Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 119-120 Sayfa Aralığı: 133 - 166 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal ve Ticari İtibarına Yönelik Saldırılara Karşı Tüzel Kişilerin Kişilik Hakkının Korunması

Öz:
Onur ve saygınlık kişilik hakkının koruduğu kişisel değerlerden biridir. Kişiler onur ve saygınlığa doğuştan sahip oldukları gibi toplumsal hayattaki sosyal, ekonomik, mesleki vb. ilişkiler kapsamındaki tutum ve davranışlarına bağlı olarak toplum tarafından karşılık görmek suretiyle de sahip olurlar. Onur ve saygınlık üzerindeki hak gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişiler için de mevcuttur. Tüzel kişilerin onur ve saygınlığı, tüzel kişinin faaliyet alanına iliş- kindir. Toplumsal hayatta var olan çeşitli ihtiyaçların karşılanması amacıyla kurulan dernek ve vakıfların faaliyetlerindeki başarısına bağlı olarak toplum tarafından takdir görür. Toplum nezdindeki dernek ve vakfa ilişkin değerlendirme onun sosyal itibarını ifade eder. Ticaret şirketleri bakımından ise mal ve hizmet piyasalarındaki borcuna sadık olma, taahhütlerini ifa etme bakımından uyandırdığı güven ve kredibilite o ticaret şirketi için ticari itibar olarak ifade edilir. Ticari itibarın yanı sıra toplumsal ihtiyaçları karşılama amaçlı sponsorluk vb. faaliyetleri dolayısıyla ticaret şirketleri için sosyal itibarın da varlığı söz konusudur. Dernek, vakıf ve ticaret şirketlerinin sosyal ve ticari itibarı, faaliyetlerinin devamlılığı bakımından kişilik hakkının koruması kapsamındadır. İtibarı zedeleyen saldırılara karşı hem Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümlerinde hem de bazı özel kanun düzenlemelerinde gerekli koruma sağlanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Kültürel Çalışmalar Hukuk

-

Öz:
Honour and dignity are personal merits that personality right protects. People have honour and dignity since birth, they also have it as a response of their attitude and behavior within the scope of their relations in social, economic, vocational etc in social life. Besides natural people, juridical people have right over honour and dignity. Honour and dignity of natural people are related with it s field of activity. Associations and foundations that founded for answering the purpose of various needs in social life, are appreciated by society depending upon success on their activities. Estimation of association and foundation by society means it s social reputation. For trading companies paying it s debts on time at goods and services market, gain confidence and credibility to perform it s commitment, means commercial reputation. Besides commercial reputation, there also is social reputation for trading companies in consequence of activities such as sponsorship etc. in order to answer social needs. Social and commercial reputation of associations, foundations and trading companies are under protection of personality right for continuity of it s activities. Against the attacks that damage reputation, necessary protection is ensured with Turkish Civil Code and Turkish Code of Obligations, also with some specific code regulations.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Kültürel Çalışmalar Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Abdülkadir ARPACI, Kişiler Hukuku (Gerçek Kişiler), 2. Bası, Beta, İstanbul 2000.
 • Abuzer KENDİGELEN, Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, 2. Bası, XII Levha, İstanbul 2012.
 • Ahmet KILIÇOĞLU, Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk; Turhan Kitabevi, Ankara 2013.
 • Andreas BUCHER, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, 4. Auflage., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2009.
 • Arzu Genç ARIDEMİR, Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat, XII Levha Yayınları, İstanbul 2008.
 • Aydın ZEVKLİLER/M. Beşir ACABEY/K. Emre GÖKYAYLA, Medeni Hukuk, Giriş, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, 6. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 1999.
 • Baki KURU/Ramazan ARSLAN/Ejder YILMAZ, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 26. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2012.
 • Berner Kommentar, Band VI, 1. Abteilung Allgemeine Bestimmungen, 2. Teilband, Unterteilband 1a, Inhalt des Vertrages, Kommentar zu Art. 19-20 OR, Verlag Stämpfli+Cie AG., Bern 1991, (Metinde yazar adı olarak “BK-Kramer” şeklinde yer almaktadır).
 • Berner Kommentar, Das Personenrecht, 2. Abteilung Die Natürliche Personen, Zweiter Teilband Kommentar zu Art. 27 ZGB, Dritte, völlig neu bearbeitete Auflage, Verlag Stämpfli + Cie AG, Bern 1993. (Metinde yazar adı olarak “BK-Bucher” şeklinde yer almaktadır).
 • Doruk GÖNEN, Tüzel Kişilerde Kişilik Hakkı ve Korunması, XII Levha Yayıncılık. İstanbul 2011.
 • Ergun ÖZSUNAY, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Dördüncü Bası, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1979, (Gerçek Kişiler).
 • Ergun ÖZSUNAY, Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler, Gözden Geçirilmiş ve Yeniden İşlenmiş 4. Bası, Sulhi Garan Matbaası Varisleri Koll. Şti., İstanbul 1978, (Tüzel Kişiler).
 • Erkan SARITAŞ, Banka İtibarının Zedelenmesi Suçu (Ban. K. m.158), İÜHFM, C. LXVIII, S. 1-2, s. 121-150.
 • Ernst HELLE, Der Schutz Der Persönlichen Ehre Und Des Wirtschaftlichen Rufes Im Privatrecht, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1957.
 • Heinz HAUSHEER/Regina AEBİ-MÜLLER, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Dritte Auflage, Stämpfli Verlag AG, Bern 2012.
 • Hüseyin HATEMİ/Burcu KALKAN OĞUZTÜRK, Kişiler Hukuku (Gerçek KişilerTüzel Kişiler), 3. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013.
 • Hüseyin ÜLGEN/Ömer TEOMAN/Mehmet HELVACI/Abuzer KENDİGELEN/ Arslan KAYA/Füsun NOMER ERTAN, Ticari İşletme Hukuku, Birinci Basıdan Üçüncü (Tıpkı) Bası, Vedat Kitapçılık. İstanbul 2009.
 • M. Kemal OĞUZMAN/Özer SELİÇİ/Saibe OKTAY-ÖZDEMİR, Kişiler Hukuku, Filiz Kitabevi, 12. Bası, İstanbul 2012.
 • Mustafa DURAL/Tufan ÖĞÜZ, Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2013.
 • Necip KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, Yenilenmiş Genişletilmiş Tamamlanmış 4'üncü Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2008.
 • Nisim İ. FRANKO, Şeref ve Haysiyete Tecavüzden Doğan Manevi Zararın Tazmini, Ankara 1973.
 • Nuri ÇELİK, İş Hukuku Dersleri, 26. Bası, Beta, İstanbul 2013.
 • Reha POROY/Hamdi YASAMAN, Ticari İşletme Hukuku, 14. Bası, Vedat Kitapçı- lık, İstanbul 2012. Rona SEROZAN, Medeni Hukuk Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, 4. Bası, Vedat Kitap- çılık, İstanbul 2013.
 • Sabih ARKAN, Ticari İşletme Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 18. Baskı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2013.
 • Sarper SÜZEK, İş Hukuku, 8. Baskı, Beta, İstanbul 2012.
 • Serap HELVACI, Gerçek Kişiler, 5. Bası, Legal Yayıncılık. İstanbul 2013, (Gerçek Kişiler).
 • Serap HELVACI, Türk ve İsviçre Hukuklarında Kişilik Hakkını Koruyucu Davalar, Beta, İstanbul 2001, (Kişilik Hakkı).
 • Sibel ÖZEL, Uluslararası Alanda Medya ve İnternette Kişilik Hakkının Korunması, Seçkin, Ankara 2004.
 • Süheyl DONAY, Bankacılık Ceza Hukuku, Beta, İstanbul 2007.
 • Teoman AKÜNAL, Türk Medeni Hukukunda Tüzel Kişiler, Beta Yayınları, İstanbul 1995.
 • Timuçin MUŞUL, İcra ve İflas Hukuku Cilt I, 6. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2013.
APA DEMİRBAŞ H (2014). Sosyal ve Ticari İtibarına Yönelik Saldırılara Karşı Tüzel Kişilerin Kişilik Hakkının Korunması. , 133 - 166.
Chicago DEMİRBAŞ Harun Sosyal ve Ticari İtibarına Yönelik Saldırılara Karşı Tüzel Kişilerin Kişilik Hakkının Korunması. (2014): 133 - 166.
MLA DEMİRBAŞ Harun Sosyal ve Ticari İtibarına Yönelik Saldırılara Karşı Tüzel Kişilerin Kişilik Hakkının Korunması. , 2014, ss.133 - 166.
AMA DEMİRBAŞ H Sosyal ve Ticari İtibarına Yönelik Saldırılara Karşı Tüzel Kişilerin Kişilik Hakkının Korunması. . 2014; 133 - 166.
Vancouver DEMİRBAŞ H Sosyal ve Ticari İtibarına Yönelik Saldırılara Karşı Tüzel Kişilerin Kişilik Hakkının Korunması. . 2014; 133 - 166.
IEEE DEMİRBAŞ H "Sosyal ve Ticari İtibarına Yönelik Saldırılara Karşı Tüzel Kişilerin Kişilik Hakkının Korunması." , ss.133 - 166, 2014.
ISNAD DEMİRBAŞ, Harun. "Sosyal ve Ticari İtibarına Yönelik Saldırılara Karşı Tüzel Kişilerin Kişilik Hakkının Korunması". (2014), 133-166.
APA DEMİRBAŞ H (2014). Sosyal ve Ticari İtibarına Yönelik Saldırılara Karşı Tüzel Kişilerin Kişilik Hakkının Korunması. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(119-120), 133 - 166.
Chicago DEMİRBAŞ Harun Sosyal ve Ticari İtibarına Yönelik Saldırılara Karşı Tüzel Kişilerin Kişilik Hakkının Korunması. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9, no.119-120 (2014): 133 - 166.
MLA DEMİRBAŞ Harun Sosyal ve Ticari İtibarına Yönelik Saldırılara Karşı Tüzel Kişilerin Kişilik Hakkının Korunması. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.119-120, 2014, ss.133 - 166.
AMA DEMİRBAŞ H Sosyal ve Ticari İtibarına Yönelik Saldırılara Karşı Tüzel Kişilerin Kişilik Hakkının Korunması. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 9(119-120): 133 - 166.
Vancouver DEMİRBAŞ H Sosyal ve Ticari İtibarına Yönelik Saldırılara Karşı Tüzel Kişilerin Kişilik Hakkının Korunması. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 9(119-120): 133 - 166.
IEEE DEMİRBAŞ H "Sosyal ve Ticari İtibarına Yönelik Saldırılara Karşı Tüzel Kişilerin Kişilik Hakkının Korunması." Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9, ss.133 - 166, 2014.
ISNAD DEMİRBAŞ, Harun. "Sosyal ve Ticari İtibarına Yönelik Saldırılara Karşı Tüzel Kişilerin Kişilik Hakkının Korunması". Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9/119-120 (2014), 133-166.