Yıl: 2014 Cilt: 16 Sayı: 2014 Sayfa Aralığı: 3195 - 3239 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÇEKTE DÜZENLEME TARİHİ VE ÖNEMİ

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akipek, Jale G./Akıntürk, Turgut: Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, C. I, Yenilenmiş 6. Bası, İstanbul 2007.
 • Albayrak, Okan: “Çekten Cayma ve Ödemeden Men”, İBD, C. 81, S. 5, Y. 2007, http://www.istanbulbarosu.org.tr/yayinlar/BaroDergileri/ibd/ 20075/ibd2007514.pdf, 19.12.2012.
 • Aydın, Nahit Gürhan: “Kambiyo Senetlerinde Protesto”, s. 4, http://www.dunyahukuk.com/documents/full-makale-kambiyo- senetleri.pdf, 19.12.2012.
 • Aygün, Mesut: Milletlerarası Özel Hukukta Kambiyo Senetleri, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ocak 2008, http://www.belgeler.com, 19.12.2012.
 • Bahtiyar, Mehmet: “İleri Tarihli Çekten Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk”, Makaleler I, 2008 İstanbul, s. 43-57.
 • Bahtiyar, Mehmet: “Yargıtay Kararları Işığında Kambiyo Senetlerinde Keşide Tarihi ve İmkânsızlığı”, Makaleler I, İstanbul 2008, s. 237-248.
 • Bahtiyar, Mehmet: “5941 Sayılı Çek Kanunu Açısından İleri Tarihli Çek”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sy. 2, Aralık 2013, s. 47-58.
 • Battal, Ahmet: “Yabancı Para Üzerinden Düzenlenen Çeklerin Tahsili Konusundaki Çeşitli İhtimallerin İncelenmesi”, İHFM, C. LVI, S. 1-4, Y. 1998, http://www.iudergi.com/tr/index.php/hukukmecmua/article/ viewFile/3856/3446, 19.12.2012.
 • Bilgen, Mahmut: “Kambiyo Senetlerinde Tahrifat (Değişiklik Yapılması)”, DEÜHFD, C.11, Özel S. 2009, Basım Yılı: 2010, http://web.deu.edu.tr/ hukuk/dergiler/dergimiz11-9-ozel/ozel/ 1%20bilgen.pdf, 19.12.2012.
 • Can, Mertol: 6762 sayılı ve Türk Ticaret Kanunu ile 6273 sayılı Kanunla değişik 5941 sayılı Çek Kanunu Hükümleri Dairesinde Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Bası, Ankara 2012.
 • Canbolat, Selahattin: “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki 3167 Sayılı Kanun İle İlgili Bir İnceleme”, Ankara Barosu Dergisi, 1985/2, http://www.ankarabarosu. org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1985-2/2.pdf, 19.12.2012.
 • Çağlar, Hayrettin: “5941 Sayılı Çek Kanunu Hükümlerine Göre Ticaret Şirketi Yöneticilerinin, Temsilcilerinin ve İmza Yetkililerinin Çek Hesabı Açma ve Çek Düzenleme Yasağı”, GÜHFD, C. XIII, S. 1-2, Y. 2009, http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/13_1.pdf, 19.12.2012.
 • Çatıkkaş, Özgür/Duran, Hüsamettin: “5941 Sayılı Çek Kanunu’nda Bankaların Yükümlülükleri”, Maliye Finans Yazıları Dergisi, Y. 26, S. 95, Nisan 2012, http://www.finanskulup.org.tr/assets/maliyefinans/95/ MFY95_Ozgur_Catikkas-Husamettin_Duran_Cek_Kanununda_ Bankalarin_Yukumlulukleri.pdf, 19.12.2012.
 • Çöl, Hüseyin Cem: “İleri Tarihli Çeke İlişkin Sorunlar”, AÜHFD, C. 53, S. 1-4, Y. 2004, http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1056/1633.pdf, 19.12.2012.
 • Çubukgil, Oktay: “Vade ve Tanzim Tarihleri Boş Olan Emre Muharrer Senede Vade ve Tanzim Tarihlerini Sonradan Doldurma Halinde Sahtekârlık Suçu İşlenmiş Olacağından Suçu İşleyene İki Sene Ağır Hapis Cezası Verilir”, Ankara Barosu Dergisi, S. 4, Y. 1972, http://www.ankarabarosu.org.tr/, 19.12.2012.
 • Domaniç, Hayri: Türk Ticaret Kanunu Şerhi C. IV, Kıymetli Evrak Hukuku ve Uygulaması, İstanbul 1990.
 • Erdoğan, Mehmet Şirin: “Kambiyo Senetlerinde İyiniyetli Hamilin Korunması”, TBBD, S.2, Y. 1999, http://www.erdoganhukuk.com/ dosyalar/kombiyo.pdf, 19.12.2012.
 • Gençtürk, Muharrem: “Çek Kanununda Düzenlenen Yeni Sisteme Göre İleri Tarihli Çekler Üzerine Bir Değerlendirme”, EÜHFD, C. XV, S. 1- 2, Erzincan 2011.
 • Gülaçtı, Ersin: “Elektronik İmza ve Güvenlik”, http://www.uekae.tubitak. gov.tr/uekae_content_files/EtkinlikWeb/E-imza.pdf, 19.12.2012.
 • Güler, Mahmut: “Sonraki Tarihli Çekler ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar”, TBBD, 1990/2, http://portal.ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/ 1990-19902-1030.pdf, 9.12.2012.
 • İmregün, Oğuz: Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul 2003.
 • Karahan, Sami/Arı, Zekeriyya/Bozgeyik, Hayri/Saraç, Tahir/Ünal, Mücahit: Kıymetli Evrak Hukuku, Birinci Baskı, Konya 2013.
 • Kaya, Esra: “Türk Hukukunda Muhatap Bankanın İnceleme Yüküm- lülüğünün Kapsamı”, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı, Ankara 2008, http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/ 3583/4471.pdf?show, 19.12.2012.
 • Kendigelen, Abuzer: Çek Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2007.
 • Kendigelen, Abuzer: “Çekten Cayma ve Ödeme Yasağı (TTK. 711)”, Makalelerim, C. I (1986-2001), 2. Bası, s. 83-120.
 • Narbay, Şafak: Çekten Cayma ve Ödeme Yasağı, 2. Bası, İstanbul 1999.
 • Narbay, Şafak: “3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapan 4814 Sayılı Kanunun Çekte Şekil Şartları ve Muhatabın Ödeme Yükümlülüğü Konuları Açısından İncelenmesi”, AÜEHFD, C. VII, S. 1-2, Haziran 2003.
 • Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Bası, Ankara 1997.
 • Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku, 17. Bası, Ankara 2012.
 • Pulaşlı, Hasan: Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre ve 6273 Sayılı Kanunla Değişik Çek Kanunu’nun Yorumu ile Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 2. Bası, Ankara 2012.
 • Reisoğlu, Seza: “5941 Sayılı Çek Kanunu Hukuki ve Ekonomik Değerlendirme”, TBB, T. 8 Ocak 2010, http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/ Yasal_Duzenlemeler/Cek_Kanunu_Tasarisi/Cek_Kanunu_Degerlendir me_08012010.pdf , 19.12.2012.
 • Şahinalp, Kaan: “Çekte Muhatap ve Muhatabın Hukuki Sorumluluğu”, SD Sayı: 39, http://dergi.sayistay.gov.tr/içerik/fer39m5/pdf , 19.12.2012.
 • Şehirali, Feyzan Hayal: “Yargıtay Kararlarında Karşılıksız Çek”, http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/2655/3437.pdf, 19.12.2012.
 • Şener, Oruç Hami: “Eksik Unsurlu Karşılıksız Çek Düzenlemesi Eylemini, 3167 Sayılı Çek Kanununun 16. Maddesi İle Cezalandırmak Mümkün Müdür?”, Ankara Barosu Dergisi, 1988/2, http://www.ankarabarosu. org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1988-2/6.pdf, 19.12.2012.
 • Teoman, Ömer: “Çekte İbraz Süresinin Hesaplanmasında Keşide Gününün Önemi”, 30 yıl Ticaret Hukuku Tüm Makalelerim, C. II, İstanbul 2001, s. 309-317.
 • Ulusoy, Yasin: “Beyaza İmza”, AÜEHFD, C. VIII, S. 3-4, Y. 2004, http://www.hukuk.erzincan.edu.tr/dergi/makale/2004_VIII_2_17.pdf, 19.12.2012.
 • Uyar, Talih: “Karşılıksız Çek Çekmek (Düzenlemek) Suçu”, Ankara Barosu Dergisi, 1987/5-6, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/ tekmakale/1987-5/3.pdf, 19.12.2012.
 • Ülgen, Hüseyin/Helvacı, Mehmet/Kendigelen, Abuzer/Kaya, Arslan: Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Bası, İstanbul 2013.
 • Yasan, Mustafa: “3167 Sayılı Kanun’a Göre Hukuki ve Cezai Açıdan Karşılıksız Çek Düzenlemesinin Meydana Gelmesi İçin Gerekli Olan Koşullar”, AÜEHFD, C. III, S. 1, http://hukuk.erzincan.edu.tr/dergi/ makale/1999_III_19.pdf, 19.12.2012.
 • Yaşar, Tanju Oktay: “Çeklerde Düzenleme Tarihinin Önemi ve Bulunmamasının Sonuçları”, HÜİİBFD, C. 5, S. 1-2, Ankara 1987, http://www.tanjuyasar.com/wp-content/uploads/2012/07/cek, 19.12.2012.
 • Yeşilova, Ecehan Aras/Yeşilova, Bilgehan: “Çek Hukukuyla İlgili İki Yeni Düzenleme - 5838 Sayılı Kanun’un 18 ve 32/XIX. Maddelerinin Getirdikleri”, TBB Dergisi, Sayı 82, 2009, s. 1-59.
 • Yıldız, Şükrü: “5941 Sayılı (Yeni) Çek Kanunu’nun Çek Hukukuna Etkileri”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y. 9, S. 18, Güz 2010, http://www.iticu.edu.tr/uploads/kutuphane/dergi/s18/71- 83.pdf, 19.12.2012.
APA AYLİ A, YARDIMV-CIOĞLU D (2014). ÇEKTE DÜZENLEME TARİHİ VE ÖNEMİ. , 3195 - 3239.
Chicago AYLİ Ali,YARDIMV-CIOĞLU Didem ÇEKTE DÜZENLEME TARİHİ VE ÖNEMİ. (2014): 3195 - 3239.
MLA AYLİ Ali,YARDIMV-CIOĞLU Didem ÇEKTE DÜZENLEME TARİHİ VE ÖNEMİ. , 2014, ss.3195 - 3239.
AMA AYLİ A,YARDIMV-CIOĞLU D ÇEKTE DÜZENLEME TARİHİ VE ÖNEMİ. . 2014; 3195 - 3239.
Vancouver AYLİ A,YARDIMV-CIOĞLU D ÇEKTE DÜZENLEME TARİHİ VE ÖNEMİ. . 2014; 3195 - 3239.
IEEE AYLİ A,YARDIMV-CIOĞLU D "ÇEKTE DÜZENLEME TARİHİ VE ÖNEMİ." , ss.3195 - 3239, 2014.
ISNAD AYLİ, Ali - YARDIMV-CIOĞLU, Didem. "ÇEKTE DÜZENLEME TARİHİ VE ÖNEMİ". (2014), 3195-3239.
APA AYLİ A, YARDIMV-CIOĞLU D (2014). ÇEKTE DÜZENLEME TARİHİ VE ÖNEMİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(2014), 3195 - 3239.
Chicago AYLİ Ali,YARDIMV-CIOĞLU Didem ÇEKTE DÜZENLEME TARİHİ VE ÖNEMİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16, no.2014 (2014): 3195 - 3239.
MLA AYLİ Ali,YARDIMV-CIOĞLU Didem ÇEKTE DÜZENLEME TARİHİ VE ÖNEMİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2014, 2014, ss.3195 - 3239.
AMA AYLİ A,YARDIMV-CIOĞLU D ÇEKTE DÜZENLEME TARİHİ VE ÖNEMİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 16(2014): 3195 - 3239.
Vancouver AYLİ A,YARDIMV-CIOĞLU D ÇEKTE DÜZENLEME TARİHİ VE ÖNEMİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 16(2014): 3195 - 3239.
IEEE AYLİ A,YARDIMV-CIOĞLU D "ÇEKTE DÜZENLEME TARİHİ VE ÖNEMİ." Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16, ss.3195 - 3239, 2014.
ISNAD AYLİ, Ali - YARDIMV-CIOĞLU, Didem. "ÇEKTE DÜZENLEME TARİHİ VE ÖNEMİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16/2014 (2014), 3195-3239.