Yıl: 2002 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 125 - 135 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kısa semptom envanteri (KSE): Ergenler için kullanımının geçerlik, güvenilirlik ve faktör yapısı

Öz:
Amaç: Kısa Semptom Envanteri (KSE), psikopatolojik değerlendirme yapmak amacıyla sıklıkla kullanılan bir ölçektir. Bu ölçeğin uyarlama çalışmaları, yaş ortalaması 21.02 olan bir örneklem üzerinde Şahin ve Durak (1994) tarafından yapılmıştır. Aşağıda sunulan çalışmadaki amaç ise, ergenliğin daha önceki dönemleri için aynı psikometrik özelliklerin geçerli olup olmadığını saptamaktır. Yöntem: Sosyoekonomik düzeylerine göre seçkisiz olarak seçilmiş, Ankara'nın çeşitli semtlerinde okuyan 287 kız ve 272 erkek olmak üzere toplam 559 ergen örneklem grubunu oluşturmuştur. Çalışmada KSE'nin yanısıra, birlikte geçerlik kriteri olarak Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ), Beck Depresyon Envanteri (BDJE), Sürekli Kaygı Envanteri (SKE) ve Yaşam Memnuniyeti Ölçeği (YMÖ) kullanılmıştır. Bulgular: Uygulanan faktör analizi sonucunda 5 faktör elde edilmiş ve çok az sayıda maddenin Şahin ve Durak (1994)'m belirttikleri boyutlar dışında yer aldıkları görülmüştür. Elde edilen bu alt ölçeklerin güvenilirlik katsayıları .70 (depresyon) ile .88 (somatizasyon) arasında değişmektedir. Alt ölçeklerin diğer ölçekler ile korelasyon katsayıları ise -.45 (p<.001) ile .71 (p<.001) arasında değişmektedir. Çalışmada ayrıca demografik değişkenlere ilişkin bulgular ile, alt ölçekler ve üç global indeksten alınan puanların ortalama ve standart sapmalarına da yer verilmiştir. Sonuç: KSE'nin iç tutarlılık, ölçüt bağıntılı geçerlik ve faktör yapısına ilişkin bulgular, ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Şahin ve Durak (1994)'ın belirttiği faktör yapısına göre yapılan analizlerden elde edilen değerler, yeni elde edilen faktör yapısına göre yapılan analiz değerlerine çok benzemektedir. Bu nedenle, uygulamalarda bir karışıklığa yol açmamak için ölçeğin halen kullanılmakta olan yapısı içinde kullanılabileceği görüşüne varılmıştır.
Anahtar Kelime: Ergen Kısa psikiyatrik derecelendirme ölçeği Ergenlik Depresyon Beck depresyon ölçeği Sonuçların tekrarlanabilirliği

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Amenson CS, Lewinsohn PM (1981) An investigation into the observed sex difference in prevalence of unipolar depression. J Abnorm Psychol, 90(1), 1-13.
 • Batur S (1998) Karışık anksiyete-depresyon bozukluğu: Bir gözden geçirme. Türk Psikoloji Yazıları, 1(1): 61-71.
 • Beutler LE, Engle D, Mohr D ve ark. (1991) Predictors of differential response to cognitive, experiential and self-directed psychotherapeutic procedures. J Consult Clin Psychol, 50:333-340.
 • Chiles JA, Benjamin AH, Chan JS ve ark. (1990) Who smokes? Why? Psychiatric aspects of continued cigarette usage among lawyers in Washington State. Compr Psychiatry, 31(2):176-184.
 • Cochran CD, Hale WD (1985) College student norms on the Brief Symptom Inventory. J Clin Psychol, 41(6):777-779.
 • Cohen LJ, Test MA, Brown RL ve ark. (1990) Suicide and schizophrenia: Data from a prospective community treatment study. Am J Psychiatry, 147(5):602-607.
 • Çalışkan D, Çöl M, Canat S ve ark. (1994) AÜTF Psikiyatri Kliniği Ergen Bölümü’ne bir yılda yapılan başvuruların değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 5(1): 56-61.
 • Çuhadaroğlu F (1993) Adolesanlarda depresyon ve anksiyetenin birlikte görülmesi: Gözden geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi, 4(3):183-188.
 • Derogatis LR (1992) The Brief Symptom Inventory-BSI administration, scoring and procedures manual-II. USA, Clinical Pscyhometric Research Inc.
 • Derogatis LR , Lazarus L (1994) SCL 90-R Brief Symptom Inventory and matching clinical rating scales. The Use of Psychological Testing for Treatment Planning and Outcome Assessment (Ed. Maruish M.E.), Lawrence Erlbaum Associates, s. 217-248.
 • Doğramacı M (1997) Yetiştirme yurtlarında yaşayan ergenlerin ruhsal semptomlarının ve benlik saygılarının incelenmesi. Yayınlanmamış lisans bitirme tezi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, İzmir.
 • Eryüksel GN (1987) Ergenlerde kimlik statülerinin incelenmesine yönelik kesitsel bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Hale WD, Cochran CD, Hedgebeth BE ve ark. (1984) Norms for the elderly on th Brief Symptom Inventory. J Consult Clin Psychol, 52: 320-322.
 • Hisli N (1988) Beck Depresyon Envanteri’nin geçerliği üzerine bir çalışma. Türk Psikoloji Dergisi, 6(22): 118-126.
 • Hisli N (1989) Beck Depresyon Envanteri’nin üniversite öğrencileri için geçerliği ve güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 6(23):3-13.
 • Hisli N (1990) Almanya’dan dönüş yapan öğrencilerden uyum yapan ve yapmayanların fonksiyonel olmayan tutumlar, otomatik olumsuz düşünceler ve problem çözme yeterliği konusunda kendilerini algılayışları açısından farklılıkları. V. Ulusal Psikoloji Kongresi. Psikoloji Seminer Dergisi Özel Sayısı, 8, İzmir.
 • Kushner MG, Beitman BD, Beck NC (1989) Factors predictive of panic disorder in cardiology patients with chest pain and no evidence of coronory artery disease: A cross-validation. J Psychosom Res, 33(2): 207-215.
 • Öner N, LeCompte A (1985) Süreksiz Durumluk/Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Özdemir M, Taneli S (1996) 10-14 yaş çocuklarında semptom tarama ve agresyon faktörünün saptanması. IX. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş bildiri, İstanbul.
 • Savaşır I, Şahin NH (Ed) (1997) Bilişsel Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Şahin NH (1990) Re-entry and the academic psychological problems of second generation. Psychology and Developing Societies, 2(2): 165-182.
 • Şahin N, Şahin NH (1995) Dimensions of concerns: the case of Turkish adolescents. J Adolesc, 18:22-44.
 • Şahin NH, Durak A (1994) Kısa Semptom Envanteri: Türk gençleri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(31):44-56.
 • Şahin NH, Şahin N (1992) Adolescent guilt, shame and depression in relation to sociotropy and autonomy. Paper presented at the World Congress of Cognitive Therapy, June 17-21, Toronto, Canada.
 • Şahin N, Şahin NH, Oral A ve ark. (1994) Türkiye’de Ergenlik Dönemi Araştırmaları Bibliyografyası (1980-1994), Cilt-I Ankara: Psikoloji Araştırmaları Merkezi.
 • Şahin N, Şahin NH, Oral A ve ark. (1995) Türkiye’de Ergenlik Dönemi Araştırmaları Bibliyografyası (1980-1994), Cilt-II Ankara: Psikoloji Araştırmaları Merkezi.
 • Tate DG, Kewman DG, Maymard F ve ark. (1990) The Brief Symptom Inventory: Measuring psychological distress in spinal cord injury. Rehabilitation Psychology, 34(4):211-216.
 • Tegin B (1980) Depresyonda bilişsel bozukluklar: Beck modeline göre bir inceleme. Yayınlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tezcan M (1987) Kültür ve Kişilik (Psikolojik Antropoloji). Ankara: Bilim Yayınları Ltd. Şti.
APA ŞAHİN H, BATIGÜN D, UĞURTAŞ S (2002). Kısa semptom envanteri (KSE): Ergenler için kullanımının geçerlik, güvenilirlik ve faktör yapısı. , 125 - 135.
Chicago ŞAHİN H Nesrin,BATIGÜN Durak Ayşegül,UĞURTAŞ Sinem Kısa semptom envanteri (KSE): Ergenler için kullanımının geçerlik, güvenilirlik ve faktör yapısı. (2002): 125 - 135.
MLA ŞAHİN H Nesrin,BATIGÜN Durak Ayşegül,UĞURTAŞ Sinem Kısa semptom envanteri (KSE): Ergenler için kullanımının geçerlik, güvenilirlik ve faktör yapısı. , 2002, ss.125 - 135.
AMA ŞAHİN H,BATIGÜN D,UĞURTAŞ S Kısa semptom envanteri (KSE): Ergenler için kullanımının geçerlik, güvenilirlik ve faktör yapısı. . 2002; 125 - 135.
Vancouver ŞAHİN H,BATIGÜN D,UĞURTAŞ S Kısa semptom envanteri (KSE): Ergenler için kullanımının geçerlik, güvenilirlik ve faktör yapısı. . 2002; 125 - 135.
IEEE ŞAHİN H,BATIGÜN D,UĞURTAŞ S "Kısa semptom envanteri (KSE): Ergenler için kullanımının geçerlik, güvenilirlik ve faktör yapısı." , ss.125 - 135, 2002.
ISNAD ŞAHİN, H Nesrin vd. "Kısa semptom envanteri (KSE): Ergenler için kullanımının geçerlik, güvenilirlik ve faktör yapısı". (2002), 125-135.
APA ŞAHİN H, BATIGÜN D, UĞURTAŞ S (2002). Kısa semptom envanteri (KSE): Ergenler için kullanımının geçerlik, güvenilirlik ve faktör yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(2), 125 - 135.
Chicago ŞAHİN H Nesrin,BATIGÜN Durak Ayşegül,UĞURTAŞ Sinem Kısa semptom envanteri (KSE): Ergenler için kullanımının geçerlik, güvenilirlik ve faktör yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi 13, no.2 (2002): 125 - 135.
MLA ŞAHİN H Nesrin,BATIGÜN Durak Ayşegül,UĞURTAŞ Sinem Kısa semptom envanteri (KSE): Ergenler için kullanımının geçerlik, güvenilirlik ve faktör yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.13, no.2, 2002, ss.125 - 135.
AMA ŞAHİN H,BATIGÜN D,UĞURTAŞ S Kısa semptom envanteri (KSE): Ergenler için kullanımının geçerlik, güvenilirlik ve faktör yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi. 2002; 13(2): 125 - 135.
Vancouver ŞAHİN H,BATIGÜN D,UĞURTAŞ S Kısa semptom envanteri (KSE): Ergenler için kullanımının geçerlik, güvenilirlik ve faktör yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi. 2002; 13(2): 125 - 135.
IEEE ŞAHİN H,BATIGÜN D,UĞURTAŞ S "Kısa semptom envanteri (KSE): Ergenler için kullanımının geçerlik, güvenilirlik ve faktör yapısı." Türk Psikiyatri Dergisi, 13, ss.125 - 135, 2002.
ISNAD ŞAHİN, H Nesrin vd. "Kısa semptom envanteri (KSE): Ergenler için kullanımının geçerlik, güvenilirlik ve faktör yapısı". Türk Psikiyatri Dergisi 13/2 (2002), 125-135.