Yıl: 2015 Cilt: 26 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 7 - 11 Metin Dili: Türkçe

THE CORRELATION OF THE GROWTH HORMONE AND SEVERITY OF THE KYPHOSIS IN THE PATIENTS WITH SCHUERMANN KYPHOSIS

Öz:
Geçmiş bilgiler: Scheuermann kifozu adölesanda görülen en sık görülen yapısal kifozdur. Etiyolojisi hali hazırda bilinmemektedir. Histolojik çalışmalar, anormal son plak kartilaj oluşumu, düzensiz ossifikasyon (Shmorl nodülleri), anormal kollajen / proteoglikan oranlarıyla giden çeşitli oranlarda kollajen agregasyonu göstermektedir. Büyüme hormonunun aşırı salınması, Scheuermann kifozunun etiyopatogenezinde rol oynadığı düşünülmüştür. Hastaların yaşlarına uygun normal persentillerden yüksek kilo ve boylarda olması bu düşünceyi desteklemektedir. Ancak, hiç bir çalışmada kesin olarak büyüme hormonu ile hastalık arasındaki ilişki gösterilememiştir.Amaç: Bu çalışmanın amacı, büyüme hormonunun, Scheuermann kifozu etiyolojisinde rol oynayıp oynamadığının ve hormon düzeyleri ile kifotik deformitenin şiddeti arasında korelasyon olup olmadığının araştırılmasıdır.Hastalar ve Metot: Ortalama yaşları 14.4 ± 3.2, torakal kifozu 60° üzeri ve en az 3 komşu omurda 5°'den fazla lokal kifozu olan 16 kız ve 15 erkek toplam 31 hasta bu çalışmaya dahil edilmiştir. Kifotik deformiteye sahip hastalar 60° - 70° (12 hasta), 71° - 80° (10 hasta) 81° ve üzeri (9 hasta) olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Tüm hastaların direk PA ve lateral grafileri ile MR'ları çekilmiştir. Hastalara konservatif veya cerrahi bir tedaviye başlamadan önce sabah büyüme hormon düzeylerine bakılmıştır.Sonuçlar: Tüm hastalar dahil edildiğinde ortalama global kifoz açısının 75.23° ± 9.65° olduğu belirlenmiştir. 60° - 70° (12 hasta) kifoza sahip hastalarda bu açının ortalama 65.92° ± 3.58°, 71° - 80° (10 hasta) kifoza sahip hastalarda ortalama 75.30° ± 2.63° ve torakal kifozu 81° üzeri olan hastalarda (9 hasta) ortalama 87.56° ± 4.79° olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada yer alan 31 hastanın 28 (% 90,3)'inde büyüme hormon düzeyleri 5-16 yaş için normal sayılan erkekler için 0-11 ng/ml ve kızlar için 0-17 ng/ml aralıklarında olduğu belirlenmiştir. Sadece 3 erkek hastada (% 9.7) büyüme hormon düzeyi 11 ng/ml üzerinde bulunmuştur. Tüm hastaların büyüme hormon düzeyleri 8 ng/ml üzerinde olup hastaların % 67.7'sinde ise bu düzey 10 ng/ml üzerinde olduğu saptanmıştır. Tüm hastalar dahil edildiğinde büyüme hormon düzeyleri ortalama 10.46 ± 1.48 ng/ml olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Hastaların kifotik deformitelerine göre yapılan gruplardaki ortalama büyüme hormon düzeylerinin istatistikî olarak benzer olduğu görülmüştür (p > 0,05). Başka bir deyişle Scheuerman kifozundaki sagittal deformitenin şiddeti ile büyüme hormon düzeyleri arasında bir korelasyon bulunamamıştır
Anahtar Kelime:

SCHUERMANN KİFOZUNDA BÜYÜME HORMONU İLE KİFOTİK DEFORMİTE CİDDİYETİNİN KORELASYONU

Öz:
Backround data: Scheuermann's structural kyphosis is the most common cause of kyphotic deformity in adolescents. The etiology of Scheuermann's kyphosis remains unclear. Histologic studies have revealed abnormal vertebral endplate cartilage, irregular mineralization, disorders in vertebral ossification, and alterations in collagen aggregation with abnormal collagen-proteoglycan ratios. Growth hormone hypersecretion also has been related to the pathogenesis of Scheuermann's kyphosis. Patients with the disease were found to be taller than the percentile mean height for their age. However, no studies exist to define causative relation between growth hormone secretion and Scheuermann's disease and its role remains unclear. Purpose: The aim of the that study was to research the effecting of the growth hormone on the occurrence of the Scheuermann disease and also to evaluate of the correlation between the severity of the kyphotic curve of the Scheuermann Kyphosis and Growth Hormone.Patients and methods: 16 female and 15 male patients with an average age of 14.4 ± 3.2 and having thoracic kyphosis angle >60° due to wedging in at least 3 levels, totally 31 patients were included in the study. Deformities of the patients were divided into 3 groups as 60° - 70° (12 patients), 71° - 80° (10 patients) and over 81° (9 patients). For all the patients' anteroposterior and lateral x-rays and thoracic magnetic resonance imaging (MRI) were performed. Morning growth hormone levels were measured. All the patients were new cases and before conservative or surgical treatment serum growth hormone levels were obtained. Results: When all the patients are included global kyphosis angle average was 75.23° ± 9.65°. Averages were found to be, in 60° - 70° (12 patients) kyphosis angle group 65.92° ± 3.58°, in 71° - 80° (10 patients) group 75.30° ± 2.63° and in over 81° (9 patients) 87.56° ± 4.79°. 28 of the 31 patients (90.3%) growth hormone levels were in the normal range of the laboratory for 5-16 years in male 0-11 ng/ml and female 0-17 ng/ml. Only 3 male patients (9.7%) growth hormone levels were above 11 ng/ml. All the patients were over 8 ng/ml, 67.7% of the patients were over 10 ng/ml. When all the patients are included average morning fasting growth hormone concentration was 10.46 ± 1.48 ng/ml. Conclusion: In conclusion, according to the results of this study, growth hormone levels and severity of the kyphotic deformity are not statistically correlated. In other words, there was no correlation between Scheuermann kyphosis and level of growth hormone being close to the upper limit or higher than normal
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1- Arlet V, Schlenzka D. Scheuermann's kyphosis: surgical management. Eur Spine J 2005; 14(9): 817-827.
 • 2- Fotiadis E, Kenanidis E, Samoladas E, Christo-doulou A, Akritopoulos P, Akritopoulou K. Scheuer-mann's disease: focus on weight and height role. Eur Spine J 2008; 17(5): 673-678.
 • 3- Holt RT, Dopf CA, Isaza JE, et al. Adult kypho-sis. In: Frymoyer JW, ed. The Adult Spine. Principles and Practice. 2nd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 1997:1537-1578.
 • 4- Lowe TG. Scheuermann's disease. Orthop Clin North Am. 1999; 30(3):475-487.
 • 5- McKenzie L, Sillence D. Familial Scheuermann disease: a genetic and linkage study. J Med Genet. 1992; 29(1):41-45.
 • 6- Morrisey RT, Weinstein SL (Eds.), Lowell and Winter's Pediatric Orthopaedics, Lippincott, Williams and Wilkins Co., Philadelphia, 2006; pp: 809-812.
 • 7- Murray PM, Weinstein SL, Spratt KF. The natural history and long-term follow up of Scheuermann kypho-sis. J Bone Joint Surg Am. 1993; 75(2):236-238.
 • 8- Papagelopoulos PJ, Klassen RA, Peterson HA, Dekutoski MB. Surgical treatment of Scheuermann's dis-ease with segmental compression instrumentation. Clin Orthop Relat Res 2001; 386: 139-149.
 • 9- Papagelopoulos PJ, Mavrogenis AF, Savvidou OD, Mitsiokapa EA, Themistocleous GS, Soucacos PN. Current concepts in Scheuermann's kyphosis. Orthope-dics. 2008;31(1):52-8.
 • 10- Sachs B, Bradford D, Winter R, Lonstein J, Moe J, Willson S. Scheuermann's kyphosis. Follow up of Milwaukee brace treatment. J Bone Joint Surg 1987; 69-A(1):50-58.
 • 11- Scheuermann HW. Kyphosis dorsalis juvenilis. Ugeskr Laeger. 1920; 82:385-393.
 • 12- Soo CL, Noble PC, Esses SI. Scheuermann ky-phosis: long-term follow-up. Spine J. 2002; 2(1):49-56.
 • 13- Sturm PF, Dobson JC, Armstrong GW. The surgi-cal management of Scheuermann's disease. Spine. 1993; 18(6):685-691.
 • 14- Wenger D, Frick S. Scheuermann kyphosis. Spine. 1999; 24(24):2630-2369.
APA KARAGÜVEN D, BENLİ İ, ÜN A, KURTULUŞ B, ER U (2015). THE CORRELATION OF THE GROWTH HORMONE AND SEVERITY OF THE KYPHOSIS IN THE PATIENTS WITH SCHUERMANN KYPHOSIS. Journal of Turkish Spinal Surgery, 26(1), 7 - 11.
Chicago KARAGÜVEN Doğaç,BENLİ İ. Teoman,ÜN Ahmet,KURTULUŞ Burhan,ER Uyğur THE CORRELATION OF THE GROWTH HORMONE AND SEVERITY OF THE KYPHOSIS IN THE PATIENTS WITH SCHUERMANN KYPHOSIS. Journal of Turkish Spinal Surgery 26, no.1 (2015): 7 - 11.
MLA KARAGÜVEN Doğaç,BENLİ İ. Teoman,ÜN Ahmet,KURTULUŞ Burhan,ER Uyğur THE CORRELATION OF THE GROWTH HORMONE AND SEVERITY OF THE KYPHOSIS IN THE PATIENTS WITH SCHUERMANN KYPHOSIS. Journal of Turkish Spinal Surgery, vol.26, no.1, 2015, ss.7 - 11.
AMA KARAGÜVEN D,BENLİ İ,ÜN A,KURTULUŞ B,ER U THE CORRELATION OF THE GROWTH HORMONE AND SEVERITY OF THE KYPHOSIS IN THE PATIENTS WITH SCHUERMANN KYPHOSIS. Journal of Turkish Spinal Surgery. 2015; 26(1): 7 - 11.
Vancouver KARAGÜVEN D,BENLİ İ,ÜN A,KURTULUŞ B,ER U THE CORRELATION OF THE GROWTH HORMONE AND SEVERITY OF THE KYPHOSIS IN THE PATIENTS WITH SCHUERMANN KYPHOSIS. Journal of Turkish Spinal Surgery. 2015; 26(1): 7 - 11.
IEEE KARAGÜVEN D,BENLİ İ,ÜN A,KURTULUŞ B,ER U "THE CORRELATION OF THE GROWTH HORMONE AND SEVERITY OF THE KYPHOSIS IN THE PATIENTS WITH SCHUERMANN KYPHOSIS." Journal of Turkish Spinal Surgery, 26, ss.7 - 11, 2015.
ISNAD KARAGÜVEN, Doğaç vd. "THE CORRELATION OF THE GROWTH HORMONE AND SEVERITY OF THE KYPHOSIS IN THE PATIENTS WITH SCHUERMANN KYPHOSIS". Journal of Turkish Spinal Surgery 26/1 (2015), 7-11.