Yıl: 2015 Cilt: 17 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 141 - 160 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTE BA Ğ LILIK ÜZER İ NE ETK İ S İ

Öz:
Genel olarak, bireyin değerleri ile örgütün değerleri arasındaki uygunluk ya da benzerlik derecesi olarak tanımlanan birey-örgüt uyumu örgütlerin başarısı için gerekli olan temel faktörlerden biridir. Organizasyonlar, kültürel değerlerde uygunluk esaslı işgören seçme ve yerleştirme süreçlerini kullanarak ya da sosyalizasyon taktiklerine başvurarak örgütlerinde birey-örgüt uyumunu gerçekleştirmelidir. Araştırmanın amacı birey-örgüt uyumu, örgüte bağlılık ve iş doyumu arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu çerçevede Dalaman Uluslararası Havalimanı çalışanları üzerinde anket çalışması yapılarak birey-örgüt uyumu ve sonuçlarına ilişkin verilere ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları, birey-örgüt uyumu ile örgüte bağlılık ve iş doyumu arasında pozitif yönde ilişkilerin bulunduğunu göstermiştir
Anahtar Kelime:

-

Öz:
Person-organization fit which is generally described as a degree of compatibility or similarity between the person's values and the organization's values is one of the basic factors required for an organization's success. Organizations should accomplish person-organization fit in their organizations by using employee selection and placement processes based on compliance in cultural values or by applying socialization tactics. The purpose of the study is to investigate the relationships between person-organization fit, organizational commitment and job satisfaction. In this context, we have reached some findings about person-organization fit and its outcomes by conducting a survey on employees of businesses operating in Dalaman International Airport. The findings have shown us there is a statistically positive correlation between person-organization fit and organizational commitment and job satisfaction
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Akbaş, T. T. (2011) Algılanan Kişi-Örgüt Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisi: Görgül Bir Araştırma, Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(1), 57-81.
 • Aktaş, M. (2011). Kültürel Değerler ve Kişi Örgüt -Kişi İş Uyumu İlişkisi: Kavramsal Bir Çerçeve, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 26, 13 -21.
 • Ambrose, M.L., Arnaud, A. ve Schminke, M. (2007). Individual Moral Development and Ethical Climate: The Influence of Person-Organization Fit on Job Attitudes. Journal of Business Ethics, Vol. 77, 324.
 • Arbak, Y. ve Yeşilada, T. (2003). Örgüt Kişi Uyumu Ve Örgütsel Çekicilik: Hangi Kişiler Ne Tür Örgütleri Daha Çekici Bulur, Journal of İstanbul Kültür University, Cilt 3, 23 -37.
 • Argyris, C. (1957). Personality and Organization: The Conflict between System and the Individual. Harper & Brothers, New York.
 • Argyris, C. (1964). Integrating the Individual and the Organization. John Wiley & Sons, Inc, New York.
 • Aumann, K. A. (2007). Being A Stranger in A Strange Land: The Relationship Between Person-Organization Fit On Work Related And Broad Cultural Value Dimensions And Outcomes Related To Expatriates'' Success, Columbia University, Requests Information And Learning Company.
 • Aykut, S. (2007). Örgütsel Adalet Birey-Örgüt Uyumu İle Çalışanların İş İle İlgili Tutumları: Pendik İlçesi Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Backhaus, K. (2003). Importance of Person-Organization Fit to Job Seekers. Career Development International, 8 (1), 21 -26.
 • Bagozzi, R.P. Ve Yi, Y. (1988). On The Evaluation Of Structural Equation Models. Journal Of The Academy Of Marketing Science, 16, 74-94.
 • Boxx, W. R., Odom, R. Y. ve Dunn, M. G. (1991). Organizational Values and Value Congruency and Their Impact on Satisfaction, Commitment, and Cohesion: An Empirical Examination within the Public Sector. Public Personnel Management, 20(1), 195-205.
 • Bretz, R. D. ve Judge, T. A. (1994). Person-Organization Fit And The Theory Of Work Adjustment: Implications For Satisfaction, Tenure, And Career Success. Journal of Vocational Behavior, 44, 32-54.
 • Bretz, R. D., Ash, R. A. ve Dreher, G. F. (1989). Do People Make The Place? An Examination of the Attraction-Selection-Attrition Hypothesis. Personnel Psychology, 42, 561-581.
 • Bright, L. (2007). Does Person-Organization Fit Mediate Relationship Between Public Service Motivation And The Job Performance Of Public Employees, Review of Public Personnel Administration, 27(4), 364 - 365.
 • Brown, A. L., Zimmerman, R. D. ve Johnson, E. C. (2005). Consequences of Individuals' Fit at Work: A Meta-Analysis of Person-Job, Person-Organization, Person-Group, and Person-Supervisor Fit. Personnel Psychology, 58, 281-342.
 • Cable, D. M. ve Derue, D. S. (2002). The Convergent and Discriminant Validity of Subjective Fit Perceptions: Journal of Applied Psychology, 87, 875-884.
 • Chatman, J. A. (1989). Improving Interactional Organizational Research: A Model of Person-Organization Fit. Academy Of Management Review, 14(3), 339-340.
 • Chatman, J. A. (1991). Matching People and Organizations: Selection and Socialization in Public Accounting Firms. Administrative Science Quarterly, 36, 459-484.
 • Christiansen, N., Villanova, P. ve Mikulay, S. (1997). Political Influence Compatibility: Fitting the Person to the Climate. Journal of Organizational Behavior, 18, 709-730.
 • Clayton, S. (2000). Yönetim (Sharpen Your Team's Skills in Supervision), Çev. Mehmet Zaman, İstanbul, Hayat Yayınları.
 • Clercq, D.D. ve Rius, I.B. (2007). Organizational Commitment İn Mexican Small And Medium-Sized Firms: The Role Of Work Status, Organizational Climate And Entrepreneurial Orientation. Journal of Small Business Management, 45(4), 467-490.
 • Daft, R.L. (1994). Management. 3th Edition, the Dryden Press, Tennessee.
 • Edwards, J. R. (1993). Problems with use of Profile Similarity Indices in the Study of Congruence in Organizational Research. Personnel Psychology, 46, 641-665.
 • Edwards, J. R. (1996). An Examination of Competing Versions of the Person-Environment Fit Approach to Stress. Academy Of Management Journal, 39, 292-339.
 • Erdoğan, B., Kraimer, M.L. ve Lıden, R.C. (2002). Person-Organization Fit And Work Attitudes: The Moderating Role Of Leader-Member Exchange. Academy of Management, , Vol. F1, 1.
 • Eroğlu, A. (2009), "Basit Doğrusal Regresyon", Editör: KALAYCI, Ş., SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 4. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 321-331.
 • Fiorito, J., Bozeman, D.P., Young, A., Meurs, J.A. (2007). Organizational Commitment, Human Resource Practices and Organizational Characteristics. Journal of Managerial Issues, 19(2), 186-207.
 • Franek, M. ve Vecera, J. (2008). Personal Characteristics and Job Satisfaction. Ekonomie A Management, 4, 63-76.
 • Guan, Y., Deng, H., Bond, H. M., Zhang, Z. ve Hu, T. (2011).The Interplay Between Social Cynicism Beliefs And Person-Organization Fit On Work-Related Attitudes Among Chinese Employees, Journal Of Applied Social Psychology, 41(1), 160-178.
 • Harris, S. G. ve Mossholder, K. W. (1996). The Affective Implications of Perceived Congruence with Culture Dimensions during Organizational Transformation. Journal of Management, 22, 527- 547.
 • Hauensteın, N., Carlson, K., Donovan, J. ve Fotı, R. (2007). Assessing Fit İn The Interview: How Candidates Consider Content And Context Cues To Person-Organization Fit. Virginia, UMI Microform, Proquest LLC, Blacksburg.
 • Ivancevich, J. M. ve Matteson, M. T. (1984). A Type A-B Person-Work Environment Interaction Model For Examining Occupational Stress And Consequences. Human Relations, 37, 491-513.
 • James, L. R., James, L. A. ve Ashe, D. K. J. (1990). The Meaning of Organizations: The Role of Cognition and Values, in Benjamin Schneider (Ed.), Organizational Climate and Culture. San Francisco, CA: Jossey Bass.
 • Judge, T. A. ve Cable, D. M. (1997). Applicant Personality, Organizational Culture, and Organizational Attraction. Personnel Psychology, 50, 359-394.
 • Kalaycı, Ş. (2009), "Basit Doğrusal Regresyon", Editör: KALAYCI, Ş., SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 4. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara. , 199-204.
 • Karakurum, M. (2005). The Effects Of Person-Organization Fit On Employee Job Satisfaction, Performance And Organizational Commitment In A Turkish Public Organization, A Thesis Submitted to The Graduate School Of Social Sciences Of Middle East Technical University, Ankara.
 • Kılıç, K. C. (2010) Bireysel ve Örgütsel Değerler Arasındaki Uyumun Çalışanların İş Davranışlarına Etkileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 20-35.
 • Kristof, A. L. (1996). Person-Organization Fit: An Integrative Review of Its Conceptualizations, Measurements, and Implications. Personnel Psychology, 49, 1-49.
 • Kristof-Brown, A. L. (2000). Perceived Applicant Fit: Distinguishing Between Recruiters' Perceptions Of Person-Job And Person-Organization Fit. Personnel Psychology, 53(3), 643-671.
 • Kristof-Brown, A.L., Zımmerman, R.D., Johnson, E.C. (2005). Consequences of Individuals' Fit at Work: A Meta-Analysis Of Person-Job Person-Organization Person-Group And Person-Supervisor Fit. Personnel Psychology, 58, 281-342.
 • Kwantes, C.T. (2007). Organizational Commitment Intellectual Capital And Organizational Competitiveness. South Asian Journal of Management, 14(3), 30.
 • Meglino, B. M. ve Ravlin, E. C. (1998). Individual Values in Organizations: Concepts, Controversies. Research. Journal of Management, 24(3), 351-389.
 • Meglino, B. M., Ravlin, E. C. ve Adkins, C. L. (1989). A Work Values Approach to Corporate Culture: A Field Test of the Values Congruence Process and Its Relationship to Individual Outcomes. Journal of Applied Psychology, 74(3), 424-432
 • Muthusamy, V. (2009). Affective Commitment, Person-Organization Fit and Turnover Intention: Examining the Effect of Knowledge Sharing. California Management Review, 76, 2230- 2247.
 • Nunally, J.C. (1978). Psychometric Theory. Mcgraw-Hill, 2nd Edition, NewYork.
 • O_Reilly, C. A. ve Chatman, J. (1986). Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effects of Compliance, Identification, and Internalization on Prosocial Behavior. Journal of Applied Psychology, 71, 492-499.
 • O_Reilly, C. A., Chatman, J. ve Caldwell, D. F. (1991). People and Organizational Culture: A Profile Comparison Approach to Assessing Person-Organization Fit. Academy of Management Journal, 34(3), 487-516
 • Piasentin, K. A. (2007). How Do Employees Conceptualize Fit? Development Of A Multidimensional Measure Of Subjective Person-Organization Fit. University Of Calgary, A Thesis Submitted To The Faculty Of Graduate Studies İn Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Doctor Of Philosophy, Department Of Psychology, Calgary, Alberta, Published Heritage Branch, Ottawa, Canada.
 • Porter, L. W, Steers, R. M., Mowday, R. T. ve Boulian, P. V. (1974). Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover among Psychiatric Technicians, Journal of Applied Psychology, 59, 603- 609.
 • Posner, B. Z. (1992). Person-Organization Values Congruence: No Support for Individual Differences as a Moderating Influence. Human Relations, 45(4), 351-361.
 • Posner, B. Z., Kouzes, J. M. ve Schmidt, W. H. (1985). Shared Values Make A Difference: An Empirical Test Of Corporate Culture. Human Resource Management, 24, 293-309.
 • Robbıns, S.P. ve Coulter, M. (1999). Management. Prentice Hall, 6th Edition, New Jersey.
 • Saleem, W. A., Adnan, G. ve Ambreen, M. (2011). Person Organization Fit, Organizational Commitment and Knowledge Sharing Attitude-An Analytical Study, Information Management and Business Review, 3(2), 110-116.
 • Schneider, B. (1976). Staffing Organizations. Goodyear Publishing Company, Pacific Palisades. Sığrı, Ü. (2007). Kamu ve Özel Sektördeki Kişisel ve Örgütsel Değerlerin Uyumlaştırılması Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ( İLKE), Sayı 18, 49 -62.
 • Şimşek, M. Ş., Akgemci, T., Çelik, A. (2008). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Gazi Kitabevi, 6. Baskı, Ankara.
 • Şişman, M. (1994). Örgüt Kültürü. Eskişehir, T.C.Anadolu Üniversitesi Yayınları No.732. Staples, D. S. ve Ratnasingham, P. (1998). Trust: The Panacea Of Virtual Management?. Proceedings of the International Conference on Information Systems, 19, 128-144.
 • Sungur, O. (2009), "Korelasyon Analizi", Editör: KALAYCI, Ş., SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 4. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 115-127.
 • Trouba, E.J. (2007). A Person-Organization Fit Study Of The Big Five Personality Model And Attraction To The Organizations With Varying Compensation System Characteristics. Dep. Of Psycology College Of Liberal Arts And Sciences, Depaul Un., Chicago, Illinois.
 • Tziner, A. (1987). Congruency Issue Resettled Using Finean's Achievement Climate Notion, Journal of Social Behavior and Personality, 2, 63-78.
 • Valentine, S., Godkin, L. ve Lucero, M. (2002). Ethical Context, Organizational Commitment, and Person-Organization Fit, Journal of Business Ethics, 41(4), 349-360.
 • Vancouver, J. B. ve Schmitt, N. W. (1991). An Exploratory Examination of Person-Organization Fit: Organizational Goal Congruence. Personnel Psychology, 44, 333-352.
 • Vilela, B. B., Gonzalez, J. A., Varela, F. ve Pilar, F. (2008). Person-Organization Fit, OCB and Performance Appraisal: Evidence from Matched Supervisor-Salesperson Data Set in Spanish Context, Industrial Marketing Management, 37(8), 1005-1019.
 • Wasti, S. A. (2000) Meyer Ve Allen'in Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeği'nin Geçerlilik Ve Güvenirlilik Analizi. 8.Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, 25-27 Mayıs, Nevşehir. Westerman, J.W. ve Vanka, S. (2005). A Cross-Cultural Empirical Analysis Of Person-Organization Fit Measures As Predictors Of Student Performance In Business Education: Comparing Students In The United States And India. Academy of Management Learning & Education, 4(4), 409-420.
 • Wheeler, A. R., Gallagher, V. C. Brouer, R. L. ve Sablynski, C. J. (2007). When Person- Organization (Mis) Fit and (Dis) Satisfaction Lead to Turnover: The Moderating Role of Perceived Job Mobility. Journal of Managerial Psychology, 22(2), 203-219.
 • Yahyagil, M. Y. (2005), Birey ve Organizasyon Uyumu Ve Çalışanların İş Tutumlarına Etkisi, Öneri, 6 (24), 137 -149.
 • Yaniv, E. ve Farkas, F. (2005). The Impact of Person-Organization Fit on the Corporate Brand Perception of Employees and of Customers: Journal of Change Management, 5(4), 447-461.
APA Ulutaş M, KALKAN A, ÇETİNKAYA BOZKURT Ö (2015). BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTE BA Ğ LILIK ÜZER İ NE ETK İ S İ. , 141 - 160.
Chicago Ulutaş Mehmet,KALKAN ADNAN,ÇETİNKAYA BOZKURT ÖZLEM BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTE BA Ğ LILIK ÜZER İ NE ETK İ S İ. (2015): 141 - 160.
MLA Ulutaş Mehmet,KALKAN ADNAN,ÇETİNKAYA BOZKURT ÖZLEM BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTE BA Ğ LILIK ÜZER İ NE ETK İ S İ. , 2015, ss.141 - 160.
AMA Ulutaş M,KALKAN A,ÇETİNKAYA BOZKURT Ö BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTE BA Ğ LILIK ÜZER İ NE ETK İ S İ. . 2015; 141 - 160.
Vancouver Ulutaş M,KALKAN A,ÇETİNKAYA BOZKURT Ö BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTE BA Ğ LILIK ÜZER İ NE ETK İ S İ. . 2015; 141 - 160.
IEEE Ulutaş M,KALKAN A,ÇETİNKAYA BOZKURT Ö "BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTE BA Ğ LILIK ÜZER İ NE ETK İ S İ." , ss.141 - 160, 2015.
ISNAD Ulutaş, Mehmet vd. "BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTE BA Ğ LILIK ÜZER İ NE ETK İ S İ". (2015), 141-160.
APA Ulutaş M, KALKAN A, ÇETİNKAYA BOZKURT Ö (2015). BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTE BA Ğ LILIK ÜZER İ NE ETK İ S İ. İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 17(1), 141 - 160.
Chicago Ulutaş Mehmet,KALKAN ADNAN,ÇETİNKAYA BOZKURT ÖZLEM BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTE BA Ğ LILIK ÜZER İ NE ETK İ S İ. İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 17, no.1 (2015): 141 - 160.
MLA Ulutaş Mehmet,KALKAN ADNAN,ÇETİNKAYA BOZKURT ÖZLEM BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTE BA Ğ LILIK ÜZER İ NE ETK İ S İ. İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.17, no.1, 2015, ss.141 - 160.
AMA Ulutaş M,KALKAN A,ÇETİNKAYA BOZKURT Ö BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTE BA Ğ LILIK ÜZER İ NE ETK İ S İ. İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 2015; 17(1): 141 - 160.
Vancouver Ulutaş M,KALKAN A,ÇETİNKAYA BOZKURT Ö BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTE BA Ğ LILIK ÜZER İ NE ETK İ S İ. İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 2015; 17(1): 141 - 160.
IEEE Ulutaş M,KALKAN A,ÇETİNKAYA BOZKURT Ö "BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTE BA Ğ LILIK ÜZER İ NE ETK İ S İ." İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 17, ss.141 - 160, 2015.
ISNAD Ulutaş, Mehmet vd. "BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTE BA Ğ LILIK ÜZER İ NE ETK İ S İ". İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 17/1 (2015), 141-160.