M EDYA EKONOMİ S İ ve BAŞ ROL OYUNCULARI: BUGÜNÜN VE YARININ MEDYA AKTÖRLERİ N İ N GÖZÜNDE REKLAMCILAR ve TÜKETİ C İ LER

Yıl: 2014 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 25 - 35 Metin Dili: Diğer İndeks Tarihi: 29-07-2022

M EDYA EKONOMİ S İ ve BAŞ ROL OYUNCULARI: BUGÜNÜN VE YARININ MEDYA AKTÖRLERİ N İ N GÖZÜNDE REKLAMCILAR ve TÜKETİ C İ LER

Öz:
Medya bugün dünyanın en hızlı büyüyen endüstrilerinden biridir. Bu endüstride yaş anan geliş melerbu alanın da çok ciddi bir ekonomisinin olduğ unu göstermiş tir. Bu çalış ma medya ekonomisinin neolduğ u ve genel ekonomiden nasıl farklılaş tığ ını anlatmaktadır. Çalış ma iki bölümden oluş maktadır.Birinci bölümde medya ekonomisi kavramı, tarihi ve genel ekonomiden farkları ile ilgili kavramsalbir tarama içermektedir. İ kinci bölüm araş tırma kapsamında yapılan derinlemesine mülakatlarınbulguları ve sonuçlarını içermektedir. Çalış manın amacı, medya ekonomisinin dört önemli bileş eni,medya iş letme sahipleri, tüketiciler, reklamcılar ve medya çalış anları hakkında bir değ erlendirmeyaparak bu dört bileş enin medya ekonomisinde ki önemlerine vurgu yapmaktadır. Çalış mada medyaekonomisinin baş rol oyuncularının değ er algıları ve bu algının gelecekte medya ekonomisine etkileriüzerine bir durum tespiti yapılmış tır. Çalış mada iki farklı grupla derinlemesine mülakatlar yapılmış tır:Bugünün medya dünyası ve geleceğ in medya dünyası. Birinci grup için 41 medya çalış anı ilederinlemesine mülakatlar yapılırken, ikinci grup kapsamında 41 iletiş im fakültesi öğ rencisi ilederinlemesine mülakatlar yapılmış tır. Her bir gruba medya ekonomisinde baş rol oyuncularının önemi,hangisinin sektörü daha fazla yönlendirdiğ i ve bunun nedenleri hakkında fikir sorulmuş tur.Araş tırmanın sonunda hem bugünün hem de geleceğ in medya dünyası, reklamcıların medyaekonomisinin en önemli faktörü olduğ u konusu ile ilgili tespitlerde bulunmuş tur. Çalış manın sonundaPicardın medya literatürüne kattığ ı medyanın dört baş rol oyuncusunun kendi içinde yaş adığ ırekabetin sonuçlarının medya ekonomisinin geleceğ ine etkisi tartış maya açılmış tır.
Anahtar Kelime:

Konular: Sanat

-

Öz:
Media today is one of the most increasing industry of the world. The developments of this industryshowed that this field has a very serious economy. This paper express what s media economy aboutand how it differs from the general economy. This study consist of two parts. In the first part of thestudy there is a conceptual research for media economics, meaning, history and difference fromgeneral economy. The second part of the study consist of the findings of the deep interviews done forthe research. The aim of this study is to make an evaluation on the four important key factors, mediacompany owners, consumers, advertisers and media workers, of media economics and theirimportance within media industry. There is a determination about the most important elements ofmedia economics effecting media industry and how this will effect media economics in the future. Forthis there has been done interviews to two different targeted segments: Today s media environmentand future s media environment. In the first group there has been done interviews with 41 mediaworkers. In the second target group there has been done interviews in deep with 41 communicationfaculty students. Each were asked to express which of these four factors dominates media economicsmore and why. At the end of the research both today s and future s media environment expressed thatadvertisers are the most important element in media economics. In the conclusion part of the studythere is a discussion for the four key factors that Picard had expressed in media economics, theircompetition that they face within each and their future roles in media economics.
Anahtar Kelime:

Konular: Sanat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alexander,A. & Owers, J (2004). Media Economics Theory and Practice, London: Lawrance Publishers.
 • Atılgan, S. (1999): Basın İşletmeciliği, İstanbul: Der Yayınları.
 • Berberoğlu,G. (1991). Basın İşletmeciliği, İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Tezler Dizisi .
 • Bilgili, C. (1994). 'Medya Sektöründe Çalışma İlişkileri Sorunları ve İletişim Hakkına Etkisi', İleti-ş-im 01, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını, 01, 69-8.
 • Çiçek, S. (2008). Medya Ekonomisi ve Rekabet Politikaları, Marmara Üniversitesi S.B.E. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Day,L. (1991). Ethics in Media Communications: Cases and Controvirsies, California: Wadsworth Publishing.
 • Desmoulins, N (1995). Medya Ekonomisi, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Doyle,G. (2002). Understanding Media Economics, London: Sage Publishing.
 • Evliyagil, Ş. (1972). Basın ve Basın İşletmeciliği Ders Notları , Ankara: Ajanstürk Bilim Yayınları.
 • Gomery D. (1993). 'The Centrality of Media Economics', The Journal of Communication 43(3), 190-197.
 • Lacy S. And Niebauer E. (1995). 'Developing and using theory for media economics' The Journal of Media Economics, 8(2), 3-13
 • Özer,M (2013). Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği , ed.Erdal Dağtaş, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Picard, R. (1989). Media Economics: Concepts and Issues, CA: Sage Publishing.
 • Sayılgan, Ş. (2006). 'Basın İşletmelerinin Ekonomisi', İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 22, 67-77.
 • Söylemez,A. (1997). 'Medya Ekonomisi Üzerine' , Ekonomik Yaklaşım , 8(27), 209-230.
 • Söylemez, A. (1998). Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği, Ankara: Haberal Vakfı Yayınları.
 • Ünsal,E. (2001). Mikro İktisat, Ankara: İmaj Yayıncılık.
APA Kuyucu M (2014). M EDYA EKONOMİ S İ ve BAŞ ROL OYUNCULARI: BUGÜNÜN VE YARININ MEDYA AKTÖRLERİ N İ N GÖZÜNDE REKLAMCILAR ve TÜKETİ C İ LER. , 25 - 35.
Chicago Kuyucu Mihalis M EDYA EKONOMİ S İ ve BAŞ ROL OYUNCULARI: BUGÜNÜN VE YARININ MEDYA AKTÖRLERİ N İ N GÖZÜNDE REKLAMCILAR ve TÜKETİ C İ LER. (2014): 25 - 35.
MLA Kuyucu Mihalis M EDYA EKONOMİ S İ ve BAŞ ROL OYUNCULARI: BUGÜNÜN VE YARININ MEDYA AKTÖRLERİ N İ N GÖZÜNDE REKLAMCILAR ve TÜKETİ C İ LER. , 2014, ss.25 - 35.
AMA Kuyucu M M EDYA EKONOMİ S İ ve BAŞ ROL OYUNCULARI: BUGÜNÜN VE YARININ MEDYA AKTÖRLERİ N İ N GÖZÜNDE REKLAMCILAR ve TÜKETİ C İ LER. . 2014; 25 - 35.
Vancouver Kuyucu M M EDYA EKONOMİ S İ ve BAŞ ROL OYUNCULARI: BUGÜNÜN VE YARININ MEDYA AKTÖRLERİ N İ N GÖZÜNDE REKLAMCILAR ve TÜKETİ C İ LER. . 2014; 25 - 35.
IEEE Kuyucu M "M EDYA EKONOMİ S İ ve BAŞ ROL OYUNCULARI: BUGÜNÜN VE YARININ MEDYA AKTÖRLERİ N İ N GÖZÜNDE REKLAMCILAR ve TÜKETİ C İ LER." , ss.25 - 35, 2014.
ISNAD Kuyucu, Mihalis. "M EDYA EKONOMİ S İ ve BAŞ ROL OYUNCULARI: BUGÜNÜN VE YARININ MEDYA AKTÖRLERİ N İ N GÖZÜNDE REKLAMCILAR ve TÜKETİ C İ LER". (2014), 25-35.
APA Kuyucu M (2014). M EDYA EKONOMİ S İ ve BAŞ ROL OYUNCULARI: BUGÜNÜN VE YARININ MEDYA AKTÖRLERİ N İ N GÖZÜNDE REKLAMCILAR ve TÜKETİ C İ LER. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4(1), 25 - 35.
Chicago Kuyucu Mihalis M EDYA EKONOMİ S İ ve BAŞ ROL OYUNCULARI: BUGÜNÜN VE YARININ MEDYA AKTÖRLERİ N İ N GÖZÜNDE REKLAMCILAR ve TÜKETİ C İ LER. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 4, no.1 (2014): 25 - 35.
MLA Kuyucu Mihalis M EDYA EKONOMİ S İ ve BAŞ ROL OYUNCULARI: BUGÜNÜN VE YARININ MEDYA AKTÖRLERİ N İ N GÖZÜNDE REKLAMCILAR ve TÜKETİ C İ LER. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol.4, no.1, 2014, ss.25 - 35.
AMA Kuyucu M M EDYA EKONOMİ S İ ve BAŞ ROL OYUNCULARI: BUGÜNÜN VE YARININ MEDYA AKTÖRLERİ N İ N GÖZÜNDE REKLAMCILAR ve TÜKETİ C İ LER. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2014; 4(1): 25 - 35.
Vancouver Kuyucu M M EDYA EKONOMİ S İ ve BAŞ ROL OYUNCULARI: BUGÜNÜN VE YARININ MEDYA AKTÖRLERİ N İ N GÖZÜNDE REKLAMCILAR ve TÜKETİ C İ LER. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2014; 4(1): 25 - 35.
IEEE Kuyucu M "M EDYA EKONOMİ S İ ve BAŞ ROL OYUNCULARI: BUGÜNÜN VE YARININ MEDYA AKTÖRLERİ N İ N GÖZÜNDE REKLAMCILAR ve TÜKETİ C İ LER." The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4, ss.25 - 35, 2014.
ISNAD Kuyucu, Mihalis. "M EDYA EKONOMİ S İ ve BAŞ ROL OYUNCULARI: BUGÜNÜN VE YARININ MEDYA AKTÖRLERİ N İ N GÖZÜNDE REKLAMCILAR ve TÜKETİ C İ LER". The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 4/1 (2014), 25-35.