Yıl: 2015 Cilt: 23 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1835 - 1850 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Öz:
Bu araştırma, ortaokul matematik öğretmenlerinin model ve modelleme hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılan nitel bir çalışmadır. Bu araştırma, üç farklı ortaokulda çalışan altı matematik öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri; ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılarak ve uzman görüşü alınarak araştırmacılar tarafından model ve modelleme ile ilgili hazırlanan 8 açık uçlu soru ve verilen model örneklerinin nitelendirilmesini içeren bir test ile toplanmıştır. Hazırlanan bu testin geçerliliğini sağlamak amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Öğretmenlerin vermiş oldukları cevaplar nitel araştırmalarda kullanılan betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda ortaokul matematik öğretmenlerinin model ve modelleme ile ilgili genel bilgiye sahip oldukları; ancak verilen örneklerden hangilerinin model olarak nitelendirilebileceği ile ilgili bilgilerinde eksiklikler olduğu tespit edilmiş ve öğretmenlere modelleme ile ilgili bazı önerilerde bulunulmuştur
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Analysis Of The Views of Secondary School Maths Teachers on Model and Modeling

Öz:
This research is a qualitative study in order to analyze the views of secondary maths teachers about models and modelling. This research was realized with the participation of six maths teachers working in different three secondary schools. Data of the research were collected by a test including the description of the given model samples and 8 open-ended questions about models and modelling prepared by the researcher by conducting national and international literature scan and getting expert opinions. It was referred to the expert opinion to provide the validity of this prepared test. Answers of the teachers were analyzed and interpreted by the descriptive analysis method used in qualitative researches. As a result of secondary school mathematics teachers with general information about the model and modeling are; but from the examples given, which can be described as the model is found to be related to deficiencies in information and teachers has made some suggestions about modeling
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akgün, L., Çiltaş, A., Deniz, D., Çiftçi Z. ve Işık, A. (2013). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme ile ilgili Farkındalıkları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens- titüsü Dergisi,6(12).
 • Berber, N.C. ve Güzel, H. (2009). Fen ve Matematik Öğretmen Adaylarının Modellerin Bilim ve Fen- deki Rolüne ve Amacına İlişkin Algıları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,21.
 • Burghes, D. N. & Huntley, I. (1982). Teaching mathematical modelling reflections and advice. In- ternational Journal of Mathematical Education in Science and Technology,13(6), 735-754.
 • Ergin, İ., Özcan, İ. ve Sarı, M. (2011). Ortaöğretim fen öğretmenlerinin bilimsel model ve modellemeler hakkındaki görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy 6(3), 1C-0441.
 • Ergin, İ., Özcan, İ. ve Sarı, M. (2012). Farklı Akademik Unvanlara Sahip Fen Öğretmenlerinin Branşlara Göre Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşleri. Journal of Educatıonal and Ins- tructional Studies in the World. 2(1), 142-159.
 • Gilbert, J. K., Boulter, C. J. & Elmer, R. (2000). Positioning models in science education and in design and Technology education. In Gilbert J. K. & Boulter C. J. (Eds.), Developing models in science education, 3(17), Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Güneş, B., Bağcı, N. ve Gülçiçek, Ç. (2004). Fen Bilimlerinde Kullanılan Modellerle İlgili Öğretmen Görüşlerinin Tespit Edilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(7), 1-14.
 • Harman, G. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Model ve Modelleme ile ilgili Bilgilerinin İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
 • Harrison, G. A. (2001). How Do Teachers and Textbook Writers Model Scientific İdeas for Stu- dents? Research in Science Education, 31, 401-435.
 • Justi, S. R. & Gilbert, J. K. (2002). Modelling, Teachers' Views on The Nature of Modelling, and Implications for the Education of Modellers. International Journal of Science Education, 24(4), 369-387.
 • Justi, R. S. & Gilbert, J. K. (2003). Teachers' Views on The Nature of Models. International Jour- nal of Science Education, 25(11), 1369-1386.
 • Kaiser, G. (2010). Introduction: ICTMA and the teaching of modeling and applications. In Lesh, R., P. L. Galbraith C. R. Haines and A. Hurford (Eds.), Modeling students' mathematical modeling competencies. ICTMA 13, Springer New York Dordrecht Heidelberg London.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2005). T.C. Milli eğitim bakanlığı talim terbiye kurulu başkanlığı, ortaöğretim matematik (9,10,11 ve 12. sınıflar) dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Örnek, F. (2008). Models in Science Education: Applications of Models in Learning and Teaching Science. International Journal of Environmental & Science Education, 3(2), 35-45.
 • Umay, A. (2003). Matematiksel Muhâkeme Yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Der- gisi, 24, 234-243.
 • Van Driel, J. H. & Verloop, N. (1999). Teachers' Knowledge of Models and Modelling in Science. International Journal of Science Education. 21(11), 1141- 1153.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Taber, K.S. (2001). When the analog break down: Modelling the atom on solar system. Physics education, 36(3), 222-226.
 • Thomas, K., & Hart, J. (2010). Pre-service teacher perceptions of model eliciting activities. In R. Lesh et al. (Eds.), Modeling students' mathematical modeling competencies (pp. 531-539). New York, NY: Springer Science & Business Media.
APA IŞIK A, MERCAN E (2015). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. , 1835 - 1850.
Chicago IŞIK Ahmet,MERCAN Emel Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. (2015): 1835 - 1850.
MLA IŞIK Ahmet,MERCAN Emel Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. , 2015, ss.1835 - 1850.
AMA IŞIK A,MERCAN E Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. . 2015; 1835 - 1850.
Vancouver IŞIK A,MERCAN E Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. . 2015; 1835 - 1850.
IEEE IŞIK A,MERCAN E "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi." , ss.1835 - 1850, 2015.
ISNAD IŞIK, Ahmet - MERCAN, Emel. "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi". (2015), 1835-1850.
APA IŞIK A, MERCAN E (2015). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1835 - 1850.
Chicago IŞIK Ahmet,MERCAN Emel Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 23, no.4 (2015): 1835 - 1850.
MLA IŞIK Ahmet,MERCAN Emel Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.23, no.4, 2015, ss.1835 - 1850.
AMA IŞIK A,MERCAN E Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(4): 1835 - 1850.
Vancouver IŞIK A,MERCAN E Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(4): 1835 - 1850.
IEEE IŞIK A,MERCAN E "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23, ss.1835 - 1850, 2015.
ISNAD IŞIK, Ahmet - MERCAN, Emel. "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 23/4 (2015), 1835-1850.