Yıl: 2015 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 27 - 48 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücü Açığına Yenilikçi Yaklaşım: Kapadokya Örneği

Öz:
ÖZ Dünyanın üç temel hizmet sektöründen biri olan turizm sektöründe, müşteriler her geçen gün farklı gereksinimlere ihtiyaç duyarken, işletmeler ise bu gereksinimleri karşılayabilmek için yenilik yaratmaya çalışmaktadır. Bu süreç beşeri sermayenin niteliğini de geliştirmeye zorlamaktadır. Bu amaçla Kapadokya bölgesinde yer alan Ortahisar, Ürgüp ve Göreme ilçelerindeki konaklama işletmelerinde istihdam edi- len işgücünün niteliği analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar yenilikçi eğitim almamalarına rağmen çalışanların nitelikli iş gördüklerini ve yöneticilerin ise nitelikli işgücü sayısının yetersizliğinden yakındığını göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm İşletme İktisat İşletme Finans

JEL Kodu: O3, L8 Innovative Approach To Lack Of The Qualified Personnel In Tourism: The Case Of Kapadokya

Öz:
Tourism sector is one of the world s main service sectors. Responding rapidly to changing customer requirements is essential process in today's tourism sector. This process is also forced to improve the quality of human capital. This study investigates the nature of hotel employees and managers in Kapadokya region (Ortahisar, Ürgüp and Göreme). For this purpose, data obtained by questionnaire technique of quantitative research methods were analyzed with SPSS version. Results obtained from the study show that hotel managers complaining lack of qualified employees and untrained employees providing quality services.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Aggrey, N. (2014). Gender, Innovation and Labour Productivity in Uganda Manufacturing Firms, Girişimcilik ve İnovasyo Yönetimi Dergisi, 3(2): ss. 21-32. Ar, İ. M. ve Özdemir, F. (2015). Sosyal Yenilik Üzerine Bir Ala Araştırması, Giri- şimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 4(1): ss. 17-43. Bahar, O. ve Kozak, M. (2013). Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, 5. Baskı, Ankara. Bingöl, D. (2006). İnsan Kaynakları Yönetimi, Arıkan yayın, 6. Baskı, İstanbul. Cooper, C. ve Shepherd, R. (1997). The Relationships between Tourism Education and the Tourism Industry: Implications for Tourism Education, Tourism Recreation Research, 22(1), ss. 34-47. Coşkun, N. (2010). Türkiye’de Turizm Politikaları ve Turizm Sektörü Üzerinde- ki Etkileri, Uzmanlık Tezi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayım- lar Genel Müdürlüğü, Ankara. Erişim Tarihi: 10.10.2015, http://aregem.kulturturizm. gov.tr/Eklenti/31154,neslihan-coskun-uzmanlik-tezipdf.pdf?0. Çapraz, B., Ünnü, N. A. A., İliç, D. K., Kocamaz, M., Çiçekli, U. G., Aracıoğlu, B., Koçak, A., Kesken, J. Ve Soyuer, H. (2014). Çalışanlar Perspektifinden İnovatif İş Davranışının Belirleyicileri: İzmir İlindeki Öncelikli Sektörlere İlişkin Bir Araştırma, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 3(1): ss. 49-72. Day, G. S (1994). The Capabilities of Market-Driven Organizations, Journal of Marketing 58 (4); ss. 37-52. Drucker, P. F., (1985). Discipline of Innovation, Harvard Business Review, May- June, ss. 67-72. Erbaş, A., Cankül, D. ve Temizkan, R. (2013) Turizm Personeli Meslek Yasası Girişimi: Tiyader Örneği, 14. Ulusal Turizm Kongresi, Kayseri. Ehtiyar R. ve Üngüren, E. (2008). Lise ve Üniversitede Turizm Eğitimi Alan Öğ- rencilerin Demografik Değişkenlerinin Umutsuzluk ve Kaygı Düzeylerine Etkilerinin Araştırılması, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), ss. 34-51. Eren, E. (2010) Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yayın, 8. Baskı, İs- tanbul. Grant, R. M. (1991). The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, California Management Review, 33 (3): ss. 114-35. Gürdal, M. (2002). Türkiye’de Mesleki Turizm Eğitiminin Yapısal Analizi, Okul- laşma-Eğitimin Kalitesi- Staj-İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri. Turizm Eğitimi Konferans-Workshop, 11-13 Aralık, Ankara, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü. Güzel, N. G. (2006). Yükseköğretimde Turizm Eğitimi ve Hizmet Kalitesi, Yayın- lanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Hacıoğlu, N., Kaşlı, M., Şahin, S. ve Tetik, N. (2008). Türkiye’de Turizm Eğitimi. Ankara, Detay Yayıncılık. Harmancıoğlu, N. (2012). İnovasyon Süreci: Yeni Ürün Geliştirmede İnovasyon Literatürünün Teorik Meta Analizi, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 1(1): ss.1-29. Işık, C. (2015). Foreign Direct Investment in Tourism: Panel Data Analysis of D7 Countries, Athens Journal of Tourism, 2(2), ss. 93-103. Işık, C. (2013). The Importance of Creating a Competitive Advantage and Investing in Information Technology for Modern Economies: an ARDL Test Approach from Turkey. J Knowl. Econ, (4), ss. 387–405. Işık, C. (2012). The USA’s International Travel Demand and Economic Growth in Turkey: A Causality Analysis: (1990–2008). Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 7(1), ss. 235–252. Işık, C. ve Keskin, G. (2013). Bilgi Ekonomilerinde Rekabet Üstünlüğü Oluştu- rulması Açısından İnovasyonun Önemi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim- ler Dergisi, 27(1), ss. 41-57. Işık, C. ve Meriç, S. (2015). Otel Yöneticilerinin Bireysel Yenilikçi Kapsamında Değerlendirilmesi: Van İli Örneği, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 4(1), ss.1-16. Işık, C. ve Serçeoğlu, N., (2015). İnovasyonel Turizm: Çin Örneği, Bingöl Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), ss.1-15. Keskin, G. (1998). Doğu Anadolu Bölgesinde Bulunan Turizm İşletme Belgeli Otellerin Personel ve Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi, Anatolia: Turizm Araş- tırmaları Dergisi, Yıl:9, ss. 44-50. Kızılırmak, İ. (2000). Meslek Yüksekokulları Turizm ve Otelcilik Programlarının Günümüz Turizm Sektörünün Beklentileri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, ss.54-60. Koko, J. ve Guerrier, Y. (1994). Over Education, Underemployment and Jop Satisfaction: A Study Of Finnish Hotel Receptionist, International Journey of Hospitality Management, 13(4), ss. 375-386. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2015. Erişim Tarihi: 10.10.2015, www.kulturturizm. gov.tr/ Lam, T. ve Xiao, H. (2000). Challenges and Constraints of Hospitality and Tourism Education in China, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 12 (5) ss. 291-295. METARGEM, (2000). Turizm Sektörünün Ara Kademe İnsan Gücü İhtiyacı ve Turizm Eğitimi Araştırması. Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Araştır- ma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı. Yayın no: 26, Ankara. Mısırlı, İ. (2002). Turizm Sektöründe Meslek Standartları ve Mesleki Belgelen- dirme Sistemi (Sertifikasyon), Anatolia Turizm Araştırma Dergisi, 13(1): ss. 39-55. Olaposi, T. O.,Binuyo, G. O. ve Ayanlade, O. S. (2015). The Impact of Gender on the Entrepreneurial Start-Up Activities of Selected Obafemi Awolowo University Students, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 4(1): ss. 45-61 Onural, H. (2005). Üst Düzey Eğitim Yöneticilerinin Eğitim Yönetimi Alanında- ki Yeterlik Sorunu ve Nedenleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 41: 69-85. Öğüt, A. ve Kocabacak, A. (2013). Doğru İşe Doğru İnsan, İnsan Kaynakları ve Kişilik Tipolojileri, Nobel Yayın, 1. Baskı, Ankara. Özer, D. ve Özdemir, Ö. G. (2014) Yenilikçilik mi? Tüketim mi? Yenilikçi Tüke- time Eleştirel Bir Yaklaşım ve Nitel Bir Analiz, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 3(1): ss. 25-48. Pena, C. G. A.,Quiroga, W. M. H. C. ve Montan, J. E. Z. (2015). Bolivian Innovation Policies: Building an Inclusive Innovation System, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 4(1), ss. 63-82. Porter, M. E., (1985). Competitive Advantage, the Free Press, New York. Porter, M. E., (1990). The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London. Roney, S. A. ve Öztin, P. (2007). Career Perceptions of Undergraduate Tourism Students: A Case Study in Turkey. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education. 6 (1), ss. 4 -17. Sabuncuoğlu, Z. (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitapevi, 1.Baskı, Bursa. Samırkaş, M. ve Bahar, O. (2013). Turizm, Yoksulluk ve Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları, Detay Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara. Timur, A. (1994). Turizm Eğitiminde Darboğazlar, Dört Yıllık Turizm Yüksek Okullarında Eğitim-Öğretim Sorunları ve Çözüm Yolları, Erciyes Üniversitesi, Nev- şehir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Nevşehir. Temel S., Scholten, V., Akdeniz, R. C., Fortuin, F. ve Omta, O. (2011). University– industry collaboration in Turkish SMEs: Investigation of a U-shaped relationship, The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 14(2), ss. 103-115. TİYADER (2013). Turistik İşletme Yöneticileri ve Avrupa Birliği Turizm Perso- neli ile İlişkiler Derneği, URL:http://www.tiyader.org/ (Erişim 22 Şubat 2015). Türkeri, İ. (2014). Yükseköğretim Düzeyinde Turizm Eğitiminin Özel Nitelikli Sorunları ve Çözüm Önerileri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens- titüsü Dergisi, 3(4), ss.1-14. TÜRSAB, http://www.tursab.org.tr/tr, erişim tarihi 25.03.2015 UNWTO, (2015). Erişim Tarihi: 09.06.2015, http://www2.unwto.org/ Ülgen, H. Ve Mirza, S. K. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Ya- yıncılık. Webster, E., (2004). Fırms’ Decısıons to Innovate and Innovatıon Routınes, Econ. Innov. New Techn., 13(8), ss.733–745.
APA IŞIK C, KESKİN G, SERÇEOĞLU N (2015). Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücü Açığına Yenilikçi Yaklaşım: Kapadokya Örneği. , 27 - 48.
Chicago IŞIK CEM,KESKİN GÜLÜMSER,SERÇEOĞLU Neslihan Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücü Açığına Yenilikçi Yaklaşım: Kapadokya Örneği. (2015): 27 - 48.
MLA IŞIK CEM,KESKİN GÜLÜMSER,SERÇEOĞLU Neslihan Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücü Açığına Yenilikçi Yaklaşım: Kapadokya Örneği. , 2015, ss.27 - 48.
AMA IŞIK C,KESKİN G,SERÇEOĞLU N Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücü Açığına Yenilikçi Yaklaşım: Kapadokya Örneği. . 2015; 27 - 48.
Vancouver IŞIK C,KESKİN G,SERÇEOĞLU N Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücü Açığına Yenilikçi Yaklaşım: Kapadokya Örneği. . 2015; 27 - 48.
IEEE IŞIK C,KESKİN G,SERÇEOĞLU N "Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücü Açığına Yenilikçi Yaklaşım: Kapadokya Örneği." , ss.27 - 48, 2015.
ISNAD IŞIK, CEM vd. "Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücü Açığına Yenilikçi Yaklaşım: Kapadokya Örneği". (2015), 27-48.
APA IŞIK C, KESKİN G, SERÇEOĞLU N (2015). Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücü Açığına Yenilikçi Yaklaşım: Kapadokya Örneği. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi, 4(2), 27 - 48.
Chicago IŞIK CEM,KESKİN GÜLÜMSER,SERÇEOĞLU Neslihan Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücü Açığına Yenilikçi Yaklaşım: Kapadokya Örneği. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi 4, no.2 (2015): 27 - 48.
MLA IŞIK CEM,KESKİN GÜLÜMSER,SERÇEOĞLU Neslihan Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücü Açığına Yenilikçi Yaklaşım: Kapadokya Örneği. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi, vol.4, no.2, 2015, ss.27 - 48.
AMA IŞIK C,KESKİN G,SERÇEOĞLU N Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücü Açığına Yenilikçi Yaklaşım: Kapadokya Örneği. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi. 2015; 4(2): 27 - 48.
Vancouver IŞIK C,KESKİN G,SERÇEOĞLU N Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücü Açığına Yenilikçi Yaklaşım: Kapadokya Örneği. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi. 2015; 4(2): 27 - 48.
IEEE IŞIK C,KESKİN G,SERÇEOĞLU N "Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücü Açığına Yenilikçi Yaklaşım: Kapadokya Örneği." Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi, 4, ss.27 - 48, 2015.
ISNAD IŞIK, CEM vd. "Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücü Açığına Yenilikçi Yaklaşım: Kapadokya Örneği". Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi 4/2 (2015), 27-48.