Yıl: 2014 Cilt: 16 Sayı: 2014 Sayfa Aralığı: 4613 - 4631 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

KAMU İCRA HUKUKUNDA KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNE ETKİ EDEN SUÇLAR (AATUHK m.110-114)

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akdeniz, Umut; “İhtiyati Haciz Müessesi”, (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C:X, S. 1, 2, 2006), s. 197-226.
 • Akmansu, Mehmet; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Şerh ve İzahaları, (Örnek Matbaası), Ankara 1954.
 • Bayraklı, Hüseyin; Vergi İcra Hukuku, 2. Baskı, (Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayın No: 38), Afyon 2001.
 • Candan, Turgut; Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, (Maliye ve Hukuk Yayınları), Ankara 2007.
 • Centel, Nur/Zafer, Hamide; Ceza Muhakemesi Hukuku, 5. Bası, (Beta Yayınları), İstanbul 2008.
 • Çelik, Binnur; Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, 2. Basım, (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları), İstanbul 2002.
 • Gerçek, Adnan; Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, (Ekin Yayınevi), Bursa 2010.
 • Gülseven, Mustafa; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, (Seçkin Yayınevi), Ankara 1999.
 • Hakeri, Hakan; Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12. Bası, (Adalet Yayınevi), Ankara 2011.
 • Karakoç, Yusuf; Genel Vergi Hukuku, 5. Bası, (Yetkin Yayınları), Ankara 2011, (Karakoç, Genel Vergi).
 • Karakoç, Yusuf; “Kamu Alacaklarının Tahsili; Kamu İcra Hukuku”, (Vergi Sorunları Dergisi, Haziran 2001, S.153), s. 116-135, (Karakoç, Kamu İcra).
 • Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, (Seçkin Yayınevi), Ankara 2010.
 • Kumrulu, Ahmet; “Vergi İcra Hukuku’na Kavramsal Bir Yaklaşım”, (Akif ERGİNAY’a 65. Yaş Armağanı, Ankara 1981), s. 647-668.
 • Kuru, Baki; İcra ve İflas Hukuku, C:I, 3. Bası, (Alfa Basım ve Yayıncılık), İstanbul 1988, (Kuru, C: I).
 • Kuru, Baki; İcra ve İflas Hukuku, C:III, 3. Baskı, (Seçkin Yayınevi), Ankara 1993, (Kuru, C: III).
 • Mutluer, Kamil; Vergi Hukuku, Genel ve Özel Hükümler, 3. Baskı, (Turhan Kitapevi), İstanbul 2011.
 • Oktar, Ateş; Vergi Hukuku, 5. Baskı, (Türkmen Kitapevi), İstanbul 2010.
 • Öncel, Mualla/Kumrulu, Ahmet/Çağan, Nami; Vergi Hukuku, 15. Baskı, (Turhan Kitapevi), Ankara 2008.
 • Özbalcı, Yılmaz; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, (Oluş Yayıncılık), Ankara 2002.
 • Özbek, Veli Özer/Kanbur, M. Nihat/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker; Ceza Muhakemesi Hukuku, 2. Baskı, (Seçkin Yayınları), Ankara 2011, (Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, Muhakeme).
 • Özbek, Veli Özer/Kanbur, M. Nihat/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker; Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. Baskı, (Seçkin Yayınevi), Ankara, 2011, (Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, Genel Hüküm- ler).
 • Özekes, Muhammet; İcra ve İflas Hukuku’nda İhtiyati Haciz, (Seçkin Yayınevi), Ankara 1999, (Özekes, İhtiyati Haciz).
 • Özgenç, İzzet; Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, (Seçkin Yayınevi), Ankara 2002, (Özgenç, Ekonomik Çıkar).
 • Özgenç, İzzet; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, (Seçkin Yayıncılık), Ankara 2010.
 • Özgürol, Serdar; “Haciz ve İhtiyati Haciz Üzerine”, (Adalet Dergisi, Y:76, S: 4, 1985), s. 32-55.
 • Öztürk, Bahri/Erdem, Mustafa Ruhan; Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 12. Baskı, (Seçkin Yayınevi), Ankara 2008.
 • Pınar, Burak/Bacaksız, Pınar; “5237 sayılı Ceza Kanunu’ndan Sonra Kamu İcra Suçlarının Durumu, (III-Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olma Suçları)”, (Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 2008/1), s. 111- 128.
 • Şimşek, Edip; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanun Şerhi, 2. Baskı, (Alfa Yayım), İstanbul 1996.
 • Tanrıkulu, Abdurrahim; “Kamu Alacaklarının Korunması ile İlgili İki Önemli Sorun: İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuk”, (Vergi Sorunları, Y:3, 1983/4, s. 48-65.
 • Tuncer, Selahattin; Vergi Hukuku ve Uygulanması, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 2003.
 • Uyar, Talih; İcra Hukukunda Haciz, (Feryal Matbaacılık), Ankara 1990.
 • Yılmaz, Kazım; Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Yasa, (Ce-Ka Yayınları), Ankara 2006.
 • Samlıoğlu, Servet/Özbalcı, Yılmaz; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, (Feryal Matbaacılık), Ankara 1984.
APA BAŞBÜYÜK İ (2014). KAMU İCRA HUKUKUNDA KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNE ETKİ EDEN SUÇLAR (AATUHK m.110-114). , 4613 - 4631.
Chicago BAŞBÜYÜK İsa KAMU İCRA HUKUKUNDA KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNE ETKİ EDEN SUÇLAR (AATUHK m.110-114). (2014): 4613 - 4631.
MLA BAŞBÜYÜK İsa KAMU İCRA HUKUKUNDA KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNE ETKİ EDEN SUÇLAR (AATUHK m.110-114). , 2014, ss.4613 - 4631.
AMA BAŞBÜYÜK İ KAMU İCRA HUKUKUNDA KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNE ETKİ EDEN SUÇLAR (AATUHK m.110-114). . 2014; 4613 - 4631.
Vancouver BAŞBÜYÜK İ KAMU İCRA HUKUKUNDA KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNE ETKİ EDEN SUÇLAR (AATUHK m.110-114). . 2014; 4613 - 4631.
IEEE BAŞBÜYÜK İ "KAMU İCRA HUKUKUNDA KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNE ETKİ EDEN SUÇLAR (AATUHK m.110-114)." , ss.4613 - 4631, 2014.
ISNAD BAŞBÜYÜK, İsa. "KAMU İCRA HUKUKUNDA KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNE ETKİ EDEN SUÇLAR (AATUHK m.110-114)". (2014), 4613-4631.
APA BAŞBÜYÜK İ (2014). KAMU İCRA HUKUKUNDA KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNE ETKİ EDEN SUÇLAR (AATUHK m.110-114). Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(2014), 4613 - 4631.
Chicago BAŞBÜYÜK İsa KAMU İCRA HUKUKUNDA KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNE ETKİ EDEN SUÇLAR (AATUHK m.110-114). Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16, no.2014 (2014): 4613 - 4631.
MLA BAŞBÜYÜK İsa KAMU İCRA HUKUKUNDA KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNE ETKİ EDEN SUÇLAR (AATUHK m.110-114). Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2014, 2014, ss.4613 - 4631.
AMA BAŞBÜYÜK İ KAMU İCRA HUKUKUNDA KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNE ETKİ EDEN SUÇLAR (AATUHK m.110-114). Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 16(2014): 4613 - 4631.
Vancouver BAŞBÜYÜK İ KAMU İCRA HUKUKUNDA KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNE ETKİ EDEN SUÇLAR (AATUHK m.110-114). Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 16(2014): 4613 - 4631.
IEEE BAŞBÜYÜK İ "KAMU İCRA HUKUKUNDA KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNE ETKİ EDEN SUÇLAR (AATUHK m.110-114)." Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16, ss.4613 - 4631, 2014.
ISNAD BAŞBÜYÜK, İsa. "KAMU İCRA HUKUKUNDA KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNE ETKİ EDEN SUÇLAR (AATUHK m.110-114)". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16/2014 (2014), 4613-4631.