Yıl: 2013 Cilt: 0 Sayı: 16 Sayfa Aralığı: 21 - 56 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÖNTARİH VE KLASİK DÖNEMLERDE AMASYA: GÜNCEL ARKEOLOJİK BULGULAR

Öz:
ÖNTARİH VE KLASİK DÖNEMLERDE AMASYA: GÜNCEL ARKEOLOJİK BULGULAR Şevket DÖNMEZ* 1 Anahtar Sözcükler: Amasya, Harşena Kalesi, Kızlar Sarayı, Demir Çağı, Hellenistik Dönem Keywords: Amasya, Harşena Fortress, Kızlar Sarayı, Iron Age, Hellenistic Period ÖZET Amasya ili sınırlarının kapladığı alan içinde büyüklü küçüklü çok sayıdaki höyüklerle karakterize olan Öntarih yani Protohistorik Dönem yerleşimleri bulunmasına karşın, kent merkezinin ilk olarak ne zaman ve kimler tarafından iskan edildiği bilinmemektedir. Hitit Krallığı Döneminde, Mara antiya (Kızılırmak) Kavsi İçi ve yakın çevresine lokalize edilen Hatti Ülkesi sınırında olduğu anlaşılan Amasya, Yukarı Ülkenin bir parçasıydı. Yukarı Ülkenin en önemli kentlerinden Hakmi olduğu düşünülen kent merkezi ve Harşena Kalesinde bugüne değin bu durumu kanıtlayacak bir arkeolojik bulgu ele geçmemiştir. Son yıllarda artan arkeolojik araştırmalar, Amasyanın erken yerleşimlerinin Kızlar Sarayı Mevkii ve güneyindeki teraslarda kurulmuş olabileceğine işaret etmektedir. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi adına Yrd.Doç.Dr. E. Emine Dönmez başkanlığında bir ekip tarafından Harşena Kalesinde başlatı- lan sistematik arkeolojik kazılar, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin yanısıra, Amasyanın Öntarihi ile ilgili yeni ve önemli bulgulara ulaşılmasını sağlamıştır. Anadolunun en önemli antik yazarlarından Herodotosun Amasyadan bahsetmemiş olması, MÖ 5. yüzyılda Kızlar Sarayı merkezli yerleşmenin dikkat çekici özelliklere sahip olmadığını göstermektedir. Kazılarda ele geçmiş olan bitkisel ve geometrik motiflerle bezenmiş boya bezekli çanak-çömlek par- çaları ile İskit tipi mahmuzlu tunç okuçlarının varlıkları, Herodotosun yaşadığı dönemde, Kızlar Sarayı Mevkiinde politik olarak Akhaimenid (Pers) egemenliğinde, geleneksel olarak ise Phryg kültürü etkisinde bir yerleşmenin olduğunu kanıtlamaktadır. MÖ 3. yüzyılda Pontos Krallığının kurulması ile başlayan süreçte inşasına başlandığı anlaşılan ve Strabonun krallara ait olduğunu belirten ifadesi nedeniyle Kral Kaya Mezarları olarak ün yapan anıt mezarlar ve sağlam surlarla karakterize olan Kızlar Sarayı Mevkii ile yamaçlarının Yeşilırmaka ulaşan kademeli ve yumuşak topografyası, söz konusu alanın erken yerleşim için jeostratejik konum ve savunma temelinde tercih nedeni olduğunu göstermektedir. En eski iskândan, günümüz yerleşmesine uzanan tarihsel süreç içinde Amasyanın sürekli bir şekilde aynı alanda yaşamış olması, kale ve çevresindeki kimi kalıntıların yeniden kullanımları temelinde onarımlarla ayakta kalmasına olanak sağlarken, pek çok antik dönem kentsel ögesinin toprak altında kalmasına ya da yok olmasına yol açmıştır. Bu bağlamda kentin topografyasının Hellenistik ve ve Ortaçağda çok fazla değişmediği anlaşılmaktadır. Geç Antik Çağdan 17. yüzyıla uzanan süreçte, kentin özellikle Yeşilırmakın güney kıyısı boyunca uygun zemin bularak büyüdüğü, mahallelerin kent surlarının dışına doğru genişlediği ve nehrin iki kıyısını birbirine bağlayan köprülerin sayısının buna koşut olarak çoğaldığı anlaşılmaktadır. Evliya Çelebinin 17. yüzyılda kent ile ilgili bildirdiği hususların Strabonun aktarımları ile kabaca uygunluk göstermesi, kentin değişmeyen topografyasını ifade etmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Arkeoloji Tarih Sanat

AMASYA IN PROTOHISTORIC TIMES AND CLASSICAL ANTIQUITY: CURRENT ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE

Öz:
The known history of Amasya goes back 3500 years, but it has not been possible so far, based on archaeological evidence, to identify who founded Amasya and when. There is, except in the city center, a significant number of larger and smaller mounds in the Amasya Province that mark settlements from the Protohistoric Period (50002000 BC). During the Hittite Kingdom Period (16501190 BC), Amasya appears to have been part of the Upper Land on the border of the Hatti Land in the Kızılırmak (Mara antiya) Bend and its vicinity, roughly corresponding to today s Tokat and Sivas. The escalation in recent years of archaeological surveys indicates that Amasya s early settlements emerged around Kızlar Sarayı (the Palace of the Maidens) and on the terraces south of it. In 2009, a team led by Professor E. Emine Naza-Dönmez PhD. from Istanbul University embarked upon systematic archaeological excavations of the Harşena Fortress. Besides finds from the Seljuk and Ottoman periods, they also made new and significant discoveries about Amasya s Protohistory. From the areas around Yukarı Kale (Citadel) and Kızlar Sarayı, they obtained some objects in the Ottoman Period strata that indicated settlement predating urban Amasya, even though they were found in a different stratification. Since one of the most important recorders, Herodotos (484420 BC) from Halikarnassos, did not mention Amasya in his book Historia, it must be presumed that the 5th century BC Kızlar Sarayı settlement was not noteworthy. The magnificent fortress and rock-cut tombs of the Pontos kings had not yet been built, and when Amasya s historical events, characters, and geographical aspects did not attract the attention of an observer and chronicler like Herodotos, the conclusion must be clearly made that they were rather mundane. Potsherds decorated with vegetative and geometrical designs, and Scythian-type bronze arrowheads with spurs, prove that the Kızlar Sarayı in Herodotos time was under Achaemenid (Persian) domination politically, and traditionally was influenced by Phrygian culture. The ancient cults played a very significant role in Pontika Kappadokia. Amaseia, Zela (Zile) and Komana Pontika (Gümenek) were the three major faith centres in the region. Zela and Komana Pontika were temple-states ruled by priests, and in Amaseia was located the Ahura Mazda cult and altar, probably due to the Persian roots of Amaseia s kings. Not much is known about the Ahura Mazda cult in the Pontos Kingdom. Important archaeological discoveries, however, reveal the cult s existence in Roman era. A coin minted in AD 224 features the portrait of Emperor Severus Alexander (AD 222 - 235) on the obverse and Amaseia Fortress and the Kızlar Sarayı in relief on the reverse. It depicts high city walls and towers surrounding a magnificent fortress rising high above them. The coin provides very valuable visual information about Amaseia, its entities and important buildings in the 3rd century AD. There is a relief at the bottom of the coin showing the front of a tetrastyle temple on a podium with a triangular pediment and a saddle roof where the Seljuk period bath is in today s Kızlar Sarayı district. At the top of the coin is a portrayal of the peak of Mount Harşena where the fortress now is. At the centre of the area there is a temple with a triangular pediment and two columns at the front. On the right side of the temple on a plinth, a cylindrical fire altar depicted with huge flames is stuated. The temple near the fire altar must be linked to the main god of the Zoroaster religion, Ahura Mazda. This religion s most powerful element of ritual is the fire cult, and it seems to have produced an architectural dimension to the religious practices of Amaseia s population in Roman era. During the rescue excavation carried out in Harşena Fortress in 2007 by Amasya Museum, it was observed that the position of the temple and the fire altar coincided with the uncovered Yıldırım Han Mosque. This site that has had a temple tradition since the Hellenistic Period with many faiths and cults would, as Amaseia became Turkified, eventually and naturally acquire a mosque in the Ottoman Period.
Anahtar Kelime:

Konular: Arkeoloji Tarih Sanat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKYÜZ,U. 2013. “Samsun-Kurupelit’de Ele Geçen Bir Grup Mezar Steli ve Çakalca-Karadoğan Höyük Üzerine Bir İnceleme”, Kubaba 22. Arkeoloji-Sanat Tarihi-Tarih Dergisi: 33-50.
 • ALP, S. 1963. “Amasya Civarında Zara Bucağında Bulunan Hitit Heykeli ile Diğer Hitit Eserleri/Eine Hethitische Bronzestatuette und Andere Funde aus Zara bei Amasya”, Anadolu/Anatolia VI: 91-126/217-243.
 • ALP, S. 1977. “Maşat Höyük’te Keşfedilen Hitit Tabletlerinin Işığı Altında Yukarı Yeşilırmak Bölgesinin Coğrafyası Hakkında”, Belleten XLI/164: 637-647.
 • BAILEY, D.M. 1975. A Catalogue of the Lamps in the British Museum I. London. CANTAY, T. 1977. “Bir Kuzey-Batı Anadolu Gezisinden Notlar”, Sanat Tarihi Yıllığı VII: 21-25.
 • CZICHON, R.M. 2010. “Zur Lage von Nerik”, VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri/Acts of the VIIth International Congress of Hittitology I. Cilt/Vol. I. Ankara: 157-162.
 • CZICHON 2013. “Oymaağaç Höyük/Nerik(?)”, Hititler. Bir Anadolu İmparatorluğu/Hittites. An Anatolian Empire (Eds. M. Do- ğan-Alparslan − M. Alparslan). İstanbul: 298-309.
 • DİNARLI, G. 2014. Oluz Höyük Demir Çağı Bitkisel Bezemeli Çanak-Çömleği (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Edirne.
 • DOĞANBAŞ, M. 2009. “Amasya Merkez Harşena Kalesi 2007 Yılı Kurtarma Kazısı”, 17. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu. Ankara: 11-28.
 • DÖNMEZ, Ş. 1999. “Sinop-Samsun-Amasya İlleri Yüzey Araştırması, 1997”, XVI. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II. Ankara: 513-536.
 • DÖNMEZ, Ş. 2000a. “Orta Karadeniz Bölgesi Yüzey Araştırması”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi (Ed. O. Belli). Ankara: 330-334.
 • DÖNMEZ, Ş. 2000b. “Sinop-Samsun-Amasya İlleri Yüzey Araştırması, 1998”, 17. Araştırma Sonuçları Toplantısı-2. Ankara: 229-244.
 • DÖNMEZ, Ş. 2001a. “The Central Black Sea Region Survey”, İstanbul University’s Contributions to Archaeology in Turkey (1932- 2000)(Ed. O. Belli). İstanbul: 302-307.
 • DÖNMEZ, Ş. 2001b. “Amasya Müzesi’nden Merzifon Kökenli Dört Çömlek”, Olba IV: 27-30.
 • DÖNMEZ, Ş. 2001c. “Amasya Müzesi’nden Boya Bezekli İki Çanak Işığında Kızılırmak Kavsi Geç Demir ve Helenistik Çağları Çanak-Çömleğine Yeni Bir Bakış”, TÜBA-AR 4: 89-99.
 • DÖNMEZ, Ş. 2002a. “1997-1999 Yılları Yüzey Araştırmalarında İncelenen Samsun-Amasya İlleri İ.Ö. 2. Binyılı Yerleşmeleri”, Belleten LXV/244: 873-903.
 • DÖNMEZ, Ş. 2002b. “The 2nd Millennium BC Settlements in Samsun and Amasya Provinces, Central Black Sea Region, Turkey”, Ancient West & East I/2: 243-293.
 • DÖNMEZ, Ş. 2003. “Yeni Bulguların Işığında Orta Karadeniz Bölgesi Demir Çağı Çanak-Çömleğine Bir Bakış”, Anadolu/Anatolia 24: 1-17.
 • DÖNMEZ, Ş. 2005a. “1997-1999 Yüzey Araştırmalarında İncelenen Amasya İli Demir Çağı Yerleşmeleri”, Belleten LXIX/255: 468- 497.
 • DÖNMEZ, Ş. 2005b. “Amasya Province in the Iron Age”, Anatolian Iron Ages 5. Proceedings of the Fifth Anatolian Iron Ages Colloquium Held at Van, 6-10 August 2001 (Eds. A. Çilingiroğ- lu/G. Darbyshire) London 2005: 65-74.
 • DÖNMEZ, Ş. 2006. “Orta Karadeniz Bölgesi’nin İlk Tunç Çağı II Öncesi Kültürel Gelişimi Üzerine Yeni Gözlemler/Recent Observations on the Cultural Development of the Central Black Sea Region Before Early Bronze Age II”, Black Sea Studies Symposium Proceedings/Karadeniz Araştırmaları Sempozyum Bildirileri (Eds. D. Erciyas/E. Koparal). Ankara: 63-97.
 • DÖNMEZ, Ş. 2007a. “Amasya İlinde Tahrip Edilmiş Bir Geç Kalkolitik-İlk Tunç Çağı Yerleşmesi: Hamamözü-Paralı Tepe”, Anadolu Araştırmaları/Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung XVIII/2: 1-14.
 • DÖNMEZ, 2007b. “Protohistorik Çağ’da Amasya”, I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri. 13-15 Haziran 2007, Amasya. Amasya: 1295-1310.
 • DÖNMEZ, Ş. 2009. “Orta Karadeniz Bölgesi Yüzey Araştırmaları (1997- 2004). Yeni Değerlendirmeler ve Genel Sonuçlar”, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu. Cilt II (Ed. G. İltar). Ankara: 179-199.
 • DÖNMEZ, Ş. 2010a. “Suluova’nın Öntarih-Tarihsel Dönemleri ve Tarihi Coğ- rafyası”, Tarihten Geleceğe Suluova (Ed. C. Ekici). Ankara: 113-120.
 • DÖNMEZ, Ş. 2010b. “Yeni Arkeolojik Gelişmeler Işığında Orta Karadeniz Bölgesi Demir Çağı Kültürüne Genel Bir Bakış”, Anadolu Araştırmaları/Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung XIX/1: 137-196.
 • DÖNMEZ, Ş. 2010c. “Sacral Monuments of the North-Central Anatolia”, Ancient Sacral Monuments in the Black Sea (Eds. E.K. Petropoulos/A.A. Maslennikov). Thessaloniki: 515-562.
 • DÖNMEZ, Ş. 2013. “Oluz Höyük: Kuzey-Orta Anadolu’nun Kralî Pers Merkezi”, Güneş Karadeniz’den Doğar. Sümer Atasoy Arma- ğanı/Lux ex Ponto Euxino. Studies Presented in Honour of Sumer Atasoy (Ed. Ş. Dönmez). Ankara: 103-140.
 • DÖNMEZ, Ş. 2014. “Amaseia Antik Kenti”, Amasya. Yar ile Gezdiğim Dağ- lar (Ed. F. Özdem). İstanbul: 9-27.
 • DÖNMEZ, Ş/ÖZDEMİR, C. 2010. “Amasya İlinde Yeni Araştırmalar: Oluz Höyük ve Do- ğantepe Kazıları”, VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri/ Acts of the VIIth International Congress of Hittitology I. Cilt/Vol. I. Ankara: 227-244.
 • DÖNMEZ, Ş/YURTSEVER-BEYAZIT, A. 2013. “Oluz Höyük Kazısı Altıncı Dönem (2012) Çalışmaları: Değerlendirmeler ve Sonuçlar”, Colloquium Anatolicum XII: 165 - 192.
 • DÖNMEZ, Ş/YURTSEVER-BEYAZIT, A. 2014. “Oluz Höyük Kazısı Yedinci Dönem (2013) Çalışmaları: Değerlendirmeler ve Sonuçlar”, Colloquium Anatolicum XIII: 103 - 130.
 • DÖNMEZ, Ş. 2003. “The Achaeamenid Impact on the Central Black Sea Region”, The Achaemenid Impact on Local Populations and Cultures in Anatolia (Ed. İ. Delemen). İstanbul.
 • DÖNMEZ, Ş. 2010 “Amasya ve Yakın Çevresinin Tarihi Coğrafya Sorunlarına Genel Bir Bakış”, Amasya-Oluz Höyük. Kašku Ülkesi’nin Önemli Kenti. 2007 ve 2008 Dönemi Çalışmaları Genel Değerlendirmeler ve Ön Sonuçlar/The Principal Site of Kašku Land. The Preliminary Reports of 2007 and 2008 Seasons General Evaluations and Results (Ed. Ş. Dönmez). Ankara: 13-17.
 • FLEISCHER, R. 2009. “The Rock - Tombs of the Pontic Kings in Amaseia (Amasya)”, Mithridates VI and the Pontic Kingdom (Ed. J.M. Højte). Aarhus: 109-120.
 • FRENCH, D. 1996. “Amasian Notes 5. The Temenos of Zeus Stratios at Yassıçal”, Epigraphica Anatolica 27:75-92.
 • KOCABIYIK, C. 2014. “Chiliocomum, ‘Bin Köylü Ova’ Amasya’nın Kuzey Batısında Hellenistik ve Roma Dönemi Yerleşim Dü- zeninde Meydana Gelen Değişiklikler/Chiliocomum, The Plain of Thousand Villages: Investigation of the Rural Settlements in NW of Amasya during the Hellenistic and Roman Periods by Using GIS”, Arkeoloji’de Bölgesel Çalışmalar Sempozyum Bildirileri/Regional Studies in Archaeology Symposium Proceedings (Eds. D.B. Erciyas/E. Sökmen). İstanbul: 209-218/219-229.
 • MAYOR, A. 2010. Mithradates. Zehirlerin Kralı. Roma’nın En Amansız Düşmanının Hayatı ve Efsanesi (Çev. G. Ergin). İstanbul.
 • NAZA-DÖNMEZ, E.E. 2011. “Amasya – Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı 2010 Yılı Sonuçları”, 32. Kazı Sonuçları Toplantısı – 4. Ankara: 111-120.
 • NAZA-DÖNMEZ, E.E. 2012. “Amasya – Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı 2010 Dönemi Çalışmaları”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı – 3. Ankara: 267-281.
 • NAZA-DÖNMEZ, E.E. 2013. “Amasya – Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı 2011 Dönemi Çalışmaları”, 34. Kazı Sonuçları Toplantısı – 3. Çorum: 427-436.
 • NAZA-DÖNMEZ, E.E. 2014. “Amasya – Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazıları”, Amasya. Yar ile Gezdiğim Dağlar (Ed. F. Özdem). İstanbul: 29-49.
 • NAZA-DÖNMEZ, E.E/PARLAK, S. 2014. “Amasya – Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı 2012 Dönemi Çalışmaları”, 35. Kazı Sonuçları Toplantısı – 3. Muğla: 279-290.
 • ÖZDEMIR, C. 2001 Amasya Kalesi ve Kral Kaya Mezarları. Amasya.
 • ÖZSAİT, M. 1988. “1986 Yılı Amasya-Ladik Çevresi Tarihöncesi Araştırmaları”, V. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II. Ankara: 239-256.
 • ÖZSAİT, M. 1989. “1987 Yılı Amasya-Suluova Tarihöncesi Araştırmaları”, VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı. Ankara: 287-300.
 • ÖZSAİT, M. 1990a. “1988 Yılı Gümüşhacıköy Çevresi Tarihöncesi Araştırmaları”, VII. Araştırma Sonuçları Toplantısı. Ankara: 367-380.
 • ÖZSAİT, M. 1990b. “Orta Karadeniz Bölgesi’nde Yeni Prehistorik Yerleş- meler”, Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri. Cilt II-1. Samsun: 124-130.
 • ÖZSAİT, M. 1991. “1989 Yılı Göynücek Çevresi Tarihöncesi Araştırmaları”, VIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı. Ankara: 45-54
 • ÖZSAİT, M. 1998. “1995 ve 1996 Yıllarında Amasya Merzifon ve Gümüş- hacıköy Yüzey Araştırmaları”, XV. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II. Ankara: 143-162.
 • ÖZSAİT, M. 2000. “Orta Karadeniz Bölgesi Yüzey Araştırmaları”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi (Ed. O. Belli). Ankara: 335-341.
 • ÖZSAİT, M. 2001. “Surveys in the Central Black Sea Region”, İstanbul University’s Contributions to Archaeology in Turkey (1932-2000) (Ed. O. Belli). Ankara: 307-312.
 • ÖZSAİT, M. 2003. “2001 Yılı Samsun ve Amasya Yüzey Araştırmaları”, 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı-2. Ankara: 127-140.
 • ÖZSAİT, M/DÜNDAR, A. 1997. “1995 Yılı Amasya-Gümüşhacıköy ve Hamamözü Yü- zey Araştırmaları”, XIV Araştırma Sonuçları Toplantı- sı-II. Ankara: 171-192.
 • ÖZSAİT, M/KOÇAK, Ö. 1996. “1994 Yılı Amasya-Taşova Yüzey Araştırmaları”, XIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II. Ankara: 273-292.
 • ÖZSAIT, M/ÖZSAIT, N. 1998. “Amasya’da M.Ö. II. Bin Yılı Yerleşmeleri”, III. Uluslararası Hititoloji Kongresi. Ankara: 457-468.
 • ÖZSAİT, M/ÖZSAİT, N. 2002a. “Les Ceramiques du Fer Ancien (“L’ Age Obscur”) dans la Region Amasya-Merzifon”, Anatolia Antiqua X: 79-95.
 • ÖZSAİT, M/ÖZSAİT, N. 2002b. “Amasya’da Erken Demir Çağ Keramikleri”, Arkeoloji ve Sanat 107: 17-24.
 • ÖZSAİT, M/ÖZSAİT, N. 2002c. “Amasya-Merzifon Araştırmaları”, Anadolu Araştırmaları/Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung XVI: 527- 552.
 • PERROT, G/GUILLAUME, E/DELBET, J. 1862. Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie. Paris.
 • SÖKMEN, E. 2005. ‘Tempel States’ of Pontus: Comana Pontica and Zela (Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara.
 • SUMMERER, L. 2014. “Topographies of Worship in Northern Anatolia”, Space, Place and Identity in Northern Anatolia (Ed. T. BekkerNielsen). Stuttgart: 189-213.
 • TUZCU, A. 2013. Seyahatnamelerde Amasya. Amasya.
 • ÜNAL, A. 2014. Anadolu Toplumlarında Puduhepa ve Zamanı. Kadın Anayanlı Bir Hitit Kraliçesi. Ankara.
 • YÜCE, A. 2004. Amasya Müzesi. Ankara.
APA DÖNMEZ Ş (2013). ÖNTARİH VE KLASİK DÖNEMLERDE AMASYA: GÜNCEL ARKEOLOJİK BULGULAR. , 21 - 56.
Chicago DÖNMEZ Şevket ÖNTARİH VE KLASİK DÖNEMLERDE AMASYA: GÜNCEL ARKEOLOJİK BULGULAR. (2013): 21 - 56.
MLA DÖNMEZ Şevket ÖNTARİH VE KLASİK DÖNEMLERDE AMASYA: GÜNCEL ARKEOLOJİK BULGULAR. , 2013, ss.21 - 56.
AMA DÖNMEZ Ş ÖNTARİH VE KLASİK DÖNEMLERDE AMASYA: GÜNCEL ARKEOLOJİK BULGULAR. . 2013; 21 - 56.
Vancouver DÖNMEZ Ş ÖNTARİH VE KLASİK DÖNEMLERDE AMASYA: GÜNCEL ARKEOLOJİK BULGULAR. . 2013; 21 - 56.
IEEE DÖNMEZ Ş "ÖNTARİH VE KLASİK DÖNEMLERDE AMASYA: GÜNCEL ARKEOLOJİK BULGULAR." , ss.21 - 56, 2013.
ISNAD DÖNMEZ, Şevket. "ÖNTARİH VE KLASİK DÖNEMLERDE AMASYA: GÜNCEL ARKEOLOJİK BULGULAR". (2013), 21-56.
APA DÖNMEZ Ş (2013). ÖNTARİH VE KLASİK DÖNEMLERDE AMASYA: GÜNCEL ARKEOLOJİK BULGULAR. TÜBA-AR: Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, 0(16), 21 - 56.
Chicago DÖNMEZ Şevket ÖNTARİH VE KLASİK DÖNEMLERDE AMASYA: GÜNCEL ARKEOLOJİK BULGULAR. TÜBA-AR: Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 0, no.16 (2013): 21 - 56.
MLA DÖNMEZ Şevket ÖNTARİH VE KLASİK DÖNEMLERDE AMASYA: GÜNCEL ARKEOLOJİK BULGULAR. TÜBA-AR: Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, vol.0, no.16, 2013, ss.21 - 56.
AMA DÖNMEZ Ş ÖNTARİH VE KLASİK DÖNEMLERDE AMASYA: GÜNCEL ARKEOLOJİK BULGULAR. TÜBA-AR: Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi. 2013; 0(16): 21 - 56.
Vancouver DÖNMEZ Ş ÖNTARİH VE KLASİK DÖNEMLERDE AMASYA: GÜNCEL ARKEOLOJİK BULGULAR. TÜBA-AR: Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi. 2013; 0(16): 21 - 56.
IEEE DÖNMEZ Ş "ÖNTARİH VE KLASİK DÖNEMLERDE AMASYA: GÜNCEL ARKEOLOJİK BULGULAR." TÜBA-AR: Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, 0, ss.21 - 56, 2013.
ISNAD DÖNMEZ, Şevket. "ÖNTARİH VE KLASİK DÖNEMLERDE AMASYA: GÜNCEL ARKEOLOJİK BULGULAR". TÜBA-AR: Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 16 (2013), 21-56.