Yıl: 2016 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 113 - 118 Metin Dili: Türkçe

Konya ili Selçuklu ilçesinde 0-3 yaş grubu çocuğa sahip annelerin ninni söylemeye ilişkin görüş ve uygulamalarının belirlenmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı 0-3 yaş grubu çocuğa sahip annelerin bebeklerine ninni söylemeye yönelik görüş ve uygulamalarını belirlemektir.Yöntemler: Araştırma Konya ili Selçuklu ilçesine bağlı bir aile sağlığı merkezine kayıtlı 0-3 yaş çocuğu olan annelerde gerçekleştirildi. Toplam 145 anne araştırma kapsamına alındı. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile toplandı. Araştırma öncesinde etik izin, kurum izni ve annelerin sözlü onamları alındı. Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamında sayı ve yüzde dağılımından yararlanılarak değerlendirildi.Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 29,6±6,0 yıl idi. Annelerin %88,3'ü ninni söylediğini belirtirken, tamamı ninni söylemenin olumlu etkileri olduğunu düşünmekte idi. Annelerin çoğunluğu ninnilerin çocuğun ruh sağlığını olumlu yönde etkilediğini (%86,9) ve erken konuşmasında etkili olduğunu (%83,4) belirtti. Ninnilerin yararları konusunda annelerin en az bildikleri konu ise beslenme üzerine etkileri (%16,6) idi. Çocukların uykuya hazırlanması sırasında yaptıkları işlemler sorulduğunda annelerin yalnızca %66,2'si ninni söylediklerini belirtti. Sonuç: Annelerin çoğunluğunun ninnilerin önemi ile ilgili yüksek oranda bilgiye sahip oldukları, ancak uygulama oranlarının düşük düzeyde olduğu belirlendi
Anahtar Kelime:

Determination of ideas and practices the mothers who ownedchildren aged 0-3 years about singing lullabies in Konya, Selcuklu

Öz:
Objective: The aim of this study is to determine the ideas and practices of the mothers with a child aged 0-3 related to singing lullabies.Methods: This study was done with mothers of infants aged 0-3 years registered in a family health center in Selçuklu district of Konya province. A total of 145 mothers were included in the study interviewed. Data were collected by questionnaire forms prepared by the researchers. Before starting the study, approval of ethics committee, and verbal consent of the mothers were obtained. Data was evaluated in a computerized system using number and percentage distributions.Results: The mean age of the mothers who participated in the study was 29.6±6.0 years. While 88.3% of the mothers were singing lullaby, all of the mothers were thinking that singing lullabies had positive effects. The majority of the mothers said that lullabies positively effected the mental health of children (86.9%) and they started to talk prematurely (83.4%). The beneficial effects of lullabies on nutrition was the least known effects by mothers (16.6%). When asked about the activities they did while they were preparing their children to sleep 66.2 % of the mothers said that they only sang lullabies.Conclusions: Although mother knew the importance of lullabies, they were moderate in the application
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Toker S. Türkçe'nin anadili olarak öğretiminde ninni ve tekerlemelerin yeri. International Journal of Social and Economic Sciences 2011;1:25-29.
 • Kabadayı A. Ninnilerin çocuğun gelişim alanlarına katkıları- nın içerik açısından incelenmesi: Konya örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2009;5:276-289.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. Erişim adresi: http://www.megep. meb.gov.tr/mte_program_modul/ moduller_pdf /Dil%20 Geli%FEimi.pdf Erişim tarihi: 01.11.2015.
 • Güven N, Bal S. Dil gelişimi ve eğitim, 0-6 yaş dönemindeki Çocuklar İçin Destekleyici Etkinlikler. İstanbul: Epsilon Yayınevi. 2000.
 • Güneş F. Ninnilerin Çocukların Dil ve Zihinsel Gelişimine Etkisi. Journal of World of Turks 2010;2:27-38.
 • Dönmez BN, Abidoğlu ÜD, Çağlayan EN. Gümüşçü Ş. Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi Etkinlikleri. İstanbul. Ya-Pa Yayınları. 2000.
 • Coşkun ÇN. Türk ninnilerine işlevsel yaklaşım. International periodical for the languages, Literature and History of Turkish or Turkic 2013;8:499-513.
 • Çelebioğlu A. Türk ninniler hazinesi. İstanbul: Kitabevi Yayınları. 1995, p. 9-13.
 • Trehub SE, Trainor L. Singing to Infants: Lullabies and Play. In Rovee-Collier C, Lipsitt LP & Hayne H (Eds.) Advances in Infancy Research. Standford, Ct: Ablex Publishing. 1998, p.43-77.
 • Ungan S. İşlevsel yönleriyle ninniler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 2009.
 • Güneş H. Ninnilerde dile getirilen temaların bilimsel gerçek- liği var mıdır? E-Journal of New World Sciences Academy 2012;7:143-159.
 • Juslin NP. Communicating emotion in music performance: A Review and Theoretical Framework. In Juslin PN. & Sloboda JA. (Eds.). Music and Emotion: Theory and Research 2001, p. 309-37.
 • Peretz I. Listen To The Brain: A Biological Perspective of Musical Emotions. In Juslin Pn. & Sloboda Ja. (Eds.). Music and Emotion: Theory and Research. 2001, p. 105-34.
 • Karabaş S. Bütüncül Türk budun bilimine doğru. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 1999.
 • Karacan E. Bebeklerde ve çocuklarda dil gelişimi. Klinik Psikiyatri Dergisi 2000;3:263-268.
 • Bölükbaş N, Erbil N, Altunbaş H, Arslan Z. 0-12 Aylık Bebeği olan annelerin çocuk bakımında başvurdukları gele- neksel uygulamalar. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2009;6:164-176.
 • Yıldız A, Arıkan D. The effects of giving pacifiers to prema- ture infants and making them listen to lullabies on their transition period for total oral feeding and sucking success. Journal of Clinical Nursing 2011;21:644-656. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03634.x
 • Çek CS. Ninnilere Bağlam Merkezli Bir Yaklaşım. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 2011;6:61-75.
 • Torun A, Yıldız K. Bir eğitim metodu olarak tehdit ve korkut- ma içeren ninniler ve bunların Jung'un "Ortak Bilinçdışı" kavramı açısından tahlili. Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 2013;8:1313-1333.
 • Demir N. Avrupa'da yaşayan 0-6 yaş grubu Türk çocuklarına Türkçe ve Türk kültürünün öğretilmesinde kullanılabilecek bir materyal: Türk ninnileri. The Journal of International Social Research 2008;1:224-240.
 • Miyashita M, Shirlee CS. Blackfoot Lullabies and Language Revitalization. In Indigenous Language Revitalization: Encouragement, Guidance & Lessons Learned. Jon Reyhner, ed. Northern Arizona University 2009, p.183-90.
 • Blumenfeld H. Thoughts on lullabies. 2002. Erişim adresi: http://www.balladtree.com/ articles/020425a.htm Erişim tarihi:10.11.2015.
APA TÜRKMEN A, ARSLAN G (2016). Konya ili Selçuklu ilçesinde 0-3 yaş grubu çocuğa sahip annelerin ninni söylemeye ilişkin görüş ve uygulamalarının belirlenmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 6(2), 113 - 118.
Chicago TÜRKMEN AYŞE SONAY,ARSLAN GÜLEY Konya ili Selçuklu ilçesinde 0-3 yaş grubu çocuğa sahip annelerin ninni söylemeye ilişkin görüş ve uygulamalarının belirlenmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi 6, no.2 (2016): 113 - 118.
MLA TÜRKMEN AYŞE SONAY,ARSLAN GÜLEY Konya ili Selçuklu ilçesinde 0-3 yaş grubu çocuğa sahip annelerin ninni söylemeye ilişkin görüş ve uygulamalarının belirlenmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, vol.6, no.2, 2016, ss.113 - 118.
AMA TÜRKMEN A,ARSLAN G Konya ili Selçuklu ilçesinde 0-3 yaş grubu çocuğa sahip annelerin ninni söylemeye ilişkin görüş ve uygulamalarının belirlenmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi. 2016; 6(2): 113 - 118.
Vancouver TÜRKMEN A,ARSLAN G Konya ili Selçuklu ilçesinde 0-3 yaş grubu çocuğa sahip annelerin ninni söylemeye ilişkin görüş ve uygulamalarının belirlenmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi. 2016; 6(2): 113 - 118.
IEEE TÜRKMEN A,ARSLAN G "Konya ili Selçuklu ilçesinde 0-3 yaş grubu çocuğa sahip annelerin ninni söylemeye ilişkin görüş ve uygulamalarının belirlenmesi." İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 6, ss.113 - 118, 2016.
ISNAD TÜRKMEN, AYŞE SONAY - ARSLAN, GÜLEY. "Konya ili Selçuklu ilçesinde 0-3 yaş grubu çocuğa sahip annelerin ninni söylemeye ilişkin görüş ve uygulamalarının belirlenmesi". İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi 6/2 (2016), 113-118.