Yıl: 2015 Cilt: 12 Sayı: 32 Sayfa Aralığı: 195 - 220 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ BİR META- ANALİZ ÇALIŞMASI*

Öz:
Bu araştırmada yaratıcı drama yönteminin, öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin incelendiği deneysel çalışmaların bir araya getirilerek yaratıcı dramanın akademik başarıya etkisinin belirlenmesi ve araştırma bulgularının sentezlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamındaki çalışmalara, drama, yaratıcı drama, başarı ve akademik başarı gibi anahtar sözcükler kullanılarak "Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Arama Sistemi, ProQuest Citations, Google Akademik ve EBSCO bilimsel veri tabanlarından ulaşılmıştır. Veri tabanlarından yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisinin incelendiği 23 makale, 37 yüksek lisans ve 5 doktora tezi olmak üzere toplam 65 çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmalardan elde edilen veriler "Comprehensive Meta-Analysis (CMA)" ve "Data Analysis and Statistical Software (STATA)" programına aktarılarak analiz edilmiştir. Araştırmada, meta analiz kapsamına alınan çalışmalar arasında heterojenite olması nedeniyle rasgele etkiler modeliyle etki büyüklüğü hesaplanmıştır. Araştırma bulguları yaratıcı drama yönteminin akademik başarıyı arttırdığını göstermiştir. Yaratıcı drama ve diğer öğretim yöntemlerinin kullanıldığı öğrenme-öğretme ortamında öğrencilerin başarı farklılıkları moderatör değişkenler doğrultusunda incelenmiştir. Coğrafi bölge ve ders alanı moderatör değişkenlerine göre çalışmalardaki etki büyüklükleri arasında farklılık bulunurken, öğretim kademesi ile yayın türünde farklılık bulunmamıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adıgüzel, Ö. (2015). Eğitimde yaratıcı drama (6. Baskı). Ankara: PegemA Yayınevi.
 • Adıgüzel, H. Ö. (2006). Eğitimde yeni bir yöntem ve disiplin: Yaratıcı drama. (Ed.: H. Ö. Adıgüzel). Yaratıcı drama 1985-1998 yazılar. Ankara. Natürel Yayınları. s. 203-222.
 • Akbulut, G. ve Özgen, N. (2012). The education status of population in Turkey according to geographical regions. International Journal of Social Science, 5 (7), 15-26.
 • Akın, A. (2006). Başarı amaç oryantasyonları ile bilişötesi farkındalık, ebeveyn tutumları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Alay, S. ve Koçak, S. (2003). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 9(3), 326-335.
 • Albayrak, A. S., Kalaycı, Ş. ve Karataş, A. (2004). Türkiye'de coğrafi bölgelere göre illerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerinin temel bile- şenler analiziyle incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (2), 101-130.
 • Altınkulaç, A. ve Akhan, N. E. (2010). 8. Sınıf inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersinde yaratıcı drama yöntemi ve altı şapkalı düşünme tekniğinin kullanılmasının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3),225-247.
 • Arieli, B. (2007). The integration of creative drama into science teaching, Doctoral dissertation, Available from ProQuest Dissertations and Theses datebase. (UMI No. 3291364).
 • Arslan, B. ve Babadoğan, C. (2005). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerinin akademik başarı düzeyi, cinsiyet ve yaş ile ilişkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 21, 35-48.
 • Aşoğlu, T. (2005). Ortaöğretim hazırlık sınıfı İngilizce öğretiminde yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya ve tutuma etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • *Atalay, O. ve Şahin, S. (2012). İlköğretim 5. sınıf bilişim teknolojileri dersinin öğretiminde drama öğretim yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2), 1-9.
 • Atan, U. (2007). Resim-iş öğretmeni yetiştirmede yaratıcı drama yönteminin grafik tasarımı derslerinde kullanılmasının erişi, tutum ve kalıcılığa etkisi (Selçuk üniversitesi örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • *Aydeniz, H. (2012). Yaratıcı drama yönteminin üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına ve Fransızca konuşmaya yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Aydın, G. ve Tezer, E. (1991). İyimserlik, sağlık sorunları ve akademik başarı ilişkisi. Psikoloji Dergisi,7(26), 2-9.
 • Aydın, M., Kaşarcı, İ. ve Yurt, E. (2012). Drama yönteminin başarıya etkisi: bir meta analiz çalışması. II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (27-29 Eylül 2012) Bildirileri, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, s. 205-208.
 • Bağcı-Kılıç, G. (2005). Fen bilgisi dersinde, "canlıların içyapısına yolculuk" ve "vücudumda neler var? Çevremizi nasıl algılıyoruz?" ünitelerinde drama entegrasyonunun öğrencilerin fen başarılarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Baldwin, P. and Fleming, K. (2003). Teaching literacy through drama creative approaches. New York: Routledge Falmer.
 • Balkıs, M., Duru, E., Buluş, M. ve Duru, S. (2011). Tükenmişliğin öğretmen adayları arasındaki yaygınlığı, demografik değişkenler ve akademik başarı ile ilişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 151-165.
 • Bıyıklı, C. ve Doğan, N. (2015). Öğrenme stratejilerini tekrar amacıyla kullanmanın akademik başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi,40(181), 311-327.
 • Bıyıklı, C. ve Yağcı, E. (2015). 5e öğrenme modeline göre düzenlenmiş eğitim durumlarının akademik başarı ve tutuma etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,15(1), 128-164.
 • Bingöl, K. T. (2015). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinin drama tekniğiyle işlenmesinin akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi, Erzincan.
 • *Bulut, A. ve Aktepe, V. (2015). Yaratıcı drama destekli matematik öğretimin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1081- 1090.
 • Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T. & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to meta-analysis. UK: John Wiley & Sons Ltd.
 • Cevizci, A. (2010). Eğitim sözlüğü. İstanbul: Say Yayınları.
 • Chalmer, D. (2007). Drama 3-5 a practical guide to teaching drama to children in the foundation stage. NewYork: Routledge.
 • Chambers, E. A. (2004). An Introduction to meta-analysis with articles from the journal of educational research (1992-2002). The Journal of Educational Research, 98(1), 35-44.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods ineducation (6. Edition). London: Routledge
 • Conard, F. & J. Asher, W. (2000) Self-concept and self-esteem through drama: A meta-analysis. Youth Theatre Journal, 14(1), 78-84.
 • Cooper, H., Hedges, L. V. & Valentine, J. C. (2009). The handbook of research synthesis and meta-analysis(2. Edition). New York: Sage Publication.
 • Courtney, R. (1989). Play, drama, and thought. Toronto: Simon and Pierre Publishing Co.
 • Çiftçi, M. ve Bal, P. N. (2015). The investigation of the relationship between parents' involvement level and academic achievement on secondary school students.International Journal of Human Sciences,12(1), 363-384.
 • Çopur, T. (2014). Mekanik konularının öğretiminde yaratıcı drama yönteminin uygulanması ve değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitim sözlüğü. (5. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Demirtaş, H. ve Çınar, İ. (2004). Yönetici, öğretmen veli ve öğrencilerin başarı algısı ve eğitime ilişkin görüşleri.XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (06-09 Temmuz 2004) Bildiri,(Ed.: Pegem Akademi) Malatya: Malatya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, s. 1-14.
 • Demirtaş, H. ve Özer, N. (2007). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarısı arasındaki ilişkisi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi,2(1), 34-47.
 • Dikmenli-Vardar, G. (2015). Solunum sistemi konusunun ilköğretimde dramatizasyon tekniği ile öğretiminin öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Dinçer, S. (2014). Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta-analiz. Ankara: PegemAYayıncılık.
 • Ercan, S. ve Şahin, F. (2015). Fen eğitiminde mühendislik uygulamalarının kullanımı: tasarım temelli fen eğitiminin öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi,9(1), 302-325.
 • Erkuş, A. (2013). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci(4. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ganai, M. Y. & Ashraf, M. (2013). A Comparative study of adjustment and academic achievement of college students.Journal of Educational Research and Essays,1(1),5-8.
 • Genç, M. ve Şahin, F. (2015). İşbirlikli öğrenmenin başarıya ve tutuma etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi,9(1), 375- 396.
 • Gönen, M. (1999). Çocuk eğitiminde yaratıcı dramanın kullanılması. (Ed.: Ö. Adıgüzel),Yaratıcı drama 1999-2002 yazılar. Ankara: Natürel Yayınları. s.34-42.
 • Güneysu, S. (2006). Eğitimde drama. (Ed.: H. Ö. Adıgüzel),Yaratıcı drama 1985-1998 yazılar. Ankara. Natürel Yayınları. S. 127-133.
 • Hatipoğlu, Y. Y. (2006). İlköğretim 5. sınıf matematik ders konularının öğretiminde drama yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Heathcote, D. (1984). Dorothy Heathcote: collected writings on education and drama. London; Hutchinson.
 • Hedges, L. V. & Olkin, I. (1985). Statistical methods for meta-analysis. USA: Academic Press Inc.
 • Hendrix, R., Eick C. & Shannon, D. (2012). The integration of creative drama in an inquiry-based elementary program: The effect on student attitude and conceptual learning. Journal of Science Teacher Education. 23 (7), 823- 846.http://dx.doi.org/10.1007/s10972-012-9292-1 (Erişim Tarihi: 26.03.2014)
 • *Karacil, M. (2009). İlköğretim 1. kademede yaratıcı drama yönteminin öğrencinin akademik başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kafkas Üniversitesi, Kars.
 • Karaosmanoğlu, G. (2015). Yaratıcı drama yönteminin 6. sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersi alan öğrencilerin ders başarılarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kardash, C. A. M. & Wright, L. (1987). Does creative drama benefit elementary school students: A meta-analysis. Youth Theatre Journal, 1(3), 11-18.
 • Kaya, F. ve Oğurlu, Ü. (2015). The relationship among self-esteem, intelligence, and academic achievement. International Journal of Human Sciences,12(1), 951-965.
 • Kılıç, İ. ve Moralar, A. (2015). Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının akademik başarı ve motivasyona etkisi.Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi,5(5), 625-636.
 • *Kırmızı, B. (2012). Almanca derslerinde altı şapkalı drama tekniğinin öğrencilerin başarısına etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 265-290. Koç, N.
 • (1981).Liselerde öğrencilerin akademik başarılarının
 • değerlendirilmesi uygulamalarının etkililiğineilişkin bir araştırma. Ankara: Ankara
 • Üniversitesi Eğitim (Bilimleri) Fakültesi Yayınları, No: 104.
 • Korsacılar, S. ve Çalışkan, S. (2015). Yaşam temelli öğretim ve öğrenme istasyonları yönteminin 9. sınıf fizik ders başarısı ve kalıcılığa etkileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 385-403.
 • Lipsey, M. W.and Wilson, D. B. (2001). Practical meta-analysis. USA: Sage Publications.
 • Littell, J. H., Corcoran, J. & Pillai, V. (2008). Systematic reviews and meta- analysis. USA: Oxford University Press.
 • Öcal, E. (2014). Vücudumuzdaki sistemler ünitesinin öğretiminde drama yönteminin ve kukla/Karagöz uygulamalarının öğrenci başarısı ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • *Özer, M. (2004). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde yaratıcı drama yönteminin demokratik tutumlarına ve ders başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Öztürk, H. B., Ilgar, M. Z. ve Öztürk, E. E. (2014). Aile içi şiddetin akademik başarı ve saldırganlıkla ilişkisi. İstanbul Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 115-168.
 • Petitti, D. B. (2000). Meta-analysis, desicion analysis, and cost-effectiveness analysis, methods for quantitative synthesis in medicine (2. Edition). USA: Oxford Universty Press.
 • Rüzgâr, M. A. (2014). 6.sınıf sosyal bilgiler programındaki ipek yolunda Türkler ünitesinde geçen göç kavramının drama yöntemiyle işlenmesinin öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi, Giresun.
 • San, İ. (1990). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23 (2), 573-582.
 • Sağırlı, H. (2001). İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde dramatizasyon yönteminin başarıya etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Sakız, G., Özden, B., Aksu, D. ve Şimşek, Ö. (2015). Fen ve Teknoloji Dersinde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına ve dersin işlenişine yönelik tutuma etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,18(3), 257-274.
 • Schulze, R. (2007). The State and the art of meta-analysis. Zeitschrift für Psychologie/Journal of Psychology, 215(2), 87-89.
 • *Selanik-Ay, T. (2005). İlköğretim hayat bilgisi öğretiminde yaratıcı drama ve geleneksel öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısı ve hatırda tutma düzeyi üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • *Selvi, K. ve Öztürk, A. (2000). Yaratıcı drama yöntemi ile fen öğretimi. Eğitim ve Bilim, 25 (116), 42-46.
 • Shunk D. H. (2009). Öğrenme teorileri. (Çev. Ed. M. Şahin). İstanbul: Say Yayınları.
 • Somers, J. (1994). Drama in the curriculum. London: Cassel Educational Limited.
 • Şahin, E. (2012). 7E ve yaratıcı drama destekli 7E modellerinin fizik öğretmen adaylarının manyetik alan konusunda başarı ve tutumlarına etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • *Şenol-Özyiğit, E. N. (2011). İlköğretim Matematik Dersinde yaratıcı drama uygulamalarının öğrencilerin problem çözme stratejileri, başarı, benlik kavramı ve etkileşim örüntüleri üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • TDK (Türk Dil Kurumu). (2005). Türkçe sözlük (10. Baskı). Ankara: 4. Akşam Sanat Okulu Matbaası.
 • Tekindal, S. (1988). Okula ilişkin tutum ile akademik başarı arasındaki ilişki. Çağdaş Eğitim,131(39), 29-33.
 • *Tımbıl, N. (2008). İlköğretim II. kademe fen öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımı ve drama tekniği kullanılmasının öğrenci başarılarına etkilerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Trow, (2004) Academic achievement in Dandapani (Ed.). A Text book of advanced educational psychology (2nd Edition), New Delhi: Atlantic Publishers. pp 434- 439.
 • Turan, İ. (2015). Sınıf öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarına ve akademik başarıları üzerine etkileri. Education Sciences,9(5), 1-16.
 • *Ulubey, Ö. (2015). Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi programının yaratıcı drama ve diğer etkileşimli öğretim yöntemleri ile uygulanmasının akademik başarıya ve demokratik değerlere bağlılığa etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Üstün, U. ve Eryılmaz, A. (2014). Etkili araştırma sentezleri yapabilmek için bir araştırma yöntemi: meta-analiz. Eğitim ve Bilim, 39(174), 1-32.
 • Üstündağ, T. (1996). Yaratıcı dramanın üç boyutu. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 19 (95), 19-23.
 • Ward, W. (1960). Creative drama, drama with and for children, childrens theater. Washington: US. Depertmend of Health, Education and Welfare Office of Education.
 • Yıldırım, Z. ve Işık, A. (2015). Matematiksel modelleme etkinliklerinin 5. sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 581-600.
 • Yıldız, N. (2002). Verilerin değerlendirilmesinde meta-analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Yılmaz, S. (2013). Sosyal Bilgiler Derslerinde drama yöntemi ile öğretimin öğrencilerin sosyal beceri, empatik beceri ve akademik başarı düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • *Yiğit, Ç. (2010). Müzikte yaratıcı drama. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (1), 1-10.
 • Yüksel, M. ve Geban, Ö. (2014). The Relationship between emotional intelligence levels and academic achievement. International Online Journal of Educational Sciences, 6(1), 165-182.
 • Zayimoğlu, F. (2006). İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi "coğrafya ve dünyamız" ünitesinde yaratıcı drama yöntemi kullanımının öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • *Hem makalede hem de meta-analizde kullanılan çalışmalar.
 • Meta-Analiz İçin Kullanılan Kaynaklar
 • Altıkulaç, A., ve Akhan, N. E. (2010). 8. sınıf İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde yaratıcı drama yöntemi ve altı şapkalı düşünme tekniğinin kullanılmasının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 225-247.
 • Akkaya, M. (2012). Sosyal bilgilerde göç konusunun drama yöntemiyle öğretiminin akademik başarıya etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Aykaç, M. ve Adıgüzel, Ö. (2011). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (1), 297-314.http://www.kefdergi.com/pdf/19_1/19_1_22.pdf(Erişim Tarihi: 12.12.2013)
 • Bilek, E. (2009). İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi dersinde dramatizasyon yönteminin öğrencilerin sosyal - duygusal uyumlarına ve akademik başarılarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Çakır, B. E. (2012). Geleneksel öğretim yöntemleri ile dramatizasyon yönteminin ilköğretim 2. sınıf matematik dersinde, öğrencilerin akademik başarı ve kavramların kalıcılık düzeylerine etkisinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çelen, İ. ve Akar-Vural, R. (2009). Eğitimde drama ve İngilizce öğretimi: İlköğretim dördüncü sınıf öğrencileri üzerine bir araştırma. İlköğretim Online, 8(2), 425-438.
 • Çokadar, H. ve Yılmaz, G. C. 2010. Teaching ecosystems and matter cycles with creative drama activities. Journal of Science Education and Technology, 19, 80- 89.
 • Debreli, E. (2011). Yaratıcı drama temelli öğretimin yedinci sınıf öğrencilerinin oran orantı konusundaki başarılarına ve matematiğe yönelik tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Demirel-Erdil, A. (2007). İlköğretim T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretiminde dramanın akademik başarıya ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Duatepe, A. (2004). The effects of drama based instructıon on seventh grade students' geometry achievement, van hele geometric thinking levels, attitude toward mathematics and geometry, Doctoral Dissertation, Middle East Technical University, Ankara.
 • Durusoy, H. (2012). 6. sınıf "kuvvet ve hareket" ünitesinde basamaklı öğretim yöntemi ve yaratıcı drama yönteminin öğrenci erişişine ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Ekinözü, İ. ve Şengül, S. (2007). Permütasyon ve olasılık konusunun öğretiminde canlandırma kullanılmasının öğrenci başarısına ve hatırlama düzeyine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 251-258.
 • Erdoğan, S. (2010). Eğitici drama yönteminin fen ve teknoloji dersi vücudumuzda sistemler ünitesinde öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Evin-Gencel, İ. (2009). Öğrenme stilleri, deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitim, tutum ve sosyal bilgiler program hedeflerine erişi düzeyi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Geçim, A. D. (2012). The effect of creative drama based instructıon on seventh grade students' mathematics achievement in probability concept and their attitudes toward mathematics. Doctoral Dissertation, Middle East Technical University, Ankara.
 • Günaydın, G. (2008). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler öğretiminde drama yönteminin erişi ve tutum üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Göncüoğlu, Ö. G. (2010). 6.sınıf sosyal bilgiler dersi demokrasinin serüveni ünitesinin öğretiminde drama ve işbirlikli öğretim yöntemlerinin öğrenci tutum ve başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Kadan, Ö. F. (2013). Yaratıcı drama yönteminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersindeki başarı, tutum ve motivasyonlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Kahyaoğlu, H., Yavuzer, Y. ve Aydede, M. N., (2010). Fen Bilgisi dersinin öğretiminde yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(3), 741-758.
 • Kale, N. (2007). A comparision of drama-based learning and cooperative learning with respect to seventh grade students' achievement, attitudes and thinking levels in geometry. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi,Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Kaplan, A., Öztürk, M., ve Ertör, E. (2013). The efficiency of computer-aided instruction and creative drama on academic achievement in teaching of integers to seventh grade students. International Journal of Academic Research, 5(2), 49-56.
 • Karadağ, E., Korkmaz, T. ve Çalışkan, N. (2007). Hayat bilgisi öğretiminde drama yönteminin etkililiğinin bilişsel alan basamaklarına göre değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 179-195.
 • Karapınarlı, R. (2007). İlköğretim 7. sınıf matematik dersinde yaratıcı drama yönteminin öğrenci başarısı ve kalıcılık düzeyine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Kartal, T. (2009). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi ilk çağ tarihi konularının Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. drama yönteminin öğrenci başarısına etkisi.
 • Karataş, O. (2011). İlköğretim I. kademe sosyal bilgiler dersi doğal afet eğitiminde drama tekniğinin öğrencilerin başarılarına etkisi: Deneysel çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Kars.
 • Kaya, M. (2002). Polisin insan hakları eğitiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kırmızı, F. S. (2007). Yaratıcı drama yönteminin okuduğunu anlama başarısına etkisi ve yönteme ilişkin öğrenci görüşleri. Eurasian Journal of Educational http://www.ejer.com.tr/0DOWNLOAD/pdfler/tr/636749251.pdf 15.05.2014) Research, 29, 59-71. Tarihi: (Erişim
 • Maden, S. (2011). Drama tekniklerinden rol kartlarının konuşma becerilerinin öğretimindeki başarı ve tutum üzerine etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 23-38.
 • Malbeleği, F. (2011). Drama yönteminin sosyal bilgiler dersi başarısına ve bilinçli tüketicilik düzeyine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Nayci, Ö. (2011). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın bir yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Nazmiye, A., ve Tutkun, O. F. (2010). The effect of drama method on achievement level in English teaching: knowledge, comprehension and application levels. International Journal of Human Sciences,7(1), 824-835.
 • Oğuz, A. ve Şahin, A. E. (2014). The effect of creative drama on pre-service elementary teachers' achievement in art education course and interest in art. International Journal of Progressive Education, 10(3), 109-126.
 • Örnek, S. (2007). Trigonometrik kavramların canlandırma yöntemiyle öğrenilmesinin öğrencilerin matematik başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Sağırlı, H. E. ve Gürdal A. (2002) Fen Bilgisinde drama tekniğinin öğrenci başarısına etkisi. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15, 213- 224.
 • Saraç, A. (2015). Sosyal bilgiler dersinde drama yöntemi kullanılmasının tutum, başarı ve kalıcılığa etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Selmanoğlu, E. (2009). İlköğretim 5.sınıf Türkçe dersinde yaratıcı dramanın öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Sever, Ö. (2010). İlköğretim 3. sınıf müzik dersi müziksel yaratıcılık öğrenme alanı kazanımlarının edinilmesinde yaratıcı dramanın etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Sözer, N. (2006). İlköğretim 4. sınıf matematik dersinde drama yönteminin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Su-Bergil, A. (2010). İngilizce öğretiminde konuşma becerilerin geliştirmeye yönelik alternatif bir teknik: Yaratıcı drama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Subaşı, M. (2012). Drama yönteminin ilköğretim yedinci sınıf fen ve teknoloji dersi durgun elektrik konusunda akademik başarı ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Şimşek, T., Topal, Y., Maden, S. ve Şahin, A. (2010). İlköğretim II. kademe Türkçe dersinde zarf (belirteç) konusunun drama yöntemi kullanılarak öğretimi. Millî Eğitim, 186, 106-120.
 • Şirin-Akbaş, H. (2011). Fen eğitiminde problem çözme stratejisi olarak drama uygulamalarının başarı, tutum, kavramsal anlama ve hatırlamaya etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Taşkın-Can, B. (2013). The effects of using creative drama in science education on students' achievements and scientific process skills. İlköğretim Online, 12(1), 120-131.
 • Travers, J. P. (1970). Fundamentals of educational psychology. Scrantom. Pensylvania: International Textbook Company.
 • Tuncel, S. (2009). İlköğretim 6. sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde maddenin tanecikli yapısı ünitesinin yaratıcı drama ile öğretiminin öğrencilerin başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Türkel, A. (2011). Yaratıcı dramanın yaratıcı yazma başarısına ve yazmaya karşı tutuma etkisi: İlköğretim 8. Sınıf. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Türkkuşu, B. (2008). Hücre bölünmeleri konularında drama yöntemi uygulamasının öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Kars.
 • Ünüvar, T. (2007). İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi dersinde canlının iç yapısına yolculuk ünitesinde yaratıcı drama ile öğretimin öğrencilerin erişisine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Üstündağ, T. (1997). Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin öğretiminde yaratıcı dramanın erişiye ve derse yönelik öğrenci tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Ütkür, N. (2012). Yaratıcı drama yönteminin Hayat Bilgisi derslerinde kullanılmasının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Yağmur, E. (2010). 7. sınıf fen ve teknoloji dersinin yaratıcı drama destekli işlenmesinin eleştirel düşünme becerisi ve başarı üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Yalım, N. (2003). İlköğretim dördüncü sınıf Fen Bilgisi dersinin yaratıcı drama yöntemi ile öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Yaman, B. (2007). Senaryo tabanlı öğrenme yaklaşımına dayalı eğitimde drama yönteminin, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarılarına etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(12), 465-482.
 • Yılmaz-Cihan, G. (2006). Fen bilgisi öğretiminde drama yönteminin kullanımı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
APA ULUBEY Ö, TORAMAN Ç (2015). YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ BİR META- ANALİZ ÇALIŞMASI*. , 195 - 220.
Chicago ULUBEY Özgür,TORAMAN Çetin YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ BİR META- ANALİZ ÇALIŞMASI*. (2015): 195 - 220.
MLA ULUBEY Özgür,TORAMAN Çetin YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ BİR META- ANALİZ ÇALIŞMASI*. , 2015, ss.195 - 220.
AMA ULUBEY Ö,TORAMAN Ç YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ BİR META- ANALİZ ÇALIŞMASI*. . 2015; 195 - 220.
Vancouver ULUBEY Ö,TORAMAN Ç YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ BİR META- ANALİZ ÇALIŞMASI*. . 2015; 195 - 220.
IEEE ULUBEY Ö,TORAMAN Ç "YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ BİR META- ANALİZ ÇALIŞMASI*." , ss.195 - 220, 2015.
ISNAD ULUBEY, Özgür - TORAMAN, Çetin. "YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ BİR META- ANALİZ ÇALIŞMASI*". (2015), 195-220.
APA ULUBEY Ö, TORAMAN Ç (2015). YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ BİR META- ANALİZ ÇALIŞMASI*. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 195 - 220.
Chicago ULUBEY Özgür,TORAMAN Çetin YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ BİR META- ANALİZ ÇALIŞMASI*. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12, no.32 (2015): 195 - 220.
MLA ULUBEY Özgür,TORAMAN Çetin YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ BİR META- ANALİZ ÇALIŞMASI*. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.32, 2015, ss.195 - 220.
AMA ULUBEY Ö,TORAMAN Ç YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ BİR META- ANALİZ ÇALIŞMASI*. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(32): 195 - 220.
Vancouver ULUBEY Ö,TORAMAN Ç YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ BİR META- ANALİZ ÇALIŞMASI*. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(32): 195 - 220.
IEEE ULUBEY Ö,TORAMAN Ç "YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ BİR META- ANALİZ ÇALIŞMASI*." Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, ss.195 - 220, 2015.
ISNAD ULUBEY, Özgür - TORAMAN, Çetin. "YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ BİR META- ANALİZ ÇALIŞMASI*". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12/32 (2015), 195-220.