Yıl: 2014 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 85 - 118 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Öz:
Noterler kamu hizmeti görmekle birlikte, kamu görevlisi veya serbest meslekçalışanı olarak nitelendirilemezler. Noterlerin kendine özgü bir hukuki statülerivardır. Noterin başlıca görevi belgelere ve işlemlere resmiyet kazandırmaktır. Noterlikf aaliyetlerinin hukuka aykırı olması halinde kişiler büyük zararlara uğrayabilirler.Noterlik Kanunu m. 162 ye göre, noterler hukuka aykırı noterlik f iilinden zarar görenkişilere karşı sorumludurlar.Noterin hukuka aykırı noterlik f aaliyetinden ötürü zarar gören kişiye karşıhukuki sorumluluğunun temeli haksız f iil hükümleridir. Noterin hem kendi f iilinden,hem de çalışanının f iilinden ötürü hukuki sorumluluğu Noterlik Kanunu nda birkusursuz sorumluluk hali olarak düzenlenmiştir. Noter kusurunun bulunmadığını veyaçalışanına gereken özeni gösterdiğini isp atlayarak sorumluluktan kurtulamaz. Ancaknoterin noterlik f aaliyeti ile doğan zarar arasında nedensellik bağının bulunmadığınıisp atlayarak sorumluluktan kurtulması mümkündür.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

CI VIL LIABILITY OF NOTARY PUBLICS

Öz:
Although the notary p ublics f ulf ill a p ublic service, they can not be considereda p ublic off icer or a f reelancer. They have a sui generis legal status. Princip al duty ofthe notary p ublics is to attribute f ormality to documents and transactions. A p ersonmay incur heavy losses if the notary work is unlawf ul. In accordance with the article162 of Notary Law, notary p ublics are resp onsible against those who suff ered damagef or unlawf ul notary works.The base of the civil liability of notary p ublic against the p erson damaged bythe unlawf ul notarial act is tort p rovisions. Civil liability of notary p ublic f or bothhis own act and his emp loyee s act is arranged as a strict liability by Notary Law.The notary p ublic can not be exonerated f rom civil liability by p roving that he hadno f ault or he took the required care to his emp loyee. However he can be exoneratedf rom liability if he p roves that there s no causal relation between the notary work andthe damage.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ASLAN-DÜZGÜN, Ülgen, Noterlerin Mesleki Sorumluluk Sigortası, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013, C. XVII, Sa. 1-2, s. 491- 512.
 • ATABEK Reşat, Noter; Mali Sorumluluk Sigortası, TNBHD, Ağustos 1974, Sa. 3, s. 16-20.
 • ATAMER, Yeşim, Haksız Fiillerden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması: Özellikle Uygun Nedensellik Bağı Ve Normun Koruma Amacı Kuramları, İstanbul 1996.
 • DEDEAĞAÇ, Ender, Noterlerin Tazminat Hukuku Açısından Sorumluluğu, TNBHD, 2006, Sa. 130, s. 92-98.
 • DOĞU, Engin, Noterlerin Hukuki Sorumluluğu ve Güvence, Yargıtay Dergisi, Temmuz 1979, C. 5, Sa. 3, s. 579-610.
 • EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, b. 14, Ankara 2012.
 • FELLMANN, Walter, Berner Kommentar, Bd. IV/2/2, Der einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, Bern 1992.
 • GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin Özen Borcu, b. 1, İstanbul 2001.
 • İNAN, Atilla, Kusursuz Sorumluluk Örneği Olarak Noterlerin Hukuki Sorumluluğu, Sayıştay Dergisi, Sa. 36, s. 25-35.
 • KARTAL, Bilâl, Noterlerin Hukuki Sorumluluğu ve Kusursuz Sorumluluk, Yargıtay Dergisi, Temmuz 1998, C. 24, Sa. 3, s. 340-355.
 • KELLER, Max/SCMIED-SYZ, Carole, Haftpfl ichtrecht, Zürich 2001.
 • KICALIOĞLU, Mustafa, Noterlerin Hukuki Sorumluluğu, Terazi Hukuk Dergisi, Temmuz 2007, Sa. 11, s. 131-145.
 • KOÇHİSARLIOĞLU, Cengiz, Objektif Sorumluluğun Genel Teorisi, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1984, Sa. 2, s. 175-284.
 • MERİÇ, Nihat, 1512 Sayılı Noterlik Yasasının 162. Maddesi İle İlgili Düşünceler, TNBHD, 1994, Sa. 83, s. 39-42.
 • MOOSER, Michel, La Responsabilité du notaire en relation avec le nouveau droit de la protection de l’adulte, Revue suisse de notariat et du registre foncier (RNRF), 2013, C. 94, Sa. 3, s. 161-180. (Kısaltma : Responsabilité du notaire)
 • MOOSER, Michel, Présentation générale du sujet, Die Belehrungs- und Beratungspfl icht des Notars / L'obligation d'informer du notaire, Zürich- Basel-Genf 2006, s. 43- 65. (Kısaltma: Présentation générale)
 • NART, Serdar, Noterlerin Hukuki Sorumluluğu, Dkuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sa.: 2009, C. 11, s. 425-452.
 • OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 2, b. 10, İstanbul 2013.
 • OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe, Yargıtay Uygulaması Işığında Noterlerin Hukuki Sorumluluklarının Dayandığı Esas ve Sorumluluğun Koşulları, Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007, s. 693-714.
 • ÖZBEK, Mustafa Serdar, Noter Senetlerinde Sahtelik, Ankara 2009.
 • PULAŞLI, Hasan, Türk ve Alman Hukuklarında Noterlerin Hukuki Sorumluluğu, TNBHD, 1983,Sa. 39, s. 10-16.
 • REY, Heinz, Ausservertragliches Haftpfl ichtrecht, 4. Aufl age, Zürich- Basel-Genf 2008.
 • SİRMEN, Ayşe Lâle, Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu, Ankara 1976.
 • ŞENOCAK, Zarife, Avukatın Akdî Sorumluluğunun Şartları, Ankara Barosu Dergisi, 1998/2, s. 5-33.
 • TANDOĞAN, Hâluk, Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk, Ankara 1981. (Kısaltma: Kusura Dayanmayan Sorumluluk)
 • TANDOĞAN, Hâluk, Türk Mes'uliyet Hukuku, İstanbul 2010. (Kısaltma: Mesuliyet)
 • TANRIVER, Süha, Avrupa Birliği Ülkelerinde Noterlik ve Noterlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağının Getirdikleri, 75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s. 577-597. (Kısaltma: Avrupa Birliği)
 • TANRIVER, Süha, Noterlerin İşlevleri Alanındaki Yeni Açılımlar ve Bu Bağlamda Noterlik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağının İrdelenmesi, TNBHD, Kasim 2004, Sa. 124, s. 56-68. (Kısaltma: Noterlerin İşlevleri)
 • TEKİNAY, S. Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Halûk/ ALTOP, Atilla, Tekinay Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 1993.
 • TOPÇUOĞLU, Metin, Noter İle İş Sahibi (İlgili) Arasındaki İlişkinin Niteliği, BATİDER, 2000, C. XX, Sa. 4, s. 191-213.
 • ULUKAPI, Ömer, Noterlerin Hukuki Sorumluluğu, Noterlik Hukuku Sempozyumu: I-II, Noterlerin Hukuk Düzenimizdeki Yeri ve Noterlerin Sorumlulukları, NOTEV (Noterlik Hukuk Araştırma Enstitüsü) Yayınları No: 1, Ankara 1997, s. 65-85.
 • ULUKAPI, Ömer/ATALI, Murat, Noterlik Hukuku, Konya 1994.
 • ÜNAL, Mehmet, 1512 Sayılı Noterlik Yasasının 162. Maddesi (Noterin Hukuki Sorumluluğu), TNBHD, 1999, Sa. 101, s. 48-53.
APA KURT L (2014). NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU. , 85 - 118.
Chicago KURT L.Müjde NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU. (2014): 85 - 118.
MLA KURT L.Müjde NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU. , 2014, ss.85 - 118.
AMA KURT L NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU. . 2014; 85 - 118.
Vancouver KURT L NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU. . 2014; 85 - 118.
IEEE KURT L "NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU." , ss.85 - 118, 2014.
ISNAD KURT, L.Müjde. "NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU". (2014), 85-118.
APA KURT L (2014). NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 18(2), 85 - 118.
Chicago KURT L.Müjde NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 18, no.2 (2014): 85 - 118.
MLA KURT L.Müjde NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, 2014, ss.85 - 118.
AMA KURT L NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 18(2): 85 - 118.
Vancouver KURT L NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 18(2): 85 - 118.
IEEE KURT L "NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU." Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 18, ss.85 - 118, 2014.
ISNAD KURT, L.Müjde. "NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU". Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 18/2 (2014), 85-118.