Yıl: 2015 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 13 - 18 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yaygın fiğ ‐ tahıl karışımlarının bazı mineral madde içeriğinin belirlenmesi*

Öz:
Yaygın fiğ (Vicia sativa L.) yalın ekildiğinde bitkiler çiçeklenmeden sonra yatmakta, bu yüzden genellikle tahıllarla birlikte ekilmektedir. Karışımda kullanılan türler ve ekim oranı, elde edilen otun besin içeriğini etkilemektedir. Araştırma, yaygın fiğ ile tritikale ve yulaf karışımlarının bazı mineral içeriğini belirlemek amacıyla 2 yıl süreyle Ordu ekolojik koşullarında yürütülmüştür. Türler yalın ve 3 farklı yaygın fiğ ‐ tahıl karışımı (sırasıyla; 75:25, 50:50, 25:75) olarak sonbaharda ekilmiştir. Hasat fiğde alt baklaların dolum döneminde yapılmıştır. Hasatta tritikale çiçeklenme, yulaf ise süt olum döneminde olmuştur. Araştırma sonucunda, yulaf‐fiğ karışımlarının ham kül veriminin her iki yılda da yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca tüm işlemlerden elde edilen otun Ca, Mg, P içeriğinin hayvanların ihtiyacını karşılayabildiği, K/(Ca+Mg) oranının ise 2.2den düşük olduğu bulunmuştur. Ancak Ca/P oranı sadece yalın tritikale, yalın yulaf ve % 50 fiğ ‐ % 50 yulaf otunda hayvanlar tarafından tolere edilebilir sınırlar içerisinde kalmıştır. Ham kül verimi ve otun Ca/P oranı dikkate alındığında, % 50 fiğ ‐ % 50 yulaf karışımı üstün bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Bahçe Bitkileri Çevre Bilimleri Ekoloji Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bitki Bilimleri Entomoloji Ziraat, Toprak Bilimi

Determination of some mineral matter contents in common vetch ‐ cereals mixtures

Öz:
Common vetch (Vicia sativa L.) plant is lodged after flowering when planted alone, thus, it is generally sown with cereals. Species used in mixture and seeding ratio in the mixture affect nutritive value of hay. A two year field study was conducted to determine the effects of mixture common vetch with oat and triticale on some mineral matter content in Ordu. Species was sown monocrops and in common vetch ‐ cereal mixture in three seeding ratios (75:25, 50:50, 25:75; respectively). The plots were harvested vetch was at the lowest pod filling stage, at that time triticale was at flowering and oat was at milk ‐ dough stage. The results of the study showed that crude ash yield of all oat ‐ common vetch mixtures were higher in both two years. Additionally, Ca, Mg and P content of hay obtained from all treatments can be sufficient for animal requirement. It also determined that their K/(Ca+Mg) ratio was lower than 2.2. Ca/P ratio of hay obtained from pure sown triticale and oat and 50% oat50% common vetch mixture is in tolerable limit for ruminant. Considering crude ash yield and Ca/P ratio of hay, 50% oat50% common vetch mixture outclasses.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Bahçe Bitkileri Çevre Bilimleri Ekoloji Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bitki Bilimleri Entomoloji Ziraat, Toprak Bilimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Açıkgöz, E., 2001. Yem Bitkileri. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No: 182, Bursa, 584s. Anonim, 1971. Nutrient requirements of beef cattle. N.A.S. Washinton D.C. 55p.
 • Anonim, 2012, 2013. Toprak analiz sonuçları. Ordu İl Özel İdaresi Toprak Analiz Labotaruvarı.
 • Anonim, 2014. Ordu ili iklim değerleri. Ordu Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü.
 • Aydın, İ., Tosun, F., 1993. Yaygın fiğ+arpa karışımında gübrelemenin kuru ot verimine, ham protein oranına ve ham protein verimine etkileri. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,8(1): 187‐198.
 • Aydın, İ., Uzun, F., 2002. Çayır‐Mera Amenajmanı ve Islahı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları No:9, Samsun, 313 s.
 • Atis, I., Kokten, K., Hatipoglu, R., Yılmaz, S., Atak, M., Can, E., 2012. Plant density and mixture ratio effects on the competition between common vetch and wheat. Australian Journal of Crop Science,6(3): 498‐505.
 • Barnes, T.G., Varner, L.W., Blankenship, L.H., Fillinger, T.J., Heineman, S.C., 1990. Macro and trace mineral content of selected South Texas deer forages. Journal of Range Management, 43: 220‐223.
 • Buxton, D.R., Fales, S.L., 1994. “Plant Environment and Quality, 155‐199”. Forage Quality, Evaluation and Utilization (Eds. G.C. Fahey, : Collins, D.R. Mertens & L.E. Moser). Madison, WI, USA, 998 p.
 • Çelik, S., 2010. Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Tahıl Türleri ile Yaygın Fiğin (Vicia sativa L .) Farklı Karışım Oranlarının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış), Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş, 43s.
 • Deveci, M., 2012a. The Diversity of Plant Species in Rangelands (Ordu Region, Turkey), Journal of Animal and Veterinary Advances 11(9):1498‐1511.
 • Deveci, M., 2012b. An investigation on plant species diversity in Colchic Province (Turkey)”, African Journal of Agricultural Research Vol. 7(5), pp. 820‐ 843.
 • Dordas, C.A., Vlachostergios, D.N., Lithourgidis, A.S., 2012. Growth dynamics and agronomic‐economic benefits of pea–oat and pea–barley intercrops. Crop and Pasture Science,63: 45‐52.
 • Erol, A., Kaplan, M., Kızılsımsek, M., 2009. Oats (Avena sativa)‐ common vetch (Vicia sativa) mixtures grown on a low‐input basis for a sustainable agriculture. Tropical Grasslands,43: 191‐196.
 • Gülümser, A., Bozoğlu, H., Pekşen, E., 2006. Araştırma ve Deneme Metotları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı: 48, Samsun, 264 s.
 • Kahraman, T., Avcı, R., Öztürk, İ., Tülek, A., 2012. Trakya‐ Marmara bölgesine uygun yulaf genotiplerinin belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2): 24‐28.
 • Kidambi, S.P., Matches, A.G., Griggs, T.C., 1989. Variability for Ca, Mg, K, Cu, Zn and K/(Ca+Mg) ratio among 3 wheat grassess and sainfoin on the southern high plains. Journal of Range Management, 42: 316‐322.
 • Kumar, K., Soni, A., 2014. Elemental ratio and their importance in feed and fodder. International Journal of Pure & Applied Bioscience, 2(3): 154‐ 160.
 • Kuşvuran, A., Nazlı, R.İ., Tansı, V., 2011. Türkiye’de ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde çayır‐mera alanları, hayvan varlığı ve yem bitkileri tarımının bugünkü durumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2): 21‐32.
 • Kutlu, H.R., Görgülü, M., Baykal Çelik, L., 2005. Genel Hayvan Besleme Ders Notu. (Web sayfası: http://www.muratgorgulu.com.tr), (Erişim tarihi: 30.11.2015).
 • Lithourgidis, A.S., Dordas, C.A., Damalas, C.A., Vlachostergios, D.N., 2011. Annual intercrops: An alternative pathway for sustainable agriculture. Australian Journal of Crop Science, 5(4): 396‐410.
 • Madibela, O.R., Modiakgotla, E., 2004. Chemical composition and in vitro dry matter digestibility of indigenous finger millet (Eleusine coracana) in Botswana. (Web page: http://www.lrrd.org/ lrrd16/4/madi16026.htm), (Date accessed:July7, 2015).
 • Mut, Z., Ayan, I., Mut, H., 2006. Evaluatıon of forage yield and quality at two phenological stages of triticale genotypes and other cereals grown under rainfed conditions. Bangladesh Journal of Botany, 35(1): 45‐53.
 • Önal Aşcı, O.,Acar, Z., Basaran, U., Ayan, I., Mut, H., 2010. Determination of hay quality of some companion crops sown with red clover. Journal of Food, Agriculture & Environment, 8(1): 190 ‐194.
 • Tan, M., Serin, Y., 1995. Erzurum sulu şartlarında rhizobium aşılaması ve değişik dozlarda azotla gübrelemenin yaygın fiğ (Vicia sativa L.)’de ot, tohum, sap ve ham protein verimi ile otun ham protein oranına ve nodül sayısına etkileri üzerinde bir araştırma. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 19(1): 137‐144.
 • Tan, M., Serin, Y., 1996. Fiğ+Tahıl karışımlarında karışım oranlarının ve biçim zamanlarının makro besin elementi kompozisyonuna etkileri. 3. Çayır−Mer’a ve Yem Bitkileri Kongresi (17−19 Haziran 1996, Erzurum) Bildirileri, 308‐315.
 • Tuna, C., Orak, A., 2007. The role of intercropping on yield potential of common vetch (Vicia sativa L.)/oat (Avena sativa L.) cultivated in pure stand and mixtures. Journal of Agricultural and Biological Science, 2(2): 14‐19.
 • TÜİK, 2014. Bitkisel üretim istatistikleri. (Web sayfası: http://www.tuik.gov.tr/ PreTablo.do?alt_id=1001), (Erişim tarihi: 09.10.2014).
 • Uzun, A., Asik, F.F., 2012. The effect of mixture rates and cutting stages on some yield and quality characters of pea (Pisum sativum L.) + oat (Avena sativa L.) mixture. Turkish Journal of Field Crops,17(1): 62‐66.
 • Yücel, C., Çil, A., Çil, A.N., 2006. Harran ovası koşullarında bazı adi fiğ (Vicia sativa L.) çeşit ve hatların ot ve tane verimlerinin saptanması. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,10(1/2): 63‐71.
APA EĞRİTAŞ Ö, ÖNAL AŞCI Ö (2015). Yaygın fiğ ‐ tahıl karışımlarının bazı mineral madde içeriğinin belirlenmesi*. , 13 - 18.
Chicago EĞRİTAŞ Ömer,ÖNAL AŞCI ÖZLEM Yaygın fiğ ‐ tahıl karışımlarının bazı mineral madde içeriğinin belirlenmesi*. (2015): 13 - 18.
MLA EĞRİTAŞ Ömer,ÖNAL AŞCI ÖZLEM Yaygın fiğ ‐ tahıl karışımlarının bazı mineral madde içeriğinin belirlenmesi*. , 2015, ss.13 - 18.
AMA EĞRİTAŞ Ö,ÖNAL AŞCI Ö Yaygın fiğ ‐ tahıl karışımlarının bazı mineral madde içeriğinin belirlenmesi*. . 2015; 13 - 18.
Vancouver EĞRİTAŞ Ö,ÖNAL AŞCI Ö Yaygın fiğ ‐ tahıl karışımlarının bazı mineral madde içeriğinin belirlenmesi*. . 2015; 13 - 18.
IEEE EĞRİTAŞ Ö,ÖNAL AŞCI Ö "Yaygın fiğ ‐ tahıl karışımlarının bazı mineral madde içeriğinin belirlenmesi*." , ss.13 - 18, 2015.
ISNAD EĞRİTAŞ, Ömer - ÖNAL AŞCI, ÖZLEM. "Yaygın fiğ ‐ tahıl karışımlarının bazı mineral madde içeriğinin belirlenmesi*". (2015), 13-18.
APA EĞRİTAŞ Ö, ÖNAL AŞCI Ö (2015). Yaygın fiğ ‐ tahıl karışımlarının bazı mineral madde içeriğinin belirlenmesi*. Akademik Ziraat Dergisi, 4(1), 13 - 18.
Chicago EĞRİTAŞ Ömer,ÖNAL AŞCI ÖZLEM Yaygın fiğ ‐ tahıl karışımlarının bazı mineral madde içeriğinin belirlenmesi*. Akademik Ziraat Dergisi 4, no.1 (2015): 13 - 18.
MLA EĞRİTAŞ Ömer,ÖNAL AŞCI ÖZLEM Yaygın fiğ ‐ tahıl karışımlarının bazı mineral madde içeriğinin belirlenmesi*. Akademik Ziraat Dergisi, vol.4, no.1, 2015, ss.13 - 18.
AMA EĞRİTAŞ Ö,ÖNAL AŞCI Ö Yaygın fiğ ‐ tahıl karışımlarının bazı mineral madde içeriğinin belirlenmesi*. Akademik Ziraat Dergisi. 2015; 4(1): 13 - 18.
Vancouver EĞRİTAŞ Ö,ÖNAL AŞCI Ö Yaygın fiğ ‐ tahıl karışımlarının bazı mineral madde içeriğinin belirlenmesi*. Akademik Ziraat Dergisi. 2015; 4(1): 13 - 18.
IEEE EĞRİTAŞ Ö,ÖNAL AŞCI Ö "Yaygın fiğ ‐ tahıl karışımlarının bazı mineral madde içeriğinin belirlenmesi*." Akademik Ziraat Dergisi, 4, ss.13 - 18, 2015.
ISNAD EĞRİTAŞ, Ömer - ÖNAL AŞCI, ÖZLEM. "Yaygın fiğ ‐ tahıl karışımlarının bazı mineral madde içeriğinin belirlenmesi*". Akademik Ziraat Dergisi 4/1 (2015), 13-18.