Yıl: 2002 Cilt: 13 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 273 - 281 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Standardize mini mental test'in türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlik ve güvenilirliği

Öz:
Amaç: Uluslararası alanda yaygın olarak kullanılan mini mental testin Türk toplumunda hafif demans tanısında geçerliği ve güvenilirliği sınanmıştır. Yöntem: Standardize Mini Mental Test (SMMT) ve uygulama kılavuzu Türkçe'ye çevrildi. Çalışmaya en az 5 yıl eğitim almış olup, ortalama yaşı 77±6 olan toplam 212 denek alındı. Klinik görüşme sonrası bu denekler 71'i demanslı, 141'i de kontrol olmak üzere iki gruba ayrıldı. Toplam puan ortalamasının iki grup arasındaki farkının anlamlılığı, 18-29 arasındaki her bir değerin eşik değer kabul edilmesi ile duyarlık ve özgüllük, pozitif ve negatif yordayıcı değerleri ve kappa değerleri hesaplanarak en uygun eşik değer tespit edildi. Güvenilirlik incelemesinde test toplam puanının uygulayıcılar arası korelasyonu ve en uygun eşik değere göre demans ve sağlıklı dağılımının klinik tanı ile arasındaki uyumu sınamak amacıyla kappa değeri hesaplandı. Bulgular: SMMT'in toplam puanının iki grup arasında anlamlı fark gösterdiği, eşik değerler için de 23/24 değerinin 0,91 duyarlık, 0,95 özgüllük, sırasıyla 0,90, 0,95 ve 0,86 pozitif, negatif yordayıcı değer ile kappa değeri gösterdiği saptandı. Uygulayıcılar arası güvenilirlik incelemesinde r:0,99, kappa değeri ise 0,92 olarak elde edildi. Sonuç: SMMT'in Türk toplumunda hafif demans tanısında geçerli ve güvenilir olduğu ve ideal eşik değerin 23/24 olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelime: Duyarlılık ve özgüllük Psikolojik testler Bunama Testlerin kestirim değeri Sonuçların tekrarlanabilirliği

Konular: Psikiyatri

Reliablitiy and validity of the standardized mini mental state examination in the diagnosis of mild dementia in Turkish population

Öz:
Reliability and Validity of The Standardized Mini Mental State Examination in The Diagnosis of Mild Dementia in Turkish Population Objective: Reliability and validity of the Mini Mental State Examination in differentiating mild dementia from normal controls in Turkish population. Method: The Standardized Mini Mental State Examination (SMMSE) and its instruction were translated into Turkish. A total of 212 subjects with mean age of 77±6, were recruited for the study. 71 were diagnosed to be demented and 141 were evaluated as normal controls. The scale total score was analysed for discriminant validity using student's t-test. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values and kappa score were calculated for all of the scores between 18 and 29. Kappa value was calculated for the comparison of the dementia diagnosis between the two investigators using the best cut off score obtained in the analysis above. Results: Statistical analysis revealed that the Turkish version of the SMMSE has high discriminant validity and interrater reliability in the diagnosis of mild dementia. The cut off score 23/24 was found to have the highest sensitivity (0,91), specificity (0,95), positive and negative predictive values (0,90 and 0,95) and kappa score (0,86). Interrater reliability analysis showed high correlation (r:0,99) and kappa value (0,92). Conclusion: The results of this study showed that the Turkish version of the SMMSE has high reliability and validity for the diagnosis of mild dementia in Turkish population.
Anahtar Kelime: Predictive Value of Tests Reproducibility of Results Sensitivity and Specificity Psychological Tests Dementia

Konular: Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Say›msal El Kitabı, dördüncü baskı (DSM-IV) (Çev. Ed.: E. Köroğlu) Hekimler Yay›n Birliği, Ankara, 1995.
 • Anthony JC, LeResche L, Niaz E, Von Korff MR, Folstein MF(1982) Limits of the "Mini mental state" as a screening test for dementia and delirium among hospital patients. Psychol Med, 12:397-408.
 • Bird HR, Canino G, Stipec MR, Shorut P (1987) Use of the mini mental state examination in a probability sample of a Hispanic population. J Nerv Ment Dis, 175:731-737.
 • DeKosky ST, Shih WJ, Schmith FA, Coupal J, Kirkpatrick C(1990) Assessing utility of single photon emission computed tomography (SPECT) scan in Alzheimer disease: correlation with cognitive severity. Alzheimer Dis Assoc Disord, 4:14-23.
 • DePaulo JR, Folstein MF (1978) Psychiatric disturbances in neurological patients: detection, recognition. Ann Neurol, 4:225- 228.
 • Fillenbaum GC, Heyman A, Wilkinson WE, Haynes CS (1987) Comparison of two screening tests in Alzheimer disease: The correlation and reliability of the Mini Mental State Examination and Modified Blessed Test. Arch Neurol, 44:924-927.
 • Folstein MF, Folstein S, Mc Hugh PR (1975) "Mini Mental State" A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res, 12:189-198.
 • Folstein MF, Anthony JC, Parhad I, Duffy B (1985) The meaning of cognitive impairment in elderly. Journal of American Geriatric Society, 33: 228-235.
 • Ganguli M, Ratcliff G, Chandra V (1995) A Hindi version of the MMSE: The development of a cognitive screening instrument for a largely illiterate rural elderly population in India. Int J Geriatr Psychiatry, 10:367-377.
 • Gelder M, Gath D, Mayou R, Cowen P (1996) Oxford Textbook of Psychiatry. 3. bask›, Oxford University Press, s. 510.
 • Horton AM, Slone DG, Shapiro S(1987) Neuropsychometric correlates of the Mini Mental State Examination: Preliminary data. Percept Mot Skills, 65:64-66.
 • Kaplan Hİ, Sadock BJ(1998) Synopsis of PsychiatryBehavioral Science & Clinical Psychiatry. 8. baskı, Mass Publishing, s. 328.
 • Kayatekin MS, Öztürk MO, Savaşır I (1985) Kısa Kognitif Muayene (KKM) çizelgesinin güvenirlik ve geçerlilik çal›şmaları. XXI. Ulusal Psikiyatri ve Nöroloji Kongresi, Çukurova Tıp Fakültesi, Adana.
 • Koivisto K, Helkala EL, Reinikainen KJ, Hänninen T, Mykkänen L, Laakso M, Pyörälä K, Riekkinen PJ (1992) Population-based dementia screening program in Kuopio: The effect of education, age, and sex on brief neuropsychological tests. J Geriatr Psychiatry Neurol, 5:162-171.
 • Kukull WA, Larson EB, Teri L, Bowen J, McCormick W (1994) The Mini-Mental State Examination score and the clinical diagnosis of dementia. J Clin Epidemiol, 47: 1061-1077.
 • Li G, Shen YC, Chen CH, Zhao YW, Li SR, Lu M (1989) An epidemiological survey of age-related dementia in an urban area of Beijing. Acta Psychiatr Scand, 79:557-563.
 • Molloy DW, Standish TIM (1997) A guide to the standardized mini mental state examination. Int Psychogeriatr, 9 (Suppl.1): 87- 94.
 • Monch AU, Foldi NS, Ermini Fünfschilling DE (1995) Improving the diagnostic accuracy of the Mini Mental State Examination . Acta Neurol Scand, 92: 145-150.
 • Murden RA, McRae TD, Kaner S, Bucknam ME (1991) Mini Mental State exam scores vary with education in blacks and whites. Journal of American Geriatric Society, 39:149-155.
 • O'Connor DW, Pollit PA, Hyde JB, Fellows JL (1989) The reliability and validity of the mini mental state in a British community survey. J Psychiatr Res, 23:87.
 • O'Connor DW, Pollitt PA, Treasure FP, Brook CP, Reiss B (1989) The influence of education, social class and sex on Mini Mental State scores. Psychol Med, 19: 771-776.
 • Pearlson GD, Tune LE (1985) Cerebral ventricular size and cerebrospinal fluid acetylcholinesterase levels in senile dementia of the Alzheimer type. Psychiatry Res, 17:23-29.
 • Reisberg B, Ferris SH, de Leon MJ, Crook T (1982) The global deterioration scale for assessment of primary degenerative dementia. Am J Psychiatry, 139:1136-1139.
 • Tangalos EG, Smith GE, Ivnik RJ, Petersen RC, Kokmen E, Kurland LT (1996) The Mini-Mental State Examination in general medical practice: clinical utility and acceptance. Mayo Clin Proc, 71: 829-837.
 • Tsai L, Tsuang MT (1979) The Mini Mental State Test and Computarized Tomography. Am J Psychiatry, 1376:436-439.
 • Türkiye İstatistik Yıllığı (1993), T. C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, s. 49-60.
 • Uhlmann RF, Larson EB, Rees TS, Koepsell TD (1989) Relationship of hearing impairment to dementia and cognitive dysfunction in older adults. JAMA, 261: 1916-1919.
 • Wind AW, Schellevis FG, Van Staveren G, Scholten RP, Jonker C (1997) Limitations of the Mini-Mental State Examination in diagnosing dementia in general practice. J Geriatr Psychiatry, 12: 101-108.
APA GÜNGEN C, ERTAN T, EKER E, YAŞAR R (2002). Standardize mini mental test'in türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlik ve güvenilirliği. , 273 - 281.
Chicago GÜNGEN Can,ERTAN Turan,EKER Engin,YAŞAR Resmiye Standardize mini mental test'in türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlik ve güvenilirliği. (2002): 273 - 281.
MLA GÜNGEN Can,ERTAN Turan,EKER Engin,YAŞAR Resmiye Standardize mini mental test'in türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlik ve güvenilirliği. , 2002, ss.273 - 281.
AMA GÜNGEN C,ERTAN T,EKER E,YAŞAR R Standardize mini mental test'in türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlik ve güvenilirliği. . 2002; 273 - 281.
Vancouver GÜNGEN C,ERTAN T,EKER E,YAŞAR R Standardize mini mental test'in türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlik ve güvenilirliği. . 2002; 273 - 281.
IEEE GÜNGEN C,ERTAN T,EKER E,YAŞAR R "Standardize mini mental test'in türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlik ve güvenilirliği." , ss.273 - 281, 2002.
ISNAD GÜNGEN, Can vd. "Standardize mini mental test'in türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlik ve güvenilirliği". (2002), 273-281.
APA GÜNGEN C, ERTAN T, EKER E, YAŞAR R (2002). Standardize mini mental test'in türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(4), 273 - 281.
Chicago GÜNGEN Can,ERTAN Turan,EKER Engin,YAŞAR Resmiye Standardize mini mental test'in türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi 13, no.4 (2002): 273 - 281.
MLA GÜNGEN Can,ERTAN Turan,EKER Engin,YAŞAR Resmiye Standardize mini mental test'in türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.13, no.4, 2002, ss.273 - 281.
AMA GÜNGEN C,ERTAN T,EKER E,YAŞAR R Standardize mini mental test'in türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi. 2002; 13(4): 273 - 281.
Vancouver GÜNGEN C,ERTAN T,EKER E,YAŞAR R Standardize mini mental test'in türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi. 2002; 13(4): 273 - 281.
IEEE GÜNGEN C,ERTAN T,EKER E,YAŞAR R "Standardize mini mental test'in türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlik ve güvenilirliği." Türk Psikiyatri Dergisi, 13, ss.273 - 281, 2002.
ISNAD GÜNGEN, Can vd. "Standardize mini mental test'in türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlik ve güvenilirliği". Türk Psikiyatri Dergisi 13/4 (2002), 273-281.