Yıl: 2014 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 41 - 56 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi

Öz:
Kurumlardaki kalitenin arttırılmasının yollarından biri çalışanların yeterliklerinin üst düzeyde tutulması ve zaman içindeki değişikliklere uygun hale getirilmesidir. Hizmet içi eğitim bunu sağlamanın yollarından birisidir. Alanyazın, mesleki gelişimin sağlanabilmesi için hizmet içi eğitimlerin belirli hedefelere dönük olması gerektiğini belirtmektedir. Hedefin ise öncelikle ihtiyaçlara yönelik olması gerekir. Bu nedenle, zihin engellilerin eğitiminden sorumlu öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinin öğretmenlerin nitelikli şekilde gelişimleri için önemli olduğu söylenebilir. Bu çalışmada niteliksel veri toplama yöntemlerinden faydalanılarak geliştirilen görüşme formu aracılığıyla gönüllü katılım gösteren 51 zihin engelliler öğretmenine ulaşılmış, öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçları belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretmenlerden gelen yanıtların sıklığı ve içeriğinin analiz edildiği çalışmanın bulguları öğretmenlerin öncelikle sınıf kontrolü ve davranış değiştirme ve ardından öğretim yöntemleri ile ilgili eğitime ihtiyaçları olduğuna işaret etmiştir. Sonuçlar öğretmenlerin mezuniyet yılları ve çalıştıkları kurumlara göre de analiz edilmiş ve tartışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Determination of in-Service Training Needs of Teachers With Intellectual Disabilities

Öz:
Increasing the quality in the institutions requires setting the competencies of the workers high and making them adapted to the changes in time. In-service trainings are one option to realize this purpose. The literature provided evidence that in-service training should be based on aims to improve the personnel. Therefore, identification of the needs of teachers for students with intellectual disabilities is important to provide necessary support for them. In this study, voluntarily participated 51 teachers to identify the needs of the teachers and the data was collected via use of a interview questionaire developed according to qualitative reserach principles. The findings were analyzed to determine the frequency of the response and the content and they showed that the priority is classroom management, behavior modification and instructional methods for teachers. The findings also were analyzed based on the graduation years and the educational settings the teachers serve in.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ataman, A. (Şubat, 2007). Eğitim fakülteleri ve öğretmen yetiştirme: Yapılanmada gözlenen aksaklıklar. Eğitim Fakülteleri ve Öğretmen Eğitimi, VI. Antalya Sempozyumları, Antalya. Avrupa Yükseköğretim Çerçevesi, 1 Ekim 2013 tarihinde http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm adresinden temin edilmiştir
 • Azar, A., & Karaali, S. (2004). Fizik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları. Milli Eğitim Dergisi, 162, 1 Ekim, 2013 tarihinde http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/162/azar-karaali.htm adresinden temin edilmiştir.
 • Berg, B. L. (1998). Qualitative research methods for the social sciences. (3rd Ed.). Boston:Allyn & Bacon.
 • Buell, M., Hallam, R., Gamel-McCormick, M., & Scheer, S. (1999). A survey of general and special education teachers’ perceptions and in-service training needs concerning inclusion. International Journal of Disability, Development and Education, 46, 143-114.
 • Can, H., Akgün, A., & Kavuncubaşı, Ş. (1995). Kamu ve özel kesimde personel yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Cullinan, D., Epstein, M.H., & Schultz, R.M. (1986). Importance of SED teacher competencies to residential, local and university education authorities. Teacher Education and Special Education, 9 (2), 63-70.
 • Ergül, C., Baydık, B., & Demir, S. (2013). Özel eğitim öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin zihin engelliler öğretmenliği lisans programı yeterliklerine ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (1), 1-24.
 • Gay, L. R. (1996). Educational research: Competencies for analysis and application. (5th Ed.). New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • Gökdere, M., & Çepni, S. (2004). Üstün yetenekli öğrencilerin fen öğretmenlerinin hizmet içi ihtiyaçlarının değerlendirilemesine yönelik bir çalışma; Bilim sanat merkezi örnekleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), 1-14.
 • Hindman, S., E., & Polsgrove, L. (1988). Differential effects of feedback on preservice teacher behavior. Teacher Education and Special Education, 11(1), 25-29.
 • Karasu, N. Aykut, Ç., & Yılmaz, B. (2013). Özel eğitim bölümleri program değişikliği için öğretmen görüşlerinin incelenmesi, 5. Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale.
 • Kop, S. (2003). Fen bilgisi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bazı ihtiyaçların giderilmesine yönelik rehber materyallerin geliştirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Mayring, Philipp (2000). Qualitative Content Analysis. Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 1(2), Art. 20, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0002204. Adresinden temin edilmiştir.
 • McMillan, J.H. & Schumacher, S. (1997). Research in Education: A Conceptual Introduction, 4th Edition. Addison-Wesley Educational Publications, Inc.
 • Merriam, S. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education: Revised and Expanded from Case Study Research in Education. San Francisco, California, Jossey-Bass Inc., Publishers.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Özel eğitim öğretmeni özel alan yeterlikleri el kitabı, 1 Ekim 2013 tarihinde http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.htmlhttp://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html adresinden temin edilmiştir.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmenlerin hizmet içi eğitiminde yeni yaklaşımlar. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 83-95.
 • Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlikleri: modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 63-82.
 • Tanyel, A. (1999). İlköğretim okullarinda görevli sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Taymaz, H. (1992). Hizmetçi eğitim “kavramlar, ilkeler, yöntemler”. Ankara: Tapu ve Kadastro Vakfı Matbaası.
 • Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlikler Çerçevesi, 1 Ekim 2013 tarihinde http://tyyc.yok.gov.tr/ adresinden temin edilmiştir. Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi (2011), 1 Ekim 2013 tarihinde http://www.memurlar.net/haber/373146/ adresinden temin edilmiştir.
 • Uşun, S., & Cömert, D. (2003). Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2), 125-138.
 • Üstüner, M. (2004). Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve günümüz sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (7), 1 Ekim 2013 tarihinde http://web.inonu.edu.tr/~efdergi/arsiv/Ustuner.htm adresinden temin edilmiştir.
 • Vuran S., Çolak, A., & Gürgür, H. (2003). Davranış kontrolü ve beceri öğretimi konusunda hizmetiçi eğitim programına katılanların programa ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi, Özel Eğitim Dergisi, 4 (1), 1-17.
 • Wooden, S., & Babtiste, N. (1990). Pre/In Service Training Requires Planning.”Day Care and Early Education, 18, 34-36.
APA Karasu N, AYKUT Ç, Yılmaz B (2014). Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi. , 41 - 56.
Chicago Karasu Necdet,AYKUT Çığıl,Yılmaz Betül Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi. (2014): 41 - 56.
MLA Karasu Necdet,AYKUT Çığıl,Yılmaz Betül Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi. , 2014, ss.41 - 56.
AMA Karasu N,AYKUT Ç,Yılmaz B Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi. . 2014; 41 - 56.
Vancouver Karasu N,AYKUT Ç,Yılmaz B Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi. . 2014; 41 - 56.
IEEE Karasu N,AYKUT Ç,Yılmaz B "Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi." , ss.41 - 56, 2014.
ISNAD Karasu, Necdet vd. "Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi". (2014), 41-56.
APA Karasu N, AYKUT Ç, Yılmaz B (2014). Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 15(1), 41 - 56.
Chicago Karasu Necdet,AYKUT Çığıl,Yılmaz Betül Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 15, no.1 (2014): 41 - 56.
MLA Karasu Necdet,AYKUT Çığıl,Yılmaz Betül Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.15, no.1, 2014, ss.41 - 56.
AMA Karasu N,AYKUT Ç,Yılmaz B Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2014; 15(1): 41 - 56.
Vancouver Karasu N,AYKUT Ç,Yılmaz B Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2014; 15(1): 41 - 56.
IEEE Karasu N,AYKUT Ç,Yılmaz B "Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 15, ss.41 - 56, 2014.
ISNAD Karasu, Necdet vd. "Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 15/1 (2014), 41-56.