Yıl: 2013 Cilt: 4 Sayı: 10 Sayfa Aralığı: 39 - 54 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

BURNOUT IN PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS: THE ROLE OF AGGRESSION AND ANXIETY

Öz:
Tükenmişlik karmaşık bir sendrom olup, aşırı stress, bilişsel, fizyolojik, davranışsal ve durumsal etkiler gibi kişisel faktörler neden olabilir. Tükenmişlik, insanda sadece psikolojik değil aynı zamanda fizyolojik olarakta etkiler, enerji kaynaklarının kaybı, kardiovaskülar riskindeki artış, enfeksiyon ve sakatlık riskinin artması örnek olarak verilebilir. Tükenmişlik her ne kadar sporun bütün alanların da görülsede son 10 yıldır özellikle de futbolda sıkça karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada Türkiyede önemli bir yere sahip olan futbol da tükenmişlik, yarışma kaygısı, yarışma durumluluk kaygısı ve saldırganlık arasındaki ilişki ve tükenmişlik seviyesini etkileyen yaş, eğitim seviyesi, medeni durum, oyun mevkiisi ve lig seviyesi gibi faktörler değerlendirilmiştir. Bu çalışma Türk futbolundaki şike söylentileri üzerine bir ay ertelenen futbol sezonu döneminde rastgele seçilen Türkiye profesyonel ligindeki takımların bulundukları kamplara gidilerek, gerekli presedürler ve izinler alınarak yapılmıştır. Bu çalışmaya Türkiye profesyonel liglerinde oynayan 19-30 yaşları arasında (ortalama= 24.4, SS= 2.88) toplam 554 erkek profesyonel futbolcu gönüllü olarak katılmış olup, çalışmanın amacı kendilerine açık bir şekilde anlatılmış ve demografik, tükenmişlik, kaygı, saldırganlık anket, envantör ve ölçekler uygulanmıştır. Bu çalışma da, profesyonel futbolcuların tükenmişlik seviyelerini değerlendirmek için Raedeke ve Smithin, (2001) 15 maddeden oluşan ve 5 dereceli likert tipi cevaplanarak, 3 alt ölçek olan duygusal /fiziksel tükenme , düşük başarı duygusu (kişisel başarı) ve duyarsızlaşma için güvenirliği sırasıyla .91, .85, .90 olan Atletik tükenmişlik anketi (ABQ) kullanılmıştır. Yarışma kaygısı algılarını belirlemek için için Martensin, (SCAT, 1977) 15 maddeden oluşan ve Türkçe güvenirliği Özbekçi (1989) tarafından yapılan testin 10 maddesinin kaygı ile ilgili olan, geri kalan 5 maddenin ise öznel cevap azaltan sorularla ilgili olan testi, yarışma durumluluk kaygısı için Martens ve arkadaşlarının, (CSAI-2, 1990) 27 sorudan oluşan ve 4lü Likert ölçeği olan 3 alt ölçekli Türkçe güvenirliği sırasıyla .94, .96,.92 olarak Koruç (1998) tarafından yapılan envanter, futbolcuların saldırganlık seviyelerini ölçmek için de Kiperin (1984) geliştirdiği 30 maddelik 3 alt ölçekli ve 7li Likert tipi saldırganlık ölçeği kullanılmıştır. Cronbach alfa güvenirlik ve geçerlilik testi yapılarak verilerin ortalamaları, standart sapmaları, hesaplanarak Pearson Korelasyon analizi ve çoklu Regrasyon analizi yapılmıştır. Futbolcuların farklı değişkenlerinin, futbolcuların tükenmişlik seviyeleri üzerine etkilerini anlamak için üç adımlı hiyerarşik regresyon modeli kullanılmıştır. Birinci modeli yaş, medeni hali ve eğitim seviyeleri oluşturulmuştur. Daha sonra ikinci model de, lig seviyeleri ve oyun mevkiileri kullanılmıştır. Hiyerarşik regresyon analizi için son model de, yarışma kaygısı, yarışma durumluluk kaygısı ve saldırganlık seviyeleri kullanılmıştır. Model 1 ve 3de belirgin ilişki bulunurken halbuki, model 2de ilişki bulunmamıştır. Hiyerarşik regrasyon analiz sonuçları; sporcunun yaşı (β = .23; t = 5.02; p < .01), yarışma kaygıları (β = .19; t = 4.45; p < .01) ve yarışma durumluluk kaygıları (β = .23; t = 5.43; p < .01) arasında sporcuların tükenmişlik seviyelerinde belirlenmesinde bir ilişki tespit edilmiştir. Her ne kadar medeni halleri, oyun mevkiileri, eğitim seviyeleri, lig seviyeleri ve saldırganlık seviye değerleri yüksekse de bütün sporcuların tükenmişlik belirtileri ile ilişiksizlik ortaya çıkmıştır. Normal olarak saldırganlığın tükenmişliği tetiklediği düşünülsede çalışmamızda böyle bir ilişkiye rastlanmamıştır. Futbolcu yaşının tükenmişlik seviyesiyle ilişkili olması daha sakin ve tecrübeli olmalarına bağlanabilir. Yarışma kaygısı ve yarışma durumluluk kaygısının futbolcuların tükenmişlik seviyeleriyle ilişkili bulunması manidardır. Çalışmamız profesyonel futbolcuların tükenmişlik seviyelerini hangi değişkenlerin etkilediğini bilinmesi açısından spor adamlarına ve özelliklede antrenörlere katkısı olacaktır ancak, bu konuda daha özel ve daha fazla çalışmalar da yapılmalıdır.
Anahtar Kelime:

PROFESYONEL FUTBOLCULARDA TÜKENMİŞLİK: SALDIRGANLIK VE KAYGI NIN ROLÜ

Öz:
Burnout is a complex syndrome and it can be caused by cognitive, physiological, behavioral and situational influences of excessive stress as well as personal factors. Although it can be seen in all professions, it has been mainly associated with sports, especially with soccer for the last 10 years. The purpose of this study was to determine predictors of player burnout levels related to age, marital status, education level, league level, position, and to determine the relationship between competition anxiety, competitive state anxiety and aggression of players. Participants were 554 professional male soccer players with a mean age of 24.40 + 2.88 years, completed the Athlete Burnout Questionnaire. Sport Competition Anxiety Test, The Competitive State Anxiety Inventory-2 and Aggression Inventory were used. A hierarchical regression analysis was conducted to predict burnout from anxiety and aggression. Results of the hierarchical regression analysis indicated that age of the athletes (&#946; = .23; t = 5.02; p < .01), competition anxiety (&#946; = .19; t = 4.45; p < .01) and competitive state anxiety (&#946; = .23; t = 5.43; p < .01) were significant predictors of players` burnout levels. Although aggression levels were insignificant predictor of athletic burnout. The current study has provided a good basis for identifying variables that may be associated with the players, but further research needs to be conducted with players in order to better understand the development of burnout in these populations.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ANDERSON, C.A., BUSHMAN, B.J., (2002). Human Aggression. Annual Review of Psychology, (53), 27-51
 • ANSHEL, M.H., (1997). Sport psychology: from theory to practice. 3rd ed. Scottsdale, Arizona: Gorsuch Scarisbrick. 115-151
 • ARLOTTO, G. P., (2002). A structural equation modeling analysis of the direct and indirect effects of locus of control and empowerment in burnout on high school principals. Unpublished doctoral dissertation, The George Washington University, N.W. Washington, D.C.
 • CERİN, E., SZABO, A., HUNT, N., & WİLLİAMS, C., (2000). Temporal patterning of competitive e m o t i - ons: a critical review. Journal of Sport Sciences, (18), 605–625.
 • COX, R.H., (1994). Sport psychology: Concepts and applications. (3rd ed.) Madison, WI: Brown and Benchmark COX, R.H., (2007). Sport psychology: concepts and applications (Eds). Boston: McGraw-Hill Higher Education. p.430
 • CRESWELL, S. L., AND EKLUND, R. C., (2006). The convergent and discriminant validity of burnout measures in sport: A multi-trait/multi-method analysis. Journal of Sports sciences, 24(2): 209-220
 • CRATTY, B.J., (1989). Psychology in contemporary sport. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
 • DALE, J., AND WEINBERG R.S., (1990). Burnout in sport: A review and critique. Applied Sport Psychology, (2), 67-83
 • DONAHUE, E.G., RIP, B., AND VALLERAND, R.J., (2009). When winning is everything: On passion, identity, and aggression in sport. Psychology of Sport & Exercise, (10) 526–534
 • GOULD, D., (1996). Personal motivation gone awry: burnout in competitive athletes. Quest, (48) 275-289
 • GUALBERTO, C.J., AND WIGGINS, M.S., (2008). Direction and intensity of trait anxiety as predictors of burn out among collegiate athletes. Journal of Sport Psychology, Available at: http://www.athleticinsight. com/Vol10Iss2/TraitAnxiety.htm; Accessed on 03.16.2013.
 • GUMUSDAG, H., (2013). The influence of trait and state competitive a n x i - ety on aggression: a study on professional football players.International Journal of Academic Research Part B; 5(3), 188-192
 • GUSTAFSSON, H., KENTTÄ, G., AND HASSMÉN, P., (2011). Athlete burnout:an integrated model and future research directions. International Review of Sport and Exercise Psychology, 4(1):3-24
 • HARRIS, B.S., WATSON, J.C., (2011). Assessing Youth Sport Burnout: A SelfDetermination and Identity Development Perspective. Journal of Clinical Sport Psychology, (5), 117-133
 • HORIKAWA, M., AND YAGI, A., (2012). The Relationships among Trait Anxiety, State Anxiety and the Goal Performance of Penalty Shoot-Out by University Soccer Players. PLoS ONE, 7(4): e:35727
 • HUNNICUTT, A.W., AND MACMILLAN, T.F., (1983). Beating burnout: findings from a three-year study. Journal of Mental Health Administration, (10) 7–9.
 • HUSMAN, BF, SİLVA, J.M., (1984). Aggression in sport: definitional and theoretical considerations. In J M . Silva, & RS. Weinberg (Eds.), Psychological foundations of sport pp. 246– 260). Champaign, IL: Human Kinetics
 • JACKSON, S.E., AND SCHWAB, R.L., AND SCHULER, R.S., (1986). Toward an understanding of the burnout phenomenon. Journal of Applied Psychology, 71(4):630-640
 • JENSEN, A.M. (2010). A mind-body approach for precompetitive anxiety in power-lifters: 2 case studies. J Chiropr Med, 9(4): 184–192.
 • JONES, G., HANTON, S., & SWAIN, A.B.J., (1994). Intensity and interpretation anxiety symptoms in e l i t e and non-elite sports perormers. Personal and Individual Differences, (17), 657-663
 • JONES, G., & SWAIN A.B.J. (1995). Predisposition to experience debilitative and facilitativeanxiety in elite and non-elite performers. Sport Psychologist, (9), 201-211
 • KEELER, L.A., (2000). The differences in sport aggression, life aggression, and life assertion among adult male and female collision, contact, and non- contact sport athletes. Journal of Sport Behavior, (30), 57–76
 • KİPER, İ. (1984). Saldırganlık türlerinin çeşitli ekonomik, sosyal ve akademik değişkenlerle ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara
 • KORUÇ, Z. (1998). CSAI-2 ‘nın Türkiye Uyarlaması.Uluslararası 5. Spor Bilimleri Kongresi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 7-5 Kasım
 • MARTENS, R., VEALEY, R.S., AND BURTON, D. (1990). Competitive Anxiety in Sport. Leeds: Human Kinetics, 72-73.
 • MARTENS, R., (1990). Sport Competition Anxiety Test. Champaign, IL: Human Kinetics,
 • MARTENS, R., VEALEY, R. S., B U R - TON, D., BUMP, L., & SMİTH, D. E. (1990). Development and validation of the Competitive Sports Anxiety Inventory 2. In R. Martens, R. S. Vealey, & D. Burton (Eds.), Competitive anxiety in sport. (Pp. 1 1 7 - 1 7 8 ) . Champaign, IL: Human Kinetics.
 • ÖZBEKÇİ, F. (1989). “Farklı Spor Dallarında Yaşanan Müsabaka Stres Düzeylerinin araştırılması” Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul
 • PERRY, J.D., & QILLIAMS, J.M., (1998). Relationship of intensity and direction of competitive trait a n x i - ety to skill level and gender in tennis. The Sport Psychologist, (12), 169-179
 • RAEDEKE, T., (1997). Is athlete burnout more than just stress? A sport commitment perspective. Journal of Sport & Exercise Psychology, (19), 396-417.
 • RAEDEKE, T.D., AND SMITH, A.L. (2001). Development and preliminary validation of an athlete burnout measure. Journal of Sport and Exercise Psychology, (23), 281–306.
 • SMITH, R., (1986). Toward a cognitiveaffective model of athletic burnout. Journal of Sport Psychology, (8),36-50.
 • TAYLOR, A.G., DANIEL, J.V., LEITH, L., AND BURKE, R.J. (1990). Perceived stress, psychological b u r n - out and paths to turnover intentions among sport officials. Journal of Applied Sport Psychology, (2), 84- 97
 • VEALEY, R., UDRY, E., ZIMMERMAN, V., & SOLIDAY, J. (1992). Intrapersonal and situational predictors of coaching burnout. Journal of Sport & Exercise Psychology, (14), 40-58.
 • WEİNBERG, R.S, GOULD, D. (1995). Foundations of sport and exercise psychology. Champaign, IL: H u - man Kinetics. 59-72- 137-160
 • WEINBERG, R, & GOULD, D. (2007). Foundations of sport and exercise psychology (4thed).Champaign, IL: Human Kinetics. [29] Wiggins, M.S., Cremades, J.G., Lai, C. Lee, J., & Erdman
 • WIGGINS, M. S. (2000). Intensity and direction of trait anxiety: a comparison of high School and collegiate female athletes’ competitive anxiety. KAHPERD journal, 36(2), 30-32.
 • WIGGINS, M. S. (2001). Direction and intensity of trait anxiety: a comparison of high School male and female athletes’ competitive anxiety. International Sports journal, (5), 153- 159
 • WIGGINS, M.S., LAI, C., AND DEITERS, J.A. (2005). Anxiety and Burnout In Female Collegiate Ice Hockey and Soccer Athletes. Perceptual’and Motor Skills, (101), 519-524.
 • WIGGINS, M.S., CREMADES, J.G., LAI, C. LEE, J., & ERDMAN, J.B (2006). Multidimensional comparison of anxiety direction and burnout over time. Perceptual and Motor Skills, (102), 788790
APA Gümüşdağ H, BASTIK C, YAMANER F, KARTAL A, ÜNLÜ C (2013). BURNOUT IN PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS: THE ROLE OF AGGRESSION AND ANXIETY. , 39 - 54.
Chicago Gümüşdağ Hayrettin,BASTIK CANAN,YAMANER FARUK,KARTAL ALPASLAN,ÜNLÜ Cisem BURNOUT IN PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS: THE ROLE OF AGGRESSION AND ANXIETY. (2013): 39 - 54.
MLA Gümüşdağ Hayrettin,BASTIK CANAN,YAMANER FARUK,KARTAL ALPASLAN,ÜNLÜ Cisem BURNOUT IN PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS: THE ROLE OF AGGRESSION AND ANXIETY. , 2013, ss.39 - 54.
AMA Gümüşdağ H,BASTIK C,YAMANER F,KARTAL A,ÜNLÜ C BURNOUT IN PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS: THE ROLE OF AGGRESSION AND ANXIETY. . 2013; 39 - 54.
Vancouver Gümüşdağ H,BASTIK C,YAMANER F,KARTAL A,ÜNLÜ C BURNOUT IN PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS: THE ROLE OF AGGRESSION AND ANXIETY. . 2013; 39 - 54.
IEEE Gümüşdağ H,BASTIK C,YAMANER F,KARTAL A,ÜNLÜ C "BURNOUT IN PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS: THE ROLE OF AGGRESSION AND ANXIETY." , ss.39 - 54, 2013.
ISNAD Gümüşdağ, Hayrettin vd. "BURNOUT IN PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS: THE ROLE OF AGGRESSION AND ANXIETY". (2013), 39-54.
APA Gümüşdağ H, BASTIK C, YAMANER F, KARTAL A, ÜNLÜ C (2013). BURNOUT IN PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS: THE ROLE OF AGGRESSION AND ANXIETY. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 4(10), 39 - 54.
Chicago Gümüşdağ Hayrettin,BASTIK CANAN,YAMANER FARUK,KARTAL ALPASLAN,ÜNLÜ Cisem BURNOUT IN PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS: THE ROLE OF AGGRESSION AND ANXIETY. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal 4, no.10 (2013): 39 - 54.
MLA Gümüşdağ Hayrettin,BASTIK CANAN,YAMANER FARUK,KARTAL ALPASLAN,ÜNLÜ Cisem BURNOUT IN PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS: THE ROLE OF AGGRESSION AND ANXIETY. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, vol.4, no.10, 2013, ss.39 - 54.
AMA Gümüşdağ H,BASTIK C,YAMANER F,KARTAL A,ÜNLÜ C BURNOUT IN PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS: THE ROLE OF AGGRESSION AND ANXIETY. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal. 2013; 4(10): 39 - 54.
Vancouver Gümüşdağ H,BASTIK C,YAMANER F,KARTAL A,ÜNLÜ C BURNOUT IN PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS: THE ROLE OF AGGRESSION AND ANXIETY. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal. 2013; 4(10): 39 - 54.
IEEE Gümüşdağ H,BASTIK C,YAMANER F,KARTAL A,ÜNLÜ C "BURNOUT IN PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS: THE ROLE OF AGGRESSION AND ANXIETY." IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 4, ss.39 - 54, 2013.
ISNAD Gümüşdağ, Hayrettin vd. "BURNOUT IN PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS: THE ROLE OF AGGRESSION AND ANXIETY". IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal 4/10 (2013), 39-54.