Yıl: 2002 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 161 - 167 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve obstrüktif uyku apne sendromu birlikteliği (Overlap sendromu)

Öz:
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) sıklığını ve bu olguların genel özellikleri ile solunum fonksiyonlarını, arteriyel oksijenasyonlarını ve pulmoner arter basınçlarını değerlendirmek amacıyla yaş ortalaması 65.3±7.7 yıl (50-80), ortalama KOAH süresi 13.7±11.7 yıl (2-50) olan tümü erkek 33 olgu çalışmaya alındı. Olgulara solunum fonksiyon testi (SFT), arter kan gazı analizi (AKGA), pulmoner arter basınçlarını ölçmek için ekokardiyografi (EKO) ve tüm gece 16 kanallı polisomnografi (PSG) yapıldı. Olguların %27.3'ü ileri, %24.2'si çok ileri evre olup, gündüz belirgin hipoksemi ve hiperkapnisi (ortalama Pa02=77.4±11.3 mmHg ve ortalama PaC02=41.1±5.5 mmHg) olmayan olguların %66.7'si fazla kilolu ve obezdi. Yapılan PSG sonucunda, olguların 23'ünde (%69.7) overlap sendromu (OVS) saptandı. EKO ile tüm olgu grubunda 12 hastada (%36.4) pulmoner hipertansiyon saptandı. Bu olguların 9'unda (%75) KOAH'a eşlik eden OSAS bulundu. Olguların pulmoner arter basınçları ve AHİ ve Aİ'leri arasında pozitif ilişki saptandı (p<0.05). Pulmoner hipertansiyonu olan ve olmayan gruplar arasında demografik özellikler, SFT, KGA ve hematokrit değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamadı. KOAH'lı hastalarda obezite, yaşlılık gibi risk faktörlerinin de beraber olması durumunda OSAS sıklığının arttığı, klinik kuşkunun olduğu durumlarda PSG yapılması gerektiği sonucuna varıldı. Bu beraberliğin pulmoner arter basıncını artıran etkisi olduğu görüşünü destekleyen veri elde edilemedi. Ancak bu grup hastalarda pulmoner hipertansiyon riskinin arttığı görüldü.
Anahtar Kelime: Kan gazı analizi Ekokardiyografi Yaygınlık Solunum fonksiyon testleri Akciğer hastalığı, kronik obstrüktif Uyku apne sendromları Polisomnografi

Konular: Solunum Sistemi Anestezi

The association of chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnea syndrome (Overlap syndrome)

Öz:
In order to evaluate the frequency of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and, general features, pulmonary functions, arterial oxygenations and pulmonary arterial pressures in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), 33 male patients (mean age: 65.3 ± 7.7 years, range: 50-80 ) with mean COPD duration of 13.7±11.7 years (range 2-50) were included in the study. Pulmonary function tests (PFT), arterial blood gas analysis (ABGA), to measure pulmonary arterial pressures, echo-cardiography (ECHO) and full - night 16 channel polysomnography (PSG) were applied in all cases. 27.3 % of the cases had severe and 24.2% had very severe disease. 66.7% of the cases were without significant daytime hypoxemia and hypercapnia (mean PaO2=77.4±11.3 mmHg and mean PaCO2=41.1±5.5 mmHg) and had excess weight and obesity. PSG revealed overlap syndrome (OVS) in 23 ( 69.7%) cases. ECHO showed pulmonary hypertension in 12 cases (36.4 %). In 9 (75 %) of these, OSAS was coexisting with COPD. A positive relationship was detected between pulmonary arterial pressures and AHI and AI (p<0.05 ). In patients with pulmonary hypertension demographic features, PFT's, ABGA and hematocrit values showed no statistically significant differences from patients without. In conclusion, when risk factors like obesity and older age are coexisting with COPD, OSAS is more common and PSG should be performed in case of clinical suspicion. No data was obtained whether pulmonary hypertension was more frequent in patients with OVS, but the risk of pulmonary hypertension was increased in this group of patients.
Anahtar Kelime: Echocardiography Prevalence Respiratory Function Tests Pulmonary Disease, Chronic Obstructive Sleep Apnea Syndromes Polysomnography Blood Gas Analysis

Konular: Solunum Sistemi Anestezi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1) Chaouat A, Weitzenblum E, Krieger J, et al. Association of chronic obstructive pulmoner disease and sleep apnea syndrome. Am J Respir Crit Care Med 1995; 151:82-86
 • 2) Şenley, DC: Sleep in chronic obstructive lung disease. Clin Chest Med. 1985; 6 (4):651-661.
 • 3) McNicholas, WT: Impact of sleep in COPD. Chest 2000; 117: 48S - 53S
 • 4) Köktürk O: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Uyku Sorunları. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Toraks Kitapları. Sayı 2 , Ekim 2000 167-187
 • 5) Johns MW. Daytime sleepiness, snoring, and obstructive sleep apnea-the Epworth Sleepiness Scale. Chest 1993; 103: 30-36
 • 6) KOAH Tanı ve Tedavi Rehberi. Toraks Dergisi Ağustos 2000;Cilt 1 :Ek 2.
 • 7) Guilleminault C, Cummiskey J, Motta J. Chronic obstructive airlow disease and sleep studies. Am Rev Respir Dis 1980 Sep: 122(3); 397-406
 • 8) Calderon-Osuna E, Carmona Bernal C, Arenas Gordillo M, et al. A comparative study of patients with chronic obstructive pulmonary disease with and without obstructive sleep apnea syndrome. Arch Bronconeumol 1999 Dec; 35 (11): 539-43
 • 9) Gözükırmızı E, Yıldırım N, Kaynak H, et al. Polysomnography in chronic obstructive pulmonary diseases Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 1991: 22 ; 37-43
 • 10) Gemicioğlu B, Yıldırım N, Sipahioğlu B ve ark. Polisomnografik çalışma yapılmış KOAH olgularında 1987-1993 arası takip sonuçları. Solunum 1995; 19: 247-253
 • 11) Köktürk O, Tatlıcıoğlu T, Fırat H, Çetin N. “ Overlap Sendromu” Kronik obstrüktif akciğer hastalarında obstrüktif sleep apne sendromu. Tüberküloz ve Toraks 1996: 44;4, 187-191
 • 12) Larsson LG, Lundback B, Johnsson AC, et al. Symptoms related to snoring and sleep apnoea in subjects with chronic bronchitis: report from the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Study. Resp Med 1997; 91: 5-12
 • 13) Klink M, Quan SF. Prevalence of reported sleep disturbances in a general adult population and their relationship to obstructive airways diseases. Chest 1987; 91: 540-546
 • 14) Verma A, Radtke RA, VanLandingham KE, et al. Slow wave sleep rebound and REM rebound following the first night of treatment with CPAP for sleep apnea: correlation with subjective improvement in sleep quality. Sleep Medicine 2001; 2: 215-223
 • 15) Weitzenblum E, Krieger J, Apprill M, et al. Daytime pulmonary hypertension in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Am Rev Respir Dis 1988; 138: 345-349
 • 16) Chaouat A, Weitzenblum E, Krieger J, et al. Pulmonary hemodynamics in the obstructive sleep apnea syndrome: Results in 220 consecutive patients. Chest 1996;109: 381-387
 • 17) Hawrylkiewicz I, Palasiewicz G, Plywaczewski R, et al. Comparison of pulmonary hemodynamics in patients with COPD and patients with overlap syndrome with similar severity of airway obstruction and gas exchange. Pol Arch Med Wewn 1999 Nov; 102(5): 961-966
 • 18) Hawrylkiewicz I, Palasiewicz G, Plywaczewski R, et al. Effects of nocturnal desaturation on pulmonary hemodynamics in patients with overlap syndrome (chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnea). Pneumonol Alergol Pol 2000; 68:37-43
 • 19) Hoch C, Reynolds CF, Monk th, et al. Comparison of sleep disordered breathing among healthy elderly in the seventh, eighth, and ninth decades of life. Sleep 1990; 13: 502-509
 • 20) Bixler E, Vgontzas A, Have T, et al. Effects of age on sleep apnea in men. Am J Respir Crit Care Med 1998; 157: 144-148
APA GÜLLÜ Z, İTİL O, OZTURA I, Aslan Ö, Ceylan E, BAKLAN B, ELLİDOKUZ H (2002). Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve obstrüktif uyku apne sendromu birlikteliği (Overlap sendromu). , 161 - 167.
Chicago GÜLLÜ Zuhal,İTİL Oya,OZTURA IBRAHIM,Aslan Özgür,Ceylan Emel,BAKLAN Barış,ELLİDOKUZ Hülya Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve obstrüktif uyku apne sendromu birlikteliği (Overlap sendromu). (2002): 161 - 167.
MLA GÜLLÜ Zuhal,İTİL Oya,OZTURA IBRAHIM,Aslan Özgür,Ceylan Emel,BAKLAN Barış,ELLİDOKUZ Hülya Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve obstrüktif uyku apne sendromu birlikteliği (Overlap sendromu). , 2002, ss.161 - 167.
AMA GÜLLÜ Z,İTİL O,OZTURA I,Aslan Ö,Ceylan E,BAKLAN B,ELLİDOKUZ H Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve obstrüktif uyku apne sendromu birlikteliği (Overlap sendromu). . 2002; 161 - 167.
Vancouver GÜLLÜ Z,İTİL O,OZTURA I,Aslan Ö,Ceylan E,BAKLAN B,ELLİDOKUZ H Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve obstrüktif uyku apne sendromu birlikteliği (Overlap sendromu). . 2002; 161 - 167.
IEEE GÜLLÜ Z,İTİL O,OZTURA I,Aslan Ö,Ceylan E,BAKLAN B,ELLİDOKUZ H "Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve obstrüktif uyku apne sendromu birlikteliği (Overlap sendromu)." , ss.161 - 167, 2002.
ISNAD GÜLLÜ, Zuhal vd. "Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve obstrüktif uyku apne sendromu birlikteliği (Overlap sendromu)". (2002), 161-167.
APA GÜLLÜ Z, İTİL O, OZTURA I, Aslan Ö, Ceylan E, BAKLAN B, ELLİDOKUZ H (2002). Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve obstrüktif uyku apne sendromu birlikteliği (Overlap sendromu). Toraks Dergisi, 3(2), 161 - 167.
Chicago GÜLLÜ Zuhal,İTİL Oya,OZTURA IBRAHIM,Aslan Özgür,Ceylan Emel,BAKLAN Barış,ELLİDOKUZ Hülya Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve obstrüktif uyku apne sendromu birlikteliği (Overlap sendromu). Toraks Dergisi 3, no.2 (2002): 161 - 167.
MLA GÜLLÜ Zuhal,İTİL Oya,OZTURA IBRAHIM,Aslan Özgür,Ceylan Emel,BAKLAN Barış,ELLİDOKUZ Hülya Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve obstrüktif uyku apne sendromu birlikteliği (Overlap sendromu). Toraks Dergisi, vol.3, no.2, 2002, ss.161 - 167.
AMA GÜLLÜ Z,İTİL O,OZTURA I,Aslan Ö,Ceylan E,BAKLAN B,ELLİDOKUZ H Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve obstrüktif uyku apne sendromu birlikteliği (Overlap sendromu). Toraks Dergisi. 2002; 3(2): 161 - 167.
Vancouver GÜLLÜ Z,İTİL O,OZTURA I,Aslan Ö,Ceylan E,BAKLAN B,ELLİDOKUZ H Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve obstrüktif uyku apne sendromu birlikteliği (Overlap sendromu). Toraks Dergisi. 2002; 3(2): 161 - 167.
IEEE GÜLLÜ Z,İTİL O,OZTURA I,Aslan Ö,Ceylan E,BAKLAN B,ELLİDOKUZ H "Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve obstrüktif uyku apne sendromu birlikteliği (Overlap sendromu)." Toraks Dergisi, 3, ss.161 - 167, 2002.
ISNAD GÜLLÜ, Zuhal vd. "Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve obstrüktif uyku apne sendromu birlikteliği (Overlap sendromu)". Toraks Dergisi 3/2 (2002), 161-167.