Yıl: 2015 Cilt: 21 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 440 - 445 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

A prospective clinical study of the effects of the physical features of the appendix on perforation

Öz:
BACKGROUND: Acute appendicitis (AA) is one of the most common surgical emergencies, whosepostoperative morbidity and mortality increase significantly when the appendix perforates. The identification of factors that lead to perforation in these patients might effectively reduce morbidity. In this study, factors associated with perforation in AA were examined.METHODS: The study included sixty patients divided into equal non-perforated and perforated groups. Preoperative body mass index (BMI) and prehospital delay of the patients, the appendix location, presence of fluid or abscesses during surgery, and the appendix wall thickness, root and end diameters, and length in the surgery specimen were compared.RESULTS: The patients were comprised of forty males and 20 females, with a median age of 27 (range 16-84) years. BMI was significantly higher in the perforated group than the non-perforated group (p=0.039). There was no difference between the groups in terms of the presence of fluid (p=0.792); the presence of abscess was higher in the perforated group (p=0.017). The most common location of the appendix was retrocecal in the perforated group (p=0.007). While there was no difference in the appendix end diameter, root diameter was significantly higher in the perforated group (p=0.041), as were wall thickness (p<0.001) and appendix length (p=0.037).CONCLUSION: BMI, prehospital delay, a retrocecally positioned appendix, presence of an abscess, and appendix wall thickness, root diameter, and length are risk factors for perforation in AA
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Bergeron E, Richer B, Gharib R, Giard A. Appendicitis is a place for clini- cal judgement. Am J Surg 1999;177:460-2.
 • Adesunkanmi AR, Ogunrombi O. Unusual causes of acute abdomen in a Nigerian hospital. West Afr J Med 2003;22:264-6.
 • National Center for Health Statistics. Ambulatory and Inpatient Proce- dures in the United States, 1996. National Center for Health Statistics Series 13, No. 139. 2004.
 • Cueto J, D'Allemagne B, Vázquez-Frias JA, Gomez S, Delgado F, Trul- lenque L, et al. Morbidity of laparoscopic surgery for complicated appen- dicitis: an international study. Surg Endosc 2006;20:717-20.
 • Yaghoubian A, de Virgilio C, Lee SL. Appendicitis outcomes are better at resident teaching institutions: a multi-institutional analysis. Am J Surg 2010;200:810-3. OLGU SUNUMU
 • Apendiksin fiziksel özellklerinin perforasyon üzerine etkileri:
 • İleriye yönelik klinik çalışma
 • Dr. Yusuf Tanrıkulu,1 Dr. Gökhan Yılmaz,1 Dr. Ceren Şen Tanrıkulu,2 Dr. Volkan Temi,1
 • Dr. Fürüzan Köktürk,3 Dr. Mithat Çağsar,1 Dr. Boran Yalçın1
 • Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Zonguldak
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Zonguldak
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Zonguldak
 • AMAÇ: Akut apandisit (AA) en yaygın görülen cerrahi acillerden birisidir ve apendiks perfore olduğunda ameliyat sonrası morbidite ve mortalite
 • artar. Apendiks perforasyonuna yol açan faktörlerin belirlenmesi morbiditeyi azaltmada etkili olabilir. Biz akut apandisitte perforasyonla ilişkili fak- törleri inceledik.
 • GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada 60 hasta ele alındı ve hastalar eşit sayıda iki gruba ayrıldı: Non-perfore ve perfore grup. Biz, ameliyat öncesi
 • dönemde hastaların vücut kitle indeksini (VKİ) ve başvuru öncesi gecikme zamanını, ameliyat esnasında apendiks pozisyonunu, apse veya sıvı varlığı
 • ile cerrahi spesmende apendiksin duvar kalınlığını, kök ve uç çapı ile uzunluğunu karşılaştırdık.
 • BULGULAR: Hastaların 40'ı erkek, 20'si kadın olup ortanca yaş 27 idi (min-maks: 16-84). Vücut kitle indeksi perfore grupta non-perfore gruptan
 • belirgin şekilde yüksekti (p=0.039). Sıvı varlığı açısından gruplar arasında fark yok iken, apse varlığı perfore grupta daha yüksekti (p=0.017). Perfore
 • grupta, apendiksin en yaygın görüldüğü pozisyon retroçekaldi (p=0.007). Apendiks uç çapına göre gruplar arasında fark yokken, kök çapı, duvar
 • kalınlığı ve apendiks uzunluğu perfore grupta belirgin olarak daha yüksekti (sırasıyla p=0.041, p_____0.001 ve p=0.037).
 • TARTIŞMA: Vücut kitle indeksi, başvuru öncesi gecikme zamanı, retroçekal yerleşimli apendiks, apse varlığı ile duvar kalınlığı, kök çapı ve apendiks
 • uzunluğu akut apandisitte perforasyonu etkileyen risk faktörleridir.
 • Anahtar sözcükler: Apendektomi; perfore apandisit; risk faktörleri.
 • Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2015;21(6):440-445 doi: 10.5505/tjtes.2015.77508
APA TANRIKULU Y, yılmaz g, Şen Tanrıkulu C, TEMİ V, KÖKTÜRK F, ÇAĞSAR M, YALÇIN B (2015). A prospective clinical study of the effects of the physical features of the appendix on perforation. , 440 - 445.
Chicago TANRIKULU Yusuf,yılmaz gökhan,Şen Tanrıkulu Ceren,TEMİ Volkan,KÖKTÜRK Fürüzan,ÇAĞSAR Mithat,YALÇIN Boran A prospective clinical study of the effects of the physical features of the appendix on perforation. (2015): 440 - 445.
MLA TANRIKULU Yusuf,yılmaz gökhan,Şen Tanrıkulu Ceren,TEMİ Volkan,KÖKTÜRK Fürüzan,ÇAĞSAR Mithat,YALÇIN Boran A prospective clinical study of the effects of the physical features of the appendix on perforation. , 2015, ss.440 - 445.
AMA TANRIKULU Y,yılmaz g,Şen Tanrıkulu C,TEMİ V,KÖKTÜRK F,ÇAĞSAR M,YALÇIN B A prospective clinical study of the effects of the physical features of the appendix on perforation. . 2015; 440 - 445.
Vancouver TANRIKULU Y,yılmaz g,Şen Tanrıkulu C,TEMİ V,KÖKTÜRK F,ÇAĞSAR M,YALÇIN B A prospective clinical study of the effects of the physical features of the appendix on perforation. . 2015; 440 - 445.
IEEE TANRIKULU Y,yılmaz g,Şen Tanrıkulu C,TEMİ V,KÖKTÜRK F,ÇAĞSAR M,YALÇIN B "A prospective clinical study of the effects of the physical features of the appendix on perforation." , ss.440 - 445, 2015.
ISNAD TANRIKULU, Yusuf vd. "A prospective clinical study of the effects of the physical features of the appendix on perforation". (2015), 440-445.
APA TANRIKULU Y, yılmaz g, Şen Tanrıkulu C, TEMİ V, KÖKTÜRK F, ÇAĞSAR M, YALÇIN B (2015). A prospective clinical study of the effects of the physical features of the appendix on perforation. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 21(6), 440 - 445.
Chicago TANRIKULU Yusuf,yılmaz gökhan,Şen Tanrıkulu Ceren,TEMİ Volkan,KÖKTÜRK Fürüzan,ÇAĞSAR Mithat,YALÇIN Boran A prospective clinical study of the effects of the physical features of the appendix on perforation. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 21, no.6 (2015): 440 - 445.
MLA TANRIKULU Yusuf,yılmaz gökhan,Şen Tanrıkulu Ceren,TEMİ Volkan,KÖKTÜRK Fürüzan,ÇAĞSAR Mithat,YALÇIN Boran A prospective clinical study of the effects of the physical features of the appendix on perforation. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, vol.21, no.6, 2015, ss.440 - 445.
AMA TANRIKULU Y,yılmaz g,Şen Tanrıkulu C,TEMİ V,KÖKTÜRK F,ÇAĞSAR M,YALÇIN B A prospective clinical study of the effects of the physical features of the appendix on perforation. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. 2015; 21(6): 440 - 445.
Vancouver TANRIKULU Y,yılmaz g,Şen Tanrıkulu C,TEMİ V,KÖKTÜRK F,ÇAĞSAR M,YALÇIN B A prospective clinical study of the effects of the physical features of the appendix on perforation. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. 2015; 21(6): 440 - 445.
IEEE TANRIKULU Y,yılmaz g,Şen Tanrıkulu C,TEMİ V,KÖKTÜRK F,ÇAĞSAR M,YALÇIN B "A prospective clinical study of the effects of the physical features of the appendix on perforation." Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 21, ss.440 - 445, 2015.
ISNAD TANRIKULU, Yusuf vd. "A prospective clinical study of the effects of the physical features of the appendix on perforation". Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 21/6 (2015), 440-445.