Yıl: 2015 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 306 - 318 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Müzede Drama: Heykel ve İmgelem Kavramı*

Öz:
Bu çalışmada yaratıcı drama yöntemine göre hazırlanan öğretim etkinliklerinin öğrencilerin müzelere yönelik tutumlarına etkisi araştırılmıştır. Araştırma kapsamında müzelerin eğitim amacıyla kullanılabileceğini ve müzede yer alan heykel ve imgelemin önemi ve gerekliliğinin farkındalığını öğretmek amaçlanmaktadır. Araştırmada 2014-2015 eğitim- öğretim yılının birinci döneminde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne devam eden sınıf öğretmeni adaylarından 54 (15+18+21)'i ile çalışılmıştır. Öğretmen adayları 3 grup halinde farklı zamanlarda etkinliğe katılmışlardır. Öğrencilere Samsun Kent Müzesi'nde 6 saatlik bir atölye çalışması yaptırılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Müzeye Yönelik Tutum Görüşme Formu" ve "Atölye Değerlendirme Formu" kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yapılmıştır. Verilerin sonuçlarına göre yaratıcı dramaya müzede işlenen heykel sanatı imgelem kavramı hem müzeye bakış açılarını değiştirmiştir. Öğrencilerin Müzede yapılan yaratıcı drama eğitiminden sonra imgelem ve heykellerin hayatımızda ne kadar önemli yer tuttuğunun bilincine varmış oldukları gözlemlenmiştir. Müzede yaratıcı drama eğitimi almadan önce müzelerin sadece geçmişte yaşayan kişilerden kalan eserlerin bulunduğu, sadece gezip bakma amacıyla gidildiği yer olarak düşündüklerini dile getirmişlerdir. Eğitimden sonra müzelerin eğitim amaçlı kullanılabileceğini, müzelerin aslında sıkıcı bir yer olmadığını ve sadece eski eşyaların saklandığı bir yer olmadığını fark ettiklerini belirtmişlerdir.
Anahtar Kelime:

Drama at the Museum: The Concept of Sculpture and Imagination

Öz:
This study investigated the effect of students' attitudes towards museum educational activities prepared by the method of creative drama. Research within the scope of the museum can be used for educational purposes and the importance of the sculptures and imagination in the museum and is intended to teach awareness of the requirements. During the 2014-2015 academic year in ongoing research first Ondokuz Mayıs University has been working with student teachers from 54. Students in Samsun city museum was continued in 6-hour workshop. As a data collection tool in working, developed by the researchers "Attitudes survey form for the Museum" and "Workshop Evaluation Form" is used. Evaluation of the data was made from content analysis of qualitative research methods. According to the results subject of sculpture at the museum committed to creative drama, but overview of the museum has changed the way and Them was understood that they have got hold of both imagination and sculpture to realize that how important place in our lives. Students changed their perspectives and lessons from the museum stated that the museum will not be processed and used as a learning environment. They often think that museums are attractions that crawl quickly.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adıgüzel, H. Ö. & Tokgöz, N. (2000). Müze Ortamında Drama ile Yaşantılara Dayalı Öğrenme- Anadolu Medeniyetleri Müzesi Örneği- (Ed. Naci Aslan) Dramaya Çok Yönlü Bakış. Türkiye 2. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Seminerinde bildiri olarak sunulmuştur. Ankara: Fersa Matbaası.
 • Adıgüzel, Ö. (2000). Müze Pedagojisinin Türkiye'deki Yansımaları ve Müzelerdeki Yaratıcı Drama Uygulamaları. 3. Uluslararası Tarih Kongresi. Tarih Yazımı ve Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar: Küreselleşme ve Yerelleşme. Türkiye Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, s. 130-144
 • Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara: Naturel Yayınevi.
 • Adıgüzel, Ö. H. (1993). Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı. Ankara.
 • Atagök, T. (1982). Çağdaş Müzecilik Kavramı Doğrultusunda Türk Sanat Müzelerinin Kültürel Etkinliklerinin Saptanması. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeterlilik Tezi, İstanbul.
 • Atagök, T. (1994). Kültür ve Toplum. I. Müzecilik Sempozyumu Bildiriler. 14-15 Ekim 1993. İstanbul: Dz. K. K. Basımevi.
 • Benuğur, Pembe (2000). Arkeoloji Müzelerinin Çocuklara Yönelik Faaliyetleri, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Buyurgan, S. ve Buyurgan, U. (2007). Sanat Eğitimi ve Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Buyurgan, S., Mercin, L. ve Özsoy V. (Ed). (2005). Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları. Ankara: Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları.
 • Carr, D. (2001). A Museum is an Open Work. International Journal of Heritage Studies 7 (2) 173-183.
 • Dean, D. K. (1996). Museum Exhibition. London: Routledge
 • Duncan, C. ve Wallach, A. (2006). Evrensel Müze, (The Universal Survey Museum). (çev. Renan Akman), Müze ve Eleştirel Düşünce Kitabı içinde (s. 59-67). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Earl, A. (1995). Müze Pedagojisi İngiltere'de Nasıl Gelişti? Tarih Konuşan Drama, Drama-Maske- Müze VI. Uluslar Arası Drama Semineri, Ankara: Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayın Dizisi No: 12,
 • Eğitmen, A. (1995). Arkeoloji Müzelerinin Eğitim Ortamı Olarak Etkililiğinin Artmasında Yaratıcı Dramanın Yeri ve Önemi. Ankara Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Emeksizoğlu, T. O. (2007). Polis Müzeleri ve Polis Müzelerinde Eğitimi. Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Erdoğan, İ. (2007). Eğitime yeni bir soluk: Müzeler. 20 Nisan 2015 tarihinde http://www.irfanerdogan.com.tr/index.php/egitime-yeni-bir-soluk-muzeler adresinden indirilmiştir.
 • Güleç, S. & Alkış, S. (2003). Sosyal bilgiler Öğretiminde Müze Gezilerinin İletişimsel Boyutu. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 63-78.
 • Güler, A. (2009). Programlı ve etkili bir müze gezisi için geliştirilen müze eğitim paketinin etkililiğinin ölçülmesi (Ankara ili ilköğretim I. kademe 3. sınıf Sanat Etkinlikleri dersi örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hein, G. E. (1998). Learning in the Museum. London: Routledge
 • Hooper-Greenhill, E. (1999). Müze ve Galeri Eğitimi. (Yay. Haz. Bekir Onur). Ankara: Çok Kültürlü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.
 • Karadeniz, C. & Okvuran, A. (2014). Müzede Bir Gece: Ankara Üniversitesi Öğrencileri ile Çorum Arkeoloji Müzesi'nde Müze Eğitimi. İlköğretim Online. 13 (3), 865-879.
 • Kemper, E., Stringfield, S, and Teddlie, C. (2003). Sampling strategies in social science research. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in social and behavioral research (273-296). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Keser, N. (2005). Sanat Sözlüğü, İstanbul: Ütopya Yayınları
 • Köstüklü, N. (1998). Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi. Konya: Kuzucular Ofset
 • L'Abbe ve Domecq, J. B. (1925). Lecons de Philosophie. (Akt.; Yard. Doç. Dr. R. Suat IŞILDAK, Yaratmada İlk Adım: İmge ve İmgelem, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) 2 (1), Haziran 2008, 64-69.
 • Madran, B. (1999). Müze Türleri. Yeniden Müzeciliği Düşünmek. (Der. Tomur Atagök). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi.
 • Modan, A. (1995). Psikoloji Müzeye Giriyor. Siyah Beyaz Gazetesi. 26.10.1995
 • Nuzzaci, A. (2006). General Education and Museum Education: Between Singularity and Plurality. Revista Complutense de Education. 17 (1), 65-75.
 • Okvuran, A. (2012). Müzede Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Türkiye'de Gelişimi. Eğitim ve Bilim. 37 (166). 170-180.
 • Onur, B. (2000). Müze Ortamında Çocukla İletişim, Kültür ve İletişim, 3(1), 35-46.
 • Önder, A., Abacı, O. & Kamaraj, I. (2009). Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi: İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki Marmara Örneklemi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (25), 103-117.
 • Öztürk, A. (2009). İlköğretimde Drama. Ali Öztürk (Ed.). Drama ve Sanatlar Eğitimi-I (s.143- 160), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları,
 • Paykoç, F. (2008). Müzede Düşünerek Dokunarak ve Hissederek Öğrenme. Geçmişten Geleceğe Türkiye'de Müzecilik Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2008.Bildiriler kitabı. Ankara: VEKAM (Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi) Yayını.
 • Safran, M. ve Ata, B. (1998). Okul Dışı Tarih Öğretimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 87-94.
 • San, İ. (1991). Yaratıcı Drama-Eğitsel Boyutları. (Ed. Ömer Adıgüzel), Yaratıcı Drama. Ankara: Naturel Kitap Yayıncılık.
 • Stradling, R. (2003). 20. yüzyıl Avrupa Tarihi Nasıl Öğretilmeli? (Çev. Ayfer Ünal). İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları.
 • Şahan, M. (2005). Müze ve Eğitim. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 4 (3). 487-501
 • Şar, E. & Sağkol, T. (2013). Eğitim Fakültelerinde Müze Eğitimi Dersi Gerekliliği Üzerine. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 20 (2). 83-90.
 • TDK Türkçe Sözlük (1998). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 549, Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları Türkçe Sözlükler Dizisi: 1.
 • Türk Dil Kurumu (2006). Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü.
 • Üstündağ, T. (1998). Yaratıcı Drama Eğitim Programının Öğeleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 22, 107-120.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA BAL İNCEBACAK B (2015). Müzede Drama: Heykel ve İmgelem Kavramı*. , 306 - 318.
Chicago BAL İNCEBACAK Belgin Müzede Drama: Heykel ve İmgelem Kavramı*. (2015): 306 - 318.
MLA BAL İNCEBACAK Belgin Müzede Drama: Heykel ve İmgelem Kavramı*. , 2015, ss.306 - 318.
AMA BAL İNCEBACAK B Müzede Drama: Heykel ve İmgelem Kavramı*. . 2015; 306 - 318.
Vancouver BAL İNCEBACAK B Müzede Drama: Heykel ve İmgelem Kavramı*. . 2015; 306 - 318.
IEEE BAL İNCEBACAK B "Müzede Drama: Heykel ve İmgelem Kavramı*." , ss.306 - 318, 2015.
ISNAD BAL İNCEBACAK, Belgin. "Müzede Drama: Heykel ve İmgelem Kavramı*". (2015), 306-318.
APA BAL İNCEBACAK B (2015). Müzede Drama: Heykel ve İmgelem Kavramı*. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 306 - 318.
Chicago BAL İNCEBACAK Belgin Müzede Drama: Heykel ve İmgelem Kavramı*. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4, no.2 (2015): 306 - 318.
MLA BAL İNCEBACAK Belgin Müzede Drama: Heykel ve İmgelem Kavramı*. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, 2015, ss.306 - 318.
AMA BAL İNCEBACAK B Müzede Drama: Heykel ve İmgelem Kavramı*. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 4(2): 306 - 318.
Vancouver BAL İNCEBACAK B Müzede Drama: Heykel ve İmgelem Kavramı*. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 4(2): 306 - 318.
IEEE BAL İNCEBACAK B "Müzede Drama: Heykel ve İmgelem Kavramı*." Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, ss.306 - 318, 2015.
ISNAD BAL İNCEBACAK, Belgin. "Müzede Drama: Heykel ve İmgelem Kavramı*". Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4/2 (2015), 306-318.