Yıl: 2016 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 89 - 123 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi a

Öz:
Araştırmanın amacı, farklı kültürlerden gelen bireylerin eğitim ortamlarında kültürlenme düzeylerini incelemektir. Çalışma, kültürlenmenin çeşitli değişkenler açısından ele alındığı tarama modelinde bir araştırmadır ve Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin eğitim ortamındaki kültürlenme düzeyleri incelenmiştir. Araştırma grubunu, Türkiye'ye gelen ve öğrenimlerine üniversitelerde devam eden farklı yaşlardaki, Avrupa, Ortadoğu ve Kafkasya kökenli 300 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanması için "Kişisel Bilgi Formu" ve araştırmacılar tarafından geliştirilen "Kültürlenme Ölçeği" kullanılmıştır. Kültürlenmenin bazı değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için t testi, grupları birbirleriyle karşılaştırıp farkı bulmak için de Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, yaş arttıkça bütünleşme stratejisinin daha fazla tercih edildiği saptanmıştır. Türkiye'de kalış süresi, diğer gruplara göre daha az olan katılımcıların daha çok asimile olduğu görülmüştür. Kafkasya'dan gelen katılımcıların kültürlenme stratejilerinden özellikle bütünleşme stratejisini, Ortadoğu'dan ve Avrupa'dan gelen katılımcılara göre daha belirgin olarak tercih ettikleri, Türkiye'de kendi ülke vatandaşlarıyla ikamet eden kişilerin ayrılma puanlarının yüksek olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

An Investigation of International Students' Acculturation Levels

Öz:
The purpose of the study is to investigate the acculturation levels of individuals coming from different cultures in educational settings. The study is a survey model research in which acculturation is handled with different variables and the study investigated acculturation levels of international university students in their educational settings. The sample of the research is comprised of 300 students, in various ages, coming from Europe, Middle East and Caucasia to Turkey and who continue their education in different universities. To collect data, Personal Information Form and Acculturation Survey, developed by the researchers, were used. In order to determine whether acculturation differs or not in terms of certain variables, t- test was employed, and One Way Variance Analysis (ANOVA) was used to find whether the groups differ from each other. According to the findings, it was found out that the more the aging increases, the more the integration strategy is preferred. It was seen that participants whose stay in Turkey is lesser than the other groups are assimilated more, participants coming from Caucasia prefer integration strategyamong acculturation strategies- more obviously than the participants coming from the Middle East and Europe, and the ones who stay with their own citizens in Turkey have high separation scores.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Açıkalın, A., Demirel, Ö., & Önsoy, R. (1996). Türkiye'de yüksek öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri öğrencilerinin sorunları. Yayımlanmamış araştırma raporu, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Annaberdiyev, D. (2006). Türkiye'de Eğitim Gören Türk Cumhuriyetleri ve Türk Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Arama Tutumları, Psikolojik İhtiyaçları ve Psikolojik Uyumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Antonova, W. B. (1998). Yabancı öğrencilerin Moskova'da yaşam ve eğitim koşullarına psikolojik uyumları. Uluslararası Eğitim Merkezi, MV Lomonosov adına Moskova Devlet Üniversitesi, Moskova.
 • Asutay, H. (2007). Dil, Kültür ve Eğitim. Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Ataca, B., & Berry, J. W. (2002). Psychological, sociocultural, and marital adaptation of Turkish immigrant couples in Canada. International Journal of Psychology, 37(1), 13-26. doi: 10.1080/00207590143000135
 • Bektaş, Y., Kocabaş, Ö. E., & Annaberdiyev, D. (2006). Psychological adaptation and acculturation of the international students in Turkey. In 18th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Spetses Island, Greece.
 • Berry, J. W. (1992). Acculturation and adaptation in a new society. International migration, 30(s1), 69-85. doi: 10.1111/j.1468-2435.1992.tb00776.x
 • Berry, J. W. (1994). Ecology of individualism and collectivism. In U. Kim, H. C. Triandis, C. Kagitcibasi, S.-C. Choi, & G. Yoon (Eds.), Individualism and collectivism: Theory, method and applications (pp. 77-84). CA: Sage.
 • Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied psychology, 46(1), 5-34. doi: 10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x
 • Berry, J. W. (1999). Intercultural relations in plural societies. Canadian Psychology, 40(1), 12-21. doi: 10.1037/h0086823
 • Berry, J. W., & Sam, D. (1997). Acculturation and adaptation. In J. W. Berry, M. H. Segall, & C. Kagitcibasi (Eds.), Handbook of cross-cultural psychology, Vol. 3, Social behavior and applications (pp. 291-326). Boston: Allyn and Bacon.
 • Berry, J. W., Kim, U., Power, S., Young, M., & Bujaki, M. (1989). Acculturation attitudes in plural societies. Applied psychology, 38(2), 185-206. doi: 10.1111/j.1464-0597.1989.tb01208.x
 • Berry, J. W., Phinney, J. S., Sam, D. L., & Vedder, P. (2006). Immigrant youth: Acculturation, identity, and adaptation. Applied psychology, 55(3), 303-332. doi:10.1111/j.1464-0597.2006.00256.x
 • Bilgin, N. (1994). Sosyal Bilimlerin Kavşağında Kimlik Sorunu. İzmir: Ege Yayıncılık.
 • Bilgin, N. (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Chung, R. H. (2006). Acculturation scales: Asian American Multidimensional Acculturation Scale. In Y. Jackson, (Ed.), Encyclopedia of Multicultural Psychology. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Cırık, İ. (2008). Çok Kültürlü Eğitim ve Yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 27-40.
 • Esentürk, E.L. (1998). Yabancı uyruklu ve Türk Üniversite öğrencilerine ait sorunların bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Farver, J. A. M., Narang, S. K., & Bhadha, B. R. (2002). East meets west: ethnic identity, acculturation, and conflict in Asian Indian families. Journal of Family Psychology, 16(3), 338-350. doi: 10.1037/0893-3200.16.3.338
 • Gökmen, M. E. (2005). Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarası İletişimsel Edinç. Dil Dergisi,128, 69-77.
 • Gronhaug, K., Gilly, M., & Penazola, L. (1993). Barriers and incentives in consumer acculturation. European Advances in Consumer Research, 1, 278- 286.
 • Gün, Z., & Bayraktar, F. (2008). Türkiye'de İç Göçün Ergenlerin Uyumundaki Rolü. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(2), 167-176.
 • Günay, D. (1995). Roman Çözümlemesine Toplum-Dilbilimsel Bir Yaklaşım. Dil Dergisi, 35, 5-24.
 • Hovey, J. D. (2000). Acculturative stress, depression, and suicidal ideation in Mexican immigrants. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 6(2), 134-151. doi: 10.1037/1099-9809.6.2.134
 • Huang, Y. C. (2010). Acculturation and academic performance: The role of media use and interpersonal communication among international students. State University of New York in Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree of Doctor of Philosophy, New York.
 • Karaoğlu, F. (2007). Yabancı Uyruklu Öğrencilerde Uyma Davranışı: Tömer Örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma, Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.
 • Karasar, N. (2004). Araştırmalarda rapor hazırlama. Ankara: Hacettepe Taş Yayıncılık.
 • Khairullah, D. Z., & Khairullah, Z. Y. (1999). Behavioural acculturation and demographic characteristics of Asian-Indian immigrants in the United States of America. International Journal of Sociology and Social Policy, 19(1/2), 57- 80.
 • Kim, C., Laroche, M., & Tomiuk, M. A. (2001). A measure of acculturation for Italian Canadians: Scale development and construct validation. International Journal of Intercultural Relations, 25(6), 607-637. doi: 10.1016/S0147- 1767(01)00028-1
 • Külebi, C. (1994). Ana Dili ve Yazın Öğretimi. İstanbul: Çağdas Yay.
 • Leong, F. T., & Tata, S. P. (1990). Sex and acculturation differences in occupational values among Chinese-American children. Journal of Counseling Psychology, 37(2), 208-212. doi: 10.1037/0022-0167.37.2.208
 • Meşe, G. (1999). Sosyal Kimlik ve Yaşam Stilleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Montreuil, A., & Bourhis, R. Y. (2001). Majority acculturation orientations toward "valued" and "devalued" immigrants. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(6), 698-719.doi: 10.1177/0022022101032006004
 • Özgüven, E. (1990). Yurtlarda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Sağlık ve Psikolojik Sorunları. V. Ulusal Psikoloji Kongresi, Psikoloji-Seminer Dergisi Özel Sayısı, (8), 47-56.
 • Özhan, İ. (2006). Farklılaşmanın Özel Görünümler Olarak Çokkültürlülük ve Çokkültürcülük. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü.
 • Palumbo, F. A., & Teich, I. (2004). Market segmentation based on level of acculturation. Marketing Intelligence & Planning, 22(4), 472-484. doi: 10.1108/02634500410542761
 • Piontkowski, U., Florack, A., Hoelker, P., & Obdrzálek, P. (2000). Predicting acculturation attitudes of dominant and non-dominant groups. International Journal of Intercultural Relations, 24(1), 1-26. 1767(99)00020-6 doi: 10.1016/S0147
 • Quester, P. G., & Chong, I. (2001). Validating acculturation models: The case of the Australian-Chinese consumers. Journal of Consumer Marketing, 18(3), 203-218. doi:10.1108/07363760110392958
 • Romero, A. J., & Roberts, R. E. (2003). Stress within a bicultural context for adolescents of Mexican descent. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 9(2), 171-184. doi:10.1037/1099-9809.9.2.171
 • Sam, D. L. (1992). Psychological Acculturation of Young Visible Immigrants. Migration World Magazine, 20(3), 21-24.
 • Sam, D. L., & Berry, J. W. (1995). Acculturative stress among young immigrants in Norway. Scandinavian Journal of Psychology, 36(1), 10-24. doi: 10.1111/j.1467-9450.1995.tb00964.x
 • Sam, D.L., & Berry, J.W. (1995). Acculturative Stres Among Young Immigirants in Norway. Scandinavian Journal of Psychology, 36, 10-24.
 • Şeker, B. D. (2006). Kente göç etmiş bir örneklemde kültüre uyum (kültürlenme) süreçleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 3(2).
 • Tanaka, T., Takai, J., Kohyama, T., Fujihara, T., & Minami, H. (1994). Social networks of international students in Japan: Perceived social support and relationship satisfaction. Japanese Journal of Experimental Social Psychology, 33(3), 213-223. doi: 10.2130/jjesp.33.213
 • Tekeli, İ. (1982). Kentleşme Yazıları. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Tezcan, M. (1995). Sosyoloji, Temel Kavramlar. Ankara: Feryal Matbaası.
 • Tomich, P. C., McWhirter, J. J., & Darcy, M. U. (2003). Personality and international students' adaptation experience. International Education, 33(1), 22-39.
 • Toyokawa, T., & Toyokawa, N. (2002). Extracurricular activities and the adjustment of Asian international students: A study of Japanese students. International doi:10.1016/S0147-1767(02)00010-X of Intercultural Relations, 26(4), 363-379.
 • Turhan, M. (1980). Atatürk İlkeleri ve Kalkınma. İstanbul: Yağmur Yayınları.
 • Üstündağlı, E. (2009). Balkan Göçmenlerinin Türkiye'de Kültürleşmeleri Sürecinde Türk Tüketim Kültürüyle Olan Etkileşimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yeşildağ, E. (2008). Avrupa'da Yaşayan Türklerin Aile Yapıları ve Entegrasyon (Uyum) Sorunları (Avusturya Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon: Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Zea, M. C., Asner-Self, K. K., Birman, D., & Buki, L. P. (2003). The Abbreviated Multidimentional Acculturation Scale: Empirical validation with two Latino/Latina samples. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 9(2), 107-126. doi: 10.1037/1099-9809.9.2.107
APA Aliyev R, Öğülmüş S (2016). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi a. , 89 - 123.
Chicago Aliyev Ramin,Öğülmüş Selahiddin Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi a. (2016): 89 - 123.
MLA Aliyev Ramin,Öğülmüş Selahiddin Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi a. , 2016, ss.89 - 123.
AMA Aliyev R,Öğülmüş S Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi a. . 2016; 89 - 123.
Vancouver Aliyev R,Öğülmüş S Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi a. . 2016; 89 - 123.
IEEE Aliyev R,Öğülmüş S "Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi a." , ss.89 - 123, 2016.
ISNAD Aliyev, Ramin - Öğülmüş, Selahiddin. "Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi a". (2016), 89-123.
APA Aliyev R, Öğülmüş S (2016). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi a. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 89 - 123.
Chicago Aliyev Ramin,Öğülmüş Selahiddin Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi a. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4, no.1 (2016): 89 - 123.
MLA Aliyev Ramin,Öğülmüş Selahiddin Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi a. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, 2016, ss.89 - 123.
AMA Aliyev R,Öğülmüş S Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi a. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 4(1): 89 - 123.
Vancouver Aliyev R,Öğülmüş S Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi a. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 4(1): 89 - 123.
IEEE Aliyev R,Öğülmüş S "Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi a." Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, ss.89 - 123, 2016.
ISNAD Aliyev, Ramin - Öğülmüş, Selahiddin. "Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi a". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4/1 (2016), 89-123.