Yıl: 2015 Cilt: 8 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 32 - 48 Metin Dili: Türkçe

İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA ÇERÇEVELEME PARADİGMASI: SON DÖNEME AİT BİR İNCELEME

Öz:
Çerçeveleme teorisi iletişim biliminin bütün alanlarında kullanılan teorik ve ampirik bir paradigma haline gelmiştir. Bu çalışmada, çerçeveleme araştırmalarının yaygınlığını ve kullanılan yöntemleri incelemek için 84 hakemli dergiden 4 yılda elde edilen çerçeveleme literatürü analize tabi tutulmuştur. Örnekleme Journal Citation Report'ta Institute for Scientific Information'a ait SSCI'da (web of knowledge) "iletişim dergisi" olarak geçen dergiler alınarak anahtar kelime taraması yapılmıştır. Ana bulgular, son dört yılda sosyal bilimlerin değişik alanlarında yapılan iletişim araştırmalarında, çerçeveleme kavram ve yöntemlerinin kullanım biçimlerinin çeşitliliğini ve teorik farklılıkları koruduğunu, en sık kullanılan yöntemin çerçeve tespiti araştırmaları olduğu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelime:

THE FRAMING PARADIGM IN COMMUNICATION RESEARCH: A STUDY OF RECENT TRENDS

Öz:
Framing Theory has evolved into a theoretical and empirical paradigm that is used by numerous disciplines in communication contexts. To explore the prevalence of framing related concepts and methods in various research fields, a framing research literature of the last four years was obtained from 84 peer reviewed journals and content analyzed for their respective fields of research and the methods used. The sample was obtained by multiple keyword searches on the Web of Knowledge database of SSCI indexed journals listed on the Journal Citation Report of the Institute for Scientific Information as "communication journals". The findings revealed that in the recent research in relation to framing theory or frames in communication analysis encompassed various disciplines in the social sciences which kept up the methodological diversity and the differences in theoretical approaches. Beyond this, it was found that the most used method was framing analysis with the aim to detect and define issue-specific frames in communication.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksoy S (2012) Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara İlişkin Tartışmaların Türk Basınında Çerçevelenmesi, Selçuk İletişim, 7(3), 191-205.
 • Ardıç Çobaner A (2013) Hak Temelli Sağlık Yaklaşımı Bağlamında Tütün Kontro- lü Haberlerinin Basında Çerçevelenmesi, Yayımlanmamış Doktara Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst, Ankara.
 • Bateson G (1972) Steps to an Ecology of Mind, Jason Aronson Inc, Notvale, New Jersey.
 • Atabek N ve Uztuğ F (1998) Haberlerde Çerçeveleme ve Öne Çıkarma, Kurgu Dergisi, 15, 96-105.
 • Carragee K M and Roefs W (2004) The Neglect Of Power in Recent Framing Research, Journal Of Communication, 54(2), 214-233.
 • Çoban M (2009) Egemen Söylemin Yeniden Üretilmesinde Haber Çerçeveleme: Kanal D Ve Stv Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst, Konya.
 • D'Angelo P (2002) News Framing As A Multiparadigmatic Research Program: A Response To Entman, Journal of Communication, 52(4), 870-888.
 • Danacı Ö (2005) Siyasi Kampanyalarda Medya: Yazılı Basın Haberlerinde "Çer- çeveleme" ve "Öne Çıkarma"nın Politikacı Temsilindeki Rolü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst, İstanbul.
 • Davis D K and Baran S J (1981) Mass Communication and Everyday Life: A Perspective on Theory and Effects, Wardsworth Pub. Co., Minnesota University.
 • Druckman J (2001) The Implications Of Framing Effects For Citizen Competence, Political Behavior, 23(3), 225-256.
 • Edelman M (1993) Contestable Categories And Public Opinion, Political Communication, 10, 231-242.
 • Entman R M (1991) Framing United-States Coverage Of International News: Contrasts in Narratives Of The Kal And Iran Air Incidents, Journal of Communication, 41(4), 6-27.
 • Entman R M (1993) Framing: Toward Clarification Of A Fractured Paradigm, Journal Of Communication, 43, 51-58.
 • Erdoğan İ (2011) Gündem Koyma Ve Saptama Yaklaşımında Bir Araştırma Gele- neği Ve Tasarımı Olarak Çerçeveleme, Erciyes İletişim Akademia, 2(1), 48-62.
 • Gamson W (1989) News as Framing, American Behavorial Scientist, 33(2), 157- 161.
 • Gamson W and Modigliani A (1989) Media Discourse And Public Opinion On Nuclear Power: A Constructionist Approach, The American Journal Of Sociology, 95(1), 1-37.
 • Gans H J (1980) Deciding What's News: A Study Of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek, and Time, Vintage Books, New York.
 • Gerhards J and Rucht D (1992) Mesomobiliztaion: Organizing And Framing in Two Protest Campaigns in West Germany, American Journal of Sociology, 98, 578-584.
 • Gitlin T (1980) The Whole World is Watching: Mass Media in The Making And The Unmaking Of The New Left, Berkely, Ca: University Of California Press.
 • Goffman E (1974) Frame Analysis: An Essay On The Organization Of Experience, Cambridge, Harvard University Press, MA.
 • Graber D A (1984) Processing The News: How People Tame The Information Tide, Longman, New York.
 • Güran M S ve Özarslan H (2013) Çerçeveleme Teorisinin Halkla İlişkilerde Kul- lanımı, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 34, 299-315.
 • Iyengar S (1991) Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues, University of Chicago Pres, Chicago.
 • Kahneman D and Tversky A (1984) Choices, Values, And Frames, American Psychologist, 39, 341-350.
 • Kosicki G M (1993) Problems And Opportunities in Agenda-Setting Research, Journal Of Communications, 43(2),100-127.
 • Küçük Durur E (2011) İnşacı Yaklaşım İçinde Çerçeveleme Kuramı Ve Haberin Çerçevelenişi, Atatürk İletişim Dergisi, 2, 21-32.
 • Maher T M (2001) Framing: An Emerging Paradigm Or A Phase Of Agenda- Setting? Framing Public Life, Perspectives On Media And Our Understanding Of The Social World, S. D. Reese, O. H. Gandy and A. E. Grant (eds.), Mahwah, Erlbaum, NJ, 83-95.
 • Littlejohn S W and Foss K A (2010) Theories of Human Communication: Tent Edition, Waveland Press.
 • McCombs M and Ghanem S I (2001) The Convergence Of Agenda Setting And Framing. Framing Public Life, Perspectives On Media And Our Understanding Of The Social World, S. D. Reese, O. H. Gandy ve A. E. Grant (Eds.), Mahwah, Erlbaum, NJ, 67-81.
 • McQuail D (2006) Mass Communication, SAGE Publications, Indiana University. McQuail D (2010) McQuail's Mass Communication Theory, SAGE Publication.
 • Miller M M and Riechert B P (2001) The Spiral Of Opportunity And Frame Resonance: Mapping The Issue Cycle in News And Public Discourse, Framing Public Life, Perspectives On Media And Our Understanding Of The Social World, S. D. Reese, O. H. Gandy and A. E. Grant (Eds.), Mahwah, Erlbaum, NJ, 106-123.
 • Nelson T E, Oxley Z M and Clawson R A (1997) Toward A Psychology Of Framing Effects, Political Behavior, 19, 221-246.
 • Özarslan H (2007) Çerçeveleme Yaklaşımı Açısından Haber Çerçevelerinin İzler Kitle Düşünceleri Üzerindeki Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enst, Konya.
 • Özarslan H (2014) Türk Basınında 1 Mayıs 2013 Şiddet Olaylarının Çerçevelen- mesi, Selçuk İletişim, 8(3), 122-139.
 • Park E and Kosicki G M (1995) Presidential Support During The Iran-Contra- Affair: People's Reasoning Process And Media Influence, Communication Research, 22, 207-236.
 • Price V, Tewksbury D and Powers E (1997) Switching Trains Of Thought: The İmpact Of News Frames On Reader's Cognitive Responses, Communication Research, 24, 481-506.
 • Rayner S (1992) Cultural Theory And Risk Analysis, Social Theories of Risk, Krimsky, S. and Golding, D. (Eds.), Praeger, Westport, Conn., 83-115,
 • Rhee J W (1997) Strategy And Issue Frames in Election Campaign Coverage: A Social Cognitive Account Of Framing Effects, Journal of Communication, 47, 26- 48.
 • Reese S D (2001) Prologue - Framing Public Life: A Bridging Model For Media Research, Framing Public Life, Perspectives On Media And Our Understanding Of The Social World, S. D. Reese, O. H. Gandy and A. E. Grant (Eds.), Mahwah, Erlbaum, NJ., 7-31.
 • Scheufele D (1999) Framing As A Theory Of Media Effect, Journal of Communication, 49(1), 103-122 .
 • Scheufele B (2004) Framing-Effects Approach: A Theoretical And Methodological Critique, Communications-The European Journal of Communication, 29, 401-428. Scheufele D A and Tewksbury D (2007) Framing, Agenda Setting, And Priming: The Evolution Of Three Media Effects Models, Journal of Communication, 57(1), 9-20.
 • Shah D V, Domke D and Wackman D B (2001) The Effects Of Value-Framing On Political Judgment And Reasoning, Framing Public Life, Perspectives On Media And Our Understanding Of The Social World, S. D. Reese, O. H. Gandy and A. E. Grant (Eds.), Mahwah, Erlbaum, NJ, 227-243.
 • Semetko H A and Scammell M (2012) The SAGE Handbook of Political Communication, Semetko H A and Scammell M (Eds), SAGE Publications Ltd., London.
 • Snow D E and Benford R (1992) Master Frames And Cycles Of Protest, Frontiers in Social Movement Theory, A. Morris ve C. M. Mueller (Eds.), Yale University Pres, New Haven, 133-155.
 • Snow D A, Rochford E B Jr., Worden S K and Benford R D (1986) Frame Alignment Processes, Micromobilization and Movement Participation, American Sociological Review, 51(4), 464 - 81.
 • Steinberg M (1998) Tilting the Frame: Considerations of Collective Action Framing from a Discursive Turn, Theory and Society, 27, 845-872.
 • Tankard J W Jr. (2001). The Empirical Approach To The Study Of Media Framing, Framing Public Life: Perspectives On Media And Our Understanding Of The Social World, S. D. Reese, O. H. Gandy and A. E. Grant (Eds.), Mahwah, Erlbaum, NJ, 95-106.
 • Tuchman G (1978) Making News, A Study in The Construction Of Reality, Knopf, New York.
 • Türkeş Kılıç M S (2012) Siyasi Parti Yasaklamalarındaki Farklılığı Açıklamak: DTP ve Batasuna Kararlarında AB Çerçevelemesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Wahl-Jorgensen K and Hanitzsch T (2009) On Why And How We Should Do Journalism Studies, The Handbook of Journalism Studies, K. Wahl-Jorgensen and T. Hanitzsch (Eds), International Communication Association (ICA) Handbook Series, Routledge, 3-17.
 • İnternet Kaynakları
 • Scheufe D (2014) Biograply, CV & Contact info, http://www.dietram scheufele.com/, erişim tarihi 27.12.2014.
 • Web of Science (2014). http://apps.webofknowledge.com, erişim tarihi 20.12.2014.
APA ÖZARSLAN H, GÜRAN M (2015). İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA ÇERÇEVELEME PARADİGMASI: SON DÖNEME AİT BİR İNCELEME. Selçuk İletişim, 8(4), 32 - 48.
Chicago ÖZARSLAN HÜSEYİN,GÜRAN M. Salih İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA ÇERÇEVELEME PARADİGMASI: SON DÖNEME AİT BİR İNCELEME. Selçuk İletişim 8, no.4 (2015): 32 - 48.
MLA ÖZARSLAN HÜSEYİN,GÜRAN M. Salih İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA ÇERÇEVELEME PARADİGMASI: SON DÖNEME AİT BİR İNCELEME. Selçuk İletişim, vol.8, no.4, 2015, ss.32 - 48.
AMA ÖZARSLAN H,GÜRAN M İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA ÇERÇEVELEME PARADİGMASI: SON DÖNEME AİT BİR İNCELEME. Selçuk İletişim. 2015; 8(4): 32 - 48.
Vancouver ÖZARSLAN H,GÜRAN M İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA ÇERÇEVELEME PARADİGMASI: SON DÖNEME AİT BİR İNCELEME. Selçuk İletişim. 2015; 8(4): 32 - 48.
IEEE ÖZARSLAN H,GÜRAN M "İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA ÇERÇEVELEME PARADİGMASI: SON DÖNEME AİT BİR İNCELEME." Selçuk İletişim, 8, ss.32 - 48, 2015.
ISNAD ÖZARSLAN, HÜSEYİN - GÜRAN, M. Salih. "İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA ÇERÇEVELEME PARADİGMASI: SON DÖNEME AİT BİR İNCELEME". Selçuk İletişim 8/4 (2015), 32-48.