Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme Esasları İle Doktor ve Avukatlara İ lişkin Özellikli Hususlar

Yıl: 2016 Cilt: 39 Sayı: 330 Sayfa Aralığı: 35 - 43 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme Esasları İle Doktor ve Avukatlara İ lişkin Özellikli Hususlar

Öz:
Serbest meslek faaliyetinden elde edilenkazançlar diğer gelir unsurlarından farklı vergiselesaslara tabidirler. Serbest meslek faaliyeti ser- mayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya meslekibilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyetteolmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi so- rumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılma- sıdır. Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğankazançlar serbest meslek kazancıdır. Türkiyedeyapılan serbest meslek faaliyeti çerçevesinde ya- pılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinetabidir. Gerek vergiyi doğuran olayın gerçekleş- mesinde hizmet bedelinin ödenmesi, gerekse ön- cesinde avans olarak tahsilâtın yapılması halindeVergi Usul Kanunu hükümleri açısından serbestmeslek makbuzu düzenlenmesi zorunluluktur.Serbest meslek kazancının tespitinde bir kısımgiderler serbest meslek dolayısıyla elde edilenhasılattan indirilir. Serbest meslek erbabı, meslekikazançlarını Vergi Usul Kanunu hükümlerine göretuttukları Serbest Meslek Kazanç Defteri ne isti- naden tespit ederler. Doktorluk ve avukatlık faali- yeti sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veyamesleki bilgi ve ihtisasa dayanması sebebiyle Ge- lir Vergisi Kanunu uygulamasında serbest meslekfaaliyeti kapsamında değerlendirilmektedi
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih

PRINCIPLES OF TAXING SELF-EMPLOYMENT INCOMES AND SPECIAL ISSUES REGARDING DOC- TORS AND LAWYERS

Öz:
Incomes earned from self-employment activi- ties are subject to different tax-related principlesthan other income elements. Self-employmentactivity is carrying out on his/her own behalf un- der personal responsibility the tasks which arebased on personal efforts, scientific and profes- sional knowledge or expertise rather than on ca- pital, and which are not of a commercial nature.All earnings arising out of any self-employmentactivity are self-employment earnings. Deliveriesand services carried out within the framework ofself-employment activities in Turkey are subjectto value added tax. It is an obligation to issue aself-employment receipt with respect to the pro- visions of the Tax Procedure Law either in casethe service fee is paid when the taxable event isrealized or in case the collection is made in ad- vance beforehand. In the determination of self- employment earnings, a number of expendituresare reduced from the revenues acquired due toself-employment. Self-employed persons deter- mine their professional earnings referring to theBook of Self-Employment Earnings that theykeep according to the provisions of the Tax Pro- cedure Law. Since activities of doctors and law- yers are based more on personal effort, scientificand Professional knowledge and expertise ratherthan on capital, they are considered under self- employment activities in the practice of IncomeTax LaW
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
  • - Gelir Vergisi Kanunu - Katma Değer Vergisi Kanunu - Vergi Usul Kanunu - Gelir İdaresi Başkanlığı Serbest Meslek Ka- zançları Vergi Rehberi - 379 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği - KDV Genel Uygulama Tebliği
APA ÖZBEK H, Arslan M (2016). Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme Esasları İle Doktor ve Avukatlara İ lişkin Özellikli Hususlar. , 35 - 43.
Chicago ÖZBEK Harun Naci,Arslan Mehmet Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme Esasları İle Doktor ve Avukatlara İ lişkin Özellikli Hususlar. (2016): 35 - 43.
MLA ÖZBEK Harun Naci,Arslan Mehmet Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme Esasları İle Doktor ve Avukatlara İ lişkin Özellikli Hususlar. , 2016, ss.35 - 43.
AMA ÖZBEK H,Arslan M Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme Esasları İle Doktor ve Avukatlara İ lişkin Özellikli Hususlar. . 2016; 35 - 43.
Vancouver ÖZBEK H,Arslan M Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme Esasları İle Doktor ve Avukatlara İ lişkin Özellikli Hususlar. . 2016; 35 - 43.
IEEE ÖZBEK H,Arslan M "Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme Esasları İle Doktor ve Avukatlara İ lişkin Özellikli Hususlar." , ss.35 - 43, 2016.
ISNAD ÖZBEK, Harun Naci - Arslan, Mehmet. "Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme Esasları İle Doktor ve Avukatlara İ lişkin Özellikli Hususlar". (2016), 35-43.
APA ÖZBEK H, Arslan M (2016). Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme Esasları İle Doktor ve Avukatlara İ lişkin Özellikli Hususlar. Vergi Sorunları Dergisi, 39(330), 35 - 43.
Chicago ÖZBEK Harun Naci,Arslan Mehmet Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme Esasları İle Doktor ve Avukatlara İ lişkin Özellikli Hususlar. Vergi Sorunları Dergisi 39, no.330 (2016): 35 - 43.
MLA ÖZBEK Harun Naci,Arslan Mehmet Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme Esasları İle Doktor ve Avukatlara İ lişkin Özellikli Hususlar. Vergi Sorunları Dergisi, vol.39, no.330, 2016, ss.35 - 43.
AMA ÖZBEK H,Arslan M Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme Esasları İle Doktor ve Avukatlara İ lişkin Özellikli Hususlar. Vergi Sorunları Dergisi. 2016; 39(330): 35 - 43.
Vancouver ÖZBEK H,Arslan M Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme Esasları İle Doktor ve Avukatlara İ lişkin Özellikli Hususlar. Vergi Sorunları Dergisi. 2016; 39(330): 35 - 43.
IEEE ÖZBEK H,Arslan M "Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme Esasları İle Doktor ve Avukatlara İ lişkin Özellikli Hususlar." Vergi Sorunları Dergisi, 39, ss.35 - 43, 2016.
ISNAD ÖZBEK, Harun Naci - Arslan, Mehmet. "Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme Esasları İle Doktor ve Avukatlara İ lişkin Özellikli Hususlar". Vergi Sorunları Dergisi 39/330 (2016), 35-43.