Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 531 - 548 Metin Dili: Diğer İndeks Tarihi: 29-07-2022

Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma

Öz:
Bu çalışmanın amacı hisseleri Avrupa ve Türkiye borsalarında işlem gören konaklama şirketlerinin finansman yapılarının oran analizi yöntemiyle belirlenmesidir. Bu bağlamda Avrupadaki borsalarda işlem gören 51 ve Türkiyede Borsa İstanbulda işlem gören 12 konaklama şirketinin 2011-2012-2013 yıllarına ait finansal durum tablolarından faydalanılarak 10 adet finansal yapı oranı hesaplanmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda Türkiyedeki konaklama şirketlerinin ağırlıklı olarak öz kaynak ile finansmanı, buna karşın Avrupadaki konaklama şirketlerinin yabancı kaynak ile finansmanı tercih ettikleri belirlenmiştir. Yabancı kaynağın vade yapısı incelendiğinde, Avrupa şirketleri uzun vadeli yabancı kaynak kullanımını tercih ederken Türk şirketlerinin kısa vadeli yabancı kaynağa ağırlık verdiği saptanmıştır. Son olarak Avrupadaki şirketlerin finansal kiralamayı kullandıkları ancak Türk şirketlerinin finansal kiralamayı tercih etmedikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih

Financial Structure Analysis of Publicly Held Lodging Companies: An International Comparison

Öz:
The aim of this study is to analyze financial structure and preference of lodging companies that issues traded in European and Turkish stock markets by using ratio analysis technique. In this context, statements of financial positions of 51 lodging companies from European stock markets and 12 lodging companies from Borsa Istanbul used and calculated 10 financial structure ratios for each company between 2011-2012-2013 years. In the results of ratio analysis, it is determined that Turkish lodging companies use mainly equity while European lodging companies prefer liabilities and debt to finance their activities. In respect to maturity of liabilities it is determined that European lodging companies prefer long term debt while Turkish lodging companies use short term liabilities. Finally, it is determined that European lodging companies use leasing but no Turkish lodging companies to choose leasing.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aksöyek, İ. ve Yalçıner, K. (2011). Çözümlü Problemleriyle Finansal Yönetim. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Aksöyek, İ. ve Yalçıner, K. (2011). Finansal Yönetim. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Andrew, P. ve Schmidgall, R. (1993). Financial Management For The Hospitality Industry. USA: AH&MA.
 • Antzoulatos, A.A., Apergis, N. ve Tsoumas, C. (2011). Financial structure and Idustrial Structure. Bulletinof Economic Research, 63(2), 109-139.
 • Aras, G. ve Müslümov, A. (2002). Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisinde Kobi'lerin Yeri: Finansman, Ekonomik Sorunları Ve Çözüm Önerileri. Small and Medium Sized Enterprises in the 21. Century: Problems, Opportunities and Solutions içinde (1-31). Gazimagusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi.
 • Aydın, N., Başar, M. ve Coşkun, M. (2010). Finansal Yönetim. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Aydın, N., Şen, M. ve Berk, N. (2011). Finansal Yönetim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Berk, J., DeMarzo, P. ve Harford, J. (2012). Fundamentals Of Corporate Finance. New York: Prentice Hall.
 • Bichon, P. (2009). Europe: Refinancing a Hotel in Today's Restricted Debt Markets. http://www.hvs.com/article/4307/europe-refinancing-a-hotel-intodays-restricted-debt/ (Erişim Tarihi: 28.11.2014)
 • Bilgin, M. H., Karabulut, G. ve Ongan, H. (2002). Finansal Krizlerin İşletmelerin Finansman Yapıları Üzerineki Etkileri. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası. Bloomberg Business. (2014). http://investing.businessweek.com/ research/common/symbollookup/symbollookup.asp?letterIn=A (Erişim Tarihi: 15.11.2014)
 • Brealey, R.A., Myers, S.C. ve Marcus, A.J. (2001). Fundamentals of Corporate Finance. Boston: The McGraw-Hill Companies, Inc.
 • Brigham, E.F. ve Houston, J.F. (2009). Fundamentals of Financial Management. Canada: South-Western Cengage Learning.
 • Ceylan, A. ve Korkmaz, T. (2008). İşletmelerde Finansal Yönetim. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Civan, M. & Cenger, H. (2013). Borsada İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Finansal Yapı ve Karlılık Oranları Arasındaki İlişkinin Analizi. 17.Finans Sempozyumu. Muğla: Muğla Üniversitesi, 354-363
 • Commission, E. (2014). What Financing Options are Available to European Tourism Companies? Brüksel: European Commission. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/tourism-businessportal/toolstutorials/management/financing/index_en.htm (Erişim Tarihi: 25.12.2014)
 • Dalbor, M.C. ve Upneja, A. (2004). The Investment Opportunity Set and the Long-Term Debt Decision of U.S. Lodging Firms. Journal of Hospitality & Tourism Research, 28(3), 346-355.
 • Defranco, A. ve Lattin, T. (2007). Hospitality Financial Management. New Jersey: John Wily and Sons.
 • Değirmen, S. ve Gundoğdu, Y. (2010). Türkiye’de İhracat Yapan Firmaların Finansman Stratejileri. Business and Economics Research Journal, 1(4), 1-18.
 • Ercan, M.K. ve Ban, Ü. (2010). Finansal Yönetim. Ankara : Gazi Kitabevi.
 • Fabozzi, F.J. ve Peterson, P.P. (2003). Financial Management and Analysis. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Fritsch , C. H., & Ivy, L. (2014). The New Reality of Hotel Financing. http://hbihotels.com/user_storage/New%20Reality%20of%20Hotel%20Fi nancing.pdf (Erişim Tarihi: 29.11.2014)
 • Gençtürk, M., Dalğar, H. ve Yılmaz, T. (2011). Finansal Krizlerin İşletmelerin Finansman Kararlarına Etkileri: İMKB’de İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1), 187-207.
 • Jagels, M.G. ve Coltman, M. (2004). Hospitality Management Accounting. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu. (2014). http://www.kap.gov.tr/sirketler/islemgoren-sirketler/sektorler.aspx#Otel, Motel, Pansiyon, Kamp Ve Diğer Konaklama|63 (Erişim Tarihi: 12.11.2014)
 • Karadeniz, E. (2008). Türk Konaklama İşletmelerinde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Analizi. Yayımlanmış Doktora Tezi, . Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karadeniz, E. ve İskenderoğlu, Ö. (2008). Otel işletmelerinde Finansal Değerin Yönetilmesinde Ekonomik Katma Değer Yönteminin (EVA) önemi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 5(3), 39-50.
 • Karadeniz, E., İskenderoğlu, Ö., Kahiloğulları, S. ve Zencir, B. (2014). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Yardımıyla Konaklama Ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri Alt Sektörünün Likidite Durumunun Analizi. 15. Ulusal Turizm Konresi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, 701-710.
 • Karadeniz, E., İskenderoğlu, Ö., Kandır, S.Y. ve Önal, Y.B. (2012). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bİlançoları Yardımıyla Oteller ve Lokantalar Sektörünün Finansman Kararlarının İncelenmesi. Seyehat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 8, 17-28.
 • Küçükaltan, K.D. ve Açıkgöz, A.F. (2011). Uluslararası Otel İşletmelerinin Finansmanı. Tekirdağ, Değirmenaltı, Trakya.
 • Küçükaltan, K. ve Eskin, İ. (2008). Türkiye’deki Otel İşletmelerine Bir Finansman Modeli Olarak Teşvikler. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 158-172.
 • Küçüközmen, C.C. ve Oğuz, D. (2008). BASEL II’ye Geçiş Sürecinde KOBİ'lerin Finansman Sorunları: Konya İli Örneği. BASEL II'ye geçiş Sürecinde Kobilerde Genel Durum Değerlendirmesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İzmir: İzmir Ekonomi Ünivertsitesi, 41-57
 • Langemeier, M.R. (2004). Financial Ratios Used in Financial Management. Financial Management. Kansas, ABD: Kansas State University.
 • Met, Ö. (2006). Taksitli Krediler ile Finansman ve Otel-Restoran Ekipmanı Satıcılarına Yönelik Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi MuhasebeFinansman Aratırma ve Uygulama Dergisi, 7(16), 35-46.
 • Met, Ö., Özdemir, İ.M. ve Erdem, B. (2013). Otel Sektöründe Yenileme Yatırımlarının Finansmanı: Marmariste Bir Araştırma. Sosyo Ekonomi, 9(19), 263-276.
 • Önal, Y.B., Karadeniz, E. ve Koşan, L. (2006). Finansal Analiz Tekniklerinin Otel İşletmelerinde Stratejik Yönetim Aracı Olarak Kullanımına İlişkin Teorik Bir Değerlendirme. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 3, 16-25. Poyraz, E. (2008). Büyük Ölçekli Otel İşletmelerinin Orta ve Uzun Vadeli Fon Temini Sorunu Ve Sermaye Piyasalarına Açılma Eğiliminin Analizi için Yönetici Tutumlarının Araştırılması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 37, 142-157.
 • Rioja, F. ve Valev, N. (2012). Financial Structure and Capital İnvestment. Applied Economics, 44(4), 1783-1793.
 • Salameh, H.M., Al-Zubi, K.A. ve Al-Zıbi, B. (2012, 6 4). Capital Structure Determinants and Financial Performance Analytical Study in Saudi Arabia Market 2004-2009. International Journal of Economic Perspectives, 6(49, 18-33.
 • Sanjeev, G.M., Gupta, K. ve Bandyopadhyay, R. (2012). Financial challenges in the Indian hospitality industry. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 4(2), 163-173.
 • Serrasqueiro, Z. ve Nunes, P.M. (2014). Financing Behaviour of Portuguese SMEs in Hotel İndustry. International Journel of Hospitality Management, 43, 98-107.
 • Singh, A. (2013). Is Leasing a Substitu or Complement to Debt? Evidence From the Restaurant and Retail Industry. Journal of Hospitality & Tourism Research, 37(2), 155-183.
 • Swain, R.N. ve Patnaik, B. (2013). Financial Structure Analysis of Indian Companies: A Review Of Literature. Asia Pacific Journal Of Research In Busıness Management, 1(1-2), 87-94.
 • White, I.G., Sondhi, C.A. ve Fried, D. (1997). The Analysis And Use Of Financial Statements. New York: John Wiley & Sons Inc.
APA KAHİLOĞULLARI S, Karadeniz E (2015). Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma. , 531 - 548.
Chicago KAHİLOĞULLARI Selda,Karadeniz Erdinc Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma. (2015): 531 - 548.
MLA KAHİLOĞULLARI Selda,Karadeniz Erdinc Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma. , 2015, ss.531 - 548.
AMA KAHİLOĞULLARI S,Karadeniz E Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma. . 2015; 531 - 548.
Vancouver KAHİLOĞULLARI S,Karadeniz E Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma. . 2015; 531 - 548.
IEEE KAHİLOĞULLARI S,Karadeniz E "Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma." , ss.531 - 548, 2015.
ISNAD KAHİLOĞULLARI, Selda - Karadeniz, Erdinc. "Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma". (2015), 531-548.
APA KAHİLOĞULLARI S, Karadeniz E (2015). Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 531 - 548.
Chicago KAHİLOĞULLARI Selda,Karadeniz Erdinc Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5, no.2 (2015): 531 - 548.
MLA KAHİLOĞULLARI Selda,Karadeniz Erdinc Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, 2015, ss.531 - 548.
AMA KAHİLOĞULLARI S,Karadeniz E Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 5(2): 531 - 548.
Vancouver KAHİLOĞULLARI S,Karadeniz E Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 5(2): 531 - 548.
IEEE KAHİLOĞULLARI S,Karadeniz E "Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma." Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5, ss.531 - 548, 2015.
ISNAD KAHİLOĞULLARI, Selda - Karadeniz, Erdinc. "Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5/2 (2015), 531-548.