Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 122 Sayfa Aralığı: 417 - 438 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ARABULUCULUK UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI (ANKARA ÖRNEĞİ)

Öz:
Arabuluculuk hukuki çözümlere alternatif olabileceği dü- şünülerek zaman ve maddi tasarruflar gözetilerek öne sürülmüş bir yöntemdir. Uygulamanın temel prensiplerinden biri de dostane bir uzlaşma yöntemi olmasıdır. Yaşanan çatışmaların müzakere yöneti- mi ile taraflar arasında uzlaşma sağlamak amacıyla hukuk sisteminin bir üst noktaya taşındığı bir süreçtir. İletişim odaklı bir çözümdür ve kişilerarası iletişime odaklanmaktadır. Sistemin inşası sürecinde çe- şitli sorunlarla karşılaşılsa da çözüm yönünde atılacak adımlarla yargı sistemine ve topluma sağlayacağı faydanın yanı sıra, bir yandan hu- kuk devletinin varlığını güçlendirecek diğer yandan uzlaşının yerleşik bir kültürel değer olarak artzamanlı ve eşzamanlı aktarımına katkı sağlanacaktır. Kolay bir uygulama yöntemi olmamakla birlikte, kesin- likle tüm çabalara değer bir temel özellik taşımaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

A SURVEY REGARDING THE IMPLEMENTATIONS OF MEDIATION IN ANKARA

Öz:
Mediation is a suggested method which can be an alternative solution to dispute settlement when considering the le- gal and financial savings. One of the basic principles of this method is that it is an amicable settlement method. It is a dialog oriented solution and focuses on the communication between parties. Even though there are some problems during the construction of the me- diation system, it would be an effective way to reinforce the rule of law and to build the consensus culture as well as it would be bene- ficial for the society. Although that is not easy to apply, mediation includes the basic features which are worthy of all efforts.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Baş- kanlığı, http://www.adb.adalet.gov.tr/index.html. Erişim Tarihi: 24 Eylül 2014.
 • Adalet Bakanlığı, www.kgm.adalet.gov.tr, erişim tarihi; 02 Eylül 2015 “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Gerekçesi”, 2008, s.5, ,http://www.kgm. adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Kanunlasan/2012Yili/Kanmetni/6325ss.pdf.
 • Altuğ Duygu, Yönetim Anlayışı İçinde Örgütsel İletişim ve Beceriler, Ankara, Haberal Eğitim Vakfı, 2011.
 • Bush, R. A. B. ve Folger, J. P., Arabuluculuk ve Getirileri, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2013.
 • Cüceloğlu Doğan, Yeniden İnsan İnsana, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1997.
 • Dökmen Üstün, İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, 30. Baskı, İstanbul, 2005.
 • Grunig E. James, Halka İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, Rota Yayın- ları, İstanbul, 2005.
 • Işıktaç Yasemin, “Türk Arabuluculuğunda Etik Modeli ve Etik İkilemler” Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu I. Yayına Hazırlayan Işıktaç, Y., Sümer Kitabevi. İstanbul 2014
 • Korkmaz Keçer, S.,”Arabuluculuk Eğitimlerine Dair Bazı Tespitler”, Hukuk Uyuş- mazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu I. Yayına Hazırlayan Işıktaç, Y., Sü- mer Kitabevi, İstanbul 2014.
 • Oskay Ünsal, İletişimin ABC’si, Der Yayınları, İstanbul, 2011.
 • Özmumcu Seda, “Arabuluculuğun Doğuşu ve Gelişmelerine Genel Bir Bakış”, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu I. Yayına Hazırlayan Işıktaç Yasemin, Sümer Kitabevi. İstanbul, 2014.
 • Özmumcu Seda, Uzak Doğu Arabuluculuk Anlayışı ile Türk Hukuk Sisteminde Ara- buluculuk Kurumuna Genel Bir Bakış, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013.
 • Öztatar Hakan, “Genel Olarak Arabuluculuk”, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulu- culuk Sempozyumu I, Sümer Kitabevi, İstanbul, 2014.
 • Schrumpf, F. ve Crawford, D. K. ve Bodıne, R. J., Okulda Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuk, İmge Kitabevi. Ankara, 2007.
 • Sığrı Ünsal ve Varoğlu Abdulkadir, Müzakere ve Arabuluculuk İş, Yönetim, Diplo- ması ve Hukukta Uyuşmazlık Çözümü, Siyasal Kitabevi. Ankara, 2013, s. 30.
 • Tayfun Recep, Etkili İletişim ve Beden Dili, Beşinci Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, An- kara 2010.
 • Yağcı Özcan, Basım Nejat ve Tayfun Recep, “İletişim”. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Derleyen: Ali Halıcı, Toprak, M., Türkiye Barolar Birliği Yayın- ları, Ankara 2014.
 • Yıldırım Ali ve Şimşek Hasan, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seki- zinci Baskı, Seçkin Yayın, Ankara, 2011
 • Yıldırım Yılmaz, “Jürgen Habermas’ın İletişimsel Eylem Kuramı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı8(2), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, ss:249-268, 2006.
 • Zıllıoğlu Merih, İletişim Nedir?, Cem Yayınevi, İstanbul. 2003.
APA Tayfun R, TÜRK A (2016). ARABULUCULUK UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI (ANKARA ÖRNEĞİ). , 417 - 438.
Chicago Tayfun Recep,TÜRK Aylin Erdem ARABULUCULUK UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI (ANKARA ÖRNEĞİ). (2016): 417 - 438.
MLA Tayfun Recep,TÜRK Aylin Erdem ARABULUCULUK UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI (ANKARA ÖRNEĞİ). , 2016, ss.417 - 438.
AMA Tayfun R,TÜRK A ARABULUCULUK UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI (ANKARA ÖRNEĞİ). . 2016; 417 - 438.
Vancouver Tayfun R,TÜRK A ARABULUCULUK UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI (ANKARA ÖRNEĞİ). . 2016; 417 - 438.
IEEE Tayfun R,TÜRK A "ARABULUCULUK UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI (ANKARA ÖRNEĞİ)." , ss.417 - 438, 2016.
ISNAD Tayfun, Recep - TÜRK, Aylin Erdem. "ARABULUCULUK UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI (ANKARA ÖRNEĞİ)". (2016), 417-438.
APA Tayfun R, TÜRK A (2016). ARABULUCULUK UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI (ANKARA ÖRNEĞİ). Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0(122), 417 - 438.
Chicago Tayfun Recep,TÜRK Aylin Erdem ARABULUCULUK UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI (ANKARA ÖRNEĞİ). Türkiye Barolar Birliği Dergisi 0, no.122 (2016): 417 - 438.
MLA Tayfun Recep,TÜRK Aylin Erdem ARABULUCULUK UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI (ANKARA ÖRNEĞİ). Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.0, no.122, 2016, ss.417 - 438.
AMA Tayfun R,TÜRK A ARABULUCULUK UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI (ANKARA ÖRNEĞİ). Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2016; 0(122): 417 - 438.
Vancouver Tayfun R,TÜRK A ARABULUCULUK UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI (ANKARA ÖRNEĞİ). Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2016; 0(122): 417 - 438.
IEEE Tayfun R,TÜRK A "ARABULUCULUK UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI (ANKARA ÖRNEĞİ)." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0, ss.417 - 438, 2016.
ISNAD Tayfun, Recep - TÜRK, Aylin Erdem. "ARABULUCULUK UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI (ANKARA ÖRNEĞİ)". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 122 (2016), 417-438.