Yıl: 2015 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1149 - 1158 Metin Dili: Türkçe

The Role of Human Values in Predicting Trait Anger and Anger Expression Styles Among Adolescents

Öz:
Bu çalışmanın amacı, ergenlerde insani değerlerin sürekli öfke ve öfke ifade biçimlerini yordamadaki rolünü incelemektir. Araştırmaya toplam 302 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin 182'si kız ve 120'si erkektir. Bu çalışmada, öğrencilerin insani değerler düzeyini belirlemek için "Ahlaki Olgunluk Ölçeği"; sürekli öfke ve öfke ifade biçimlerini belirleyebilmek için ise "Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği" kullanılmıştır. Analizler SPSS 16.0 paket programı aracılığıyla .01 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Veriler t-testi, korelasyon ve regresyon teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, insani değerlerin sürekli öfke ve öfke ifade biçimlerini (öfke-içe, öfke-dışa ve öfke kontrol) anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgular alan yazınıyla ilişkisi içinde tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Ergenlerde İnsani Değerlerin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Biçimlerini Yordamadaki Rolü

Öz:
The aim of this study is to examine the role of human values in predicting trait anger and anger expression styles in adolescents. A total number of 302 students (182 girls and 120 boys) participated in the study. In this study, human values were measured with "Moral Maturity Scale"; trait anger and anger expression styles were measured with "State-Trait Anger Expression Scale". Data analysis were conducted with SPSS 16.0 statistical package program in .01 significance level. All data were analyzed by t-test, correlation and regression.According to the findings of the study, it was seen that human values significantly predicted trait anger and anger expression styles (anger-in, anger-out and anger control). Implications of these findings are discussed and suggestions are presented within the context of literature
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KARABABA A, DİLMAÇ B (2015). The Role of Human Values in Predicting Trait Anger and Anger Expression Styles Among Adolescents. İlköğretim Online (elektronik), 14(3), 1149 - 1158.
Chicago KARABABA ALİ,DİLMAÇ BÜLENT The Role of Human Values in Predicting Trait Anger and Anger Expression Styles Among Adolescents. İlköğretim Online (elektronik) 14, no.3 (2015): 1149 - 1158.
MLA KARABABA ALİ,DİLMAÇ BÜLENT The Role of Human Values in Predicting Trait Anger and Anger Expression Styles Among Adolescents. İlköğretim Online (elektronik), vol.14, no.3, 2015, ss.1149 - 1158.
AMA KARABABA A,DİLMAÇ B The Role of Human Values in Predicting Trait Anger and Anger Expression Styles Among Adolescents. İlköğretim Online (elektronik). 2015; 14(3): 1149 - 1158.
Vancouver KARABABA A,DİLMAÇ B The Role of Human Values in Predicting Trait Anger and Anger Expression Styles Among Adolescents. İlköğretim Online (elektronik). 2015; 14(3): 1149 - 1158.
IEEE KARABABA A,DİLMAÇ B "The Role of Human Values in Predicting Trait Anger and Anger Expression Styles Among Adolescents." İlköğretim Online (elektronik), 14, ss.1149 - 1158, 2015.
ISNAD KARABABA, ALİ - DİLMAÇ, BÜLENT. "The Role of Human Values in Predicting Trait Anger and Anger Expression Styles Among Adolescents". İlköğretim Online (elektronik) 14/3 (2015), 1149-1158.