA KARAKAŞ F (2014). SAKLI PAYLI MİRASÇILARA YAPILAN KAZANDIRMALAR veARTIK TEREKENİN PAYLAŞILMASI SORUNU. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 63(4), 813 - 831.
Chicago KARAKAŞ FATMA TÜLAY SAKLI PAYLI MİRASÇILARA YAPILAN KAZANDIRMALAR veARTIK TEREKENİN PAYLAŞILMASI SORUNU. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 63, no.4 (2014): 813 - 831.
MLA KARAKAŞ FATMA TÜLAY SAKLI PAYLI MİRASÇILARA YAPILAN KAZANDIRMALAR veARTIK TEREKENİN PAYLAŞILMASI SORUNU. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.63, no.4, 2014, ss.813 - 831.
AMA KARAKAŞ F SAKLI PAYLI MİRASÇILARA YAPILAN KAZANDIRMALAR veARTIK TEREKENİN PAYLAŞILMASI SORUNU. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 63(4): 813 - 831.
Vancouver KARAKAŞ F SAKLI PAYLI MİRASÇILARA YAPILAN KAZANDIRMALAR veARTIK TEREKENİN PAYLAŞILMASI SORUNU. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 63(4): 813 - 831.
IEEE KARAKAŞ F "SAKLI PAYLI MİRASÇILARA YAPILAN KAZANDIRMALAR veARTIK TEREKENİN PAYLAŞILMASI SORUNU." Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 63, ss.813 - 831, 2014.
ISNAD KARAKAŞ, FATMA TÜLAY. "SAKLI PAYLI MİRASÇILARA YAPILAN KAZANDIRMALAR veARTIK TEREKENİN PAYLAŞILMASI SORUNU". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 63/4 (2014), 813-831.