Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 33 Sayfa Aralığı: 77 - 95 Metin Dili: Türkçe

CBS İLE OLUŞTURULAN TEMATİK HARİTALARIN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ3

Öz:
Bu çalışma, ortaöğretim 10. sınıf coğrafya dersinde CBS ile oluşturulan tematik haritalardan yararlanmanın öğrencinin başarısına etkisini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışma, 2015 yılında, İstanbul ilindeki 3 ortaöğretim kurumunda öğrenim gören 48 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Çalışmada ArcGIS 10.2 yazılımı kullanılarak tematik haritaların kullanımına yönelik bir uygulama hazırlanmıştır. Çalışmanın nicel verileri ön test ve son test uygulanarak elde edilmiştir. Son test uygulandıktan sonra öğrencilerin uygulama hakkındaki görüşleri anket formu yardımıyla değerlendirilmiştir. CBS ile oluşturulan tematik haritalardan yararlanmanın öğrencinin başarısına etkisinin değerlendirilmesinde eşleştirilmiş örneklem t testi kullanılmıştır. Tematik haritalara yönelik olarak tasarlanmış uygulamalar eşliğinde ön test ve son test arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda coğrafya derslerinde kullanılabilecek farklı tematik harita uygulamaları geliştirilmeli ve coğrafya öğretiminde tematik haritaların kullanımı arttırılmalıdır.
Anahtar Kelime:

The Evaluation of How Thematic Maps Created with Geographic İnformation Systems Effect the Success of Students

Öz:
This study was conducted in order to examine how thematic maps created with geographic information systems effect the success of 10th grade students. The study was implemented in 2015 together with 48 students in three high schools from İstanbul. An exercise was developed for the use of thematic maps by using 10.2 ArcGIS software. The quantitative data of the study were obtained from the pre-test and post-test. After implementing post-test, opinions of students about exercise were evaluated with the survey form. Paired sample t test was used to assess effect of thematic maps created with geographic information systems on the success of students. According to the pre and posttest results, using thematic maps created with geographic information systems differed. In accordance with the results obtained from the study, different thematic maps exercises should be developed and use of thematic maps should be increased in geography teaching.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Cin, M. ve Tabanlı, C. B. (2015). Nüfus konusunun öğretiminde CBS temelli materyal kullanımının akademik başarıya etkisi. Journal of Research in Education and Teaching. 4(1), 324- 331.
 • Demirci, A. (2010). Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı uygulamaların coğrafya derslerinde kullanımı. R. Özey ve S. İncekara (Ed.), Coğrafya eğitiminde kavram ve değişimler içinde (s. 179- 207). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirci, A. (2013). Coğrafya eğitimi ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS). R. Özey, F. Tuna ve N. Bilgen (Ed.). 21. yüzyılda değişen yaklaşımlar ve yükseköğretimde coğrafya eğitimi içinde (s. 89-120). Ankara: Pegem Akademi.
 • Favier, T.T. and Joop, A. V. D. S. (2014). The effects of geography lessons with geospatial technologies on the development of high school students' relational thinking. Computers and Education Journal, 76, 225-236.
 • Görgülü, S. (2013). Tematik harita teknikleri ile istatistiksel yüzeyin görselleştirilmesi: Konya ili örneği. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Karabağ, S. (2010). Tarihsel süreçte coğrafya dersi öğretim programlarının gelişimi. R. Özey ve S. İncekara (Ed.), Coğrafya eğitiminde kavram ve değişimler içinde (s. 77-98). Ankara: Pegem Akademi.
 • Karatepe, A. (2008). Coğrafya öğretiminde mekânsal teknolojiler. R. Özey ve A. Demirci (Ed.), Coğrafya öğretiminde yöntem ve yaklaşımlar içinde (s. 193-216). İstanbul: Aktif Yayınevi.
 • Kimerling, A. J., Buckley, A. R., Muehrcke, P. C. and Muehrcke J. O. (2012). Map use: Reading analysis interpretation. .Seventh edition. New York: Esri Press.
 • Kocalar, A. O. ve Demirkaya, H. (2014). Coğrafya Öğrenmek Niçin Önemlidir? Lise Öğrencilerinin Algıları. Doğu Coğrafya Dergisi, 32, 123-144.
 • MaKinster, J., Trautmann, N. and Barnett, M. (2014). Introduction. In J. MaKinster, N. Trautmann, and Barnett, M. (Eds.), Teaching science and investigating environmental issues with geospatial technology. Designing effective professional development for teachers, (1-9). New York: Springer.
 • Milson, A.J., Kerski, J.J. and Demirci, A. (2012). The world at their fingertips: a new age for spatial thinking. In A.J. Milson, A. Demirci snd J. J. Kerski (Eds.), International perspectives on teaching and learning with GIS in secondary schools (s. 1- 11). New York: Springer.
 • Özey, R. (2014). Kültürel Coğrafya. İstanbul: Aktif Yayınevi.
 • Öztürk, M. (2014). Coğrafya Eğitiminde Araştırma. Ankara: Pegem Akademi.
 • Shellito, B.A. (2014). Introduction to geospatial technologies. New York: W.H. Freeman and Company.
 • Şahin, B. (2012). Coğrafya öğretmenlerinin tematik haritalara yönelik görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şahin, S. ve Gençtürk, E. (2007). Coğrafya eğitimi ve bilgi iletişim teknolojileri. S. Karabağ ve S. Şahin (Ed.), Kuram ve uygulamada coğrafya eğitimi içinde (s.175-222). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Şahin, T. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değerler eğitimi öz-yeterliliklerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Taştan, B. (2014). Coğrafya öğretiminde web tabanlı coğrafi bilgi sistemleri (Web CBS) uygulamaları. H. Kaya, A. Karatepe ve A. Özder (Ed.). Modern yöntem ve tekniklerle coğrafya öğretimi içinde (s. 169-191). Ankara: Pegem Akademi.
 • TTKB, (2011). Ortaöğretim coğrafya dersi (9-12. sınıflar) öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=59 adresinden 10 Ocak 2015 tarihinde edinilmiştir.
 • Uluğtekin, N., Uçar, D., Bildirici İ.Ö., İpbüker, C., Özerman U. ve Gökçen, Ö.F. (2000). Elektronik Atlas Teknikleri ile Eğitim Amaçlı Türkiye İstatistiksel Atlasının Hazırlanması: Pilot Çalışma. İstanbul.
 • Ünay, M. (2011). Ortaöğretim coğrafya dersi müfredatında tematik harita değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. görüşlerine göre
 • Ünlü, M. (2014). Coğrafya öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yavan, N. (2014). Nicel Araştırma Tasarımı. Y. Arı ve İ. Kaya (Ed.), Coğrafya araştırma yöntemleri içinde (s.175-198). Balıkesir: Coğrafyacılar Derneği Yayını.
 • Yıldırım, S. (2015). Coğrafi bilgi sistemleriyle oluşturulan tematik haritaların ortaöğretim 10. sınıf coğrafya dersinde kullanımı. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
APA ÜNLÜ M, YILDIRIM S (2016). CBS İLE OLUŞTURULAN TEMATİK HARİTALARIN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ3. , 77 - 95.
Chicago ÜNLÜ Mehmet,YILDIRIM SALİH CBS İLE OLUŞTURULAN TEMATİK HARİTALARIN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ3. (2016): 77 - 95.
MLA ÜNLÜ Mehmet,YILDIRIM SALİH CBS İLE OLUŞTURULAN TEMATİK HARİTALARIN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ3. , 2016, ss.77 - 95.
AMA ÜNLÜ M,YILDIRIM S CBS İLE OLUŞTURULAN TEMATİK HARİTALARIN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ3. . 2016; 77 - 95.
Vancouver ÜNLÜ M,YILDIRIM S CBS İLE OLUŞTURULAN TEMATİK HARİTALARIN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ3. . 2016; 77 - 95.
IEEE ÜNLÜ M,YILDIRIM S "CBS İLE OLUŞTURULAN TEMATİK HARİTALARIN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ3." , ss.77 - 95, 2016.
ISNAD ÜNLÜ, Mehmet - YILDIRIM, SALİH. "CBS İLE OLUŞTURULAN TEMATİK HARİTALARIN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ3". (2016), 77-95.
APA ÜNLÜ M, YILDIRIM S (2016). CBS İLE OLUŞTURULAN TEMATİK HARİTALARIN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ3. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, 0(33), 77 - 95.
Chicago ÜNLÜ Mehmet,YILDIRIM SALİH CBS İLE OLUŞTURULAN TEMATİK HARİTALARIN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ3. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ 0, no.33 (2016): 77 - 95.
MLA ÜNLÜ Mehmet,YILDIRIM SALİH CBS İLE OLUŞTURULAN TEMATİK HARİTALARIN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ3. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, vol.0, no.33, 2016, ss.77 - 95.
AMA ÜNLÜ M,YILDIRIM S CBS İLE OLUŞTURULAN TEMATİK HARİTALARIN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ3. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ. 2016; 0(33): 77 - 95.
Vancouver ÜNLÜ M,YILDIRIM S CBS İLE OLUŞTURULAN TEMATİK HARİTALARIN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ3. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ. 2016; 0(33): 77 - 95.
IEEE ÜNLÜ M,YILDIRIM S "CBS İLE OLUŞTURULAN TEMATİK HARİTALARIN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ3." MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, 0, ss.77 - 95, 2016.
ISNAD ÜNLÜ, Mehmet - YILDIRIM, SALİH. "CBS İLE OLUŞTURULAN TEMATİK HARİTALARIN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ3". MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ 33 (2016), 77-95.