ANALYSIS OF THE VARIABLES WHICH EFFECTS EMPLOYER>S PERFORMANCE WITH DECISION TREES AND COMPARISON OF DIFFERENT ALGORITHMS

Yıl: 2012 Cilt: 3 Sayı: 8 Sayfa Aralığı: 14 - 38 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ANALYSIS OF THE VARIABLES WHICH EFFECTS EMPLOYER>S PERFORMANCE WITH DECISION TREES AND COMPARISON OF DIFFERENT ALGORITHMS

Öz:
Günümüz rekabet koşulları göz önüne alındığında farklı sektörlerde faaliyet gösteren örgütlerde çok sayıda de- ğişkenle belirginleşen, ortaklaşan ya da ayrışan yönetsel problemler meydana gelmektedir. Bu problemlerin çözümünde örgütün bütününe yönelik değişiklik yapma, düzenleme, iyileştirme ve örgütsel geliştirme çalışmalarında çok sayıda değişkenin önem derecesine göre sınıflandırılmasının çeşitli problemlerin çözümünü kolaylaştırarak yönetsel etkinliği artırabilmesi mümkündür. Bununla birlikte Yönetim ve Organizasyon alanındaki araştırmalar incelendiğinde veri toplama yöntemi olarak genellikle ankete başvurulduğu ve belirli hipotezler çerçevesinde ilişkisel ve/veya etkisel tespitlerin yapıldığı görülmektedir. Katılanların görüş, tutum ve değerlendirmelerini irdeleme fırsatı veren anketlerin muhtemel bir sübjektif temele sahip olması mümkündür. Bu yüzden alışılagelmiş analiz yöntemlerinin dışına çıkılması yönetim alanındaki araştırmacılara belirgin kolaylıklar sağlayabilir. Bu çalışmada veri madenciliğine ilişkin Regresyon Ağaçları (Classification Tree) ve Hızlandırılmış Ağaçlar (Boosted Decision Tree) yöntemleri kullanılarak, çalışanların algılanan performansına etki eden bazı örgütsel ve demografik değişkenlerin önem düzeyine göre sıralanması ve ağaç tabanlı algoritmaların örgütsel araştırmalarda kullanılabilirliğinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Karar Ağaçları ve ağaç tabanlı çeşitli algoritmalar veri madenciliğinin popüler ve etkili yöntemleri arasındadır. Literatüre bakıldığında daha çok tıp, mühendislik ve endüstriyel araştırmalarda kullanılan karar ağaçlarına yönelik algoritmaların sosyal bilimler ve özelikle yönetim ve organizasyon disiplini içerisinde kullanımının oldukça yeni olduğu söylenebilir. Ağaç tabanlı algoritmalar, istatistiksel yöntemlere göre örgütsel değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve düzeyini görsel bir ortamda sunabilme özelliğine sahiptir. Karar ağaçları tekniğinin yönetim ve organizasyon kapsamında yaygınlaşması örgütsel araştırmalarda daha somut ve basit yorumların yapılarak hızlı ve doğru karar alabilme avantajını pekiştireceği söylenebilir. Böylelikle yöneticilerin işe alım sürecinden itibaren hangi adayların istenilen niteliklere uygun olduğuna yönelik rasyonel kriterler oluşturulabilmesi ve farklı çalışan gruplarına uygun örgütsel strateji, politika ve taktikler geliştirebilmesi mümkün hale gelmektedir Araştırmanın örneklemi Kırşehir ilinde faaliyet gösteren ve çalışan sayısı 50nin üzerinde olan 10 özel sektör işletmesinin çalışanlarından oluşmaktadır. Anket formuna ilişkin geçerlilik ve güvenilirlik testleri yapılmış olup, analizde DTREG paket programı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre örgütsel vatandaşlık, iş tatmini, yaşam tatmini ve çalışılan pozisyon çalışanların performansına etki eden en önemli değişkenler olarak belirlenirken, Hızlandırılmış Ağaçlar algoritmasının daha tutarlı ve güvenilir sonuçlar meydana getirdiği tespit edilmiştir. Karar Ağaçları tekniği örgütsel değişkenler arası ilişkiler ve değişkenlerin önem düzeylerinin belirlenmesinde alternatif bir yol olarak kullanılabilir. Ancak (örgütsel araştırmalarda karar ağaçları tekniğinin) güven düzeyinin yükseltilebilmesi için Regresyon Ağaçları yöntemi ile bu yöntemin geçerliliğini artırabilen Hızlandırılmış Ağaçlar algoritmasının birlikte kullanılması tavsiye edilebilir. Zira Regresyon Ağaçları görsel bir ağaç sunabilirken, Hızlandırılmış Ağaçlar daha yüksek güven ve tutarlı sonuçlarla birlikte 100lerce işlev ve dallanma sebebiyle görsel sonuçlar sunamamaktadır. Nihai olarak Hızlandırılmış Ağaçlar algoritması, Regresyon Ağaçları gibi bazı algoritmalarda öngörüsel doğruluğu artırmak için rahatlıkla kullanılabilir.
Anahtar Kelime:

ÇALIŞANLARIN PERFORMANSINA ETKİ EDEN DEĞİŞKENLERİN KARAR AĞAÇLARI YOLUYLA ANALİZİ VE FARKLI ALGORİTMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Öz:
This study aimed to determine the importance levels of several organizational and demographic variables influencing the perceived performances of the employees, using Classification Tree (CT) and Boosted decision Tree (BDT) methods, concerning data mining, as well as to present the usability of the tree-based algorithms in organizational studies. Decision Trees, can be evaluable as intelligent systems in data mining. When browsing the literature, it can be seen that different algorithms have been merged for decision trees. Decision Trees and tree-based algorithms are among the popular and effective methods of data mining. When looking into the literature, it may be stated that the algorithms intended for Decision Trees, generally employed in medical, engineering, and industrial researches, have recently been started to be used in social sciences, especially within the management and organization discipline. The sample of the study consisted of 10 private sector enterprises operating in Kırşehir city and having above 50 employees. According to the facts obtained from the study, Organizational Citizenship, Job Satisfaction, Life Satisfaction, and Work Environment were found to be the most important variables affecting the performances of the employees, and it was determined that the BDT algorithm presents more consistent and reliable conclusions. Thus, the study demonstrated that tree-based algorithms can be used in the correlations between the variables to form a basis for the decisions and applications of the managers.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AITKENHEAD, M. J. (2008). A co-evolving decision tree classification method. Expert Systems with Applications, 34, 18-25.
 • ARSHADI, N. (2010). Basic need satisfaction, work motivation, and job performance in an industrial company in Iran. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1267-1272.
 • BABIN, B. J., AND BOLES, J. S. (1998). Employee behavior in a service environment: A model and test of potential differences between men and women. J Mark, 62, 77-91.
 • BANDURA, A.(1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman. BANDURA, A., AND LOCKE, E. A. (2003). Negative self-efficacy and goal effects revisited. Journal of Applied Psychology, 88, 87-99.
 • BATEMAN, T. S., AND ORGAN, D. W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee citizenship. Academy of Management Journal, 26, 587-595.
 • BEN-DAVID, A., AND STERLING, L. (2006). Generating rules from examples of human multiattribute decision making should be simple. Expert Systems with Applications, 31, 390-396.
 • BOOTH, A. L., AND FRANK J.(1999). Earnings, productivity, and performance-related pay. Journal of Labor Economics, 17, 447-463.
 • BREIMAN, L., FRIEDMAN, J., OLSHEN, R., AND STONE, C. (1984). Classification and regression trees. Belmont, CA: Wadsworth.
 • CAN, H. (2005). Organizasyon ve Yönetim. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • ÇAMDEVIREN, A. H., YAZICI, A. C., AKKUŞ, Z., BUĞDAYCI, R., AND SUNGUR, M. A. (2007). Comparison of logistic regression model and classification tree: An application to postpartum depression data. Expert Systems with Applications, 32, 987-994.
 • CARMELI, A., GILAT, G., AND WALDMAN, D. A.(2007). The role of percevied organizational performance in organizational identification, adjustment and job performance. The Journal of Management Studies, 44, 972-999.
 • CARVALHO, D. R., AND FREITAS, A. A. (2004). A hybrid decision tree/genetic algorithm method for data mining. Information Sciences, 163, 13-35.
 • ÇELIK, C., AND KARADAL, H.(2007). Kobi’lerin Sorunları ve Çözüm Stratejilerinin Algılanan Performans Üzerine Etkileri: (Aksaray Ve Mersin Örneği), Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 119-138.
 • CHANG, P., FAN, C., AND LIN, J. L. (2011). Trend discovery in financial time series data using a case based fuzzy decision tree. Expert Systems with Applications, 38, 6070-6080.
 • CHIANG, F. T., AND BIRTCH, T. A. (2010). Pay for performance and work attitudes: The mediating role of employee-organization service value congruence. International Journal of Hospitality Management, 29, 632-640.
 • CHIANG, C. F., AND HSIEH, T. S. (2012). The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance: The mediating effects of organizational citizenship behavior. International Journal of Hospitality Management, 31, 180-190.
 • CHOW, I. H., LO, T. W., SHA, Z., AND HONG, J. (2006). The impact of developmental experience, empowerment, and organizational support on catering service staff performance. Hospitality Management, 25, 478-495.
 • COLEMAN, V. I., AND BORMAN, W. C.(2000). Investigating the underlying structure of the citizenship performance domain. Human Resource Management Review, 10, 25-44.
 • COŞKUN, E., AND KARAAĞAOĞLU, E.(2011). Microarray gene expression data analysis with data mining methods. Hacettepe Tıp Dergisi, 42, 180-189.
 • ÇAĞILTAY, N. E.(2010). İş Zekası ve Ver Ambarı Sistemleri. Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
 • DEWAR, A., AND KAVUSSANU, M. (2011). Achievement goals and emotions in golf: The mediating and moderating role of perceived performance. Psychology of Sport and Exercise, 12, 525-532. DTREG, _____http://www.dtreg.com/svm.htm>. Last accessed April 2012.
 • ELLINGER, A. D., ELLINGER, A. E., AND KELLER, S. B. (2003). Supervisory coaching behavior, employee satisfaction, and warehouse employee performance: A dyadic perspective in the distribution industry. Human Resource Development Quarterly, 14(4), 435-458.
 • ERIKSSON, T., AND VILLEVAL, M. C.(2008). Other-regarding preferences and performance pay. An experiment on incentives and sorting. Journal of Economic Behavior and Organization, 68, 412-421.
 • GREENBERG, J. (2003). Creating unfairness by mandating fair procedures: The hidden words of a pay-for-performance plan. Human Resource Management Review, 13, 41-57. http://dx.doi.org/10.1016/S1053- 4822(02)00098-0
 • GÜRBÜZ, S., AND YÜKSEL, M.(2008).Çalışma Ortamında Duygusal Zeka: İş Performansı, İş Tatmini, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bazı Demografik Özelliklerle İlişkisi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9, 174-190.
 • HANCOCK, T., PUT, R., COOMANS, D., VANDERHEYDEN, Y., AND EVERINGHAM, Y. (2005). A performance comparison of modern statistical techniques for molecular descriptor selection and retention prediction in chromatographic QSRR studies. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 76, 185-196.
 • HARINI, C., AND RANGAIAH, B. (2010). The influence of emotional intelligence on life satisfaction and job performance of employees. Asian Journal of Development Matters, 4(2), 177-183.
 • HOLLENBECK, G., AND HALL, D. T. (2004). Self-confidence and leader performance. Organizational Dynamics, 33(3), 254-269.
 • HULLET, D., (2006). “Decision trees analysis for the risk averse organization”, available on-lineathttp://www.projectrisk.com/Welcome/ White_Papers
 • İMREK, M. K. (2003). Yöneticiler İçin Karar Verme Teknikleri. İstanbul: Beta Yayınları. JUDGE, T. A., THORESEN, C. J., BONO, J. E., & PATTON, G. K. (2001). The job satisfaction–job performance relationship: A qualitative and quantitative review. Psychological Bulletin, 127, 376-407.
 • KARATEPE, O. M., ULUDAG, O., MENEVIS I., HADZIMEHMEDAGIC, L., & BADDAR, L. (2006). The effects of selected individual characteristics on frontline employee performance and job satisfaction. Tourism Management, 27, 547-560.
 • KIRKMAN, B. L., & ROSEN, B.(1999). Beyond self-management: Antecedents and consequences of team empowerment. Academy of Management Journal, 42, 58-74.
 • KOÇEL, T. (2007). İşletme Yöneticiliği.İstanbul: Arıkan Yayınları.
 • KOYUNCUGIL, A. S. (2007).“Veri Madenciliği ve Sermaye Piyasalarına Uygulaması”, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu, Araştırma Dairesi, ASK/1.
 • KURT, I., TURE, M., & KURUM, T. (2008). Comparing performances of logistic regression, classification and regression tree, and neural networks for predicting coronary artery disease. Expert Systems with Applications, 34, 366-374.
 • LAI, R. K., FAN, C., HUANG, W. H., & CHANG, P. (2009). Evolving and clustering fuzzy decision tree for financial time series data forecasting. Expert Systems with Applications, 36, 3761-3773.
 • LEE, T. S., CHIUB, C., CHOUC, Y. C., & LUD, C. J. (2006). Mining the customer credit using classification and regression tree and multivariate adaptive regression splines, Computational Statistics & Data Analysis, 50, 1113-1130.
 • LEMERCIER, B., LACOSTE, M., LOUM, M., & WALTER, C. (2012). Extrapolation at regional scale of local soil knowledge using boosted classification trees: A two-step approach. Geoderma, 171-172, 1-98.
 • LEONG, T. Y. (1998). Multiple perspective dynamic decision making. Artificial Intelligence, 105, 209-261.
 • LI, Y. (2006). Predicting materials properties and behavior using classification and regression trees. Materials Science and Engineering, 433, 261-268.
 • LINDEN, R. C., WAYNE, S. J., & SPARROWE, R. T. (2000). An examination of the mediating role of psychological empowerment on the relations between the job, interpersonal relationships, and work outcomes. Journal of Applied Psychology, 85, 407-416.
 • MAHJOOBIA, J., & ETEMAD, S. (2008). A. An alternative approach for the prediction of significant wave heights based on classification and regression trees. Applied Ocean Research, 30, 172-177.
 • MALAKOOTI, B. (2010). Decision making process: Typology, intelligence, and optimization. J Intell Manuf, DOI 10.1007/ s10845-010-0424-1.
 • MALAKOOTI, B. (2011). Systematic decision process for intelligent decision making, J Intell Manuf, 22, 627-642, DOI 10.1007/ s10845-009-0327-1.
 • MARTENS, R., VEALEY, R. S., & BURTON, D. (1990). Competitive anxiety in sport. Champaign, IL: Human Kinetics.
 • MARTINSONS, M. G., & DAVISON, R. M. (2007). Strategic decision making and support systems: Comparing American, Japanese and Chinese management. Decision Support Systems, 43, 284-300.
 • MOISEN, G. G. (2008). Classification and regression trees. In Sven Erik Jørgensen and Brian D. Fath (Editor-in-chief), Ecological informatics,Encyclopedia of ecology, 1, (p. 582-588).
 • NARCISS, S., KOERNDLE, H., & DRESEL, M. (2011). Self‐evaluation accuracy and satisfaction with performance: Are there affective costs or benefits of positive self‐evaluation bias? International Journal of Educational Research. DOI:10.1016/j.ijer.2011.08.004.
 • NEUMANNA, A., JOSIANE HOLSTEINA, J., LE GALLB, J. R., & LEPAGE, E. (2004). Measuring performance in health care: Case-mix adjustment by boosted decision trees. Artificial Intelligence in Medicine, 32, 97-113.
 • NIE, G., ROWE, W., ZHANG, L., TIAN, Y., & SHI, Y. (2011). Credit card churn forecasting by logistic regression and decision tree. Expert Systems with Applications, 38, 15273-15285.
 • NIEHOFF, B. P., MOORMAN, R. H., BLAKELY, G., & FULLER, J. (2001). The influence of empowerment and job enrichment on employee loyalty in a downsizing environment, Group & Organization Management, 26, 93-113.
 • NIELSEN, B. B., & NIELSEN, S. (2011). The role of top management team international orientation in international strategic decisionmaking: The choice of foreign entry mode, Journal of World Business, 46, 185-193.
 • OSEI-BRYSON, K.-M. (2007). Post-pruning in decision tree induction using multiple performance measures, Computers & Operations Research, 34, 3331-3345.
 • ÖZDEVECIOĞLU, M. (2003). Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. D.E.Ü.İ.İ.B.F Dergisi, 18(2), 113-130.
 • ÖZKAN, Y. (2008). Veri Madenciliği Yöntemleri. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • PECCEI, R., & ROSENTHAL, P. (2001). DELIVERING customer-oriented behaviour through empowerment: An empirical test of HRM assumptions. Journal of Management Studies, 38, 831-857.
 • PODSAKOF, P. M., & MACKENZIE, S. B. (1997). Impact of organizational citizenship behavior on organizational performance: A review and suggestions for future research. Human Performance, 10(2), 133-151.
 • RAZI, M. A., & ATHAPPILLY, K. (2009). Comparative predictive analysis of neural networks (NNs), nonlinear regression and classification and regression tree (CART) models. Expert Systems with Applications, 29, 65-74.
 • ROWELL, T. A. (2009). Management planning guidance for protected sites in the UK: A comparison of decision-making processes in nine guides. Journal for Nature Conservation, 17, 168-180.
 • SEOL, H., CHOI, J., PARK, G., & PARK, Y. (2007). A framework for benchmarking service process using data envelopment analysis and decision tree. Expert Systems with Applications, 32, 432-440.
 • SHIN, Y., KIM, T., CHO, H., & KANG, K.(2012). A formwork method selection model based on boosted decision trees in tall building construction. Automation in Construction, 23, 47-54.
 • SORENSEN, E. H., MILLER, K. L., & OOI, C. K. (2000). The decision tree approach to stock selection. Journal of Portfolio Management, 42-45.
 • SPREITZER, G. M., KIZILOS, M. A., & NASON, S. W. (1997). A dimensional analysis of the relationship between psychological empowerment and effectiveness, satisfaction, and strain. Journal of Management, 23(5), 679-704.
 • TANG, T. W., & TANG, Y. Y. (2011). Promoting service-oriented organizational citizenship behaviors in hotels: The role of high-performance human resource practices and organizational social climates. International Journal of Hospitality Management, doi:10.1016/j. ijhm.2011.10.007.
 • TOHIDI, H., & JABBARI, M. M.(2012). Decision role in management to increase effectiveness of an organization. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 31, 825-828.
 • TUTEN, T. L., & NEIDERMEYER, P. E.(2004). Performance, satisfaction and turnover in call centers: The effects of stress and optimism. Journal of Business Research, 57, 26-34.
 • ÜNGÜREN, E., & DOĞAN, H. (2010). Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Çalışanların İş Tatmin Düzeylerinin CHAİD Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(2), 39-52.
 • VEITCH, J. A., CHARLES, K. E., KELLY, M. J., FARLEY, K. M. J., & NEWSHAM, G. R. (2007). A model of satisfaction with open-plan office conditions: COPE field findings. Journal of Environmental Psychology, 27, 177-189.
 • WIDENER, S. K. (2006). Human capital, pay structure, and the use of performance measures in bonus compensation. Management Accounting Research, 17, 198-221.
 • WOODMAN, T., AKEHURST, S., HARDY, L., & BEATTIE, S. (2010). Self-confidence and performance: A little self-doubt helps. Psychology of Sport and Exercise, 11, 467-470.
 • WU, Z., & PAGELL, M.(2011). Balancing priorities: Decision-making in sustainable supply chain management. Journal of Operations Management, 29, 577-590.
 • YEH, W. Y., CHENG, Y., & CHEN, C. J.(2009). Social patterns of pay systems and their associations with psychosocial job characteristics and burnout among paid employees in Taiwan. Social Science and Medicine, 68(8), 1407-1415.
 • YERGE, N. E., & KARA, G. (2009). Kriz Döneminde Kaliteden Kaçış, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, (Ödüllü Proje Çalışması).
 • YOON M. H., & SUH J. (2003). Organizational citizenship behaviours and service quality as external effectiveness of contact employees. Journal of Business Research, 56, 597-611.
 • ZHANG, Z., WANG, D., & JIA, M. (2008). Do high-performance human resource practices help corporate entrepreneurship? The mediating role of organizational citizenship behavior. Journal of High Technology Management Research, 19, 128-138.
 • ZHAO, X., QU, H., & GHISELLI, R. (2011). Examining the relationship of work–family conflict to job and life satisfaction: A case of hotel sales managers. International Journal of Hospitality Management, 30, 46-54.
APA ZORLU K (2012). ANALYSIS OF THE VARIABLES WHICH EFFECTS EMPLOYER>S PERFORMANCE WITH DECISION TREES AND COMPARISON OF DIFFERENT ALGORITHMS. , 14 - 38.
Chicago ZORLU Kürşad ANALYSIS OF THE VARIABLES WHICH EFFECTS EMPLOYER>S PERFORMANCE WITH DECISION TREES AND COMPARISON OF DIFFERENT ALGORITHMS. (2012): 14 - 38.
MLA ZORLU Kürşad ANALYSIS OF THE VARIABLES WHICH EFFECTS EMPLOYER>S PERFORMANCE WITH DECISION TREES AND COMPARISON OF DIFFERENT ALGORITHMS. , 2012, ss.14 - 38.
AMA ZORLU K ANALYSIS OF THE VARIABLES WHICH EFFECTS EMPLOYER>S PERFORMANCE WITH DECISION TREES AND COMPARISON OF DIFFERENT ALGORITHMS. . 2012; 14 - 38.
Vancouver ZORLU K ANALYSIS OF THE VARIABLES WHICH EFFECTS EMPLOYER>S PERFORMANCE WITH DECISION TREES AND COMPARISON OF DIFFERENT ALGORITHMS. . 2012; 14 - 38.
IEEE ZORLU K "ANALYSIS OF THE VARIABLES WHICH EFFECTS EMPLOYER>S PERFORMANCE WITH DECISION TREES AND COMPARISON OF DIFFERENT ALGORITHMS." , ss.14 - 38, 2012.
ISNAD ZORLU, Kürşad. "ANALYSIS OF THE VARIABLES WHICH EFFECTS EMPLOYER>S PERFORMANCE WITH DECISION TREES AND COMPARISON OF DIFFERENT ALGORITHMS". (2012), 14-38.
APA ZORLU K (2012). ANALYSIS OF THE VARIABLES WHICH EFFECTS EMPLOYER>S PERFORMANCE WITH DECISION TREES AND COMPARISON OF DIFFERENT ALGORITHMS. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 3(8), 14 - 38.
Chicago ZORLU Kürşad ANALYSIS OF THE VARIABLES WHICH EFFECTS EMPLOYER>S PERFORMANCE WITH DECISION TREES AND COMPARISON OF DIFFERENT ALGORITHMS. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal 3, no.8 (2012): 14 - 38.
MLA ZORLU Kürşad ANALYSIS OF THE VARIABLES WHICH EFFECTS EMPLOYER>S PERFORMANCE WITH DECISION TREES AND COMPARISON OF DIFFERENT ALGORITHMS. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, vol.3, no.8, 2012, ss.14 - 38.
AMA ZORLU K ANALYSIS OF THE VARIABLES WHICH EFFECTS EMPLOYER>S PERFORMANCE WITH DECISION TREES AND COMPARISON OF DIFFERENT ALGORITHMS. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal. 2012; 3(8): 14 - 38.
Vancouver ZORLU K ANALYSIS OF THE VARIABLES WHICH EFFECTS EMPLOYER>S PERFORMANCE WITH DECISION TREES AND COMPARISON OF DIFFERENT ALGORITHMS. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal. 2012; 3(8): 14 - 38.
IEEE ZORLU K "ANALYSIS OF THE VARIABLES WHICH EFFECTS EMPLOYER>S PERFORMANCE WITH DECISION TREES AND COMPARISON OF DIFFERENT ALGORITHMS." IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 3, ss.14 - 38, 2012.
ISNAD ZORLU, Kürşad. "ANALYSIS OF THE VARIABLES WHICH EFFECTS EMPLOYER>S PERFORMANCE WITH DECISION TREES AND COMPARISON OF DIFFERENT ALGORITHMS". IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal 3/8 (2012), 14-38.