Yıl: 2015 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 263 - 282 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Danıştay İçtihatlarında Vergilendirmede Kanunilik

Öz:
Türkiye Cumhuriyeti, anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Demokratik sosyal hukuk devleti ise kişi hak ve özgürlüklerine saygıyı ön plana çıkarmaktadır. Bu noktada sosyal hukuk devletinin bir takım yükümlülüklerinin olduğunu görmekteyiz. Bu yükümlülüklerden en önemlilerinden birisi de kişilerin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır. Kişi hak ve özgürlükleri bazı değil bütün alanlarda korunmalı ve toplumla devlet arasında güven ilişkisi sağlanmalıdır. Olağan bir sonuç olarak devletin büyük bir yetki gücü vardır. Bu yetki gücü pek çok alanda belli sınırlar içerisinde kullanılabilir. Çalışmamızla alakalı olarak devletin sahip olduğu yetkinin çok önemli bir kullanım alanı olan vergiler üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk olarak vergileme ilkelerine değinilip, kanunilik ilkesine genel bir perspektiften bakılarak, bu ilkenin vergi hukukundaki yeri açıklanacaktır. İkinci kısımda ise, vergi hukukunun asli kaynaklarından olan Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararlarına ve Danıştay'a değinilerek Danıştay içtihatlarında vergilemenin kanuniliği ilkesi somut olarak ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelime:

Council of State Taxation Jurisprudence in the Legality

Öz:
Republic of Turkey, based on the fundamental principles set out at the beginning of the constitution is a democratic, social state of law. The social democratic state of law and respect for individual rights to freedom of foreground. We see the social state at this point that there are a number of obligations. One of the most important of these obligations is to protect the basic rights and freedoms that the people have. Individual rights and freedoms in all areas should be protected and some not trust relationship between society and state should be provided.Ordinary state authority as a result there is a great power. This authorization may be used within certain limits power in many areas. A very important use of the powers possessed by the state as relevant to our study will focus on taxes. In this connection consists of two parts. Firstly, the principle of taxation değinilip, viewed from an overall perspective of the legality principle, the principle of tax law that will be explained in place. In the second part, the Council of State decision of joint, one of the principal sources of tax law and the State Council with reference to the principle of legality of taxation jurisprudence of the Council of State will try to put forward concrete
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aslan, Abdullah, "29 Mayıs 2002 Tarihinde Hesap Uzmanları Kurulu'nca Ankara'da Düzenlenen Panelin Açılış Konuşması, www.huk.gov.tr/konuşma5.html
 • Ayaz, Garip, "Verginin Yasallığı İlkesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları", Altındağ Yeminli MaliMüşavirlik,www.altindagymm.com.tr/tr/html/145/Vergilerin+Yasalliği+ İlkesi+ve+Anayasa+Mahkemesi+Kararları
 • Baykara Bekir, "İdari Vergi Suç ve Cezalarında Kanunilik İlkesi, www.baykaraymm.com/makale/idari_Vergi_suc_ve_Cezalarinda_Kanunilik_İ lkesi.doc.
 • Bilici, N. (2011), Vergi Hukuku (Genel Hükümler-Türk Vergi sistemi), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Billur Yatlı, "Vergi Adaleti Kavramında Soyuttan Somuta:Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarını Eşitlik, Özgürlük, ve Sosyal Devlet Kavramları ile Okumak", Vergi Sorunları Dergisi, 1998,sy119,s:100
 • Danıştay Kanunu (1982), "T.C. Resmi Gazetesi, 17580, 6 Ocak 1982.
 • Dönmezer Sulhi ve Erman Sahir (1994), "Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku", İstanbul. Duygulu
 • İsmail, Serbest Meslekte Vergi İncelemesi,
 • www.turkhukuksitesi.com/makale 388.htm
 • Gökbunar, A. R. (1998), "Vergileme İlkeleri ve Küreselleşme",CBÜ Yönetim ve Ekonomi Dergisi, (4): 177-201
 • Güneş, G. (2008), "Verginin Yasallığı İlkesi", İstanbul: Levha Yayınları,
 • İçel, K.; Donay, S. (1987), "Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku", İstanbul.
 • Kaneti, S. (1984), "Türk Vergi Hukukunun Anayasal Temelleri", İktisat ve Maliye Dergisi, İstanbul, Cilt:31, Sayı:1.
 • Karakoç, Y. (1995), "Vergi Yargılaması Hukuku", İstanbul.
 • Kelecioğlu, M. A. (2001), "Vergi Kanunları ile Bakanlar Kuruluna Tanınan Yetkilerin Vergilemede Kanunilik ve Belirlilik İlkeleri Çerçevesinde İrdelenmesi", Yaklaşım Dergisi, Sayı: 105.
 • Kırbaş, S. (1984), "Vergi Hukuku, Temel Kavramlar, İlkeler ve Kurumlar", Ankara.
 • Kırbaş, S. (1995), Vergi Hukuku, Temel Kavramlar, İlkeler ve Kurumlar", Ankara.
 • Kırman, A. (2002), "Mali Yükümlülükler Bakımından Verginin Kanuniliği İlkesinin Anlamı", İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği Yayınları.
 • Mutluer, K. (2006), "Genel Vergi Hukuku", İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • Odyakmaz, Z.; Kaymak, Ü. ve Ercan, İ. (2008), "Anayasa Hukuku İdare Hukuku", İstanbul: Arıkan Yayıcılık,
 • Öz, E. (2004), "Vergilendirmede Kanunilik ve Türk Vergi Sistemi", Ankara:Gazi Kitabevi
 • Pehlivan, O. (2010a), Kamu Maliyesi, Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Pehlivan, O. (2010b), "Vergi Hukuku",Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Tan, T. (1990), "Anayasal Ekonomik Düzen", Anayasa Yargısı, Ankara, Sayı:7.
 • Tosuner, M.; Arıkan, Z. (2011), Vergi Usul Hukuku, İzmir: Kanyılmaz Matbaacılık.
 • 1982 Anayasası, "T.C. Resmi Gazetesi", 17863, 18 Ekim 1982.
 • 1924 Anayasası, "T.C. Resmi Gazetesi", 5905, 15 Ocak 1945.
APA BUYRUKOĞLU S, BOZDOĞAN D (2015). Danıştay İçtihatlarında Vergilendirmede Kanunilik. , 263 - 282.
Chicago BUYRUKOĞLU Selçuk,BOZDOĞAN Doğan Danıştay İçtihatlarında Vergilendirmede Kanunilik. (2015): 263 - 282.
MLA BUYRUKOĞLU Selçuk,BOZDOĞAN Doğan Danıştay İçtihatlarında Vergilendirmede Kanunilik. , 2015, ss.263 - 282.
AMA BUYRUKOĞLU S,BOZDOĞAN D Danıştay İçtihatlarında Vergilendirmede Kanunilik. . 2015; 263 - 282.
Vancouver BUYRUKOĞLU S,BOZDOĞAN D Danıştay İçtihatlarında Vergilendirmede Kanunilik. . 2015; 263 - 282.
IEEE BUYRUKOĞLU S,BOZDOĞAN D "Danıştay İçtihatlarında Vergilendirmede Kanunilik." , ss.263 - 282, 2015.
ISNAD BUYRUKOĞLU, Selçuk - BOZDOĞAN, Doğan. "Danıştay İçtihatlarında Vergilendirmede Kanunilik". (2015), 263-282.
APA BUYRUKOĞLU S, BOZDOĞAN D (2015). Danıştay İçtihatlarında Vergilendirmede Kanunilik. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10(1), 263 - 282.
Chicago BUYRUKOĞLU Selçuk,BOZDOĞAN Doğan Danıştay İçtihatlarında Vergilendirmede Kanunilik. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 10, no.1 (2015): 263 - 282.
MLA BUYRUKOĞLU Selçuk,BOZDOĞAN Doğan Danıştay İçtihatlarında Vergilendirmede Kanunilik. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.1, 2015, ss.263 - 282.
AMA BUYRUKOĞLU S,BOZDOĞAN D Danıştay İçtihatlarında Vergilendirmede Kanunilik. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2015; 10(1): 263 - 282.
Vancouver BUYRUKOĞLU S,BOZDOĞAN D Danıştay İçtihatlarında Vergilendirmede Kanunilik. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2015; 10(1): 263 - 282.
IEEE BUYRUKOĞLU S,BOZDOĞAN D "Danıştay İçtihatlarında Vergilendirmede Kanunilik." Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10, ss.263 - 282, 2015.
ISNAD BUYRUKOĞLU, Selçuk - BOZDOĞAN, Doğan. "Danıştay İçtihatlarında Vergilendirmede Kanunilik". Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 10/1 (2015), 263-282.