Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 81 - 123 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah Kavramı

Öz:
Suçun unsuru veya nitelikli hâli olarak silah, 5237 sayılı TCKnın 6ncı maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; Silah deyiminden; 1. Ateşli silahlar, 2. Patlayıcı maddeler, 3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, 4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler, 5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler anlaşılmaktadır. Askerî Ceza Kanununda düzenlenen silah kavramı, Türk Ceza Kanunundakinden biraz farklıdır. Çalışmamızda Askerî Ceza Kanununda suçun unsuru veya nitelikli hâli olarak düzenlenen silah kavramı açıklanacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih Hukuk

THE NOTION OF WEAPON IN THE PRACTICE OF MILITARY CRIMINAL CODE

Öz:
Weapon as an element and qualified circumstance of any crime is described under 6th article of Turkish Criminal Code numbered 5237. According to this rule, the Notion of arm is understood 1) Fire guns, 2) Explosives, 3) All kinds of cutting, piercing or injuring instrument used for to attack or defense oneself, 4) Other instruments which are suitable to use in attack or defense although actually not manufactured for this purpose, 5) Burning, corrosive, harmful, suffocating, toxic nuclear, radioactive, chemical and biological substances which cause unrecoverable disease. The Notion of weapon regulated Turkish Military Criminal Code is slightly different from one regulated Turkish Criminal Code. In our study, the notion of weapon regulated in Turkish Military Criminal Code as an element and qualified circumstance of any crime will describe.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKSOY RETORNAZ, Emine Eylem, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012/2. Ankara Barosu Dergisi, 1965, Sayı 5.
 • ARTUK, Mehmet Emin – GÖKCEN, Ahmet – YENİDÜNYA, Ahmet Caner, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 10. Baskı, Ankara 2010.
 • Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi, ADR Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması, C.1, s.
 • 113; http://www.kugm.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Mevzuat/sozlesmeler/20130304_152440_64574_1_64896.pdf, Erişim Tarihi: 24 Kasım 2015.
 • BEZGİNLİ, Hakan – KÖKSAL, Tunay, Karayolu Taşımacılık Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2013.
 • CENTEL, Nur – ZAFER, Hamide – ÇAKMUT, Özlem, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, C. I, 2. Bası, İstanbul 2011.
 • CİHAN, Erol, Cebir Kullanma Cürmü (TCK. m. 188), İstanbul 1978.
 • ÇINAR, Ali Rıza, Tehdit Suçu, Ankara 2002.
 • DEĞİRMENCİ, Olgun – ERGUTEKİN, İdris, “Askerî Ceza Hukukunda Zimmet Suçu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y.4, Sa. 15, Ekim 2013.
 • DEĞİRMENCİ, Olgun, “Askerî Ceza Kanununda Düzenlenen Ortak Nitelikli Hâller”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Aralık 2014.
 • DURAN, Gökhan Yaşar, “Askeri Ceza Hukukunda Amir veya Üstü Tehdit Suçu (AsCK m. 82)”, Ceza Hukuku Dergisi, Y. 10, Sa. 27, Nisan 2015.
 • DURAN, Gökhan Yaşar, “Askeri Ceza Hukukunda Amire veya Üste Fiilen Taarruz Suçu (AsCK m. 91)”, Ceza Hukuku Dergisi, Y. 9, Sa. 24, Nisan 2014.
 • ERDEM, Mustafa Ruhan, “Türk Ceza Kanununda Silah”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VII, Sa. 1-2, Haziran – Aralık 2003, http://webftp. gazi.edu.tr/hukuk/dergi/7_tam.pdf, Erişim Tarihi: 11.08.2015 (Numaralandırma alınan çıktı üzerinden yapılmıştır).
 • ERDEM, Mustafa Ruhan, “Türk Ceza Kanununda Silah”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 1-2, (Ankara, Haziran – Aralık 2003).
 • EREM, Faruk, Ceza Hukuku Hususi Hükümler, C. 2, Ankara 1968.
 • FIDLER, David P., “The International Legal Implications of ‘Non-Lethal’ Weapons”, Michigan Journal of International Law, Vol.21, 1999. GÖÇER, Serdar, “Silah Kavramı ve Hukuki İncelemesi”, www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=8673.0, Erişim Tarihi: 01 Kasım 2015.
 • GÖKCEN, Ahmet, “Kamu Barışına Karşı Suçlar (m. 213-222)”, www. ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/118.doc, Erişim Tarihi: 20.11.2015.
 • GÖZÜBÜYÜK, Abdullah Pulat, “Silah ve Silâh Sayılan Aletlere Dair Temyiz İçtihatlarının Tahlili”, Ankara Barosu Dergisi, 1955, Sayı 6.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK. GTS.565c0d5163fa88.95466962, Erişim Tarihi: 24 Kasım 2015. https://nukleer.wordpress.com/2-radyoaktif-madde-nedir/, Erişim Tarihi: 20.11.2015.
 • IŞIKLAR, Celal, Türk Silahlı Kuvvetlerinde Nöbet, Ankara 2006. KARDAŞ, Ümit – ÇINGI, Mehmet, Askerî Ceza ve Ceza Yargısı, İstanbul 2001.
 • KEÇELİOĞLU, Elvan, “Ceza Hukukunda İçtihadın Sınırı, Yorum ve Kıyas, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y. 3, Sa. 11, Ekim 2012.
 • KELEP PEKMEZ, Tuba, AİHM İçtihatları Bağlamında Türk ve Anglo Sakson Hukukunda Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi, İstanbul 2015.
 • KOCA, Mahmut – ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2. Baskı, Ankara 2015.
 • KOÇ, Cihan, Notlu, Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, Askerî Ceza Kanunu, Disiplin Mahkemeleri Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve İlgili Mevzuat, Gözden Geçirilmiş 11. Baskı, Ankara 2009.
 • LÜLECİ, Turgut / ÖZBAKAN, Hulusi, Askerî Yargı İle İlgili Kanunlar ve İçtihatlar, Ankara, C. II, 1973.
 • ÖZBAKAN, Hulusi, İçtihatlı, Gerekçeli, Notlu, Açıklamalı, Askerî Ceza Kanunu, Ankara 1990.
 • ÖZBEK, Veli Özer – KANBUR, Mehmet Nihat – DOĞAN, Koray – BACAKSIZ, Pınar – TEPE, İlker, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2014.
 • ÖZBEK, Veli Özer, Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı Genel Hükümler (Madde 1- 75), 3. Baskı, C. 1, Ankara 2006.
 • ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, 3. Bası, Ankara 2006.
 • PARLAR, Ali – HATİPOĞLU, Muzaffer, Türk Ceza Kanunu Yorumu, 1. Cilt, 2. Baskı, Ankara 2008.
 • POLAT, Halil, “Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması Suçu ile Bu suçun Diğer Suçlarla İçtimaı”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Nisan 2010, Sa.1.
 • SAVAŞ, Vural – MOLLAMAHMUTOĞLU, Sadık, Türk Ceza Kanununun Yorumu, 2. Cilt, Seçkin Yayınevi, Ankara 1995.
 • SONAY EVİK, Vesile, “Suç İşlemek Amacıyla Örgütlenme Suçu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, özel Sayı, Prof. Dr.Nur Centel’e Armağan, Y. 2013, C. 19.
 • TAŞKIN, Rıfat, Askerî Ceza Kanunu Şerhi, Ankara 1941.
 • TEZCAN, Durmuş – ERDEM, Mustafa Ruhan – ÖNOK, R. Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Güncellenmiş 12. Baskı, Ankara 2015.
 • www.osmanlicaturkce.net/113892/teslim-i-silah-etmek, Erişim Tarihi: 20 Kasım 2015.
 • YILMAZ, Ejder, Hukuk Sözlüğü, Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara 1996. YÜKSEKDAĞ, Zehra Nur – BEYATLI, Yavuz, “Kefir Mikroflorası ile Laktik Asit Bakterilerinin Metabolik, Antimikrobiyal ve Genetik Özellikleri”, Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, Y. 2003, C. 1, S. 2, s. 49-69, www. mikrobiyoloji.org/pdf/702030203.pdf, Erişim Tarihi: 20 Kasım 2015.
APA Degirmenci O (2016). Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah Kavramı. , 81 - 123.
Chicago Degirmenci Olgun Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah Kavramı. (2016): 81 - 123.
MLA Degirmenci Olgun Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah Kavramı. , 2016, ss.81 - 123.
AMA Degirmenci O Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah Kavramı. . 2016; 81 - 123.
Vancouver Degirmenci O Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah Kavramı. . 2016; 81 - 123.
IEEE Degirmenci O "Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah Kavramı." , ss.81 - 123, 2016.
ISNAD Degirmenci, Olgun. "Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah Kavramı". (2016), 81-123.
APA Degirmenci O (2016). Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah Kavramı. Ankara Barosu Dergisi, 0(1), 81 - 123.
Chicago Degirmenci Olgun Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah Kavramı. Ankara Barosu Dergisi 0, no.1 (2016): 81 - 123.
MLA Degirmenci Olgun Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah Kavramı. Ankara Barosu Dergisi, vol.0, no.1, 2016, ss.81 - 123.
AMA Degirmenci O Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah Kavramı. Ankara Barosu Dergisi. 2016; 0(1): 81 - 123.
Vancouver Degirmenci O Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah Kavramı. Ankara Barosu Dergisi. 2016; 0(1): 81 - 123.
IEEE Degirmenci O "Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah Kavramı." Ankara Barosu Dergisi, 0, ss.81 - 123, 2016.
ISNAD Degirmenci, Olgun. "Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah Kavramı". Ankara Barosu Dergisi 1 (2016), 81-123.