Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 9 Sayfa Aralığı: 1 - 30 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Future of Classroom Teaching According to the Pre Service Classroom Teachers

Öz:
Sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmenliği mesleğinin geleceğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesinden yararlanılmıştır. 2012-2013 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarından belirlenen ve sınıf düzeyi, cinsiyet, not ortalaması gibi özellikler bakımından çeşitlenmeye çalışılan 24 öğretmen adayı araştırmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Araştırma verileri yarı-yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular; sınıf öğretmenliğinin geleceğini etkileyen etmenler, ilkokul öğrencilerinin gelecekteki özellikleri, sınıf öğretmenlerinin gelecekteki nitelikleri, adayların mesleğin geleceğine yönelik beklentileri, kaygıları ve önerileri olmak üzere altı temada toplanmış ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adayları; eğitim sisteminde yaşanan değişikliklerin, mesleğe atanma ile ilgili durumların, gelecekte nüfusla ilgili yaşanacak değişikliklerin, toplumun sınıf öğretmenliğine bakış açısının, sınıf öğretmeninin gelecekte teknoloji ve eğitim alanında yaşanacak değişikliklere uyum sağlama çabasının ve hizmet öncesi eğitimin niteliğinin mesleğin geleceğini etkileyen etmenler olacağını belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcılar, öğretmen ve öğrencilerin gelecekte teknolojiye daha hakim ve çağı gerektirdiği becerilerle donanmış olacaklarını düşünmektedirler. Öğretmen adaylarının kaygı duydukları en temel konunun ise mesleklerinin geleceğini belirsiz olarak görmeleri olarak bulunmuştur. Adayların mesleğin geleceği ile ilgili önerileri incelendiğinde ise; programa öğrenci alımında yeni kriterlerin olması ve eğitim sırasında niteliğin artırılması yönünde öneriler getirdikleri görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih

Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Sınıf Öğretmenliğinin Geleceği

Öz:
Qualitative research approach was utilized in the present study that aimed to determine the views of pre-service classroom teachers on the future of classroom teaching. Maximum variation sampling, one of purposive sampling methods, was used to determine the participants of the study. The participants included 24 pre-service classroom teachers attending Anadolu University, Faculty of Education, Primary School Classroom Teaching Department during 20122013 academic year, who were diversified based on seniority, gender, and general points average during sampling. Research data was collected withsemi-structured interview technique. Data were analyzed with descriptive analysis technique. Findings were grouped and interpreted under six themes: the factors that affect the future of classroom teaching, future characteristics of primary school students, future characteristics of classroom teachers, expectations, anxieties and suggestions of candidates about the future of the occupation. Findings of the current study demonstrated that pre-service classroom teachers identified the following as most significant factors affecting the future of the profession: changes experienced in the education system, appointment in the occupational positions, future changes in population, perception of the society on classroom teaching, efforts that would be spend by classroom teachers to adapt to future changes in technology and education, and the quality of pre-service education. Furthermore, the participants considered that future teachers and students would have a better command of technologies and the skills required by the era. Pre-service teachers were primarily concerned about the future of their profession, which they claim to be uncertain. The recommendations of the candidates reflected that they preferred new criteria in accepting new students for the program, and they considered that the quality of the education should be improved.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
  • Abazaoğlu, İ., Yıldırım, O. & Yıldızhan, Y. (2014). Türkiyenin Öğretmen Profili. Turkish Studies, 9 (2), 1-20. Akgün, F. & Özgür, H. (2014). Examination of the anxiety levels and attitudes of the information technology pre-service teachers towards the teaching profession. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10 (5), 1206-1223. Akkoyunlu, B. (2002). Educational technology in Turkey: Past, present and future. Educational Media Internatiınal, 39 (2), 165-174. Akpınar, B. (2013). Öğretmen adaylarının stres düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından analizi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 229-241. Altıntaş, S. & Görgen, İ. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması üzerine görüşleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). Turkish Studies, 9 (8), 197-208. Altun, E. & Ateş, A. (2008). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının sorunları ve geleceğe yönelik kaygıları. İlköğretim Online, 7 (3), 680-692. Atmaca, H. (2013). Almanca, Fransızca ve İngilizce öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (10), 67-76. Azar, A. & Çepni S. (1999). Yeni öğretmenlerin iş başında gelişimini destekleyen modelleri. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 39-45. Baştürk, R. (2007). Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan öğretmen adaylarının sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (2), 163- 176. Bulut, İ. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13-24. Burchsted, S. (2003). Future studies: Preparing learners for success in the 21st centure. New Horizons Learning, http://www.newhorizons.org/future/burchsted.htm Cabı, E. & Yalçınalp S. (2009). Öğretmen adaylarının mesleki ve eğitim teknolojilerini kullanma kaygı düzeylerine yönelik görüşleri. IV. International Educational Technology Conference, Hacettepe University, 579. Cabı, E. & Yalçınalp, S. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik mesleki kaygı ölçeği (MKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 85-89. Çubukçu, Z. & Dönmez, A. (2011). The examination of the professional anxiety levels of teacher candidates. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 7 (1), 3-25. Demir, M. K. & Arı, E. (2013). Öğretmen sorunları - Çanakkale ili örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (1), 107-126. Dewey, J. (1938). Experience and education. New York, NY: The Macmillan company. Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Chicago, IL: Henry Regnery. Dilmaç, O. (2010). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 24, 49-65. Doğan, M. C. (2006). Sınıf öğretmenlerinin mesleklerine ilişkin düşünceleri. Sosyoloji Konferansları, 33, 32-45. Doğan, T. & Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34 (153), 157-168. Drake, C. & Sherin, M. G. (2006). Practicing change: Curriculum adaptation and teacher narrative in the context of mathematics education reform. Curriculum Inquiry, 35(2), 153-187. Eckersley, R. (1999). Dreams and expectation: Young people expectation and preferred futures and their significance for education, Futures, 31 (1), 73-90. Ekiz, D. (2006). Sınıf öğretmenliği mesleğine yönelen adayların profilleri ve geleceğe yönelik beklentilerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 131-147. Erdem, E. & Soylu, Y. (2013). Öğretmen adaylarının KPSS ve alan sınavına ilişkin görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (1), 223- 236. Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Alkım. Esen, Y. (2005). Öğretmenlerin toplumsal/mesleki kimliklerine ve rollerine ilişkin değerlendirmeleri: Sosyal bilgiler öğretmenleri üzerinde yapılmış bir araştırma. Eğitim, Bilim, Toplum, 3 (11), 16-53. Freeman, M., deMarrais, K., Preissle, J., Roulston, K., & St. Pierre, E. A. (2007). Standards of evidence in qualitative research: An incitement to discourse. Educational Researcher, 36, 25-32. Gidley, J. M. & Hampson, G. P. (2005). The evolution of futures in school education. Futures. 37, 255-277. Karaçanta, H. & Koç, Z. (2015). Öğretmen adaylarının KPSS kaygısı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies, 10 (11), 869-882. Karamustafaoğlu, O. & Özmen, H. (2004). Toplumumuzda ve öğretmen adayları arasında öğretmenlik mesleğine verilen değer üzerine bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 2 (6), 35-49. Kartal, S. (2013). Öğretmen adaylarının görüşlerine göre eğitim sistemimizde değiştirilmesi gereken noktalar. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayı, 248-262. Kazu, İ. Y. & Yenen, E. T. (2014). Öğretmen yetiştirmede yeni bir yaklaşım: Klinik uygulama. İlköğretim Online, 13 (3), 796-805. Kuzey, M. (2002). Sınıf Öğretmenlerinin Bazı Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri. (Unpublished master thesis). Atatürk University/Institution of Social Sciences, Erzurum. Küçükosmanoğlu, H. O. & Can, M. (2013). N.E.Ü.A.K.E.F. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (4), 338-343. Lincoln, Y. S. & Guba, E. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage. Miles, M. B. & Huberman A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book. Thousand Oaks, CA: Sage Pub. Nartgün, S. Ş., Kocabay, B. & Aksay, O. (2004). Uygulamada öğretmenlik mesleğini etkileyen etmenlere yönelik ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri (Bolu ili örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (1), 143- 158. Neuman, L.W. (2010). Toplumsal araştırma yöntemleri nitel ve nicel yaklaşımlar. İstanbul: Yayın Odası. Ocak, G., Gündüz, M., Özdemir, M. A. & Kaya, Ü. (2005). Öğretmenlerde sosyal statü sorunları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale University, 436. Özpolat, A. (2002). Sosyolojik açıdan öğretmenlik mesleği ve öğretmenlerin toplumdaki yeri. (Unpublished doctoral dissertation). İstanbul University/Institution of Social Sciences, İstanbul. Özsoy, G., Özsoy, S., Özkara, Y. & Memiş, A. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde etkili olan faktörler. İlköğretim Online, 9 (3), 910-921. Pehlivan, B. K. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 151-168. Pehlivan, H. (1994) Eğitim bilimleri öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölüme yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 49-53. Peterson, C. Bonechi, A., Bonechi, A., Smorti, A. & Tani, F. (2010). A distant mirror: Memories of parents and friends across childhood and adolescence. British Journal of Psychology, 101, 601–620. Pollard, A. (2005). Reflective teaching. London, UK: Continuum. Rothenberg, J. J. (1994). Memories of schooling. Teaching and Teacher Education, 10 (4), 369-379. Saban, A., Korkmaz, İ. & Akbaşlı, S. (2004). Öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17, 198 – 209. Sağlam, M. & Çiçek Sağlam, A. (2005). Öğretmenlik mesleğinin maddi yönüne ilişkin genel bir değerlendirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 317-328. Schon, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York, NY: Basic Books. Seferoğlu, S. S. (2001). Sınıf öğretmenlerinin kendi mesleki gelişimleriyle ilgili görüşleri, beklentileri ve önerileri. Milli Eğitim Dergisi, 149, 12-18. Seidman, I. (2006). Interviewing as qualitative research: a guide for researchers in education and the social sciences. New York, NY: Teachers College Press. Serin, M. K., Güneş, A. M. & Değirmenci, H. (2015). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile mesleğe yönelik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Cumhuriyet International Journal of Education, 4 (1), 21-34. Şahin, İ. (1999). İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin iş doyum düzeyleri. (Unpublished master thesis). Dokuz Eylül University/Institution of Educational Sciences, İzmir. Şahin, T. Ç. & Hacıömeroğlu, G. (2010). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme. İlköğretim Online, 9 (3), 922-933. Şimşek, A. (2010). Sınıf ve Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarih öğretimine ilişkin tutumları. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (1), 181 - 203. Taşğın, Ö. (2006). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan öğretmen adaylarinin mesleki kaygi düzeylerinin bazi değişkenler açisindan incelenmesi: Selçuk Üniversitesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2), 679-686. Temiz, E. (2011). Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretmen adaylarinin mesleki kaygi düzeylerinin cinsiyet ve alan değişkenleri açisindan incelenmesi. Journal of New World Science Academy, 6 (2), 303-310. Temizkan, M. (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (3), 461- 486. Terzi, A. R. & Tezci, E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 593-614. Thomas, J. A. & Pedersen, J. E. (2003). Reforming elementary science teacher preparation: What about extant teaching beliefs? School Science & Mathematics, 103, 319-332. Tuncer, M. (2011). Yükseköğretim gençliğinin gelecek beklentileri üzerine bir araştırma. Turkish Studies, 6 (2), 933- 946. Tural-Dinçer, G. & Akdeniz, A. R. (2008). Fizik öğretmen adaylarının mesleki algı ve kaygıları. VIII. Ulusal Fen ve Matematik Kongresi, Bolu, Abstract Book, 105. Turhan, M., Demirli, C. & Nazik, G. (2012). Sınıf öğretmenlerinin mesleğe adanmışlık düzeyine etki eden faktörler: Elazığ örneği. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (1), 179-192. Tümkaya, S. & Çavuşoğlu, İ. (2010). Sınıf öğretmenliği son sınıf öğretmen adaylarının tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2), 468-481. Türkan, M. (1999). Ortaöğretim (lise) öğretmenlerinin beklenti ve sorunları. (Unpublished doctoral dissertation). Dokuz Eylül University/Institution of Educational Sciences, İzmir. Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 109-127. Van Hook, C. W. (2002). Preservice teachers reflect on memories from early childhood. Journal of Early Childhood Teacher Education, 23(2), 143-155. Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Alkım. Wiles, B. & Bondi, J. (2002). Curriculum development: A guide to practice. (6th ed). NewJersey: Merrill Prentice Hall. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin. Yılmaz, K. & Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (1), 942- 973.
APA BELET BOYACI D, KÜÇÜKYILMAZ A, GENÇ ERSOY B (2016). Future of Classroom Teaching According to the Pre Service Classroom Teachers. , 1 - 30.
Chicago BELET BOYACI Dilek Ş.,KÜÇÜKYILMAZ Aysın E.,GENÇ ERSOY Berrin Future of Classroom Teaching According to the Pre Service Classroom Teachers. (2016): 1 - 30.
MLA BELET BOYACI Dilek Ş.,KÜÇÜKYILMAZ Aysın E.,GENÇ ERSOY Berrin Future of Classroom Teaching According to the Pre Service Classroom Teachers. , 2016, ss.1 - 30.
AMA BELET BOYACI D,KÜÇÜKYILMAZ A,GENÇ ERSOY B Future of Classroom Teaching According to the Pre Service Classroom Teachers. . 2016; 1 - 30.
Vancouver BELET BOYACI D,KÜÇÜKYILMAZ A,GENÇ ERSOY B Future of Classroom Teaching According to the Pre Service Classroom Teachers. . 2016; 1 - 30.
IEEE BELET BOYACI D,KÜÇÜKYILMAZ A,GENÇ ERSOY B "Future of Classroom Teaching According to the Pre Service Classroom Teachers." , ss.1 - 30, 2016.
ISNAD BELET BOYACI, Dilek Ş. vd. "Future of Classroom Teaching According to the Pre Service Classroom Teachers". (2016), 1-30.
APA BELET BOYACI D, KÜÇÜKYILMAZ A, GENÇ ERSOY B (2016). Future of Classroom Teaching According to the Pre Service Classroom Teachers. Journal of Education and Future, 0(9), 1 - 30.
Chicago BELET BOYACI Dilek Ş.,KÜÇÜKYILMAZ Aysın E.,GENÇ ERSOY Berrin Future of Classroom Teaching According to the Pre Service Classroom Teachers. Journal of Education and Future 0, no.9 (2016): 1 - 30.
MLA BELET BOYACI Dilek Ş.,KÜÇÜKYILMAZ Aysın E.,GENÇ ERSOY Berrin Future of Classroom Teaching According to the Pre Service Classroom Teachers. Journal of Education and Future, vol.0, no.9, 2016, ss.1 - 30.
AMA BELET BOYACI D,KÜÇÜKYILMAZ A,GENÇ ERSOY B Future of Classroom Teaching According to the Pre Service Classroom Teachers. Journal of Education and Future. 2016; 0(9): 1 - 30.
Vancouver BELET BOYACI D,KÜÇÜKYILMAZ A,GENÇ ERSOY B Future of Classroom Teaching According to the Pre Service Classroom Teachers. Journal of Education and Future. 2016; 0(9): 1 - 30.
IEEE BELET BOYACI D,KÜÇÜKYILMAZ A,GENÇ ERSOY B "Future of Classroom Teaching According to the Pre Service Classroom Teachers." Journal of Education and Future, 0, ss.1 - 30, 2016.
ISNAD BELET BOYACI, Dilek Ş. vd. "Future of Classroom Teaching According to the Pre Service Classroom Teachers". Journal of Education and Future 9 (2016), 1-30.