Yıl: 2015 Cilt: 23 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1401 - 1420 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Yönteminin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkileri

Öz:
Problem Durumu: Bu araştırmada senkron ve asenkron eğitim yöntemlerinin bütünleştirilmesiyle oluşturulan web tabanlı uzaktan eğitim yönteminin öğrencilerin matematik başarılarına etkileri ve web tabanlı matematik öğretimine ilişkin görüşleri incelenmiştir Yöntem: 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılında Bilgisayar Programcılığı Programının kampüs ve uzaktan eğitim programına kayıtlı 59 öğrenci üzerinde yürütülen araştırma, eşitlenmemiş kontrol gruplu desene uygun olarak planlanmıştır. Bulgular: Araştırmanın verileri, "Kişisel Bilgi Formu", " Matematik Başarı Testi" ve "Görüş Belirleme Ölçeği" ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, deney ve kontrol grubu arasında başarı öntest sonuçları için ortalama farkların manidar olup olmadığı bağımsız gruplar için t testi ile saptanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının öntest sonuçlarına göre düzeltilmiş sontest puan ortalamaları arasındaki farkın manidarlığına tek yönlü kovaryans analizi (ANCOVA) tekniği kullanılarak test edilmiş, deney grubu öğrencilerinin web tabanlı matematik öğretimine ilişkin görüşleri frekans, yüzde değerlerine bakılarak betimlenmiştir. Çalışmanın sonuçları, web tabanlı uzaktan eğitim yönteminin, geleneksel yöntemle yapılan öğretim ile karşılaştırıldığında, öğrencilerin matematik başarılarına anlamlı ölçüde etki ettiğini ve web tabanlı öğrenme ortamının, zengin içerik, esneklik, bireysel öğrenmeye uygunluk ve zaman tasarrufu bakımından etkili bir yöntem olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin büyük çoğunluğunun web ortamında geleneksel sınıf ortamındaki gibi etkileşimin sağlanamayacağına inandıkları görülmektedir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

The Effects of Web Based Distance Education Method on Students' Mathematics Achievements

Öz:
The use of web-based teaching methods in mathematics education have attracted the attention of many educators in the world and in Turkey. In this research, the effects of webbased distance learning method created by blending synchronous and asynchronous teaching methods on students' achievements and views about web-based mathematics teaching were investigated. The study was carried out with two groups of 59 students enrolled in on-campus and online education programs at the Computer Programming Program during 2012-2013 academic year. A quasi-experimental research design was used. Data was collected with "Personal Information Form", "Mathematics Achievement Test" and " View Determine Scale". Results of the study showed that web-based distance learning method is more effective than traditional teaching methods in learning mathematics course in terms of achievement and web based learning environmet offers learner rich content, flexibility, availability of individual learning, time-saving. In addition, the majority of students believe that the interaction can not be established in web based learning environment such as the traditional classroom environment
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alkan, C. (1999). Eğitim teknolojisi ve uzaktan eğitimin kavramsal boyutları. Uzaktan Eği- tim, Yaz 1998-Kış 1999, 5-10.
 • Amin R., & Li, K. (2010). Should graduate mathematics courses be taught fully online? The Electronic Journal of Mathematics and Technology, 4 (1). 47-56.
 • Arcavi, A. (2003). The role of visual representations in the learning of mathematics. Educa- tional Studies in Mathematics, 52(3), 215-241.
 • Baki, A., & Çakıroğlu, Ü. (2010). Learning objects in high school mathematics classrooms: Implementation and evaluation. Computers & Education, 55, 1459-1469
 • Berigel, M. (2007). Web tabanlı ingilizce öğretim materyalinin tasarımı, uygulanması ve de- ğerlendirilmesi.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Türkiye
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel desenler: Öntest - sontest, kontrol grubu, desen ve veri analizi. İkinci Baskı. Ankara: Pegema Yayınları.
 • Dick. W., & Carey, L. (1990). The systematic design of instruction. New York: Harper Collins.
 • Dikbaş, E. (2005). Öğretmen adaylarının e-öğrenmeye yönelik tutum ve görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir, Türkiye.
 • Duran, N., Önal, A., & Kurtuluş, C. (2006). 'E-öğrenme ve kurumsal eğitimde yeni yaklaşım öğrenim yönetim sistemleri', Akademik Bilişim, Bildiriler Kitabı, s. 97- 101. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Engelbrecht, J., & Harding, A. (2004). Technologies involved in the teaching of un- dergraduate mathematics on the web. Journal of Online Mathematics and its Ap- plications. [Available online at: http://science.up.ac.za/muti/technologies.pdf] Retrieved on October 10, 2012.
 • Goldenberg, E. (1988). Mathematics, metaphors, and human factors: Mathematical, technical, and pedagogical challenges in the educational use of graphical repre- sentation of functions. Journal of Mathematical Behavior, 7(2), 135-173.
 • Graham, R. G. (2006). Definition, current trends and future directions. In C. J. Bonk, & C. Graham (Eds.), The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs (pp. 3-21). San Francisco, CA: Pfeiffer Publications.
 • Hrastinski, S. (2008). The potential of synchronous communication to enhance par- ticipation in online discussions: A case study of two e-learning courses. Informa- tion & Management, 45, 499-506.
 • Hwang, G., Vu, P.,& Chen, C.(2012). An online game approach for improving stu- dents' learning performance in web-based problem-solving activities. Computers & Education, 59, 1246- 1256.
 • Javed, S. H. (2008). Online facilitated mathematics learning in vocational education: A de- sign-based study. Unpublished doctoral dissertation. Victoria Üniversitesi.
 • Just, G. A. (2010). The effect of online interactive visuals on undergraduate mathematics learning. Unpublished doctoral dissertation. Northern Illinois Unıversity.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi (21. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kay, R. (2014). Exploring the use of web-based learning tools in secondary school class- rooms. Interactive Learning Environments, 22(1), 67-83.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fa- kültesi Yayınları.
 • Khan, B.H. (2005). Managing e-learning strategies: design, delivery, implementation and evaluation. Information Science Publishing.
 • Li, K., Uvah, J., Amin, R., & Hemasinha, R. (2009). A study of non-traditional instruction on qualitative reasoning and problem solving in general studies mathematics courses. Jour- nal of Mathematical Sciences and Mathematical Education, 4(1), 37-49.
 • Lin, C. (2009). A comparison study of web-based and traditional instruction on pre- service teachers' knowledge of fractions. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(3), 257-279.
 • Lopez-Morteo, G., & Lopez, G. (2004). Computer support for learning mathematics: A learning environment based on recreational learning objects. Computers & Education, 48, 618-641.
 • Orrill, C. H. (2006). What learner-centered professional development looks like: The pilot studies of the InterMath professional development project. The Mathemat- ics Educator, 16(1), 4-13.
 • Özyurt, H. (2012).Implementation and evaluation of a web based mathematics teaching system enriched with interactive animations for the probability unit. En- ergy Educatıon Scıence and Technology Part B-Socıal and Educatıonal Studıes, 4(3), 1167-1180.
 • Özyurt, Ö., Özyurt, H., Baki, A., & Güven, B. (2013). Integration into mathematics classrooms of an adaptive and intelligent individualized e-learning environment: Implementation and evaluation of UZWEBMAT. Computers in Human Behav- ior, 29, 726-738.
 • Paden, R. R. (2006). A comparison of student achievement and retention in an intro- ductory math course delivered in online, face-to-face, and blended modalities. Unpublished doctoral dissertation. Capella University.
 • Passerini,K., & Granger, M.J. (2000). A developmental model for distance learning using the internet. Computers & Education, 34, 1-15.
 • Ponte, J. P., & Santos, L. (2005). A distance in-service teacher education setting focused on mathematics investigations: The role of reflection and collaboration. Interactive Educational Multimedia, 11, 104-126.
 • Reeves, T. C., & Brackett, F. (1998). User characteristics checklist. URL Adresi: http://mime1.marc.gatech.edu/mm_tools/ucc.html.
 • Roblyer, M. D. (2007). A deconstructed example of a type 4 study: Research to mon- itor and report on common uses and shape desired directions. Contemporary Is- sues in Technology and Teacher Education [Online serial], 7(1). Available: http:// www.citejournal.org/vol7/iss1/seminal/article1.cfm
 • Saunders, G., & Klemming, F. (2003). Integrating technology into a traditional learning environment. Active Learning in Higher Education, 4(1), 74-86.
 • Singh, H. (2003) Building effective blended learning programs, Educational Tech- nology, 43, pp. 51-54.
 • Singh, H., & Reed, C. (2001). A white paper: Achieving success with blended learn- ing. 2001 ASTD State of the Industry Report, American Society for Training & Development, Centra Software.
 • Stahl, G., Wee, J. D., & Looi, C. (2011). Essays in computer-supported collaborative lear- ning. Gerry Stahl at Lulu.com, USA.
 • Summerlin, J.A. (2003). A comparison of the effectiveness of off-line internet and traditional class- room remediation of mathematical skills. Unpublished doctoral dissertation. Baylor University
 • Şendağ, S., & Odabaşı, H. (2009). Effects of an online problem based learning course on content knowledge acquisition and critical thinking skills. Computers and Education, 53(1), 132-141.
 • Şengül, S., & Ekinözü, İ. (2006). Canlandırma yönteminin öğrencilerin matematik yöntemine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, Ekim 2006 Cilt:14 No:2, 517-526
 • Şenyuva, E. (2007). Hemşirelik eğitiminde web tabanlı uzaktan eğitim uygulaması: "Hasta Eğitimi Dersi Örneği". Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilim- leri Enstitüsü. Tükiye.
 • Taylor, J.C., (2001). Fifth generation distance education. DETYA's Higher Education Series, Report No. 40, June, ISBN 0642 77210X,
 • Tsuei, M. (2012). Using synchronous peer tutoring system to promote elementary students' learning in mathematics. Computers & Education, 58, 1171-1182.
 • Tuncer, M. (2007). Elektronik devreler dersinin sanal ortamda proje tabanlı öğrenme yönte- mine göre sunulmasının öğrenci başarısı ve görüşlerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, Tükiye.
 • Ünsal, H. (2007). Harmanlanmış öğrenme etkinliğinin çoklu düzeyde değerlendirilmesi, Ya- yımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Tükiye.
 • Ünsal, H. (2012). Harmanlanmış öğrenmenin başarı ve motivasyona etkisi. Türk Eğitim Bi- limleri Dergisi, 10(1), 1-27.
 • Van de Wella, J.A., (1989). Elementary school mathematics, Newyork: Longman.
 • Vural, M. (2005). İlköğretim okulu ders programları ve öğretim kılavuzları 1-5. sınıflar. Er- zurum: Yakutiye Yayıncılık
 • Yang, Z., & Liu, Q. (2007). Research and development of web-based virtual on-line classro- om. Computers & Education, 48, 171-184.
 • Yorgancı, S. (2013). The effects of web-based dıstance mathematıcs ınstructıon on mathema- tıcs attıtudes and achıevements: The case of Erzurum Vocatıonal School. Ejoir,1, 64-83.
APA YORGANCI S (2015). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Yönteminin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkileri. , 1401 - 1420.
Chicago YORGANCI SERPİL Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Yönteminin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkileri. (2015): 1401 - 1420.
MLA YORGANCI SERPİL Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Yönteminin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkileri. , 2015, ss.1401 - 1420.
AMA YORGANCI S Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Yönteminin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkileri. . 2015; 1401 - 1420.
Vancouver YORGANCI S Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Yönteminin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkileri. . 2015; 1401 - 1420.
IEEE YORGANCI S "Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Yönteminin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkileri." , ss.1401 - 1420, 2015.
ISNAD YORGANCI, SERPİL. "Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Yönteminin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkileri". (2015), 1401-1420.
APA YORGANCI S (2015). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Yönteminin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkileri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1401 - 1420.
Chicago YORGANCI SERPİL Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Yönteminin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkileri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 23, no.3 (2015): 1401 - 1420.
MLA YORGANCI SERPİL Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Yönteminin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkileri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.23, no.3, 2015, ss.1401 - 1420.
AMA YORGANCI S Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Yönteminin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkileri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(3): 1401 - 1420.
Vancouver YORGANCI S Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Yönteminin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkileri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(3): 1401 - 1420.
IEEE YORGANCI S "Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Yönteminin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkileri." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23, ss.1401 - 1420, 2015.
ISNAD YORGANCI, SERPİL. "Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Yönteminin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkileri". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 23/3 (2015), 1401-1420.