Bir Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı İle Beck Depresyon Ölçeği Arasındaki İlişki

Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 6 - 14 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bir Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı İle Beck Depresyon Ölçeği Arasındaki İlişki

Öz:
Amaç: Bir üniversite öğrenci yurdunda kalan öğrencilerde internet bağımlılığı ile depresyon arasındaki ilişkileri saptamaktır. Yöntem: Bu tanımlayıcı tipte araştırmada bir öğrenci yurdunda kalan 1000 üniversite öğrencisinden 698ine yüz yüze görüşülmek suretiyle sosyo-demografik özellikleri ile ilgili 15 ve Goldbergin internet bağımlılığı tanı kriterlerinden yararlanarak hazırlanan 7 soru olmak üzere toplam 22 soruluk bir anket formu veBeck Depresyon Ölçeği (BDÖ) uygulanmıştır. Bulgular: Katılımcıların 397sinin (%56.9) internet bağımlılığı vardır. İnternet bağımlılığı cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte olup, erkeklerde (%61.4) kadınlardan (%51.6) daha fazladır (x²=6.90, p=0.009). Yaş gruplarına göre 19 yaş ve üstünde olanlarda 19 yaş altında olanlara göre internet bağımlılığı anlamlı olarak fazladır (x2 =5.07, p=0,024). BDÖ puanı 18 ve üstü olan 241 öğrenciden 194ünde (%80.5) internet bağımlılığı varken, puanı 17 ve altı olan 457 öğrenciden 203ünde (%44.4) internet bağımlılığı vardır. BDÖ puanları sınıfta kalanlarda ve kronik hastalığı olanlarda daha yüksektir. Sonuç: BDÖ değerlendirmesine göre depresyona yatkınlığı olanlarda internet bağımlılığı daha fazla görülmektedir. Depresyona yatkınlık, internet bağımlılığında bir neden olabileceği gibi bir sonuç da olabilir. Depresyon sadece internet bağımlılığına bağlı olmayıp; kronik hastalık, son bir yıl içinde yakınını kaybetme, sınıfta kalma, bölüm memnuniyeti, öz anne baba varlığı ve birlikteliği gibi nedenlere de bağlı olabileceği için bu etkenlerin bağımsız olarak depresyonla ilişkisi araştırılmalıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Psikoloji Psikiyatri Davranış Bilimleri

Internet Addiction and Beck Depression Inventory in the University Students at a Student Hostel

Öz:
Objective: To determine the relationship between internet addiction and depression in students at a student hostel. Methods: The data of this descriptive study was collected with questionnaires applied to 698 of 1000 university students by face to face interview. Data was collected with Beck Depression Inventory and with the interview form that includes 15 questions about sociodemographic characteristics and 7 questions they were prepared using Goldberg s diagnostic criteria. Results: Among the participants 397 (56,9%) were diagnosed as Internet addicts. 61,4% of men and 51,6 %of women were internet addicts and the difference was significant (x²=6.90, p=0.009). Internet addiction was higher in the group over and at the age 19, then the group under 19 years (x2 =5.07, p=0,024). 194 (80,5%) of 241students they have 18 points and higher by Beck Depression Inventory were in the internet addicts group. Although 203 (44.4%) of 457 students they have 17 points and lower were prone to depression. BDI points were higher by the students they had chronic illness and they were to fail. Conclusion: According to BDI, internet addiction is most common by students they are prone to depression. The tendency to depression can be a cause or a consequent of internet addiction. Depression is not only associated with internet addiction. It can be related with chronic illness, losing relatives in the past year, satisfaction by faculty, school failure, and parents to be alive and together. Thus it must be researched if these are independent related with depression
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Psikoloji Psikiyatri Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Leo Sang-Min Whang, Lee S, Chang G. Internet over-Users’ psychological profiles: a behavior sampling analysis on internet addiction. Cyberpsychol Behav 2003;6(2):143-50.
 • 2. American Psychiatric Association, DSM-5 Development. Internet Gaming Disorder. http/www.dsm5.org/Pages/Default/aspx (Erişim tarihi: 20.05.2012).
 • 3. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Genişbant Hizmetlerinde Şeffaflık Düzenlemeleri ve Hizmet Kalitesi Uygulamaları. Ankara; Eylül 2012:10-11 .
 • 4. Durak BA, Kılıç N. İnternet bağımlılığı ile kişilik özellikleri, sosyal destek, psikolojik belirtiler ve bazı sosyo-demografikdeğişkenler arasındaki ilişkiler. Turk J Psychol Haziran 2011;26 (67):1-10.
 • 5. İnternetin Doğuşu ve Gelişimi. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/dersler/ebb/ebb467-guz2000/umut-p.html (Erişim tarihi: 20.05.2012).
 • 6. Caplan SE. Problematic internet use and psychosocial well-being: Development of a theory-based cognitive–behavioral measurement instrument. Comput Human Behav 2002;18(5): 553–75.
 • 7. Çoban A,Gümüşel O. Alkol ve Madde Bağımlılığı. İstanbul: NP Yayınları; 2008:40-5.
 • 8. Goldberg's message 1996, Internet Addiction Support Group, Is There Truth in Jest? John Suler’s The Psychology of Cyberspace. This article created Agust 1996, revised March 1998. http://users.rider.edu/~suler/psycyber/supportgp.html (Erişim tarihi: 20.05.2012).
 • 9. OReilly M. Internet Addiction: A new disorder enters the medical lexicon. CMAJ 1996;154(12):1882-3.
 • 10. Bingham JE, Piotrowski C. On-line sexual addiction: A contemporary enigma. Psychol Rep 1996;79(1):257-58.
 • 11. Kim K, Ryu E, Chon MY et al. Internet addiction In Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2006; 43(2):185-92.
 • 12. Chuang YC. Massively multiplayer online rolepalying game–induced seizures: a neglected health problem in internet addiction. Cyberpsychol Behav 2006; 9(4):451-6.
 • 13. Young KS, Rodgers R. The relationship between depression and internet addiction. Cyberpsychol Behav 1998; 1(1):25-8.
 • 14. Jang, KS, Hwang, SY, Choi JY. Internet addiction and psychiatric symptoms among Korean adolescents. The Journal of School Health 2008;78(3):165-71.
 • 15. Spada M, Langston B, Nikčević AV. The role of metacognitions in problematic Internet use. Comput Hum Behav 2008;24(5):2325–35.
 • 16. Yang CK, Choe BM, Baity M. SCL-90-R and 16PF Profiles of Senior High School Students With Excessive Internet Use. Can J Psychiatry 2005; 50(7):407.
 • 17. Yen JY, YenCF, Chen C. Family factors of internet addiction and substance use experience in Taiwanese adolescents. Cyberpsychol Behav 2007;(10)3:323-9.
 • 18. Tsai C, Lin S. Internet addiction of adolescents in Taiwan: An Interview Study. Cyberpsychol Behav 2003;6(6):649-52.
 • 19. Caplan SE. Preference for online social interaction: a theory of problematic internet use and psychosocial wellbeing. Communication Research 2003; 30(6): 625-48.
 • 20. Chak, K, Leung L. Shyness and Locus of Control as Predictors of Internet Addiction and internet use. Cyberpsychol Behav 2004;7(5):559-70.
 • 21. Kubey R W, Lavin, MJ, Barrows JR. Internet use and collegiate academic performance decrements: Early findings. Journal of Communication 2001; 52(2): 366-82.
 • 22. Günüç S, Kayri M. Türkiye’de İnternet Bağımlılık Profili ve İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010;39: 220-32.
 • 23. Young K. Innovations in Clinical Practice (Volume 17) by VandeCreek L, Jackson TL (Ed.), Sarasota FL: Professional Resource Press, 1999.
 • 24. Dockrell S, Kelly G. Computer-related posture and musculoskeletal discomfort in schoolchildren. Erişim yeri: http://www.iea.cc/ECEE/pdfs/art0232.pdf (Erişim: 21.05.2013).
 • 25. Chan PA,Rabinowitz T. A cross-sectional analysis of video games and attention deficit hyperactivity disorder symptoms in adolescents. Annals of General Psychiatry. 2006;24: 5-16. Erişim yeri:http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1744-859X-5-16.pdf7 (Erişim: 21.05. 2013).
 • 26. Cengizhan C. Bilgisayar ve internet bağımlılığı. İstanbul: 9.Türkiye’de İnternet Konferansı, 2003.
 • 27. Goldberg, I. Goldberg's message 1996. Erişim yeri:http://www.users.rider.edu/~suler/psycyber/supportgp.html. (Erişim tarihi: 14.09.2008). 28. Beck AT. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961;4(6):561-71.
 • 29. Guy W. Clinical Global Impressions: ECDEU Assessment Manual for Pharmacology, revised edition. National Institute of Mental Health, Dept. of Health, Education and Welfare Publication (ADM). 1976:218- 22.
 • 30. Hisli N. Beck Depresyon Envanteri’nin Üniversite Öğrencileri için Geçerliği, Güvenirliği. Psikoloji Dergisi. 1989;6(23):3-13.
 • 31. Tegin B. Depresyonda bilişsel bozukluklar: Beck modeline göre bir inceleme. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusü, 1980.
 • 32. Dalbudak E, Evren C, Aldemir S, Coşkun KS, Uğurlu H, Yıldırım FG. Relationship of Internet Addiction Severity With Depression, Anxiety, and Alexithymia, Temperament and Character in University Students. Cyberpsychol Behav Soc Netw 2013;16(4):272-8.
 • 33. Odabaşıoğlu G ve ark. İnternet bağımlılığı kaç yaşında başlar? Sıradışı bir vaka üzerinden Çocuk ve ergenlerde internet bağımlılığı. 3. Ulusal Bağımlılık Kongresi Bilimsel Çalışmalar Kitabı; 2006:56.
 • 34. Üneri ÖŞ, Tanıdır C. Evaluation of internet addiction in a group of high school students: A cross-sectional study. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2011;24:265-72.
 • 35. Gökçearslan Ş, Günbatar MS. Ortaöğrenim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 2012;2(2):10-24.
 • 36. Bayraktutan F. Aile içi ilişkiler açısından internet kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı – Sosyal Değişime Bilim Dalı; 2005.
 • 37. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Dönem: 24 Yasama Yılı: 2 S. Sayısı: 381.Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler İle İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu. Ankara: Haziran 2012; 475-1066.
APA MAYDA A, YILMAZ M, bolu f, DAĞLI ÇETİN S, GERÇEK G, TEKER N, TİRYAKİ S, TOYGAR G, TÜRKARSLAN M, USLU A, USTURALI E, YAMANSAVCI E, YARDIMCI N, ÖNDER A (2015). Bir Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı İle Beck Depresyon Ölçeği Arasındaki İlişki. , 6 - 14.
Chicago MAYDA ATİLLA SENİH,YILMAZ MUAMMER,bolu filiz,DAĞLI ÇETİN Sinemis,GERÇEK Gökçe Çağdaş,TEKER Nurettin,TİRYAKİ Sezer,TOYGAR Güzin,TÜRKARSLAN Murat,USLU Ayşe Meryem,USTURALI Elif,YAMANSAVCI Esra,YARDIMCI Neriman,ÖNDER Alper Doğan Bir Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı İle Beck Depresyon Ölçeği Arasındaki İlişki. (2015): 6 - 14.
MLA MAYDA ATİLLA SENİH,YILMAZ MUAMMER,bolu filiz,DAĞLI ÇETİN Sinemis,GERÇEK Gökçe Çağdaş,TEKER Nurettin,TİRYAKİ Sezer,TOYGAR Güzin,TÜRKARSLAN Murat,USLU Ayşe Meryem,USTURALI Elif,YAMANSAVCI Esra,YARDIMCI Neriman,ÖNDER Alper Doğan Bir Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı İle Beck Depresyon Ölçeği Arasındaki İlişki. , 2015, ss.6 - 14.
AMA MAYDA A,YILMAZ M,bolu f,DAĞLI ÇETİN S,GERÇEK G,TEKER N,TİRYAKİ S,TOYGAR G,TÜRKARSLAN M,USLU A,USTURALI E,YAMANSAVCI E,YARDIMCI N,ÖNDER A Bir Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı İle Beck Depresyon Ölçeği Arasındaki İlişki. . 2015; 6 - 14.
Vancouver MAYDA A,YILMAZ M,bolu f,DAĞLI ÇETİN S,GERÇEK G,TEKER N,TİRYAKİ S,TOYGAR G,TÜRKARSLAN M,USLU A,USTURALI E,YAMANSAVCI E,YARDIMCI N,ÖNDER A Bir Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı İle Beck Depresyon Ölçeği Arasındaki İlişki. . 2015; 6 - 14.
IEEE MAYDA A,YILMAZ M,bolu f,DAĞLI ÇETİN S,GERÇEK G,TEKER N,TİRYAKİ S,TOYGAR G,TÜRKARSLAN M,USLU A,USTURALI E,YAMANSAVCI E,YARDIMCI N,ÖNDER A "Bir Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı İle Beck Depresyon Ölçeği Arasındaki İlişki." , ss.6 - 14, 2015.
ISNAD MAYDA, ATİLLA SENİH vd. "Bir Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı İle Beck Depresyon Ölçeği Arasındaki İlişki". (2015), 6-14.
APA MAYDA A, YILMAZ M, bolu f, DAĞLI ÇETİN S, GERÇEK G, TEKER N, TİRYAKİ S, TOYGAR G, TÜRKARSLAN M, USLU A, USTURALI E, YAMANSAVCI E, YARDIMCI N, ÖNDER A (2015). Bir Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı İle Beck Depresyon Ölçeği Arasındaki İlişki. KONURALP TIP DERGİSİ, 7(1), 6 - 14.
Chicago MAYDA ATİLLA SENİH,YILMAZ MUAMMER,bolu filiz,DAĞLI ÇETİN Sinemis,GERÇEK Gökçe Çağdaş,TEKER Nurettin,TİRYAKİ Sezer,TOYGAR Güzin,TÜRKARSLAN Murat,USLU Ayşe Meryem,USTURALI Elif,YAMANSAVCI Esra,YARDIMCI Neriman,ÖNDER Alper Doğan Bir Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı İle Beck Depresyon Ölçeği Arasındaki İlişki. KONURALP TIP DERGİSİ 7, no.1 (2015): 6 - 14.
MLA MAYDA ATİLLA SENİH,YILMAZ MUAMMER,bolu filiz,DAĞLI ÇETİN Sinemis,GERÇEK Gökçe Çağdaş,TEKER Nurettin,TİRYAKİ Sezer,TOYGAR Güzin,TÜRKARSLAN Murat,USLU Ayşe Meryem,USTURALI Elif,YAMANSAVCI Esra,YARDIMCI Neriman,ÖNDER Alper Doğan Bir Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı İle Beck Depresyon Ölçeği Arasındaki İlişki. KONURALP TIP DERGİSİ, vol.7, no.1, 2015, ss.6 - 14.
AMA MAYDA A,YILMAZ M,bolu f,DAĞLI ÇETİN S,GERÇEK G,TEKER N,TİRYAKİ S,TOYGAR G,TÜRKARSLAN M,USLU A,USTURALI E,YAMANSAVCI E,YARDIMCI N,ÖNDER A Bir Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı İle Beck Depresyon Ölçeği Arasındaki İlişki. KONURALP TIP DERGİSİ. 2015; 7(1): 6 - 14.
Vancouver MAYDA A,YILMAZ M,bolu f,DAĞLI ÇETİN S,GERÇEK G,TEKER N,TİRYAKİ S,TOYGAR G,TÜRKARSLAN M,USLU A,USTURALI E,YAMANSAVCI E,YARDIMCI N,ÖNDER A Bir Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı İle Beck Depresyon Ölçeği Arasındaki İlişki. KONURALP TIP DERGİSİ. 2015; 7(1): 6 - 14.
IEEE MAYDA A,YILMAZ M,bolu f,DAĞLI ÇETİN S,GERÇEK G,TEKER N,TİRYAKİ S,TOYGAR G,TÜRKARSLAN M,USLU A,USTURALI E,YAMANSAVCI E,YARDIMCI N,ÖNDER A "Bir Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı İle Beck Depresyon Ölçeği Arasındaki İlişki." KONURALP TIP DERGİSİ, 7, ss.6 - 14, 2015.
ISNAD MAYDA, ATİLLA SENİH vd. "Bir Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı İle Beck Depresyon Ölçeği Arasındaki İlişki". KONURALP TIP DERGİSİ 7/1 (2015), 6-14.