Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 113-114 Sayfa Aralığı: 109 - 130 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu

Öz:
Huzur ve sükûn içinde yaşama, kişilerin iç huzuru ve hürriyeti bakımından önem arz eden hususlardan biridir. Aslında suçların birçoğunun geniş anlamda kişilerin huzur ve sükûnunu korumaya yöneldiği söylenebilir. Türk Ceza Kanunu m.123te düzenlenen kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu ise huzur ve sükûnu doğrudan bozmaya yönelen fiillere karşı kişilerin korunması için ihdas edilmiştir. Böylece işyerinde psikolojik şiddet, telefon terörü ya da ısrarlı takip gibi hiçbir suç kapsamında değerlendiremeyeceğimiz fakat iç huzura müdahale eden ihlallere karşı da ceza hukuku yaptırımları uygulanabilecektir. Çalışmamızda bu suç tipi suç inceleme metoduna uygun olarak incelenecek, kapsamı ve uygulanma koşulları belirlenerek, tartışmalı alanlar doktrin ve yargı kararları ışığında aydınlatılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

-

Öz:
To live in peace and tranquility is one of the important issues in terms of individual s inner peace and freedom. In fact, it will be said that many of the offences broadly directed to maintain peace and tranquility of individuals. The offence of deterioration of individual s peace and tranquility, is held in article 123 of Turkish Criminal Code, is created for protect individuals against acts directed to deterioration of peace and tranquility. Thus, criminal sanctions can be applied violations such as psychological violence at work, telephone terror and stalking that interfere with inner peace, but are not covered by any offence. In our work, this offence will be examined according to method of criminal examination, settled its extent and conditions of application, tried to clarify the controversial areas in the light of doctrine and judicial decisions.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Akandji-Kombe, Jean-François, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Pozitif Yükümlülükler, İnsan Hakları El Kitapları, No. 7, Belçika, 2008, (Çevrimiçi) http://www.anayasa.gov.tr/files/insan_haklari_mahkemesi/el_kitaplari/AIHSKapsamindaPositifYukumlulukler.pdf, 30.09.2013.
 • Arslan, Çetin/ Azizağaoğlu, Bahattin, Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi, Ankara, Asil Yayınları, 2004.
 • Artuk, Mehmet Emin/ Gökcen, Ahmet/ Yenidünya, Ahmet Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Adalet Yayınevi, 2013.
 • Centel, Nur/ Zafer, Hamide/ Çakmut, Özlem Yenerer, Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2008.
 • Dönmezer, Sulhi/ Erman, Sahir, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, Cilt II, İstanbul, Beta Yayıncılık, 1994.
 • Erdem, Mustafa Ruhan/Parlak, Benay, Ceza Hukuku Boyutlarıyla Mobbing, 88 Türkiye Barolar Birliği Dergisi 261-286 (2010).
 • Erman, Ragıp Barış, Yanılmanın Ceza Sorumluluğuna Etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006.
 • Ersan, Aykut, Ceza Hukukunda Meşru Savunma ve Meşru Savunmada Sınırın Aşılması, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2013.
 • Gericke, Jan, § 238. In: Wolfgang Joecks, Klaus Miebach, Münchener Kommentar zum StGB, Verlag C.H. Beck München, 2. Auflage, 2012, (Çevrimiçi) http:// beck-online.beck.de/, 30.09.2013.
 • Gökcen, Ahmet, Hürriyete Karşı Suçlar, (Çevrimiçi) www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/117.doc, 30.09.2013.
 • Gülşen, Recep, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu (TCK m.123), 1 Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5-20 (2012).
 • Gündel, Ahmet, Yeni Türk Ceza Kanunu Açıklaması, Ankara, Sözkesen Matbaacılık, 2009.
 • Hafızoğulları, Zeki, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, US-A Yayıncılık, 2008.
 • Hakeri, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Adalet Yayınevi, 2012.
 • Heintschel-Heinegg, Bernd, § 52. In: Wolfgang Joecks, Klaus Miebach, Münchener Kommentar zum StGB, Verlag C.H. Beck München, 2. Auflage, 2012, (Çevrimi- çi) http://beck-online.beck.de/, 30.09.2013
 • İçel, Kayıhan, Görünüşte Birleşme (İçtima) İlkeleri ve Yeni Türk Ceza Kanunu, 14 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 35-49 (2008).
 • Karakehya, Hakan, İradilik Bağlamında Ceza Hukukunda Kast, Ankara, Savaş Yayınevi, 2010.
 • Koca, Mahmut/ Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2011.
 • Kühl, Kristian, § 52. In: Karl Lackner, Kristian Kühl, Strafgesetzbuch Kommentar, 27. Auflage, Verlag C.H. Beck München, 2011. (Çevrimiçi) http://beck-online. beck.de/, 30.09.2013.
 • Leymann, Heinz, Mobbing and Psychological Terror at Workplaces, 5 Violence and Victims 119-126 (1990), (Çevrimiçi) http://www.mobbingportal.com/ LeymannV%26V1990(3).pdf, 30.09.
 • Malkoç, İsmail, Açıklamalı Türk Ceza Kanunu, Cilt II, Malkoç Kitabevi, 2013
 • Meran, Necati, Yeni Türk Ceza Kanunu, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2007.
 • Önder, Ayhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Cilt II-III, İstanbul, Beta Yayıncılık, 1992.
 • Özbek, Veli Özer/ Kanbur, Mehmet Nihat/ Doğan, Koray/ Bacaksız, Pınar/ Tepe, İlker, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2012.
 • Özbek, Veli Özer/ Kanbur, Mehmet Nihat/ Doğan, Koray/ Bacaksız, Pınar/ Tepe, İlker, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2012.
 • Özgenç, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2011.
 • Özkul, Burcu/ Çarıkçı, İlker H., Mobbing ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 481-499 (2010).
 • Parlar, Ali/ Hatipoğlu, Muzaffer, Açıklamalı-Yeni İçtihatlarla Uygulamalı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu: Maddelerin Açıklamaları Yeni TCK ile İlgili Yargıtay Ceza Genel Kurul ve Özel Daire Kararları (76-150. maddeler), Ankara, Seçkin Yayınları, 2010.
 • Polat, Halil/Arslan-Polat, Aynur, Ceza Hâkiminin Başvuru Kitabı, Cilt I, Ankara, Adalet Yayınevi, 2010.
 • Puppe, Ingeborg, § 52. In: Urs Kindhäuser, Ulfrid Neumann, Hans Ullrich Paeffgen, Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch, 4. Auflage, Nomos, Baden-Baden, 2013, (Çevrimiçi) http://beck-online.beck.de/, 30.09.2013.
 • Sonnen, Bernd-Rüdeger, § 238. In: Urs Kindhäuser, Ulfrid Neumann, Hans Ullrich Paeffgen, Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch, 4. Auflage, Nomos, BadenBaden, 2013, (Çevrimiçi) http://beck-online.beck.de/, 30.09.2013.
 • Şen, Ersan, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, Cilt I, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2006.
 • Tınaz, Pınar, İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), 11 Çalışma ve Toplum 13-28 (2006).
 • Valerius, Brian, § 238. In: Bernd Heintschel-Heinegg, Beck'scher Online-Kommentar, Verlag C.H. Beck München, 2013, (Çerimiçi) http://beck-online.beck.de/, 30.09.2013.
 • Vanoli, Orlando, Stalking - Ein "neues" Phänomen und dessen strafrechtliche Erfassung in Kalifornien und in der Schweiz, Schulthess Juristische Medien AG Verlag, 2009, (Çevrimiçi) https://www.swisslex.ch/, 30.09.2013.
 • Wessels, Johannes/ Beulke, Werner, Strafrecht Allgemeiner Teil, 41. Auflage., Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2011.
 • Yalvaç, Gürsel, İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, Ankara, Adalet Yayınevi, 2008.
 • Yaşar, Osman/ Gökcan, Hasan Tahsin/ Artuç, Mustafa, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu (madde 86-146), Ankara, Adalet Yayınevi, 2010.
 • Yenisey, Feridun/ Plagemann, Gottfried, 15 Mayıs 1871 tarihli Alman Ceza Kanunu, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2009.
 • Yurtcan, Erdener, Yargıtay Kararları Işığında Hürriyete Karşı Suçlar, Ankara, Adalet Yayınevi, 2012.
 • (Çevrimiçi) http://www.bakale.com/ictihatlar.php?kat=1, 30.09.2013.
 • (Çevrimiçi) http://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=12817, 30.09.2013.
 • (Çevrimiçi) http://www.legislation.gov.uk, 30.09.2013.
 • (Çevrimiçi) http://www.tdk.gov.tr, 30.09.2013.
 • (Çevrimiçi) http://www.zaman.com.tr/gundem_mahalle-baskisi-cezasiz-kalmadi_1265397.html, 30.09.2013.
 • (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 30.09.2013
APA İTİŞGEN R (2014). Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu. , 109 - 130.
Chicago İTİŞGEN Rezzan Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu. (2014): 109 - 130.
MLA İTİŞGEN Rezzan Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu. , 2014, ss.109 - 130.
AMA İTİŞGEN R Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu. . 2014; 109 - 130.
Vancouver İTİŞGEN R Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu. . 2014; 109 - 130.
IEEE İTİŞGEN R "Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu." , ss.109 - 130, 2014.
ISNAD İTİŞGEN, Rezzan. "Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu". (2014), 109-130.
APA İTİŞGEN R (2014). Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(113-114), 109 - 130.
Chicago İTİŞGEN Rezzan Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9, no.113-114 (2014): 109 - 130.
MLA İTİŞGEN Rezzan Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.113-114, 2014, ss.109 - 130.
AMA İTİŞGEN R Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 9(113-114): 109 - 130.
Vancouver İTİŞGEN R Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 9(113-114): 109 - 130.
IEEE İTİŞGEN R "Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu." Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9, ss.109 - 130, 2014.
ISNAD İTİŞGEN, Rezzan. "Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu". Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9/113-114 (2014), 109-130.