Yıl: 2015 Cilt: 14 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1416 - 1427 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Validity and Reliability Analysis of Self-Efficacy Beliefs Scale for Activities in Preschool Education Program

Öz:
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin 2013 okul öncesi eğitim programındaki etkinlikleri uygulamalarına yönelik, öz-yeterlik inançlarını belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Tarama yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, seçkisiz örneklem yöntemi kullanılmış olup, çalışmanın örneklemini 425 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Okul öncesi eğitim programındaki etkinliklere yönelik öz-yeterlik ölçeğinin kapsam geçerliliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliğini saptamak amacıyla Açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Beşli Likert tipi, 59 maddeden oluşan ölçeğin açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin maddelerinin; Fen, Türkçe, Matematik, Okuma-Yazmaya Hazırlık, Müzik, Alan Gezileri, Hareket, Oyun, Drama ve Sanat olmak üzere 10 alt boyuttan oluştuğu saptanmıştır. Ölçeğin tüm maddeleri için hesaplanan toplam güvenirlik katsayısı (Cronbach alpha) .95 olarak bulunmuştur. Bu çalışmanın sonucunda; okul öncesi öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki Etkinliklere Yönelik Öz- Yeterlik Ölçeğinin; öğretmenlerin öz-yeterlik inançlarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

Okul Öncesi Eğitim Programındaki Etkinliklere Yönelik ÖzYeterlik İnanç Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Analizi

Öz:
The aim of this study was to develop a valid and reliable scale for preschool teachers' selfefficacy beliefs as they were related to activities in the 2013 preschool education program. The participants in this study consisted of 425 preschool teachers selected by random sampling. The researchers created an instrument consisting of 59 items, all answered using a 5-point Likert-type scale. Expert opinions were obtained for the content validity of the scale, and exploratory factor analysis were conducted to determine its construct validity. Exploratory factor analysis revealed that the scale had 10 factors: Art, Drama, Field Trips, Mathematics, Movement, Music, Play, Preparation for Reading and Writing, Science and Turkish Language. The total reliability coefficient (Cronbach alpha) for the scale was calculated as .95. Taken as a whole, the results show that this self-efficacy scale is a valid and reliable instrument for measuring preschool teachers' self-efficacy beliefs concerning activities in the preschool education program
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aksu, H. H. (2008). Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlilik inançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 161-170.
 • Alabay, E. (2006). İlköğretim okul öncesi öğretmen adaylarının fen ile ilgili öz yeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi. Yedi Tepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 30-40.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak-Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Byrne, B. M. (2005). Factor analytic models: Viewing the structure of an assessment instrument from three perspectives. Journal of Personality Assessment, 85(1), 17-32.
 • Çetingöz, D. (2012). Okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini uygulamaya yönelik öz- yeterlilikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 131-142.
 • Çokluk Ö., Şekercioğlu G., ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem yayınları.
 • Dağlıoğlu, H. E. (2012). Okul öncesi öğretmeninin özellikleri ve okul öncesi eğitime öğretmen yetiştirme, G. Haktanır (Ed.). Okul Öncesi Eğitime Giriş (s. 39-80). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2012). Öğretim ilke ve yöntemleri öğretme sanatı. Ankara: Pegem yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2013). Öğretimde planlama ve değerlendirme öğretme sanatı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Denzine, G. M., Cooney, J. B., ve McKenzie, R. (2005). Confirmatory factor analysis of the Teacher Efficacy Scale for prospective teachers. British Journal of Educational Psychology, 75, 689-708.
 • Ekinci-Vural, D., & Hamurcu, H. (2008). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Dersine Yönelik Öz-yeterlik İnançları ve Görüşleri. İlköğretim Online, 7(2), 456-467.
 • Gömleksiz, M. N., ve Serhatlıoğlu, B. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarına ilişkin görüşleri. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(7), 201-221.
 • Henson, R. K. (2001, Ocak). Teacher self-efficacy: Substantive implications and measurement dilemmas. Sözel bildiri. The annual meeting of the Educational Research Exchange, College Station, Texas.
 • Jöreskog, K., ve Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the sımplıs command language. Chicago, IL: Scientific Software International Inc.
 • Kadim, M. (2012). Okul öncesi öğretmenlerin oyun öğretimine ilişkin öz-yeterliklerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Bolu.
 • Kesicioğlu, O. S., ve Güven, G. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının öz yeterlik düzeyleri ile problem çözme, empati ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 1371-1383.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural quation modeling. New York: Guilford Press.
 • Kotaman, H. (2010). Turkish early childhood educators' sense of teacher efficacy. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 8(2), 603-616.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. Ankara.
 • Milli Eğitim İstatistikleri. (2014). Milli eğitim istatistikleri 2013/2014. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayını.
 • Morrison, G. (2012). Early childhood education today. Boston: Pearson
 • Oktay, A. (2000). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon yayıncılık.
 • Özbey, S., ve Alisinanoğlu, F. (2009). Okul öncesi kurumlarda görev yapan öğretmenlerinin fen etkinliğine ilişkin yeterliliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1). 1-18.
 • Özerkan, E. (2007). Öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ile öğrencilerin sosyal bilgiler benlik kavramları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Özmenteş, S. (2011, April). Müzik öğretimine yönelik özyeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (İCONTE). 27-29 April 2011, Antalya-Turkey.
 • Pendergast, D., Garvis, S., ve Keogh, J. (2011). Pre-service student-teacher self-efficacy beliefs: An insight into the making of teachers. Australian Journal of Teacher Education, 36(12), 46-58.
 • Riggs, I. M., Diaz, E., Riggs, M., Jusenthada, J., Brasch, K., Torner, J.,... Pelletier, A. (1994). Impacting elementary science teachers' beliefs and performance through teacher enhancement for science instruction in diverse settings. Sözel bildiri. The Annual Conference National Association for Research in Science Teaching, Anaheim, California.
 • Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, öğrenme ve öğretim kavramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim kavramdan uygulamaya. Ankara: Yargı Yayıncılık.
 • Şeker P.T., ve Alisinanoğlu, F. (2015). Self-efficacy scale of preschool teachers towards mathematics education in preschool period. Creative Education, 6, 204-210.
 • Şenol-Ulu, F. B. (2012). Okul öncesi öğretmen adayları ile okul öncesi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik inançlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar, Türkiye.
 • Tepe, D., ve Demir, K. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik inançları ölçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(12). 137-158.
 • Tschannen-Moran, M., ve Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783-805.
 • Watters, J. J., ve Ginns, I. S. (1995). Origins of and changes in preservice teachers science teaching efficacy. Sözel bildiri. The Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, San Francisco, CA.
 • Yılmaz, N. (2003). Türkiye'de okul öncesi eğitimi, M. Sevinç (Ed.). Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar (ss. 67-95). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Zembat, R. (2007). Okul öncesi eğitimde nitelik. A. Oktay ve Ö. Polat Unutkan (Ed.) Okul öncesi eğitimde güncel konular (s. 25-44). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
APA KOÇ F, SAK R, KAYRI M (2015). Validity and Reliability Analysis of Self-Efficacy Beliefs Scale for Activities in Preschool Education Program. , 1416 - 1427.
Chicago KOÇ FATMA,SAK RAMAZAN,KAYRI MURAT Validity and Reliability Analysis of Self-Efficacy Beliefs Scale for Activities in Preschool Education Program. (2015): 1416 - 1427.
MLA KOÇ FATMA,SAK RAMAZAN,KAYRI MURAT Validity and Reliability Analysis of Self-Efficacy Beliefs Scale for Activities in Preschool Education Program. , 2015, ss.1416 - 1427.
AMA KOÇ F,SAK R,KAYRI M Validity and Reliability Analysis of Self-Efficacy Beliefs Scale for Activities in Preschool Education Program. . 2015; 1416 - 1427.
Vancouver KOÇ F,SAK R,KAYRI M Validity and Reliability Analysis of Self-Efficacy Beliefs Scale for Activities in Preschool Education Program. . 2015; 1416 - 1427.
IEEE KOÇ F,SAK R,KAYRI M "Validity and Reliability Analysis of Self-Efficacy Beliefs Scale for Activities in Preschool Education Program." , ss.1416 - 1427, 2015.
ISNAD KOÇ, FATMA vd. "Validity and Reliability Analysis of Self-Efficacy Beliefs Scale for Activities in Preschool Education Program". (2015), 1416-1427.
APA KOÇ F, SAK R, KAYRI M (2015). Validity and Reliability Analysis of Self-Efficacy Beliefs Scale for Activities in Preschool Education Program. İlköğretim Online (elektronik), 14(4), 1416 - 1427.
Chicago KOÇ FATMA,SAK RAMAZAN,KAYRI MURAT Validity and Reliability Analysis of Self-Efficacy Beliefs Scale for Activities in Preschool Education Program. İlköğretim Online (elektronik) 14, no.4 (2015): 1416 - 1427.
MLA KOÇ FATMA,SAK RAMAZAN,KAYRI MURAT Validity and Reliability Analysis of Self-Efficacy Beliefs Scale for Activities in Preschool Education Program. İlköğretim Online (elektronik), vol.14, no.4, 2015, ss.1416 - 1427.
AMA KOÇ F,SAK R,KAYRI M Validity and Reliability Analysis of Self-Efficacy Beliefs Scale for Activities in Preschool Education Program. İlköğretim Online (elektronik). 2015; 14(4): 1416 - 1427.
Vancouver KOÇ F,SAK R,KAYRI M Validity and Reliability Analysis of Self-Efficacy Beliefs Scale for Activities in Preschool Education Program. İlköğretim Online (elektronik). 2015; 14(4): 1416 - 1427.
IEEE KOÇ F,SAK R,KAYRI M "Validity and Reliability Analysis of Self-Efficacy Beliefs Scale for Activities in Preschool Education Program." İlköğretim Online (elektronik), 14, ss.1416 - 1427, 2015.
ISNAD KOÇ, FATMA vd. "Validity and Reliability Analysis of Self-Efficacy Beliefs Scale for Activities in Preschool Education Program". İlköğretim Online (elektronik) 14/4 (2015), 1416-1427.