Yıl: 2016 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 234 - 250 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi

Öz:
Bu araştırmada, 8.sınıf "Doğal Süreçler" ünitesinin öğretimi için web tabanlı Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) yazılımı geliştirilmiş ve sonrasında yazılımın öğrencilerin akademik başarı düzeylerine etkisi araştırılmıştır.BDÖ yazılımının üretilmesi sürecinde içerik, öğretimsel ve teknik özellikler analiz, tasarım ve geliştirme süreçlerine dâhil edilmiştir. Geliştirilen yazılımın değerlendirilmesinde Web Tabanlı Öğrenme Ortamlarını Değerlendirme Ölçeği kullanılarak yazılımın standartlara uygunluğu raporlanmıştır. Uygulamada, kontrol gruplu öntest-sontest yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu iki ayrı devlet ortaokulundan çalışmaya katılan, toplam 66, 8.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, kullanılan BDÖ yazılımının hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin ilgisini çektiği ve 8.sınıf "Doğal Süreçler" ünitesinin öğretiminde akademik başarının gelişimine olumlu yönde katkısı olduğu, kontrol grubunun akademik başarı gelişiminde ise herhangi bir değişim yaşanmadığı sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Advanced Distributed Learning (ADL). (2011). Choosing authoring tools v.8. http://www.adlnet.org/wp- content/uploads/2013/08/Choosing-Authoring-Tools.pdf adresinden 1 Eylül 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları: Sık kullanılan istatistiksel analizler ve açıklamalı SPSS çözümleri. İstanbul: İdeal Kültür & Yayıncılık.
 • Akcay, H., Tuysuz, C. ve Feyzioglu, B. (2003). Bilgisayar destekli fen bilgisi oğretiminin oğrenci basarısına ve tutumuna etkisine bir ornek: mol kavramı ve avogadro sayısı. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2).
 • Alessi, S.M. ve Trollip, S.R. (2001). Multimedia for Learning: Methods and Development (3rd ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon, Inc. ISBN-13: 9780205276912.
 • Anderson T. ve Garrison, D.R. (1998). Learning in a Networked World: New Roles and Responsibilties. In C. Gibson (Ed). Distance Learners in Higher Education: Institutional responses for quality outcomes. Madison, Wi.: Atwood.
 • Aytaç. T. (2008). Eğitim yazılımlarının değerlendirilmesi sürecine yönelik bir uygulama çalışması. In E. Altun, M.M. İnceoğlu ve A. Ateş (Eds.), İkinci Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı (s. 450-457), Ankara:Pegem Akademi.
 • Ayvacı, H.Ş., Ürey, M., Bebek, G. ve Bülbül, S. (2015). Öğretim Yazılımlarının Önemi ve Uygulanabilirliğine İişkin Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 4(1), 19-26.
 • Ayvacı, H. Ş., Bakırcı, H. ve Başak, M. H. (2014). Fatih projesinin uygulama sürecinde ortaya çıkan sorunların idareciler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 20-46.
 • Barretto, S.F.A., Piazzalunga, R., Ribeiro, V.G., Dalla, M.B.C. ve Filho, R. M. L.(2003). Combining interactivity and improved layout while creating educational software for the Web. Computers and Education, 40, 271-284.
 • Buluş Kırıkkaya, E. ve İmalı, B. (2013). What are teachers' opinions about including topics of natural events and their risks in primary curriculum in Kocaeli (Turkey)? Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 14(1)
 • Buluş Kırıkkaya, E., İmalı, B. ve Bozkurt, E., (2011) Earthquake training is gaining importance: the views of 4th and 5th year students on Earthquake. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2305-2313. ISSN 1877-0428, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.098.
 • Buluş Kırıkkaya, E., Oğuz-Ünver, A. ve Çakın, O. (2011). Teachers views on the topic of disaster education at the field on elementary science and technology curriculum. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 5(1), 24-42.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni spss uygulamaları ve yorum (12.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Camnalbur, M. ve Erdoğan, Y. (2008). A meta analysis on the effectiveness of computer-assisted instruction: Turkey sample.Educational Sciences: Theory & Practice, 8(2), 497-505.
 • Clark, R. (1989). Reconsidering research on learning from media. Review of Educational Research, 53(4), 445-459.
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciencies: Routledge.
 • Dağ, F., Durdu, L. ve Gerdan, S. (2014). Evaluation of educational authoring tools for teachers stressing of perceived usability features. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 888-901.
 • Derviş, N. ve Tezel, Ö.(2009). Fen ve teknoloji dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin başarılarına ve bilimsel düşünme becerilerine etkisi. http://www.eab.org.tr/eab/2009/pdf/154.pdf adresinden 1 Eylül 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Diogo C, António M. ve Nilza, C. (2011). Technology Enhanced Learning in Higher Education: Results from the design of a quality evaluation framework. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29, 893-902.
 • Ercan, O., Bilen, K. ve Bulut, A. (2014). The effect of web-based instruction with educational animationcont ent at sensory organs subject on students' academic achievement and attitudes. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116(2014), 2430 - 2436
 • Gültekin, Z. (2009). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme uygulamalarının öğrencilerin bilimin doğasıyla ilgili görüşlerine, bilimsel süreç becerilerine ve tutumlarına etkisi (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr adresinden 1 Eylül 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Gümüş, O. (2006). İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının ilköğretim dördüncü sınıf türkçe ders hedeflerinin kazandırılması ve öğrenci başarısına etkisi (Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr adresinden 1 Eylül 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Güven, G. ve Sülün, Y. (2012). Bilgisayar Destekli Öğretimin 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarıya ve Öğrencilerin Derse Karşı Tutumlarına Etkisi. Journal of Turkish Science Education, 9(1), 68-79.
 • Gökulu, A. (2013). Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti. International Journal of Social Science, 6(5), 571- 585.
 • Jonassen, D. H. (1988) Instructional Design and Courseware Design. In D. H. Jonassen, (Ed.) Instructional Designs for Microcomputer Courseware, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Kara, Y. (2007). Eğlenceli eğitim yazılımının öğrenci başarısına, kavram yanılgılarına ve biyolojiye karşı tutumlarına etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 129-138.
 • Karaduman, B. (2008). İlköğretim 6.sınıf Fen ve Teknoloji Dersi "Maddenin Tanecikli Yapısı" Ünitesinin Öğretiminde, Bilgisayar Destekli ve Bilgisayar Temelli Öğretim Yöntemlerinin, Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. (Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Kazu, İ. Y. ve Yavuzalp, N. (2008). Teachers' Opinions About Using Instructional Software. Education and Science, 33(150), 110-126.
 • Kert, S. B., Tekdal, M. (2008). Alanyazındaki tasarım ilkelerine uygun olarak geliştirilmiş çokluortam ders yazılımının lise düzeyi fizik öğretiminde akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 120-131.
 • Keser, K. Ş. (2008). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi dersinde başarı, tutum ve kalıcı öğrenmeye etkisi (Yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Kibar, Z. (2006). İlköğretim düzeyi fen bilgisi öğretiminde yüksek etkileşimli bdö yazılımlarının öğrenci başarısına etkisi (Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir). http://tez2.yok.gov.tr adresinden 1 Eylül 2015 tarihinde indirilmiştir..
 • Kurt, A.A., Kuzu, A., Dursun, Ö.Ö., Gülpınar, F. ve Gültekin, M. (2013). Evaluation of the Pilot Application Process of FATIH Project: Teachers' Views. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 1(2),1-23.
 • Merchant, Z., Goetz, E. T., Cifuentes, L., Keeney-Kennicutt, W. ve Davis,T.J.(2014). Effectiveness of virtual reality-based instruction on students' learning outcomes in K-12 and higher education: A meta- analysis. Computers & Education, 70, 29-40. http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2013.07.033.
 • Moore, M. G. (1989). Three types of interaction. The American Journal of Distance Education, 3(2), 1-6.
 • Morrell, D. (1992) The Effects of Computer-Assisted Instruction on Student Achievement in High School Biology, School Science and Mathematics, 92, 177-181.
 • Okur, M. G. (2007). İlköğretim matematik öğretiminde tasarlanan web destekli öğretim materyaline ilişkin öğretmen görüşleri (Yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir). http://tez2.yok.gov.tr adresinden 1 Eylül 2015 tarihinde indirilmiştir..
 • Oliver, R. (1996) Interactions in multimedia learning materials: The things that matter. In C. McBeathf & R. Atkinson (Eds.). The learning superhighway: New world? new worries? Proceedings of the third international interactive multimedia symposium, 303-308. Perth, Western Australia, 21-25 January.
 • Öğreten, B. ve Sağır, Ş.U. (2013). 4.Sınıf fen ve teknoloji dersinde interaktif öğretimin akademik başarıya ve tutuma etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(7), 1-8. ISSN:1308-8971.
 • Özabacı, N. ve Olgun, A. (2011). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin fen bilgisi dersine ilişkin tutum, bilişüstü beceriler ve fen bilgisi başarısı üzerine bir çalışma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(37), 93-107.
 • Özçelik, A. (2007). İşbirliğine dayalı öğrenmenin, fen bilgisi dersinde başarı tutum ve kalıcılığa etkisi (Yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir). http://tez2.yok.gov.tr adresinden 1 Eylül 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Özçelik, D. A. (1997). Test hazırlama kılavuzu (3. baskı). Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Özdener, N. ve Erdoğan, B., (2001). Bilgisayar destekli eğitimde kullanım amaçlı bir simülasyonun tasarlanması ve geliştirilmesi. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (s. 235-241), Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Reeves, T. (1995). Reaction to Interactivity: A forgatten art. ITFORUM. ITFORUM@uga.cc.uga.edu.
 • Saka, A.Z. ve Yılmaz, M., (2005). Bilgisayar destekli fizik öğretiminde çalışma yapraklarına dayalı materyal geliştirme ve uygulama. The Turkish Online Journal of Education Technology - TOJET, 4(3), 120-131.
 • Schmid, R. F., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Tamim, R., Abrami, P.C., Wade, C. A., Michael A. Surkes, M. A. ve G. Lowerison (2009). Technology's effect on achievement in higher education: a Stage I meta- analysis of classroom applications. Journal of Computing in High Education, 21, 95-109.
 • Seloni, R., (2005) Fen bilgisi öğretiminde oluşan kavram yanılgılarının proje tabanlı öğrenme ile giderilmesi (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr adresinden 1 Eylül 2015 tarihinde indirilmiştir..
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik (1.Baskı). Ankara:Seçkin Yayınevi.
 • Şimşek, N. (1995). Bilgisayar destekli öğretimin yazılım boyutu ve yazılımlarda standart sorunu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 28(2), 314-327. DOI: 10.1501/Egifak_0000000285.
 • Şahin, M. A. (2015). The Analysis of the Views of Teachers Related to the Functions of Teaching Materials During the Teaching-Learning Process. K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 995-1012.
 • Tanyeri, T. (2004). Fen bilgisi öğretmenlerinin web tabanlı öğretime ilişkin görüşlerinin belirlenmesi: İlköğretim 8. sınıf fen bilgisi dersi "maddedeki değişim ve enerji" ünitesinin Gagne'nin öğretim modeline göre web tabanlı öğretimi (Yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir). http://tez2.yok.gov.tr adresinden 1 Eylül 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Tekin, H. (1996). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (9.Baskı). Ankara: Yargı Yayınları.
 • Tekindal, S. (2009). Okullarda ölçme ve değerlendirme yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Teyfur, E. (2010). Yapılandırmacı teoriye göre hazırlanmış bilgisayar destekli öğretimin 9. sınıf coğrafya dersinde öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 85-106.
 • Tezcan, H. ve Yılmaz, Ü. (2003). Kimya öğretiminde kavramsal bilgisayar animasyonları ile geleneksel anlatım yöntemin başarıya etkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 18-32.
 • Tjaden, B. J. ve Martin, C. D. (1995) Learning Effects of Computer- Asisted Instruction on Collage Students, Computer Education, 24, 4, 221-277.
 • Tlhoaele, M., Hofman, A., Winnips, K., & Beetsma, Y. (2015). Exploring the relationship between factors that contribute to interactive engagement and academic performance. Journal of Education and Training, 2(1), 61-80.
 • Uysal, M. P. ve Yalın H. İ. (2012). Öğretim etkinlikleri kuramı'na göre tasarlanan öğretim yazılımının akademik başarıya etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 185-204.
 • Yeşilyurt, M. (2010). Meta analysis of the computer assisted studies in science and mathematics: A sample of Turkey. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 123-131.
 • Yurttepe, S. (2007). İlköğretim fen bilgisi dersinde proje tabanlı öğrenmenin öğrenci başarısına etkisi (Yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir). http://tez2.yok.gov.tr adresinden 1 Eylül 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Wainwright, C. L. (1989) The Effectiveness of a Computer-Assisted Instruction Package in High School Chemistry, Journal of Research in Science Teaching, 26, 275-290.
APA BULUŞ KIRIKKAYA E, DAĞ F, DURDU L, Gerdan S (2016). 8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi. , 234 - 250.
Chicago BULUŞ KIRIKKAYA Esma,DAĞ Funda,DURDU Levent,Gerdan Serpil 8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi. (2016): 234 - 250.
MLA BULUŞ KIRIKKAYA Esma,DAĞ Funda,DURDU Levent,Gerdan Serpil 8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi. , 2016, ss.234 - 250.
AMA BULUŞ KIRIKKAYA E,DAĞ F,DURDU L,Gerdan S 8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi. . 2016; 234 - 250.
Vancouver BULUŞ KIRIKKAYA E,DAĞ F,DURDU L,Gerdan S 8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi. . 2016; 234 - 250.
IEEE BULUŞ KIRIKKAYA E,DAĞ F,DURDU L,Gerdan S "8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi." , ss.234 - 250, 2016.
ISNAD BULUŞ KIRIKKAYA, Esma vd. "8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi". (2016), 234-250.
APA BULUŞ KIRIKKAYA E, DAĞ F, DURDU L, Gerdan S (2016). 8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi. İlköğretim Online (elektronik), 15(1), 234 - 250.
Chicago BULUŞ KIRIKKAYA Esma,DAĞ Funda,DURDU Levent,Gerdan Serpil 8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi. İlköğretim Online (elektronik) 15, no.1 (2016): 234 - 250.
MLA BULUŞ KIRIKKAYA Esma,DAĞ Funda,DURDU Levent,Gerdan Serpil 8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi. İlköğretim Online (elektronik), vol.15, no.1, 2016, ss.234 - 250.
AMA BULUŞ KIRIKKAYA E,DAĞ F,DURDU L,Gerdan S 8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi. İlköğretim Online (elektronik). 2016; 15(1): 234 - 250.
Vancouver BULUŞ KIRIKKAYA E,DAĞ F,DURDU L,Gerdan S 8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi. İlköğretim Online (elektronik). 2016; 15(1): 234 - 250.
IEEE BULUŞ KIRIKKAYA E,DAĞ F,DURDU L,Gerdan S "8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi." İlköğretim Online (elektronik), 15, ss.234 - 250, 2016.
ISNAD BULUŞ KIRIKKAYA, Esma vd. "8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi". İlköğretim Online (elektronik) 15/1 (2016), 234-250.