Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 14 Sayfa Aralığı: 1 - 15 Metin Dili: Türkçe

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI'NDA PEYGAMBER KISSALARININ İŞLENİŞ TARZI

Öz:
Peygamber Kıssaları Kur"an-ı Kerim"in önemli bir bölümünü teşkil eder. Bu yüzden peygamber kıssaları tefsir kitaplarında da ayrıntılı olarak işlenir. Son dönemlerde yazılmış bir tefsir eseri olan Risale-i Nur Külliyatı"ndaki peygamber kıssalarının işlenme metoduna baktığımızda, bu eserde klasik tefsirlerden farklı bir metot uyguladığını görmekteyiz. Bu çalışmamızda Risale-i Nur Külliyatı"nda peygamber kıssalarının işlenme tarzını klasik tefsirlerle karşılaştırdık ve Risale-i Nur Külliyatı"nın bu konudaki farkını ortaya koyduk
Anahtar Kelime:

PROCESSING STYLE OF THE PROPHETS' STORIES IN THE RISALE-I NUR COLLECTION

Öz:
The prophets" stories creates an important part of the Holy Koran. Therefore, the prophets" stories is processed lenghtly in the books of the commentary. When we look to the methods of the prophets" stories in Risale-i Nur Collection that written recently an book of the commentary, we see the Risale-i Nur Collection is apply the different methods from classical books of the commentary. We compared in this study processing style of the prophets" stories in Risale-i Nur Collection with other commentaries and we put forward the difference of the Risale-i Nur Collection"s methods
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • el-Beydâvî, Nasiruddîn Ebu Sa"id ,,Abdullah b. ,,Ömer b. Muhammed eş-Şirazî. (ts.), Envâru"t-Tenzîl ve Esrâru"t-Te"vîl, Daru"l-Fikr, Beyrut.
 • el-Beğavî, el-İmam Muhiyu"s-Sünne Ebi Muhammed Huseyn b. Mes"ud.(1409), Me"alimu"t-Tenzîl, (thk. Muhammed Abdullah en-Nemr), Dar Taybe, Riyad.
 • el-Alûsî, Şihabuddîn Mahmud b. ,,Abdillah el-Huseynî. (ts.), Ruhu"l-Maânî fi Tefsiri"l-Kur"ani"l-,,Azim ve-Sebi"l-Mesânî, İhyau Türasi"l-Arabî.
 • Cerrahoğlu, İsmail. (2007), Tefsir Usulü, DİB Yayınları, Ankara.
 • el-Cevzî, Ebu"l-Ferec Cemaluddin Abdurrahman b. Ali b. Muhammed.(1404), Zâdü"l-Masîr fi İlmi"t-Tefsir, el-Mektebu"l-İslamiyye,Beyrut.
 • Demirci, Muhsin. (2013), Tefsir Usulü, İFAV. Yayınları, İstanbul.
 • Demirci, Muhsin. (2013), Konulu Tefsire Giriş, İFAV Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.
 • el-Kurtubî, Ebu Ubeydullah Muhammed b. Ahmed b. Ebibekr. (1427/2007) el Cami" li- Ahkami"l-Kur"an, thk. Abdullah b. Abdulhasen et-Türkî, Müessesetü"r-Risale, Beyrut.
 • Ebu"s-Suud, Muhammed b. Muhammed b. Muhyiddin İmad. (ts.), Tefsiru Ebu"s- Suud, Daru İhyau"t-Türasi"l-Arabi, Beyrut.
 • Fîrûzâbâdî, Mecduddin Muhammed b. Yakûb. (1978), el-Kâmûsu"l-Muhît, el Hey"etü"l-Mısriyyetü"Ammetu li"l-Kitab, Mısır.
 • İbn Ebi Zemenîn, Ebu Abdullah Muhammed b. Abdullah. (1423/2002), Tefsir"l Kur"ani"l-Azîz, thk. Ebi Abdullah Huseyn b. Ukkaşe ve Muhammed b. Mustafa el-Kenz, El-Faruku"l-Hadise, Kahire.
 • İbn Kesîr, İmaduddin Ebu"l-Fidâ İsmail. (2000/1401), Tefsir"l-Kur"ani"l-Azîm, thk.Mustafa Seyyid Muhammed vd. Müessesetu Kurtuba, kahire.
 • İbn Kesîr, İmaduddin Ebu"l-Fidâ İsmail. (1417/1997), Kısasu"l-Enbiyâ, thk.Abdulhayy el-Fermavi, Müssesetu"nur, Mısır.
 • İbn Kesîr, İmaduddin Ebu"l-Fidâ İsmail. (1907/1986), el-Bidâye ve"n-Nihâye, Daru"l-Fikr, Beyrut.
 • Nursî, Said. (2013), İşârâtü"l-İ"caz, Envar Neşriyat, İstanbul.
 • Nursî, Said. (2015), Lem"alar, Envar Neşriyat, İstanbul.
 • Nursî, Said. (2015), Mektubat, Envar Neşriyat, İstanbul.
 • Nursî, Said. (2013), Sözler, Envar Neşriyat, İstanbul.
 • Nursî, Said. (2013), Tarihçe-i Hayatı, Envar Neşriyat, İstanbul.
 • Özgel, İshak. (Kış, 2015), "Çağdaş Tefsir Yönelişleri Açısından Bediüzzaman SaidNursî"nin Tefsir Yöntemi (Şuhûdî Tefsir)" Ekev Akademi Dergisi. S. 61.
 • Öztürk, Mustafa. (Bahar, 2014), "Son Dönem Osmanlı"dan Günümüz Türkiye"deKur"an ve Tefsir Çalışmaları", Karadeniz Tek. Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.1
 • er-Razî, Fahruddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ömer b. El-Hasan b. El-Huseyn b. Ali el-Kureyşî el-Bekri et-Teymi et-Taberistani. (1401/1981), Mefâtihu"l Ğayb, Darü"l- Fikr, Beyrut.
 • es-Sa"lebî, Ebû Zeyd ,,Abdurrahman b. Muhammed b. Mahluf. (1418), el Cevâhiru"l-Hisân fi Tefsiri"l-Kur"an, thk. eş-Şeyh Muhammed ,,Ali Mu"avviz, eş-Şeyh ,,Adil Ahmed ,,Abdu"l-Mevcud, 1. Baskı, Daru İhyâi"t- Türasi"l-,,Arabî, Beyrut.
 • es-Sâbûnî, Muhammed. (ts.) ,,Ali, Safvetü"t-Tefâsîr, Daru"l-Kur"ani"l-Kerim, Beyrut.
 • Şahin, M. Süreyya. (2002), "Kısas-ı Enbiyâ", DİA, Ankara.
 • Şengül, İdris. (2005), "Kıssa", DİA, İstanbul.
 • et-Taberî, Ebu Cafer Muhammed b. Cerîr. (1422/2001), Tefsir"üt-Taberî (Câmiu"l- Beyân an Tevîli"l-Kur"an), thk. Abdullah b. Abdulmuhsin
 • et-Türkî, Daru Hicr, Cize. et-Taberî, Ebu Cafer Muhammed b. Cerîr. (1387), Tarihu"t-Taberî, II. Baskı, Daru"t-Türas, Beyrut.
 • el-Vahidî, Ebu"l-Hasen Ali b. Ahmed b. Muhammed. (1415/1994), el-Vasît fi Tefsiri"l-Kur"ani"l-Mecîd, thk. Adil Ahmed Abdulnevcud vd. Daru"l- Kütübi"l-İlmiyye, Beyrut.
 • el-Vahidî, Ebu"l-Hasen Ali b. Ahmed b. Muhammed. (1430), Tefsiru"l-Basît, thk. Ahmed b. Muhammed b. Salih el-Hemmâdî, Riyad.
 • Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi. (2015), Hak Dini Kurân Dili, Sad. Lütfullah Cebeci vd. Akçağ Yayınları, Ankara.
 • ez-Zemahşerî, Carullah Ebu"l-Kasım Mahmud b. Ömer. (1417/1997), el-Keşşaf an Hakaiki Ğavamizi"t-Tenzîl ve Uyûni"l-Ekâvil fi Vucuhi"t-Te"vil, thk. Adil Ahmed Abdulmevcud ve Ali Muhammed Muavviz, Mektebetü"l-Ubeykan, Riyad.
APA YAGIR M (2015). RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI'NDA PEYGAMBER KISSALARININ İŞLENİŞ TARZI. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 1 - 15.
Chicago YAGIR Mehmet Yusuf RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI'NDA PEYGAMBER KISSALARININ İŞLENİŞ TARZI. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7, no.14 (2015): 1 - 15.
MLA YAGIR Mehmet Yusuf RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI'NDA PEYGAMBER KISSALARININ İŞLENİŞ TARZI. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.14, 2015, ss.1 - 15.
AMA YAGIR M RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI'NDA PEYGAMBER KISSALARININ İŞLENİŞ TARZI. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 7(14): 1 - 15.
Vancouver YAGIR M RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI'NDA PEYGAMBER KISSALARININ İŞLENİŞ TARZI. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 7(14): 1 - 15.
IEEE YAGIR M "RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI'NDA PEYGAMBER KISSALARININ İŞLENİŞ TARZI." Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, ss.1 - 15, 2015.
ISNAD YAGIR, Mehmet Yusuf. "RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI'NDA PEYGAMBER KISSALARININ İŞLENİŞ TARZI". Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7/14 (2015), 1-15.