Yıl: 2014 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 24 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Otantik Liderliğin Akademik Platformda Lider Boyutu Açısından İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmada otantik liderlik yaklaşımı akademik platformda görev alan dekanlar üzerinde sorgulanmıştır. Çalışmanın sorunsallarını otantik liderliğin akademisyenlerde görülme yoğunluğunun ne olduğu, cinsiyetin otantik liderlik davranışlarına nasıl yansıdığı ve farklı disiplinlerden gelmenin tutum ve davranışları ne yönde etkilediği oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı görüşülen katılımcılar üzerinde otantik liderlik olgusunu durum saptamasıyla incelemektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak derinlemesine görüşme metodu kullanılmaktadır. Toplanan veriler ise geliştirilen veri kodlama cetveli yardımıyla, N-vivo programından destek alınarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak fakülte dekanlarının her birinin otantik liderlikle kesişen ve farklılaşan yanlara sahip ve kadınların otantik liderliğe daha yatkın olduğuna ulaşılırken, sosyal bilimlere oranla, fen ve doğa bilimlerine ait fakültelerde görev alan dekanların cevaplarının kavrama daha yakın özellikler gösterdiği dikkati çekmektedir
Anahtar Kelime:

Konular: Dil ve Dil Bilim

Analysis of Authentic Leadership on Academic Platforms with an eye to Leader Aspect

Öz:
In this study, authentic leadership approach has been questioned on deans involved in the academic platform. Problematic of the study, what density the authentic leadership is seen in academics, how gender is reflected in behaviors come from different disciplines, and what impact attitudes and behaviors that constitute. The purpose of the study is to examine the phenomenon of authentic leadership. The data collection method is used in-depth interviews. The faculty deans were determined by purposive sampling method. The data collected with data encoding, and Nvivo was used for analysis. As a result, the dean of the faculties are seen in similar and different sides in authentic leadership, and it is found that women have more tendency on authentic leadership and also social sciences deans, and science faculties of the deans answers are indicated close features of concept
Anahtar Kelime:

Konular: Dil ve Dil Bilim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aquino, K. & Reed, A., II (2002). "The Self-Importance of Moral Identity", Journal of Personality and Social Psychology, 83(6), 1423-1440.
 • Avolio, B. J. (1999). Full Leadership Development: Building The Vital Forces in Organizations. Thou- sand Oaks, CA7 Sage.
 • Avolio, B. J., Gardner, W. L., Walumbwa, F. O., Luthans, F. & May, D. R. (2004). "Unlocking The Mask: A Look at The Process by Which Authentic Leaders Impact Follower Attitudes and Be- haviors", The Leadership Quarterly, 15(6), 801-823.
 • Avolio, B. J. & Gardner, W. L. (2005). "Authentic Leadership Development: Getting to The Root of Positive Forms of Leadership", The Leadership Quarterly, 16(3), 315-338.
 • Avolio, B. J., Walumbwa, F. O. & Weber, T. J. (2009). "Leadership: Current Theories, Research, and Future Directions", Annual Review of Psychology, 60(1), 421-449.
 • Boatwright, K. J. & Forrest, L. K. (2000) "The influence of gender and needs for connection on workers' ideal preferences for leadership behaviors" . Journal of Leadership Studies, 7, 18-34.
 • Csikszentmihalyi, M. (2003). Good Business. Leadership, flow and the making of meaning. Lon- don: Coronet Books, Hodder & Stoughton eds.
 • Colby, A. & Damon, W. (1992). Some Do Care: Contemporary Lives of Moral Commitment. New York, NY: The Free Press.
 • Dorn, F., Buckley, M. R. & Brown, J. A. (2005). Barnard on Conflicts of Responsibility Implications for Today's Perspectives on Transformational and Authentic Leadership. Management Deci- sion, 43, ss.1396-1409.
 • Ersoy, E. (2009). Cinsiyet Kültürü İçerisinde Kadın ve Erkek Kimliği (Malatya Örneği), Fırat Üniversi- tesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:19, Sayı:2, Sayfa: 209-230, Elazığ.
 • Galperin, B., Bennett, R. & Aquino, K. (2011). "Status Differentiation and The Protean Self: A So- cial-Cognitive Model of Unethical Behavior in Organizations." Journal of Business Ethics, 98(3), 407-424.
 • Gardner, W. L., Avolio, B. J., Luthans, F., May, D. R. & Walumbwa, F. (2005). "Can You See The Real Me?:" A Self-Based Model of Authentic Leader and Follower Development. The Leaders- hip Quarterly, 16(3), 343-372.
 • George, B. (2003). Authentic Leadership: Rediscovering The Secrets to Creating Lasting Value. San Francisco, CA7 Jossey-Bass.
 • George, W. & Sims, P. (2007). True North: Discover Your Authentic Leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Goffee, R. & G. Jones. (2005). "Managing Authenticity: The Paradox of Great Leaders", Harvard Business Review, 83:12, s.86-94.
 • Harter, S. (2002). Authenticity. C.R. Snyder ve S. Lopez (Der.), Handbook of Positive Psychology:. Oxford University Press, Oxford, UK. 382-394.
 • Hughes, L. W. (2005). Developing Trasparent Relationships Through Humor in The Authentic Lea- der-Follower Relationship, Monographs in Leadership and Management, 3, s.83-106.
 • Ilies, R., Morgeson, F. P. & Nahrgang, J. D. (2005). "Authentic Leadership and Eudaemonic Well- being: Understanding Leader-Follower Outcomes." The Leadership Quarterly, 16(3), 373- 394.
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, (2012). Türkiye'de Kadının Durumu Raporu, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara.
 • Kernis, M. H. (2003). "Toward a Conceptualization of Optimal Self-Esteem." Psychological Inquiry, 14 (1), 1-26.
 • Kesken J. & Ayyıldız N. A. (2008). "Liderlik Yaklaşımlarında Yeni Perspektifler: Pozitif ve Otantik Liderlik," Ege Akademik Bakış, 8 (2), 729-754.
 • Luthans, F. & Avolio, B. (2003). Authentic Leadership: A Positive Development Approach. In K. S. Cameron, J. E. Dutton, & R.E. Quinn (Eds.), Positive Organizational Scholarship (pp. 241-258). San Francisco, CA7 Berrett-Koehler.
 • Luthans, F., Norman, S. & Hughes, L. (2006). Authentic Leadership: A New Approach for a New Time. In R. J. Burke & C.L. Coopers (Eds.), Inspiring Leaders (pp. 84-104). London, UK: Rout- ledge.
 • Luthans, F., & Youssef, C. M. (2004). Human, social, and now positive psychological capital mana- gement: Investing in people for competitive advantage. Organizational Dynamics,33: 143- 160.
 • May, D. R., Chan, A. Y. L., Hodges, T. D. & Avolio, B. J. (2003). "Developing the Moral Component of Authentic Leadership." Organizational Dynamics, 32(3), 247-260.
 • Mazutis, D., & Slawinski, N. (2008). Leading organizational learning through authentic dialogue. Management Learning, 39(4), 437-456.
 • Moir, A. & Jessel, D. (2002). Beyin ve Cinsiyet, (Çev.Tarık Demirkan), Pencere Yayınları, İstanbul.
 • Özdemir M. (2011). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1).
 • Özdil, Aydın, E. (2009). Dönüşümcü Liderlik ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Arasındaki İlişkinin İnce- lenmesi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimelr Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, (Yüksek Lisans Tezi).
 • Shamir, B. & Eilam, G. (2005). "What's Your Story? A Life-Stories Approach to Authentic Leaders- hip Development." The Leadership Quarterly, 16(3), 395-417.
 • Shao, R., Aquino, K. & Freeman, D. (2008). "Beyond Moral Reasoning: A Review of Moral Identity Research and Its Implications for Business Ethics." Business Ethics Quarterly, 18(4), 513-540.
 • Stelter, N.Z. (2002). "Gender differences in leadership: current social issues and future organizati- onal implications". The Journal of Leadership Studies, 8(4).
 • Treviño, L., Weaver, G. & Reynolds, S. J. (2006). "Behavioral Ethics in Organizations: A Review." Journal of Management, 32(6), 951-990.
 • Walumbwa, F. O., B. J. Avolio, W. L. Gardner, T. S. Wernsing & S. J. Peterson. (2008). "Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory-Based Measure", Journal of Manage- ment, XXXIV: 1, s.89-126.
 • Walumbwa, F. O., Wang, P., Wang, H., Schaubroeck, J. & Avolio, B. J. (2010). "Psychological Pro- cesses Linking Authentic Leadership to Follower Behaviors." The Leadership Quarterly, 21(5), 901-914.
 • Walumbwa, F., Luthans, F. , Avey, J. & Oke, A. (2011). ''Authentically Leading Groups: The Media- ting Role of Collective Psychological Capital and Trust'', Journal of Organizational Behavior, 32,4-24. Ward, B. (2006). The Authentic Leader: Losing the Mask, http://www.affinitymc.com/the_authentic_leader.htm.
 • Wood, M. A., P. A. Linely,, J. Maltby,, M. Baliousis & S. Joseph. (2008). "The Authentic Persona- lity: a Theoretical and Empirical Conceptualization and The Development of The Authenticity Scale". Journal of Counseling Psychology. 55(3), 385-399.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemler. Ankara: Seçkin Ya- yınları, 224.
APA KIYIK KICIR G, PAŞAOĞLU BAŞ D (2014). Otantik Liderliğin Akademik Platformda Lider Boyutu Açısından İncelenmesi. , 1 - 24.
Chicago KIYIK KICIR GÜZİN,PAŞAOĞLU BAŞ DİDEM Otantik Liderliğin Akademik Platformda Lider Boyutu Açısından İncelenmesi. (2014): 1 - 24.
MLA KIYIK KICIR GÜZİN,PAŞAOĞLU BAŞ DİDEM Otantik Liderliğin Akademik Platformda Lider Boyutu Açısından İncelenmesi. , 2014, ss.1 - 24.
AMA KIYIK KICIR G,PAŞAOĞLU BAŞ D Otantik Liderliğin Akademik Platformda Lider Boyutu Açısından İncelenmesi. . 2014; 1 - 24.
Vancouver KIYIK KICIR G,PAŞAOĞLU BAŞ D Otantik Liderliğin Akademik Platformda Lider Boyutu Açısından İncelenmesi. . 2014; 1 - 24.
IEEE KIYIK KICIR G,PAŞAOĞLU BAŞ D "Otantik Liderliğin Akademik Platformda Lider Boyutu Açısından İncelenmesi." , ss.1 - 24, 2014.
ISNAD KIYIK KICIR, GÜZİN - PAŞAOĞLU BAŞ, DİDEM. "Otantik Liderliğin Akademik Platformda Lider Boyutu Açısından İncelenmesi". (2014), 1-24.
APA KIYIK KICIR G, PAŞAOĞLU BAŞ D (2014). Otantik Liderliğin Akademik Platformda Lider Boyutu Açısından İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 1 - 24.
Chicago KIYIK KICIR GÜZİN,PAŞAOĞLU BAŞ DİDEM Otantik Liderliğin Akademik Platformda Lider Boyutu Açısından İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15, no.1 (2014): 1 - 24.
MLA KIYIK KICIR GÜZİN,PAŞAOĞLU BAŞ DİDEM Otantik Liderliğin Akademik Platformda Lider Boyutu Açısından İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.1, 2014, ss.1 - 24.
AMA KIYIK KICIR G,PAŞAOĞLU BAŞ D Otantik Liderliğin Akademik Platformda Lider Boyutu Açısından İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014; 15(1): 1 - 24.
Vancouver KIYIK KICIR G,PAŞAOĞLU BAŞ D Otantik Liderliğin Akademik Platformda Lider Boyutu Açısından İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014; 15(1): 1 - 24.
IEEE KIYIK KICIR G,PAŞAOĞLU BAŞ D "Otantik Liderliğin Akademik Platformda Lider Boyutu Açısından İncelenmesi." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, ss.1 - 24, 2014.
ISNAD KIYIK KICIR, GÜZİN - PAŞAOĞLU BAŞ, DİDEM. "Otantik Liderliğin Akademik Platformda Lider Boyutu Açısından İncelenmesi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15/1 (2014), 1-24.