Yıl: 2013 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 9 - 15 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

An investigation on levels of the empathic tendencies of elite university tennis players in terms of different variables

Öz:
Araştırma Türkiyedeki üst düzey üniversiteli tenisçilerin Empatik Eğilim Düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesini amaçlayan tarama modelli bir çalışmadır. Araştırmanın örneklem grubunu 2010 yılında Antalya da TÜSF tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Tenis Müsabakalarına katılan 416 sporcudan tesadüfi olarak seçilen ve gönüllülük esası ile ankete katılan 68 bayan, 83 erkek olmak üzere toplam üzere 151 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Dökmen tarafından geliştirilenEmpatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) kullanılmıştır. Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ), bireylerin günlük yaşamdaki empati kurma potansiyellerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri için aritmetik ortalama, standart sapmalar alınmıştır, t- testi, parametrik olmayan gruplarda Krusukal Wallis testi kullanılmış ve tablolar halinde sunulmuştur. İstatistiksel anlamlılık için ise .05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir. Sonuç olarak, sporcuların EEÖ puanları ile yaş ve cinsiyet değişkeni arasında anlamlı ilişki tespit edilememiş bununla beraber kızların puanları erkeklerden yüksek çıkmıştır. Ayrıca algılanan aile tutumu ve anne eğitim düzeyi değişkenleri ile EEÖ puanları arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih

Üst düzey üniversiteli tenisçilerin empatik eğilim düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi

Öz:
The research consists of a screening model aimed at evaluating the Emphatic Tendency Levels of elite university tennis players in terms of different variables. The research sample comprises 151 athletes, 68 females and 83 males, who had voluntarily responded to the survey out of 416 athletes participating to the Universities Tennis Tournament, organized by Turkish University Sports Federation (TÜSF). The Scale of Empathic Tendency (SET), developed by Dökmen, was used as the data collection tool. The Scale had been developed with a view to measure the individual potential to develop empathy in daily life. The mean and standard deviation was computed to statistically analyze the data. The t-test and Kruskal-Wallis test for non-parametric groups were employed, and outcomes were presented in tables. The statistical significance level was selected as 0.05. As a result, no significant correlation was found between the SET scores of athletes and the age/gender variables. Nevertheless, the girls score was higher than the boys . Moreover, the perceived family attitude and the educational level of mothers were found to be significantly correlated with the SET scores.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Açıkada C, Ergen E. Bilim ve Spor, Tek Ofset Matbaacılık, Ankara-1990.
 • 2. Alkaya Y. Lise öğrencilerinin iletişim ve empati becerilerinin sosyo- demografik değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir 2004.
 • 3. Aracı H. Okullarda Beden Eğitimi, Tuval tanıtım. Ss: 13, 1998.
 • 4. Aydın A. Empatik becerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ege Üniversitesi Yüksek Lisan Tezi, İzmir, 1996.
 • 5. Balçık B. İşletme Yönetimi. Nobel Yayın Dağıtım, 3. Baskı, Ankara, 2002.
 • 6. Barnett MA. Empathy and related responses in children N. Eisenberg and J. Strayer (Eds.), Empathy and its Development Cambridge, NY: Cambridge University Press, pp: 146-163, 1990.
 • 7. Bar-Tal D, Nadler A, Blechman N. The relationship between children's perception of parents' socialization practices and helping behavior. Journal of Social Psychology, 1980; 111(2): 159-167.
 • 8. Başbuğ G. Voleybol antrenör adaylarının empatik becerileri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2009; 3(3): 222-227.
 • 9. Bulut I. Ruh sağlığının aile işlevlerine etkisi. Ankara: Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Yayını, 1993.
 • 10. Çelik E, Çağdaş A. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin empatik eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2010: 23;23-38.
 • 11. Çetin NC. İlköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin empatik beceri düzeylerinin ana baba tutumları ve özsaygı ile ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008.
 • 12. Cüceloğlu D. Yeniden İnsan İnsana. 4. Basım. Remzi Kitabevi, İstanbul, ss.1-260, 1993.
 • 13. Cüceloğlu D. İnsan ve Davranışı. 5. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul. 1994.
 • 14. Darling N, Steinberg, L. Parenting style as context: An integrative model. Psychological Bulletin, 1993; 113(3), 487-496.
 • 15. Dökmen Ü. İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, İstanbul, s.152-154, 2005.
 • 16. Dökmen Ü. Empatinin bir modele dayandırılarak ölçülmesi ve psikodrama ile geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1988; 62(21): 155-190.
 • 17. Durak F, Vurgun N. Takım sporları açısından empati ve takım birlikteliği ilişkisi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2006; 4(2): 73-77.
 • 18. Duygusal Zeka. Avaible from http://www.duygusalzeka.com (09.09.2012). 19. Eisenberg N, Lennon R. Sex differences in empathy and related capacities. Psychological Bulletin, 1983; 94, 100-131.
 • 20. Ekici Ö. Öğretmen adaylarının empatik ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009.
 • 21. Frankel KA, Lindahl K, Harmon RJ. Preschoolers’ response tomaternal depression and emotional availability. Infant Mental Health Journal, 1992; 13(2), 132-146.
 • 22. Genç SZ, Kalafat T. Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile empatik becerilerinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi, 2008; 19: 211–222.
 • 23. Köksal A. Müzik eğitimi alan ve almayan ergenlerin empatik becerilerinin ve uyum düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 1997.
 • 24. Krein LK. Multidimensional empathy and gender role identity. Dissertation Abstracts International 1993: 53: 7.
 • 25. Krevans J, Gibbs JC. Parents' use ofınductive discipline: relations to children's empathy and prosocial behavior. Child Development, 1996; 67(6): 3263- 3277.
 • 26. McDevit TM, Lennon R, Kopriva RJ. Adolescents’ perspections of mothers and fathers prosocial actions and empathic responses. Youth and Society, 1991; 22(3): 387-409.
 • 27. Mills RS, Grusec JE. Cognitive, affective, and behavioral consequences of praising altruism. MerrıllPalmer Quarterly, 1989; 35(3): 299-326.
 • 28. Myyry L, Helkama K. University students value priorities and emotional empathy, Education Psychology, 2001; 21(1): 28–40.
 • 29. Öztürk F. 1. Üniversite gençliğinin futbolda takım tutma durumlarının karşılaştırılması. Uluslar arası Spor Psikolojisi Sempozyumu, Mersin, 1997, s.51.
 • 30. Rigby K, School children’s perceptions of their families and parents as a function of peer relations, Journal of Genetic Psychology, 1993; 154(4): 501-513.
 • 31. Rogers C. Empatik olmak değeri anlaşılmamış bir varoluş şeklidir (translate; F. Akkoyun). A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1983; 16(1): 103-124.
 • 32. Schierman S, Gundy VK. The Personal and social links between age and self-reported empathy. Social Psychology Quterly, 2000; 63 (2): 152–174.
 • 33. Solak S. Spor yapan ve yapmayan ortaöğretim öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ile empatik eğilim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2011.
 • 34. Tazegül D, Aydın S, Kılıçoğlu G. Türkçe, sosyal bilgiler ve biyoloji öğretmeni adaylarının empatik eğilimleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi, 1. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Çanakkale, 2009.
 • 35. Tutar H. Profesyonel sekreterlik ve büro uygulamaları, Nobel Yayın Dağıtım, 1.Baskı, 221-233, Ankara, 2001.
 • 36. Uygun E. Psikiyatri servisinde çalışan hemşirelerin empati beceri düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 • 37. Van Ijzendoorn M H, De Wolff MS. In search of the absent father - meta-analyses of ınfant-father attachment: A rejoinder to our discussants. Child Development, 1997; 68(4), 604- 609.
 • 38. Voltan-Acar N. Terapötik iletişim: kişilerarası ilişkiler. Şafak Matbaası, Ankara, 1994
 • 39. Winnet A. Empathy in communication, http:/www.selfgrowth.com, Self Improvement Online, Inc. 2001
 • 40. Yılmaz İ, Akyel Y. Beden eğitimi öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008; 9(3): 27–33.
 • 41. Yiğiter K. Kocaeli ilindeki görevli ilk ve orta öğretim kurumlarında çalışan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin empati becerilerinin, Kocaeli Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
 • 42. Yiğiter K, Kolayiş K, Yenigün Ö, Taşkıran Y. Kocaeli Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan öğrencilerin empatik becerilerinin belirlenmesi. Uluslar arası insan Bilimleri Dergisi, 2011; 8 (2):936-945.
 • 43. Yüksel A. Empati eğitim programının ilköğretim öğrencilerinin empatik becerilerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004; 12(2): 329- 340.
 • 44. Zekioğlu A, Tatar A. Üniversitede eğitim gören futbolcuların empatik becerilerinin kişilik özellikleriyle karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2006; IV (4): 135-138.
APA KARABULUT E, PULUR A (2013). An investigation on levels of the empathic tendencies of elite university tennis players in terms of different variables. , 9 - 15.
Chicago KARABULUT EBRU OLCAY,PULUR Atilla An investigation on levels of the empathic tendencies of elite university tennis players in terms of different variables. (2013): 9 - 15.
MLA KARABULUT EBRU OLCAY,PULUR Atilla An investigation on levels of the empathic tendencies of elite university tennis players in terms of different variables. , 2013, ss.9 - 15.
AMA KARABULUT E,PULUR A An investigation on levels of the empathic tendencies of elite university tennis players in terms of different variables. . 2013; 9 - 15.
Vancouver KARABULUT E,PULUR A An investigation on levels of the empathic tendencies of elite university tennis players in terms of different variables. . 2013; 9 - 15.
IEEE KARABULUT E,PULUR A "An investigation on levels of the empathic tendencies of elite university tennis players in terms of different variables." , ss.9 - 15, 2013.
ISNAD KARABULUT, EBRU OLCAY - PULUR, Atilla. "An investigation on levels of the empathic tendencies of elite university tennis players in terms of different variables". (2013), 9-15.
APA KARABULUT E, PULUR A (2013). An investigation on levels of the empathic tendencies of elite university tennis players in terms of different variables. Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, 15(1), 9 - 15.
Chicago KARABULUT EBRU OLCAY,PULUR Atilla An investigation on levels of the empathic tendencies of elite university tennis players in terms of different variables. Türk Spor ve Egzersiz Dergisi 15, no.1 (2013): 9 - 15.
MLA KARABULUT EBRU OLCAY,PULUR Atilla An investigation on levels of the empathic tendencies of elite university tennis players in terms of different variables. Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, vol.15, no.1, 2013, ss.9 - 15.
AMA KARABULUT E,PULUR A An investigation on levels of the empathic tendencies of elite university tennis players in terms of different variables. Türk Spor ve Egzersiz Dergisi. 2013; 15(1): 9 - 15.
Vancouver KARABULUT E,PULUR A An investigation on levels of the empathic tendencies of elite university tennis players in terms of different variables. Türk Spor ve Egzersiz Dergisi. 2013; 15(1): 9 - 15.
IEEE KARABULUT E,PULUR A "An investigation on levels of the empathic tendencies of elite university tennis players in terms of different variables." Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, 15, ss.9 - 15, 2013.
ISNAD KARABULUT, EBRU OLCAY - PULUR, Atilla. "An investigation on levels of the empathic tendencies of elite university tennis players in terms of different variables". Türk Spor ve Egzersiz Dergisi 15/1 (2013), 9-15.