Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 13 Sayfa Aralığı: 194 - 209 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK ??DDET: NEDENLER?, KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ*

Öz:
Kadına yönelik şiddet yaygın bir toplumsal sorundur. Tarih boyunca sosyal yapımızın en dinamik ve en temel kurumu olan ve toplumumuzun çekirdeğini oluşturan aile kurumu üzerinde ülkemizde yıllardır tartışılan "aile içi şiddet", "kadına yönelik şiddet", "kadın cinayetleri", "kötü muamele", "kadın intiharları", "töre ve namus cinayetleri" ve "taciz ve tecavüz" gibi söylemler gündemdeki yerini korumaya devam etmektedir. Şiddetin en yaygın görülen biçimi erkeğin kadına ve çocuğa karşı uyguladığı aile içi şiddettir. Bu hazin duruma gerek görsel, gerekse yazılı basın yolu ile sık sık tanık olmaktayız. Ülkemizde kadına yönelik şiddet üzerine yapılan araştırmalara baktığımızda, kadına yönelik şiddetin yaygınlığını, kadının şiddet karşısındaki çaresiz kalışını ve şiddete uğrayan kadının nasıl yardım alması gerektiği konularında bilgisizliğini görmekteyiz. Diğer taraftan, aile içinde kadına yönelik şiddet sadece koca tarafından gerçekleştirilmemektedir. Şiddetin, baba, oğul, ağabey, kardeş, kayın valide, elti, kayınbaba, kayın birader ve öteki akrabalar tarafından da gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu durum "aile mahremiyeti", "ailenin iç meselesi", "ailevi mesele" olarak algılandığından birçok gayr-i hukuki, gayr-i ahlaki ve gayr-i insani durum örtbas edilmekte ve şiddete uğrayan kurban acı ve zulüm görmeye devam etmektedir. Bu yanlış ve gelenekçi anlayış kadının aile içi şiddete yıllarca boyun eğmesine yol açmıştır. Şiddet, sonuçları ile bireylerin fiziksel ya da psikolojik sağlığını derinden etkileyen bir yıkımdır. Bunun için, yasal düzenlemelere, koruyucu, önleyici ve müdahale edici çalışmalara, şiddete uğrayan kurbanlara yönelik koruma ve destek programlarına, öte yandan toplumsal duyarlılığın ve toplumsal bilincin arttırılmasına ve daha ahlaklı, daha vicdanlı bireyler yetiştirilmesine öncelik verilmelidir. Bu alanda birçok kurum ve kuruluşun işbirliğine ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelime:

THE VIOLENCE AGAINST THE WOMEN IN TURKEY: THE REASONS, PROTECTIONS, PREVENTION AND INTERVENTION SERVICES

Öz:
Violence against women is a common social problem.Throughout the history our social structure such sayings as "the violence in the family, the violence against women, women murders, maltreatment, women suicides, custom and honour murders, annoyance and indecent assaults" over the family foundation,which is the most dynamic and the most principal institution and which comprises the basis of our society, have remained as a current issue for years debated in our country. The most common form is domestic violence against women and children. We often bear witness to the sad situation through both visual and print media path. In our country, when we look at the studies on the violence against women, we see that the violence against women is widespread and women are desperate due to the violence, the women who suffer from violence don"t know how to get help and so on. On the other hand, the violence against women in the family isn"t carried out only by the husband. It is seen that it is fulfilled violence by a father, a son, a brother, a mother-in-law, a sister-in-law a father-in-law, a brother-in-law and the other relatives as well. When this stiation is perceived as "family privacy", "the interior problem of the family", "a problem belonging to the family", a lot of illegal, immoral, inhuman situations are covered up and the victim that is exposed to the violence goes on suffering. This wrong and traditionalist thought has brought about the fact that women submit to the violence in the family for years. Violence is a kind of demoliation that its consequences deeply affects the individual"s physical or psychological health. Therefore, it must be given priority to the regulations of law, protecting, preventing and interfering work, the programmes which protect and support the victims that are exposed to violence, the increasing on the one hand social sensitiveness and social consciousness and bringing up more well-behaved, more conscientious people. In this field the cooperation of lots of foundations and institutions is necessary.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ağçay, G. (2009), "Sakarya Şlindeki Kadınların Aile Şçi Şiddete Uğrama Durumları ve Yasal Sorumlulukları Hakkında Bilgi Düzeyleri", Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Akın, A. (2008), "Kadına Yönelik Şiddet". Kadın Sağlığı Kongresi, 20-22 Mart 2008, Ankara.
 • Akkya-Şahin, G. (2010), "Aile Şçi Şiddet Kavramı ve Aile Şçi Şiddetin Uluslararası ve Ulusal Hukuki Belgelerdeki Düzenlemesi".Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Amargi Kadın Akademisi. (5 Eylül 2008), "Kadına Yönelik Şiddet; Nedenleri ve Sonuçları", http://www.amargi.org.tr. (Erişim tarihi: 20.06.2012).
 • Altınay, A. G. & Arat, Y. (2009), "Violence agains women in Turkey. A nationalwide Survey". Punto Yayınları, İstanbul.
 • Aile Araştırma Kurumu. (1997), "Aile Şçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet Uygulaması". Bilim Serisi:113, Başbakanlık Basımevi, Ankara.
 • Bayken, Fidan, Hazer, Aygin, Yıldırım, Hayır, Şimşek. (2009), Uluslararası- Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, Kongre Bildirileri, III. Cilt, Sakarya.
 • Batuk H.İ. (2002), "Kadına Yönelik Aile Şçi Şiddette Sosyo-Demografik Özellikler ve Adli Tıbbi Yaklaşım". T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Uzmanlık Tezi, İstanbul.
 • Birleşmiş Milletler (UN), "Kadına Karşı Aile Şçi Şiddetin Ortadan Kaldırılması", 22 Aralık 2003 tarihli ve 58/147 sayılı kararı, New York, USA.
 • Budak S. (2000), "Psikoloji Sözlüğü", 1. Baskı, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • Bütün C. (2002), "Kadına Yönelik Ölümle Suçlanan Şiddetin Değerlendirilmesi". T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Uzmanlık Tezi, İstanbul.
 • Çelik, G. (2013), "Eşine Şiddet Uygulayan Erkeklere Yönelik Grup Çalışması: Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımla Yapılandırılan Grup Sürecine Bakış", Aile ve Kadın Sempozyumu, Kırıkkale, 16 Mayıs 2013.
 • Çitçi, O. (1997), "20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek", 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı, 1. Basım, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları. Yayın No: 285. s. 571-582, Ankara.
 • Çoban-İçağasıoğlu, A. (2013), "Kadın Sığınma Evlerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları", Aile ve Kadın Sempozyumu, Kırıkkale, 16 Mayıs 2013.
 • Develioğlu, F. (1993), "Osmanlıca ve Türkçe Lügat", 11. Baskı, Aydın Kitabevi, Ankara.
 • Dolunay, Ş., Yıldız, S. (2013), "Kadına Yönelik Şiddet Algısı-Kadın ve Erkek Bakış Açılarıyla", Mutlu Çocuklar Derneği Yayınları, Ankara.
 • Eren-Hatipoğlu, B. & Gelmez-Özateş, Ö. S. (2013), "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kadınlarla Bilinç Yükseltme Çalışmaları". Aile ve Kadın Sempozyumu, Kırıkkale,16 Mayıs 2013.
 • Eryılmaz G. (2001), "Aile Şçi Şiddet, Kadın Sağlığı ve Hemşirelik". Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dergisi, 5 (2), 19- 24.
 • Gümüşçüoğlu, F. (2009), "Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet". Türkiye"de Bilim ve Kadın Kongresi Bildirileri, (Haz.) G. Naymansoy, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Basımevi, Eskişehir.
 • Günşen-İçli, T. (1997), "Türkiye'de Kadın Suçluluğunun Aile İçi Şlişkiler ve Aile Yapısı Açısından Şncelenmesi", 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı, 1. Basım, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları. Yayın No: 285. Ankara.
 • "Her Yönüyle Şiddet Çalıştayı". Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 19-20 Nisan 2012.
 • Heisse, L. (1993), "Violence Against Women; The Hidden Burden". World Health Statistics Quarterly, 46 (1), pp.14-22.
 • Hodoglugil, N.Ş. & Akın, A. (30 Kasım 2008), "Cinsiyet Eşitliği, Barış Ve Gelişme Yolunda Pekin+5 Sonuçları ve Türkiye'de Durum". http://www.turkhukuksitesi.com (Erişim Tarihi: 22.05.2012).
 • Hornor G. (2005), "Domestic Violence and Children". Journal of Pediatric Health Care, 19 (4), pp.206-212.
 • Hürriyet Aile İçi Şiddete Son. (2010), "Kurumlararası İşbirliği Değerlendirme Raporu", Doğan Yayın Holding, Ankara, http//dosyalar.hurriyet.com.tr/aileicisiddet, (Erişim Tarihi: 01.07.2012).
 • International Center For Research on Women. (2005), "Violence Against Women Must Stop", http://www.icrw.org/files/publications/Violence-AgainstWomen, ( Erişim tarihi: 22.05.2012).
 • "Kadına Yönelik Şiddet Sayacı-Şstatistiksel Bilgiler". (05.03.2004), http://www.amnesty.org.tr, (Erişim Tarihi: 21.05.2012).
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, "Aile Şçi Şiddetle Mücadele El Kitabı", Ankara, 2008.
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, "Türkiye'de Kadının Durumu", Ankara, 2012.
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2012-2015", Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2008.
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı", Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, Eylül 2008-2013.
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, "Türkiye'de Kadına Yönelik Aile Şçi Şiddet Araştırması", Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları, Özet Rapor, Ankara, 2009.
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü, "Türkiye'de Kadına Yönelik Aile Şçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Hizmetleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2008.
 • Karal, D. & Aydemir, E. (2012), "Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet", Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Sosyal Araştırmalar Merkezi, USAK Rapor No: 12-01. Ankara: USAK Yayınları.
 • Karataş, S. (2006), "Ailede Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Sığınma Evleri", TODAİE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Kaypakoğlu, S. (2010), "Cinsiyet Farklılıkları Güç ve Çatışma", Derin Yayınları, İstanbul.
 • Kılıçarslan, F. (29 Kasım 2012), "Kadına Yönelik Şiddetin Nedenleri", Röportaj, http://www.aktuelpsikoloji.com/haber.php?haber_id=12916, (Erişim Tarihi: 22.02.2013).
 • Kocacık, F. (2001), "Şiddet Olgusu Üzerine", Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (1), 1-7.
 • Korkut, F. (2004), "Saldırganlık, Şiddet, Zorbalık ve Önleme. Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma", Anı yayıncılık, Ankara.
 • Meit, S. S., Fitzpatrick, K. M., Selby, J. B. (2007), "Domestic Violence: Intimate Partner Violence", In:Textbook of Family Medicine. (7th edit). Philadelphia, Saunders, Elsevier.
 • Ovacık, A. C. (2008), "Aile Şçi Şiddetin Erkek Çocuğun Şiddet Şçeren Suç Şşleme Davranışına Etkileri", Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü.
 • Önal, S. (2013), "Kadının Değeri: Felsefi Bir Deneme". Aile ve Kadın Sempozyumu, 16 Mayıs 2013, Kırıkkale.
 • Özgentürk, İ., Karğın, V. & Baltacı, H. (2012), "Aile Şçi Şiddet ve Şiddetin Nesilden Nesile Şletilmesi", Polis Bilimleri Dergisi, 14 (4), 55-77.
 • Parmaksızoğlu-Çakır, A. (2011), "Aile Şçi Şiddet Mağduru Olup Boşanma Sürecinde Bulunan Kadınlarda Travma Sonrası Stres Belirtileri ve Şlişkili Özellikler", Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 • Passant, K. H. (2013), "Sexual Harasment in Egypt as Violence Against Women". Aile ve Kadın Sempozyumu, , 16 Mayıs 2013, Kırıkkale.
 • Rosenberg, M. B. (2004), "Şiddetsiz Şletişim: Bir Yaşam Dili", 1. Basım, (Çev). Şen, G. & Tuna, M., Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Sallan-Gül, S. (2012), "Türkiye'de Kadın Sığınmaevleri: Erkek Şiddetinden Uzak Yaşama Açılan Kapılar mı?", Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
 • Sayıl, I. (1994), "Bir Ruh Sağlığı Olarak Şiddet", Kriz Dergisi, 2 (2), 272- 276.
 • Subaşı, N., Akın, A. (2003), "Kadına Yönelik Şiddet; Nedenleri ve Sonuçları", (içinde) Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara
 • Sümer, N. (1997), "Kültür, Yasa ve Aile Şçi Şiddet". 20.Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı, 1. Basım, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları. Yayın No: 285, Ankara.
 • Timisi, N. (1997), "Aile Şçi Şiddet: Bir Sosyolojik Yaklaşım,. 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı, 1. Basım, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları. Yayın No: 285, Ankara.
 • Türk Ceza Kanunu (TCK). (2011). "Türk Ceza Kanunu". Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Ünsal G. (2005), "Aile Şçi Şiddet", Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, 2 (7), 85-93.
 • World Health Organization (WHO). (2005), "Multi-country Study on Women's Helath and Domestic Violence Against Women: Initial Results on Prevalence". Health Outcomes and Women"s Responses", Geneva.
 • World Health Organization. (WHO). (2002), "The word Health Report. Reducing Risks, Promoting Healthy Life", http://www.who.int/whr/2002/en/whr02en.pdf, (Erişim Tarihi: 22.05.2012).
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (TÜİK). (2012), "Şstatistiklerle Kadın". Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara.
 • Wang, S., An, L. & Cochran, S. D. (2002), "Women's Health". Oxford Textbook of Public Health. London, Oxford University Press.
 • Yıldırım, A. (1998), "Sıradan Şiddet: Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetin Toplumsal Kaynakları", Boyut Kitapları, İstanbul.
 • Yüksel, Ş. (2009), "Travmatik Yaraların Açığa Çıkmasında ve Onarılmasında Görüşme Ortamı", Klinik Gelişim, 22 (4), 11-17.
 • http://www.kadininstatusu.gov.tr/tr/html/120/, "Kadina Yönelik Aile Ici Siddetle Mucadele Ulusal Eylem Plani", (Erişim Tarihi: 21.06.2012).
 • http://www.kadininstatusu.gov.tr/tr/html/119/, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı", (Erişim Tarihi: 20.06.2012).
 • http://www.kadininstatusu.gov.tr/upload/kadininstatusu.gov.tr/mce/eski_site/ Pdf/siddet_handbook.pdf, (Erişim Tarihi: 18.09.2013).
 • http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=104757, "Meclis Haberleri", (Erişim tarihi:19.09.2013).
 • http://www.kadindayanismavakfi.org.tr/konular/aile-ici-siddetle-mucadele, Aile İçi Şiddetle Mücadele, "Aile Şçi Şiddet/Kadına Yönelik Şiddet Nedir?", (Erişim Tarihi: 24.06.2012).
 • http://www.usak.org.tr , "Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Raporları" (USAK), (Erişim tarihi:19.09.2013).
 • http://www.who.int/violenceprevention/en/, "Violence Prevention The Evidence", (Erişim tarihi: 03.05.2014).
 • http://www.kadinayoneliksiddet.org/, "Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet", (Erişim tarihi: 18.11.2014).
 • http://www.siginaksizbirdunya.org/kadina-karsi-siddetle-mucadele/47- "Kadına Yönelik Şiddet Nedir?", (Erişim tarihi: 18.11.2014).
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/, "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü", (Erişim tarihi: 18.11.2014).
APA TATLILIOĞLU K, KÜÇÜKKÖSE İ (2015). TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK ??DDET: NEDENLER?, KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ*. , 194 - 209.
Chicago TATLILIOĞLU KASIM,KÜÇÜKKÖSE İsmail TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK ??DDET: NEDENLER?, KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ*. (2015): 194 - 209.
MLA TATLILIOĞLU KASIM,KÜÇÜKKÖSE İsmail TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK ??DDET: NEDENLER?, KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ*. , 2015, ss.194 - 209.
AMA TATLILIOĞLU K,KÜÇÜKKÖSE İ TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK ??DDET: NEDENLER?, KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ*. . 2015; 194 - 209.
Vancouver TATLILIOĞLU K,KÜÇÜKKÖSE İ TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK ??DDET: NEDENLER?, KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ*. . 2015; 194 - 209.
IEEE TATLILIOĞLU K,KÜÇÜKKÖSE İ "TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK ??DDET: NEDENLER?, KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ*." , ss.194 - 209, 2015.
ISNAD TATLILIOĞLU, KASIM - KÜÇÜKKÖSE, İsmail. "TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK ??DDET: NEDENLER?, KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ*". (2015), 194-209.
APA TATLILIOĞLU K, KÜÇÜKKÖSE İ (2015). TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK ??DDET: NEDENLER?, KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ*. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 194 - 209.
Chicago TATLILIOĞLU KASIM,KÜÇÜKKÖSE İsmail TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK ??DDET: NEDENLER?, KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ*. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7, no.13 (2015): 194 - 209.
MLA TATLILIOĞLU KASIM,KÜÇÜKKÖSE İsmail TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK ??DDET: NEDENLER?, KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ*. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.13, 2015, ss.194 - 209.
AMA TATLILIOĞLU K,KÜÇÜKKÖSE İ TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK ??DDET: NEDENLER?, KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ*. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 7(13): 194 - 209.
Vancouver TATLILIOĞLU K,KÜÇÜKKÖSE İ TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK ??DDET: NEDENLER?, KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ*. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 7(13): 194 - 209.
IEEE TATLILIOĞLU K,KÜÇÜKKÖSE İ "TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK ??DDET: NEDENLER?, KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ*." Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, ss.194 - 209, 2015.
ISNAD TATLILIOĞLU, KASIM - KÜÇÜKKÖSE, İsmail. "TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK ??DDET: NEDENLER?, KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ*". Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7/13 (2015), 194-209.